Народно събрание
брой: 8, от дата 29.1.2021 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

 

РЕШЕНИЕ
за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за Българската телеграфна агенция
РЕШИ:
 Избира Кирил Александров Вълчев за генерален директор на Българската телеграфна агенция с мандат 5 години.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 27 януари 2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
561