Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 8, от дата 29.1.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.10


Наредба № 2 от 20 януари 2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 2 от 20 януари 2021 г.
за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, както и за храни, предлагани в извънучилищни педагогически заведения за деца.
Чл. 2. Храните, предлагани в обекти по чл. 1, трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство.
Чл. 3. Храните, предлагани в местата по чл. 1, се доставят от обекти, регистрирани по чл. 26 или одобрени по чл. 31 от Закона за храните.
Чл. 4. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната и нейната безопасност.
Чл. 5. При транспортирането на храните се спазват изискванията на Приложение ІІ, глава ІV на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 13, том 44) и на наредбата по чл. 7, ал. 5 от Закона за храните.
Чл. 6. (1) Предварително опакованите храни, предлагани в обекти по чл. 1, трябва да са в опаковка, която предпазва храната от външно замърсяване и не променя органолептичните й характеристики.
(2) Пакетираните храни, предлагани в обекти по чл. 1, трябва да са етикетирани и маркирани съгласно наредбата по чл. 19 от Закона за храните.
(3) В обектите по чл. 1 не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката.
Чл. 7. (1) В обектите по чл. 1 не се допускат храни, които са с признаци на развала, както и храни с изтекъл срок на трайност.
(2) Храните се съхраняват при условията, определени от производителя, и се предлагат в срока на трайност.
Чл. 8. В обектите по чл. 1 не се допускат пресни плодове и зеленчуци, съдържащи остатъчни количества пестициди и химични замърсители над максимално допустимите стойности.
Чл. 9. В обектите по чл. 1 не се допускат храни, съдържащи, съставени или произведени от генетично модифицирани организми, и храни, обработени с йонизиращи лъчения.
Чл. 10. В обекти по чл. 1 освен бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води съгласно Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.) се предлагат и „ароматизирани води“, съдържащи освен вода само „естествени ароматични вещества“ и/или „естествени ароматични препарати“ и „обогатени води“, съдържащи освен вода добавени „витамини и минерали“, съгласно Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 15, том 18).
Чл. 11. В обекти по чл. 1 се предлагат само храни, отговарящи на специфичните изисквания на тази наредба, както и храни, произведени съгласно изискванията на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (OB, L 250, 18.09.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 889/2008).
Глава втора
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРУПИТЕ ХРАНИ, КОИТО СЕ ПРЕДЛАГАТ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИТЕ СТОЛОВЕ И ОБЕКТИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА И НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Раздел I
Специфични изисквания към месото и месните продукти
Чл. 12. Месото от свине, едри преживни животни, дребни преживни животни, което се предлага в обектите по чл. 1, трябва да е добито от здрави животни в одобрени предприятия съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 03, том 56) (Регламент (ЕО) № 853/2004) или да е добито от здрави животни в кланични пунктове съгласно изискванията на наредбата по чл. 7, ал. 1 от Закона за храните, с която се определят национални мерки в съответствие с чл. 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 853/2004.
Чл. 13. (1) Мляното месо, месните заготовки и месните продукти, които се предлагат в обектите по чл. 1, трябва да са произведени по утвърдени стандарти.
(2) Месните продукти по ал. 1, за които няма утвърден стандарт, трябва да са произведени по технологична документация и да отговарят на показателите в Наредба № 2 от 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни (ДВ, бр. 28 от 2013 г.), Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците.
Чл. 14. (1) Месото от птици и лагоморфни (зайцевидни), което се предлага в обектите по чл. 1, трябва да е добито от здрави птици и лагоморфни в одобрени предприятия съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 853/2004.
(2) Месото от птици и птичи разфасовки, които се предлагат в обектите по чл. 1, трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици (ОВ, L 157, 17.06.2008 г.).
Раздел II
Специфични изисквания към млякото и млечните продукти
Чл. 15. (1) Прясното пастьоризирано мляко, което се предлага в обектите по чл. 1, трябва да е произведено от сурово краве мляко, което отговаря на изискванията на Приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент (ЕО) № 853/2004.
(2) Млечните продукти, които се предлагат в обектите по чл. 1, трябва да са произведени от сурово краве, козе мляко и/или смес между тях, което отговаря на изискванията на Приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент (ЕО) № 853/2004.
Чл. 16. (1) Киселото мляко, което се предлага в обектите по чл. 1, трябва да е произведено в съответствие със стандарт БДС 12:2010.
(2) Сиренето, което се предлага в обектите по чл. 1, трябва да е произведено в съответствие със стандарт БДС 15:2010.
(3) Кашкавалът, който се предлага в обектите по чл. 1, трябва да е произведен в съответствие със стандарт БДС 14:2010.
(4) Млечните продукти, за които няма български държавен стандарт, трябва да са произведени по технологична документация, съобразена с изискванията за здравословно хранене, посочени в Наредба № 2 от 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците.
Чл. 17. Айрянът, който се предлага в обектите по чл. 1, трябва да е получен при хомогенизацията на българско кисело мляко по чл. 16, ал. 1 и питейна вода без добавяне на готварска сол.
Раздел III
Специфични изисквания към риба, рибни продукти и други морски храни
Чл. 18. Рибата и рибните продукти, които се предлагат в обектите по чл. 1, трябва да са получени в регламентирани обекти за добив и преработка на риба и рибни продукти, отговарящи на изискванията на Приложение ІІІ, раздел VІІІ на Регламент (ЕО) № 853/2004.
Чл. 19. В обектите по чл. 1 трябва да се предлагат охладена сладководна и/или морска риба, по изключение замразена, рибни продукти и други морски храни, които отговарят на изискванията за здравословно хранене, посочени в Наредба № 2 от 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците.
Раздел IV
Специфични изисквания към яйца
Чл. 20. (1) Яйцата, които се предлагат в обектите по чл. 1, трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца (ДВ, бр. 7 от 2008 г.), Регламент (ЕС) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (ОВ, L 163, 24.06.2008 г.) и на Приложение ІІІ, раздел Х на Регламент (ЕО) № 853/2004.
(2) Яйцата, които се предлагат в обектите по чл. 1, трябва да са клас „А“.
Чл. 21. Яйцата трябва да се транспортират и съхраняват при температура, гарантираща безопасността им (от +5 °C до +18 °C), и да се консумират не по-късно от 28 дни след датата на снасяне.
Раздел V
Специфични изисквания към масла и мазнини
Чл. 22. (1) В обектите по чл. 1 се предлагат само краве масло, слънчогледово, рапично, царевично масло и зехтин.
(2) Не се разрешава предлагането на храни, съдържащи:
1. мазнини извън посочените в ал. 1;
2. хидрогенирани и частично хидрогенирани растителни мазнини;
3. растителни мазнини, за които на етикета не е посочен видът на преработката им.
Чл. 23. (1) Кравето масло, което се предлага в обектите по чл. 1, трябва да е произведено от сурово мляко, което отговаря на изискванията на Приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на Регламент (ЕО) № 853/2004, и да отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.).
(2) Слънчогледовото масло, което се предлага в обектите по чл. 1, трябва да е произведено по браншови стандарт.
(3) Зехтинът, който се предлага в обектите по чл. 1, трябва да бъде Extra Virgin или Virgin съгласно изискванията на Регламент (ЕИО) № 2568/91 на Комисията от 11 юли 1991 г. относно характеристиките на маслиновото масло и маслиновото масло от остатъчен материал и съответните методи за анализ (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 03, том 10) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 г. относно стандартите за търговия с маслиново масло (ОВ, L 12, 14.01.2012 г.).
Раздел VI
Специфични изисквания към зърнени храни и храни на зърнена основа
Чл. 24. Брашното, което се влага в храни, предлагани в обектите по чл. 1, е „Бяло“, „Добруджа“, „Типово“, „Пшенично – пълнозърнесто“ или „Ръжено“, произведено по утвърден стандарт, съобразен с изискванията за здравословно хранене, посочени в Наредба № 2 от 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците.
Чл. 25. Хлябът, който се предлага в обектите по чл. 1, трябва да бъде тип „Бял“, „Добруджа“, „Типов“, „Пълнозърнест – пшеничен“, „Ръжен“ или „Ръжено-пшеничен“, произведен по утвърден стандарт, съобразен с изискванията за здравословно хранене, посочени в Наредба № 2 от 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения и Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците.
Чл. 26. В обектите по чл. 1 могат да се предлагат и пълнозърнести продукти (хлебни, макаронени и тестени изделия, овесени ядки и др.) без оцветители.
Чл. 27. В обектите по чл. 1 не се предлагат зърнени храни и храни на зърнена основа с признаци на видимо плесенясване, с наличие на складови вредители и/или следи от тяхната дейност.
Чл. 28. Храните на зърнена основа, които се предлагат в детските заведения за консумация от децата на възраст до 3 години, по отношение на състава им трябва да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 5 от Закона за храните, с която се въвеждат изискванията на Директива 2006/125/ЕО на Комисията от 5 декември 2006 г. относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 15, том 18) и на приложимите изисквания на Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на телесното тегло и за отмяна на Директива 92/52/ЕИО на Съвета, директиви 96/8/ЕО, 1999/21/ЕО, 2006/125/ЕО и 2006/141/ЕО на Комисията, Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и регламенти (ЕО) № 41/2009 и (ЕО) № 953/2009 на Комисията (ОВ, L 181 от 29 юни 2013 г.).
Раздел VII
Специфични изисквания към картофи, кореноплодни и варива
Чл. 29. (1) Картофите, които се предлагат в обектите по чл. 1, трябва да са цели, здрави, без замърсяване от почвата и други примеси, без повреди от вредители, без повишена повърхностна влажност, да издържат на транспортиране, товарене и разтоварване. Да бъдат опаковани в чисти опаковки и да бъдат етикетирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ, L 304 от 22.11.2011 г.).
(2) Не се допуска предлагането на гнили картофи и с лошо качество, което ги прави негодни за консумация.
Чл. 30. Кореноплодните зеленчукови култури (морков, ряпа, салатно цвекло, репички и др.), които се предлагат в обектите по чл. 1, трябва да отговарят на изискванията на общия стандарт за предлагане на пазара на пресни плодове и зеленчуци по Приложение І, част А от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 157, 15.06.2011 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011) или да са биологично произведени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 889/2008.
Чл. 31. (1) Варивата, които се предлагат в обектите по чл. 1, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са цели и здрави;
2. да са чисти, без видими чужди примеси;
3. да са без вредители;
4. да нямат увреждания от вредители;
5. да нямат неспецифичен мирис и/или вкус;
6. да са с цвят, характерен за продукта.
(2) Не се допуска предлагането на храни по ал. 1, засегнати от гниене или други увреждания, които биха ги направили негодни за консумация.
Раздел VIII
Специфични изисквания към плодове, зеленчуци и продукти от тях (зеленчуци – сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове и плодове – пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти)
Чл. 32. Пресните плодове и зеленчуци, които се предлагат в обектите по чл. 1, трябва да отговарят на изискванията за качество в съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане на пазара, определени в Приложение І, част А и част Б от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011.
Чл. 33. (1) Стерилизираните продукти от плодове и зеленчуци, които се предлагат в обектите по чл. 1, не трябва да съдържат консерванти, оцветители, ароматизанти и подсладители.
(2) В обектите по чл. 1 не се предлагат стерилизирани продукти с нарушена херметичност и признаци на бомбаж.
(3) В обектите по чл. 1 трябва да се предлага доматено пюре с не по-малко от 22 % сухо вещество (като минимално 80 % от сухото вещество се формира от домати).
(4) Лютеницата, която се предлага в обектите по чл. 1, трябва да е произведена по браншови стандарт.
Чл. 34. Плодовите конфитюри, желета, мармалади и желе-мармалади, които се предлагат в обектите по чл. 1, трябва да отговарят на наредбата по чл. 5 от Закона за храните, с която се въвеждат изискванията на Директива 2001/113/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно плодови конфитюри, желета и мармалади и подсладено пюре от кестени, предназначени за консумация от човека (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 13, том 33).
Чл. 35. (1) В обектите по чл. 1 се предлагат само плодови и/или зеленчукови сокове, плодови и плодово-зеленчукови нектари, в които съдържанието на моно- и дизахариди не превишава 20 % от общата маса на продукта, и напитки от пасирани плодове и/или зеленчуци поотделно или в смес с прясно/кисело мляко и др.
(2) Плодовите напитки трябва да са етикетирани в съответствие с наредбата по чл. 5 от Закона за храните, с която се въвеждат изискванията на Директива 2001/112/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 03, том 40).
(3) При производството на продукти, производни на плодовете и зеленчуците в замразен и изсушен вид, предназначени за обекти по чл. 1, се предлагат разрешени добавки в количества, допустими в Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ, L 354, 31.12.2008 г.).
Раздел IX
Специфични изисквания към ядки и маслодайни семена, захар, захарни и шоколадови изделия, пчелен мед
Чл. 36. (1) Ядките, които се предлагат в училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са цели, здрави, чисти, нормално развити;
2. да имат цвят, характерен за продукта;
3. да имат вкус и мирис, характерни за продукта, без специфичен мирис и привкус;
4. да нямат странични примеси;
5. да не са повредени от насекоми или гризачи;
6. да няма наличие на живи вредители.
(2) Не се разрешава предлагане на ядки в детските ясли. В детските градини се допуска използване на смлени ядки.
Чл. 37. В училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата не се предлагат:
1. плесенясали и загнили ядки;
2. пържени ядки.
Чл. 38. (1) В обектите по чл. 1 се предлага само „Рафинирана бяла захар“ или „Екстра бяла захар“ при спазване на изискванията на наредбата по чл. 5 от Закона за храните, с която се въвеждат изискванията на Директива 2001/111/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно някои захари, предназначени за консумация от човека (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 13, том 33).
(2) В училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата се предлага само шоколад, отговарящ на наредбата по чл. 5 от Закона за храните, с която се въвеждат изискванията на Директива 2000/36/EO на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2000 г. относно какаовите и шоколадовите продукти, предназначени за консумация от човека (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 13, том 30).
Чл. 39. Пчелният мед, който се предлага в обектите по чл. 1, трябва да отговаря на изискванията на наредбата по чл. 5 от Закона за храните, с която се въвеждат изискванията на Директива 2001/110/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно меда (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 13, том 33).
Чл. 40. Пчелният мед се съхранява в плътно затворени опаковки (тенекии, пластмасови кофи, варели, стъклени буркани). Опаковките за съхранение трябва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 13, том 45).
Раздел X
Специфични изисквания към други храни – плодови и билкови чайове, трапезна сол
Чл. 41. В обектите по чл. 1 се предлагат плодови и билкови чайове без добавени оцветители и кофеин.
Чл. 42. В обектите по чл. 1 се предлага само сол, йодирана с калиев йодат, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 5 от Закона за храните относно състава и характеристиките на солта за хранителни цели.
Чл. 43. В обектите по чл. 1 не се допуска предлагането на екструдирани храни.
Раздел XI
Специфични изисквания към бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води
Чл. 44. В обектите по чл. 1 се предлагат само бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, отговарящи на изискванията на наредбата по чл. 5 от Закона за храните, с която се въвеждат изискванията на Директива 2003/40/ЕО на Комисията от 16 май 2003 г. за установяване на списъка, границите на концентрация и изискванията към етикетирането за съставките на натуралните минерални води и условията за употреба на обогатен с озон въздух за обработката на натурални минерални води и на изворни води (ОВ, специално българско издание, 2007 г., глава 13, том 39) и Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно експлоатацията и предлагането на пазара на натурални минерални води (ОВ, L 164, 26.06.2009 г.).
Чл. 45. В обектите по чл. 1 не се предлагат бутилирани натурални минерални води, съдържащи флуориди над 1,5 мг/л.
Чл. 46. В обектите по чл. 1 се предлагат само бутилирани изворни и трапезни води, които по физикохимични, химични и радиологични показатели съответстват на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.).
ДОПЪЛНИТЕЛНA РАЗПОРЕДБA
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Детски заведения“ са детски ясли, детски градини, обединени детски заведения, детски кухни, домове за медико-социални грижи за деца на възраст 0 – 3 години, домове за деца, лишени от родителска грижа, от 3 до 18 години, домове за деца с умствена изостаналост и домове за деца с физически увреждания, центрове за настаняване от семеен тип, социално-педагогически интернати, възпитателни училища – интернати, преходно жилище за деца от 14 до 18 години, звена „Майка и бебе“, дневни центрове за деца на улицата, дневни центрове за деца с увреждания, звена „Спешен прием“ към центрове за обществена подкрепа, кризисни центрове.
2. „Организирани мероприятия за деца и ученици“ са мероприятия, организирани от детски заведения и училища.
3. „Предлагане на храни“ е доставяне, съхраняване, приготвяне и предлагане на храни на територията на детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 7, ал. 3 от Закона за храните и отменя Наредба № 8 от 2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (ДВ, бр. 104 от 2018 г.).
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
§ 4. Храните, които са доставени и се съхраняват в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, и храните, предлагани в извънучилищни педагогически заведения за деца, преди влизането в сила на тази наредба, могат да се предлагат до изчерпване на количествата.
§ 5. Сключените преди влизането в сила на тази наредба договори за доставка на храни в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба в едногодишен срок от влизането й в сила.
§ 6. Наредбата влиза в сила в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Десислава Танева
391