Министерски съвет
брой: 5, от дата 19.1.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Решение № 20 от 14 януари 2021 г. за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище

 

РЕШЕНИЕ № 20 ОТ 14 ЯНУАРИ 2021 Г.
за признаване на Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище
На основание чл. 36, ал. 1 и 6 от Кодекса на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Българската стопанска камара за представителна организация на работодателите на национално равнище за срок 4 години.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
267