Министерски съвет
брой: 2, от дата 8.1.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.69


Постановление № 1 от 5 януари 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2021 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, одобрен с Постановление № 1486 на Министерския съвет от 1951 г. (обн., Изв., бр. 101 от 1951 г.; изм. и доп., Изв., бр. 30 от 1955 г., ДВ, бр. 82 от 1996 г., бр. 86 от 1997 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 5 и 16 от 2001 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 67 от 2005 г., бр. 22 от 2008 г. и бр. 63 и 92 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 6, ал. 3, изречение второ думите „скица-копие от кадастралната карта“ се заменят със „скица, скица-проект, схема или схема-проект, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, или нотариално удостоверени преписи от такива“.
§ 2. В чл. 9, ал. 1, изречение второ думата „партидата“ се заменя със „съответната помощна партида“.
§ 3. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Входящият регистър, азбучният указател, партидната книга, регистърът за справки, регистърът за отказите и постановените по тях определения се водят на електронен носител по ред, който е определен от министъра на правосъдието.
(2) Входящият регистър задължително се разпечатва на хартиен носител и се подписва от съдията по вписванията.“
§ 4. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата „книги“ се добавя „и регистри“.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Агенцията по вписванията осигурява възможност за заявяване на услугите по ал. 1 чрез регистриран отдалечен достъп и до електронния образ на поисканите незаверени преписи от сканирани копия чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) към Агенцията по вписванията.
(3) Достъпът по ал. 2 може да бъде предоставен чрез извършване на електронна регистрация в ЕПЗЕУ. Лицето, което е поискало достъп по електронен път, се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от Агенцията по висванията.
(4) В случаите, които са предвидени в закон, държавните и местните органи и администрации могат да заявят регистриран безплатен отдалечен достъп в ЕПЗЕУ.“
§ 5. В чл. 43 ал. 3 се отменя.
§ 6. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. (1) За периода след 1 февруари 2009 г. държавните и местните органи и администрации извършват справки по лице и за имот извън случаите по чл. 569 от Гражданския процесуален кодекс и заявяват предоставяне на електронен образ от вписаните актове само чрез ЕПЗЕУ.
(2) Справката съдържа информация за наличните вписвания, отбелязвания и заличавания в базата данни.
(3) Държавните и местните органи и администрации извършват справки по лице за територията на цялата страна само чрез ЕПЗЕУ.“
§ 7. В чл. 44 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „в съответната служба по вписванията“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Писмена справка може да бъде поискана и по електронен път чрез отдалечен достъп. Към молбата се прилагат и съответните сканирани документи за целите на производството.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Агенцията по вписванията осигурява възможност за достъпване на електронен образ на поисканите удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията чрез ЕПЗЕУ.“
§ 8. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В буква „а“ думите „определени лица“ се заменят с „определено лице“.
2. В буква „б“ думите „определени недвижими имоти“ се заменят с „определен недвижим имот“.
3. Буква „в“ се изменя така:
„в) за определен период, указан от лицето, по молба на което се издава удостоверението.“
§ 9. В чл. 46, ал. 1 след думата „едно“ се добавя „лице“.
§ 10. Член 48 се отменя.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
61