Министерски съвет
брой: 2, от дата 8.1.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.56


Постановление № 420 от 31 декември 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2013 г., бр. 30 от 2016 г. и бр. 60 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) За всички пуснати на пазара опаковани стоки задължително се прилага схемата на разширена отговорност на производителя по § 1, т. 35 от допълнителните разпоредби на ЗУО.“
2. В чл. 2:
а) точка 5 се изменя така:
„5. мерките, насочени приоритетно към предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и като допълнителни основни принципи, към повторна употреба на опаковките, към рециклиране и други форми на оползотворяване на отпадъците от опаковки и към намаляване на окончателното обезвреждане на такива отпадъци, с цел да се спомогне за прехода към кръгова икономика;“
б) създава се т. 10:
„10. изискванията и задълженията към схемата за разширена отговорност на производителя за опаковани стоки за отпадъци от опаковки по § 1, т. 35 от допълнителните разпоредби на ЗУО.“
3. В чл. 4, ал. 1:
а) в т. 2 буква „а“ се изменя така:
„а) да се осигури с приоритет тяхната пригодност за многократна употреба при доказана екологична и икономическа ефективност или оползотворяване, включително чрез рециклиране в съответствие с йерархията на отпадъците, както и опазването на околната среда при доказана безопасност за здравето на потребителя;“
б) в т. 4 след думите „дава възможност“ се добавя „в максимална степен да се предотврати образуването на отпадъци, както и“.
4. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. Разградимите чрез окисляване пластмасови опаковки не се считат за биоразградими опаковки.“
5. В чл. 8, т. 1 след думите „отпадъци от опаковки“ се добавя „и за свеждане до минимум на въздействието им върху околната среда“.
6. В чл. 9:
а) алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, предприемат мерки за рециклиране на не по-малко от 70 на сто от общото тегло на отпадъците от опаковки, като се рециклира не по-малко от:
1. 75 на сто от теглото на отпадъците от опаковки от стъкло;
2. 85 на сто от теглото на отпадъците от опаковки от хартия и картон;
3. 80 на сто от теглото на отпадъците от опаковки от черни метали;
4. 60 на сто от теглото на отпадъците от опаковки от алуминий;
5. 55 на сто от теглото на отпадъците от опаковки от пластмаси, при чието рециклиране се получава единствено пластмаса;
6. 30 на сто от теглото на дървесните отпадъци от опаковки.
(2) Целите по ал. 1 се постигат поетапно съгласно сроковете по § 3а на преходните и заключителните разпоредби.
(3) Не се отчитат за изпълнение на целите по ал. 1:
1. пристигналите на територията на Република България от друга държава – членка на Европейския съюз (ЕС), и/или внесените от страни извън територията на ЕС отпадъци от опаковки;
2. крайните отпадъчни материали, предназначени да бъдат използвани като гориво или други средства за получаване на енергия, или за изгаряне, насипване или депониране.“;
б) създават се ал. 5 – 9:
„(5) Отпадъците от опаковки, изпращани към друга държава членка за рециклиране, се отчитат за изпълнение на целите по рециклиране само от държавата членка, в която отпадъците от опаковки са събрани.
(6) Целта по ал. 1, т. 1 се постига, като не повече от 20 на сто от теглото на отпадъците от опаковки от стъкло могат да бъдат рециклирани в бетонови центрове.
(7) За изчисляването на целите по ал. 1 за рециклиране се използват само отпадъците, които са включени в процеса на рециклиране, или отпадъците, които са престанали да бъдат считани за отпадък.
(8) Измерването на отпадъците за изпълнение на целите по ал. 1 се извършва на входа на процеса на рециклиране.
(9) Измерването, изчисляването и отчитането на степента на постигане на целите по ал. 1 се извършват съгласно изискванията и правилата по приложение № 8а.“
7. В чл. 17 ал. 4 се отменя.
8. В чл. 19:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) При изпълнение на задълженията си лицата по ал. 1 организират разполагането на елементите от системата за разделно събиране по чл. 24, ал. 1, т. 2 с обем съобразно броя на посетителите в обектите.
(3) Забранява се смесването на разделно събраните отпадъци от опаковки с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ последващото им рециклиране или оползотворяване.“
9. В чл. 24, ал. 1, т. 4, буква „б“:
а) подбуква „гг“ се изменя така:
„гг) метали:
o черни
o цветни;“
б) създава се подбуква „дд“:
„дд) композитни материали.“
10. В чл. 30, ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. предварителен финансов разчет на избраната система за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки, включващ:
а) доказателства, че е финансово обезпечена като първоначална инвестиция и експлоатационни разходи;
б) възнаграждения, определени по начин, който осигурява покриване на разходите по управление на отпадъците от всички продукти, които членовете й пускат на пазара, в т.ч.:
аа) разходите във връзка с дейностите по разделно събиране на отпадъци от опаковки и тяхното последващо превозване и третиране, включително третирането, което се изисква с оглед на постигането на целите по чл. 9, както и разходите, необходими за изграждане на системите за разделно събиране, като се отчитат и приходите от повторната употреба и от продажбата на отпадъчни материали;
бб) разходите по предоставянето на подходяща информация по чл. 8, т. 2 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ, L 312/3 от 22 ноември 2008 г.), наричана по-нататък „Директива 2008/98/ЕО“;
вв) разходите по събирането на информация и докладването на данни във връзка с изпълнението на задълженията си и постигането на целите;
в) възнаграждения по чл. 31, модулирани по отношение на отделните продукти или групи от сходни продукти и отчитащи устойчивостта на продуктите, пригодността им за ремонтиране, за повторна употреба и рециклиране, както и наличието на опасни вещества в тях, като същевременно размерът на възнаграждението не надвишава разходите, необходими за предоставяне на услугите по управление на отпадъците по разходно-ефективен начин;“
б) създава се т. 8:
„8. ясно дефиниран обхват на дейността на организацията от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите, като гарантира, че посочените области (географски и продуктови) не се ограничават до тези, в които събирането и управлението на отпадъци е най-рентабилно, като осигурява подходяща наличност на системите за събиране на отпадъци в тях.“
11. В чл. 36, ал. 1:
а) точка 6 се изменя така:
„6. предварителен финансов разчет на избраната система за разделно събиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки, включващ доказателства, че е финансово обезпечена като първоначална инвестиция и експлоатационни разходи, в т.ч.:
а) разходите във връзка с дейностите по разделно събиране на отпадъци от опаковки и тяхното последващо превозване и третиране, включително третирането, което се изисква с оглед на постигането на целите по чл. 9, както и разходите, необходими за изграждане на системите за разделно събиране;
б) разходите по предоставянето на подходяща информация по чл. 8, т. 2 от Директива 2008/98/ЕО;
в) разходите по събирането на информация и докладването на данни във връзка с изпълнението на задълженията си и постигането на целите;“
б) създава се т. 11:
„11. ясно дефиниран обхват на дейността от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите, като гарантира, че посочените области (географски и продуктови) не се ограничават до тези, в които събирането и управлението на отпадъци е най-рентабилно, като осигурява подходяща наличност на системите за събиране на отпадъци в тях.“
12. Създава се чл. 53а:
„Чл. 53а. (1) Министърът на околната среда и водите докладва на Европейската комисия данни за опаковки и отпадъци от опаковки по формат на Европейската комисия ежегодно, до 18 месеца след приключване на отчетната година.
(2) Първият период на докладване за изпълнение на целите по чл. 9 започва през първата пълна календарна година след приемането на акта за изпълнение, с който се определя форматът за докладване, и обхваща данните за този период на докладване.
(3) Данните по ал. 1 се придружават от доклад за проверка на качеството и от доклад за предприетите мерки за изграждане и поддържане на ефективна система за качествен контрол и проследимост на отпадъците от опаковки.“
13. В чл. 67 се създава ал. 3:
„(3) Когато размерът на продуктовата такса не може да бъде определен в срока по ал. 1, се назначават допълнителни проверки за определянето му след този срок.“
14. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1:
аа) точка 8 се изменя така:
„8. „Композитни опаковки“ са опаковки, произведени от два или повече слоя от различни материали, които не могат да бъдат разделени ръчно и образуват една съставна единица, състояща се от вътрешна приемна част и външна обвивка, която се пълни, съхранява, транспортира и изпразва като такава.“;
бб) точка 30 се изменя така:
„30. „Предварително третиране“ е всяка операция по третиране, през която преминават отпадъчните материали от опаковки преди постъпването им в процеса на рециклиране, посредством който тези материали се преработват в продукти, материали или вещества, които не са отпадък. Това включва проверка, сортиране и други подготвителни операции за отстраняване на нецелевите материали и за осигуряване на висококачествено рециклиране.“;
вв) създават се т. 37 – 45:
„37. „Опаковки за многократна употреба“ са опаковки, създадени, проектирани и пуснати на пазара с цел да претърпят в рамките на своя жизнен цикъл многократен брой използвания или ротации чрез презареждане или като се използват за същата цел, за която са били създадени.
38. „Схема за разширена отговорност на производителя“ са набор от мерки, предприети с цел да гарантират, че производителите на продукти носят финансова отговорност или финансова и оперативна отговорност за управлението на отпадъците като етап от жизнения цикъл на продукта след превръщането му в отпадък.
39. „Третиране на отпадъците от опаковки“ са дейностите по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
40. „Целеви материали“ са отпадъчните материали от опаковки, които в рамките на даден процес на рециклиране се преработват в продукти, материали или вещества, които не са отпадък.
41. „Нецелеви материали“ – за целите на изчисляването на целите за рециклиране по чл. 6, параграф 1, букви „е“ – „и“ от Директива 94/62/ЕО – са отпадъчни материали, които не се преработват в рамките на даден процес на рециклиране в продукти, материали или вещества, които не са отпадък.
42. „Точка на изчисление“ е точката, в която отпадъчните материали от опаковки постъпват в процеса на рециклиране, посредством който отпадъците се преработват в продукти, материали или вещества, които не са отпадък, или точката, в която отпадъчните материали престават да бъдат отпадък в резултат на подготвителна операция преди преработката им.
43. „Точка на измерване“ е точката, в която се измерва теглото на отпадъчните материали с оглед определяне на количеството на отпадъците в точката на изчисление.
44. „Ротация“ е пътят, през който минава дадена опаковка за многократна употреба от момента, в който е пусната на пазара заедно със стоката, за която е предназначена да съдържа, предпазва, борави, доставя или представя, до момента, в който се връща за повторна употреба в система за повторната употреба на опаковки, с оглед на нейното повторно пускане на пазара заедно със стоката.
45. „Система за повторна употреба на опаковки“ са организационни, технически или финансови условия, които гарантират, че опаковките за многократна употреба извършват многократни ротации.“;
б) в § 2 накрая се добавя „Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и Директива 2018/852/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.)“.
15. В преходните и заключителните разпоредби:
а) създава се § 3а:
„§ 3а. (1) Член 9, ал. 2 се прилага, както следва:
1. от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2021 г. – най-малко 61 на сто от отпадъците от опаковки се рециклират:
а) 30 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от пластмаса се рециклират;
б) 62 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от стъкло се рециклират;
в) 64 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от хартия и картон се рециклират;
г) 52 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от черни метали се рециклират;
д) 10 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от алуминий се рециклират;
е) 17 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от дърво се рециклират;
2. от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2022 г. – най-малко 62 на сто от отпадъците от опаковки се рециклират:
а) 35 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от пластмаса се рециклират;
б) 64 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от стъкло се рециклират;
в) 68 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от хартия и картон се рециклират;
г) 55 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от черни метали се рециклират;
д) 20 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от алуминий се рециклират;
е) 19 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от дърво се рециклират;
3. от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г. най-малко 63 на сто от отпадъците от опаковки се рециклират:
а) 40 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от пластмаса се рециклират;
б) 66 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от стъкло се рециклират;
в) 70 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от хартия и картон се рециклират;
г) 60 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от черни метали се рециклират;
д) 30 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от алуминий се рециклират;
е) 21 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от дърво се рециклират;
4. от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2024 г. най-малко 64 на сто от отпадъците от опаковки се рециклират:
а) 45 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от пластмаса се рециклират;
б) 68 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от стъкло се рециклират;
в) 72 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от хартия и картон се рециклират;
г) 65 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от черни метали се рециклират;
д) 40 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от алуминий се рециклират;
е) 23 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от дърво се рециклират;
5. от 1 януари 2025 г. до 31 декември 2025 г. най-малко 65 на сто от отпадъците от опаковки се рециклират:
а) 50 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от пластмаса се рециклират;
б) 70 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от стъкло се рециклират;
в) 75 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от хартия и картон се рециклират;
г) 70 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от черни метали се рециклират;
д) 50 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от алуминий се рециклират;
е) 25 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от дърво се рециклират;
6. от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2026 г. най-малко 66 на сто от отпадъците от опаковки се рециклират:
а) 51 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от пластмаса се рециклират;
б) 71 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от стъкло се рециклират;
в) 77 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от хартия и картон се рециклират;
г) 72 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от черни метали се рециклират;
д) 52 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от алуминий се рециклират;
е) 26 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от дърво се рециклират;
7. от 1 януари 2027 г. до 31 декември 2027 г. най-малко 67 на сто от отпадъците от опаковки се рециклират:
а) 52 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от пластмаса се рециклират;
б) 72 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от стъкло се рециклират;
в) 79 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от хартия и картон се рециклират;
г) 74 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от черни метали се рециклират;
д) 54 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от алуминий се рециклират;
е) 27 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от дърво се рециклират;
8. от 1 януари 2028 г. до 31 декември 2028 г. най-малко 68 на сто от отпадъците от опаковки се рециклират:
а) 53 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от пластмаса се рециклират;
б) 73 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от стъкло се рециклират;
в) 81 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от хартия и картон се рециклират;
г) 76 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от черни метали се рециклират;
д) 56 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от алуминий се рециклират;
е) 28 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от дърво се рециклират;
9. от 1 януари 2029 г. до 31 декември 2029 г. най-малко 69 на сто от отпадъците от опаковки се рециклират:
а) 54 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от пластмаса се рециклират;
б) 74 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от стъкло се рециклират;
в) 83 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от хартия и картон се рециклират;
г) 78 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от черни метали се рециклират;
д) 58 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от алуминий се рециклират;
е) 29 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от дърво се рециклират;
10. от 1 януари 2030 г. до 31 декември 2030 г. най-малко 70 на сто от отпадъците от опаковки се рециклират:
а) 55 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от пластмаса се рециклират;
б) 75 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от стъкло се рециклират;
в) 85 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от хартия и картон се рециклират;
г) 80 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от черни метали се рециклират;
д) 60 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от алуминий се рециклират;
е) 30 на сто от теглото на образуваните през същия период отпадъци от опаковки от дърво се рециклират.
(2) Целите по чл. 9, ал. 1 се постигат ежегодно от 1 януари 2031 г.“;
б) параграф 7 се изменя така:
„§ 7. Член 5, ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат от 1 януари 2022 г. Пуснатите на пазара опаковки преди 1 януари 2022 г., които не носят маркировките по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2, могат да се продават до изчерпване на количествата.“
16. Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2

 
17. Приложение № 6 към чл. 49 се изменя така:
„Приложение № 6 към чл. 49
 

 
18. Приложение № 7 към чл. 52, ал. 1 и 3 се изменя така:
„Приложение № 7 към чл. 52, ал. 1 и 3
 
 

 
19. Приложение № 8 към чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 8 към чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1
 

 
20. Създава се приложение № 8а към чл. 9, ал. 9:
„Приложение № 8а към чл. 9, ал. 9
Правила за измерване и изчисляване изпълнението на целите по чл. 9, ал. 1
1. За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите по чл. 9, ал. 1:
а) се изчислява теглото на образуваните и рециклираните отпадъци от опаковки през дадена календарна година; образуваните отпадъци от опаковки се считат за равни на количеството на опаковките, пуснати на пазара през същата година от съответното лице по чл. 9, ал. 1;
б) теглото на рециклираните отпадъци от опаковки се изчислява, като теглото на опаковките, превърнали се в отпадъци, които, след като са били подложени на всички необходими дейности по проверка, сортиране и други предварителни дейности по отстраняване на отпадъчни материали, които не са обект на по-нататъшно преработване, и за да се гарантира висококачествено рециклиране, постъпват в ефективен процес на рециклиране, при което отпадъчните материали фактически се преработват в продукти, материали или вещества.
2. Теглото на рециклираните отпадъци от опаковки се измерва при включването на отпадъците в процеса на рециклиране. Теглото на рециклираните отпадъци от опаковки може да бъде измерено и след каквато и да е дейност по сортиране, единствено при условие че:
а) тези изходни отпадъци са рециклирани впоследствие;
б) теглото на материалите или веществата, които са отстранени от процесите по други дейности, предхождащи дейността по рециклиране, и не са рециклирани впоследствие, не се включва в теглото на отпадъците, отчитани като рециклирани.
3. Количеството биоразградими отпадъци от опаковки, подложени на аеробно или анаеробно третиране, може да се отчита като рециклирано, когато от това третиране се образуват компост, ферментационни продукти или други изходни материали, при които теглото на рециклираните отпадъци е подобно на теглото на входящите отпадъци, и които предстои да бъдат използвани като рециклиран продукт, материал или вещество. Когато изходните материали се използват върху земна повърхност, могат да се считат за рециклирани само ако тяхното използване води до ползи за селското стопанство или до подобряване на екологичното състояние.
4. Количеството отпадъчни материали от опаковки, които са престанали да бъдат отпадъци в резултат на евентуална подготвителна операция преди действителната им преработка, могат да се отчитат като рециклирани, ако тези материали са предназначени за последваща преработка в продукти, материали или вещества, които да бъдат използвани за първоначалната им цел или за други цели. Въпреки това крайните отпадъчни материали, предназначени да бъдат използвани като гориво или други средства за получаване на енергия, или за изгаряне, насипване или депониране, не се отчитат във връзка с постигането на целите на рециклирането.
5. За да се изчисли дали целите по чл. 9, ал. 1 са постигнати, може да се вземе предвид рециклирането на метали, отделени след изгарянето на отпадъци, в съотношение, съответстващо на дела на изгорените отпадъци от опаковки, при условие че рециклираните метали отговарят на определени критерии за качество, посочени в акта за изпълнение, приет съгласно член 11а, параграф 9 от Директива 2008/98/ЕО.
6. При изчисляването на целите по чл. 9, ал. 1 количеството на дървените опаковки, поправени с цел повторна употреба, се добавя както към генерираните отпадъци от опаковки, така и към рециклираните отпадъци от опаковки. Количеството на дървените опаковки, поправени с цел повторна употреба, се определя въз основа на теглото на поправените единици дървени опаковки, които впоследствие се използват повторно, и изключва дървени опаковки или компоненти на дървени опаковки, които са предадени за последващо третиране.
7. Количеството на рециклираните отпадъци от опаковки е количеството на отпадъците в точката на изчисление. Количеството на отпадъците от опаковки, постъпващи в процеса на рециклиране, включва целевите материали. То може да включва нецелеви материали само доколкото тяхното присъствие е допустимо за конкретния процес на рециклиране. Точките на изчисление, приложими за определени отпадъчни материали от опаковки и определени операции по рециклиране, са определени в таблица 1.
Таблица 1. Точки на изчисления на целите по чл. 9

 
Опаковъчен материал
Точка на изчисление
1.
Стъкло
Сортирано стъкло, което не преминава през допълнителна обработка преди постъпването му в пещ за стъкло или производството на филтърни среди, абразивни материали, стъклена вата и строителни материали.
2.
Метали
Сортирани метали, които не преминават през допълнителна обработка, преди да постъпят в топилно предприятие или пещ.
3.
Хартия/картон
Сортирана хартия, която не преминава през допълнителна обработка, преди да постъпи в процес за производството на целулоза.
4.
Пластмаса
Пластмаси, разделени по полимери, които не преминават допълнителна обработка, преди да постъпят в процеси за гранулиране, вакуумно формоване или леене.
Пластмасови люспи, които не преминават допълнителна обработка, преди да бъдат използвани в крайния продукт.
5.
Дърво
Сортиран дървен материал, който не преминава допълнителна обработка преди използването му в производството на плочи от дървесни частици или други продукти.
Сортиран дървен материал, който постъпва за компостиране.
6.
Текстилни изделия
Сортирани текстилни изделия, които не преминават допълнителна обработка, преди да бъдат използвани за производството на текстилни влакна, парцали или гранули.
7.
Композитни опаковки
Пластмаса, стъкло, метал, дърво, хартия и картон, както и други материали, получени от третирането на композитни опаковки или на опаковки, съставени от няколко материала, които не преминават допълнителна обработка, преди да стигнат до точката на изчисление, установена за конкретния материал.

8. Когато точката на измерване е свързана с изхода на дадено съоръжение, което изпраща отпадъци от опаковки за рециклиране без допълнително предварително третиране, или с входа на съоръжение, в което отпадъците от опаковки постъпват в процеса на рециклиране без допълнително предварително третиране, количеството на сортираните отпадъци от опаковки, които са отхвърлени от съоръжението за рециклиране, не се включва в количеството на рециклираните отпадъци от опаковки.
9. Когато в дадено съоръжение се извършва предварително третиране преди точката на изчисление за това съоръжение, отпадъците, отстранени при предварителното третиране, не се включват в количеството на рециклираните отпадъци от опаковки, докладвано от това съоръжение.
10. Когато биоразградими опаковки, които са обект на аеробно или анаеробно третиране, са включени в рециклираните количества за съответния опаковъчен материал, количеството на биоразградимите опаковки в биоразградимите отпадъци се определя чрез извършване на редовни анализи на състава на биоразградимите отпадъци, постъпващи в тези процеси. Биоразградими отпадъци от опаковки, които са отстранени преди, по време или след процеса на рециклиране, не се включват в рециклираните количества.
11. Когато влажността на отпадъците от опаковки в точката на измерване се различава от тази на опаковките, пуснати на пазара, количеството на опаковките в точката на измерване се коригира, за да отразява естествената влажност на отпадъците от опаковки в сравнение с влажността на еквивалентни опаковки, пуснати на пазара.
12. От количеството на рециклираните отпадъци от опаковки се изключват неопаковъчните материали, събрани заедно с отпадъците от опаковки, например отпадъци от същия материал, които не произлизат от опаковки, и остатъци от продуктите, които са се съдържали в опаковката.
13. Когато отпадъците от опаковки, генерирани в дадена държава членка, са смесени с други отпадъци или отпадъци от друга държава преди точката на измерване или точката на изчисление, делът на отпадъците от опаковки, произлизащи от дадена държава членка, се определя чрез подходящи методи като електронни регистри и проучвания с извадки. Когато такива отпадъци се подлагат на допълнително предварително третиране, количеството на нецелевите материали, отстранени при това третиране, се изважда, като се взема предвид делът и когато е целесъобразно, качеството на отпадъчните материали, произлизащи от отпадъци от опаковки с произход от дадена държава членка.
14. Когато отпадъчните материали от опаковки постъпват в процеси по оползотворяване, в които тези материали се използват главно като гориво или друго средство за получаване на енергия, резултатът от такива процеси, подлежащ на възстановяване на материали, например фракцията минерални вещества в дънната пепел след изгарянето или клинкерът, получен след съвместното изгаряне, не се включва в количеството на рециклираните опаковки от отпадъци, с изключение на металите, отделени и рециклирани след изгарянето на отпадъците от опаковки. Металите, присъстващи в минералните вещества, получени от процеса на съвместно изгаряне на отпадъци от опаковки, не се докладват като рециклирани.
15. За целите на изчисляване и проверка на степента на постигане на целите за рециклиране, определени в чл. 9, ал. 1, композитните опаковки и другите опаковки, съставени от повече от един материал, се изчисляват и докладват по съдържащи се в опаковката материали. Изключение се прави, когато даден материал представлява незначителна част от дадена единица опаковка и във всички случаи не повече от 5 на сто от общото тегло на дадената единица опаковка.“
§ 2. В Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 9 от 2017 г., бр. 47 и 60 от 2018 г. и бр. 37 от 2020 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност са длъжни да осигурят приемането на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектуване на цялото количество ИУМПС, образувани в страната през текущата година, и да ги третират съгласно йерархията на отпадъците при спазване на изискванията на чл. 6 от Закона за управление на отпадъците.“;
б) в ал. 2, т. 1 числото „95“ се заменя с „96“;
в) създава се ал. 3:
„(3) Всяка от целите по ал. 2 се постига, като се рециклира не по-малко от 95 на сто от теглото на стъклото съгласно определения компонентен състав в методиката по § 6 от преходните и заключителните разпоредби.“;
г) алинеи 3 – 6 стават съответно ал. 4 – 7.
2. В чл. 9 думите „Закона за управление на отпадъците (ЗУО)“ се заменят с абревиатурата „ЗУО“.
3. В чл. 12, ал. 1 се създават т. 11 и 12:
„11. ясно дефиниран обхват на дейността на организацията от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите, като гарантира, че посочените области (географски и продуктови) не се ограничават до тези, в които събирането и управлението на отпадъци е най-рентабилно, като осигурява подходяща наличност на системите за събиране на отпадъци в тях;
12. възнаграждения по чл. 13а, модулирани по отношение на отделните продукти или групи от сходни продукти и отчитащи устойчивостта на продуктите, пригодността им за ремонтиране, за повторна употреба и рециклиране, както и наличието на опасни вещества в тях, като същевременно размерът на възнаграждението не надвишава разходите, необходими за предоставяне на услугите по управление на отпадъците по разходно-ефективен начин.“
4. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. За изпълнение на задълженията си за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС организацията по оползотворяване определя възнаграждение, което й се заплаща от лицата, сключили договор с нея, които пускат на пазара МПС.“
5. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 8:
„8. ясно дефиниран обхват на своята дейност от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите, като гарантират, че посочените области (географски и продуктови) не се ограничават до тези, в които събирането и управлението на отпадъци е най-рентабилно, като осигуряват подходяща наличност на системите за събиране на отпадъци в тях.“
6. В чл. 19 се създава ал. 10:
„(10) Признават се удостоверения за разкомплектуване, издадени от разрешено съоръжение за третиране на ИУМПС в друга държава – членка на ЕС, съдържащо приложимите изисквания по ал. 2.“
7. Създава се чл. 33а:
„Чл. 33а. (1) Ежегодно, до 18 месеца след приключване на отчетната година министърът на околната среда и водите докладва на Европейската комисия (ЕК) данни за ИУМПС по формат на ЕК.
(2) Първият период на докладване за изпълнение на целите по чл. 8 започва през първата пълна календарна година след приемането на акта за изпълнение, с който се определя форматът за докладване, и обхваща данните за този период на докладване.
(3) Данните по ал. 1 се придружават от доклад за проверка на качеството и от доклад за предприетите мерки за изграждане и поддържане на ефективна система за качествен контрол и проследимост на ИУМПС.“
8. В чл. 39 се създава ал. 5:
„(5) Когато размерът на продуктовата такса не може да бъде определен в срока по ал. 1, се назначават допълнителни проверки за определянето му след този срок.“
9. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1, т. 1:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, за повече от три месеца от датата на прекратяване на регистрацията;“
бб) в буква „б“ думите „две години“ се заменят с „три месеца“;
б) в § 2 се създават т. 8 и 9:
„8. Директива 2018/849/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на директиви 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.).
9. Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008//98/ЕО относно отпадъците (ОВ, L 150 от 14 юни 2018 г.).“
§ 3. В Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.; попр., бр. 6 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2013 г., бр. 66 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г. и бр. 60 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 22, ал. 1 се създават т. 12 и 13:
„12. ясно дефиниран обхват на дейността на организацията от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите, като гарантира, че посочените области (географски и продуктови) не се ограничават до тези, в които събирането и управлението на НУБА е най-рентабилно, като осигурява подходяща наличност на системите за събиране на НУБА.
13. възнаграждения по чл. 22а, модулирани по отношение на отделните продукти или групи от сходни продукти и отчитащи устойчивостта на продуктите, пригодността на рециклиране, както и наличието на опасни вещества в тях, като същевременно размерът на възнаграждението не надвишава разходите, необходими за предоставяне на услугите по управление на отпадъците по разходно-ефективен начин.“
2. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. За изпълнение на задълженията си за събиране, рециклиране и оползотворяване на НУБА организацията по оползотворяване определя възнаграждение, което й се заплаща от сключилите договор с нея лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори.“
3. В чл. 26, ал. 1 се създава т. 11:
„11. ясно дефиниран обхват на дейността от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите, като гарантира, че посочените области (географски и продуктови) не се ограничават до тези, в които събирането и управлението на НУБА е най-рентабилно, като осигурява подходяща наличност на системите за събиране на НУБА.“
4. Създава се чл. 65а:
„Чл. 65а. (1) Министърът на околната среда и водите докладва на Европейската комисия (ЕК) данни за НУБА по формат на ЕК ежегодно, до 18 месеца след приключване на отчетната година.
(2) Първият период на докладване за изпълнение на целите по чл. 17 и 18 започва през първата пълна календарна година след приемането на акта за изпълнение, с който се определя форматът за докладване, и обхваща данните за този период на докладване.
(3) Данните по ал. 1 се придружават от доклад за проверка на качеството и от доклад за предприетите мерки за изграждане и поддържане на ефективна система за качествен контрол и проследимост на НУБА.“
5. В чл. 68 се създава ал. 5:
„(5) Когато размерът на продуктовата такса не може да бъде определен в срока по ал. 1, се назначават допълнителни проверки за определянето му след този срок.“
6. В § 2 от допълнителните разпоредби се създават т. 4 и 5:
„4. Директива 2018/849/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на директиви 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.).
5. Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.).“
§ 4. В Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, приета с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2016 г. и бр. 47 и 60 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18, ал. 1 се създават т. 13 и 14:
„13. ясно дефиниран обхват на дейността на организацията от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите, като гарантира, че посочените области (географски и продуктови) не се ограничават до тези, в които събирането и управлението на ИУЕЕО е най-рентабилно, като осигурява подходяща наличност на системите за събиране на ИУЕЕО;
14. възнаграждения по чл. 19, ал. 1, модулирани по отношение на отделните продукти или групи от сходни продукти и отчитащи устойчивостта на продуктите, пригодността им за ремонтиране, за повторна употреба и рециклиране, както и наличието на опасни вещества в тях, като същевременно размерът на възнаграждението не надвишава разходите, необходими за предоставяне на услугите по управление на отпадъците по разходно-ефективен начин.“
2. В чл. 22, ал. 1 се създава т. 13:
„13. ясно дефиниран обхват на дейността от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите, като гарантира, че посочените области (географски и продуктови) не се ограничават до тези, в които събирането и управлението на ИУЕЕО е най-рентабилно, като осигурява подходяща наличност на системите за събиране на ИУЕЕО.“
3. Създава се чл. 58а:
„Чл. 58а. (1) Министърът на околната среда и водите докладва на Европейската комисия (ЕК) данни за ИУЕЕО по формат на ЕК ежегодно, до 18 месеца след приключване на отчетната година.
(2) Първият период на докладване за изпълнение на целите по чл. 10 и 14 започва през първата пълна календарна година след приемането на акта за изпълнение, с който се определя форматът за докладване, и обхваща данните за този период на докладване.
(3) Данните по ал. 1 се придружават от доклад за проверка на качеството и от доклад за предприетите мерки за изграждане и поддържане на ефективна система за качествен контрол и проследимост на ИУЕЕО.“
4. В чл. 61 се създава ал. 5:
„(5) Когато размерът на продуктовата такса не може да бъде определен в срока по ал. 1, се назначават допълнителни проверки за определянето му след този срок.“
5. Параграф 2 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОВ, L 197 от 24 юли 2012 г.);
2. Директива 2018/849/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на директиви 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.);
3. Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.).“
6. В приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ т. 4 се изменя така:
„4. Големи уреди (всеки от външните размери е над 50 cm), включително, но не само:
4а. Домакински уреди; информационно-технологично и телекомуникационно оборудване; потребителско оборудване; осветителни тела; оборудване за възпроизвеждане на звук или образ, музикално оборудване; електрически и електронни инструменти; играчки, уреди за спорт и отдих; медицински изделия; инструменти за мониторинг и контрол; автомати; оборудване за генериране на електрически ток. В тази категория не се включва оборудването, включено в категории 1 – 3.
4б. Фотоволтаични панели.“
7. В приложение № 14 към чл. 59, ал. 1, ал. 4, т. 11 и ал. 6, т. 11:
а) в таблица 1, в колона „Категории ЕЕО по приложение № 3“ след ред „4“ се създават редове „4а“ и „4б“;
б) в таблица 2, в колона „Категории ЕЕО по приложение № 3“ след ред „4“ се създават редове „4а“ и „4б“.
§ 5. В Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2018 г.), се правят следните допълнения:
1. В чл. 4 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Не се дължи продуктова такса за продуктите по чл. 3, ал. 1, т. 2 от:
1. Структура на НАТО, разположена на територията на Република България, и изпращаща държава – за служебните им МПС;
2. Военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО, разположена на територията на Република България, и придружаващите ги зависими лица – за личните им МПС.
(4) При прехвърляне на собствеността на МПС по ал. 3 на структура или лице извън посочените по ал. 3 новият собственик заплаща продуктова такса, както при първоначална регистрация.“
2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 17 – 19:
„17. „Служебни моторни превозни средства на структури на НАТО и/или изпращаща държава“ е понятието по § 1 от допълнителните разпоредби от Наредба № Н-18 от 5 декември 2019 г. за реда и регистрация на служебните моторни превозни средства на структура на НАТО и/или на изпращаща държава и на личните моторни превозни средства на военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО, разположена на територията на Република България, както и на придружаващите ги лица (ДВ, бр. 100 от 2019 г.).
18. „Лично моторно превозно средство на военнослужещи и членове на цивилния компонент, които са част от структура на НАТО, и на техните зависими лица“ е понятието по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби от наредбата по т. 17.
19. „Изпращаща държава“ е понятието по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби от наредбата по т. 17.“
§ 6. В Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2016 г. и бр. 60 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 22, ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. предварителен финансов разчет на избраната система за събиране и изпълнение на целите за оползотворяване на ИУГ, включващ доказателства, че системата е финансово обезпечена като първоначална инвестиция и експлоатационни разходи, в т. ч.:
а) разходи във връзка с дейностите по разделно събиране на ИУГ и тяхното последващо превозване и третиране, включително третиране, което се изисква с оглед постигането на целите по чл. 8, както и разходите, необходими за изграждане на системите за разделно събиране, регенериране и рециклиране;
б) разходите по предоставянето на подходяща информация по чл. 8, т. 2 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ, L 312/3 от 22 ноември 2008 г.);
в) разходите по събирането на информация и докладването на данни във връзка с изпълнението на задълженията си и постигането на целите;“
б) създава се т. 10:
„10. ясно дефиниран обхват на дейността от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите, като гарантира, че посочените области (географски и продуктови) не се ограничават до тези, в които събирането и управлението на отпадъци е най-рентабилно, като осигурява подходяща наличност на системите за събиране на отпадъци в тях.“
2. В чл. 25, ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. предварителен финансов разчет на избраната система за събиране и изпълнение на целите за оползотворяване на ИУГ, включващ:
а) доказателства, че е финансово обезпечена като първоначална инвестиция и експлоатационни разходи;
б) възнаграждения, определени по начин, който осигурява покриване на разходите по управление на отпадъците от всички продукти, които членовете й пускат на пазара, в т.ч.:
аа) разходите във връзка с дейностите по разделно събиране на ИУГ и тяхното последващо превозване и третиране, включително третирането, което се изисква с оглед на постигането на целите по чл. 8, както и разходите, необходими за изграждане на системите за разделно събиране, регенериране и рециклиране;
бб) разходите по предоставянето на подходяща информация по чл. 8, т. 2 от Директива 2008/98/ЕО;
вв) разходите по събирането на информация и докладването на данни във връзка с изпълнението на задълженията си и постигането на целите;
в) възнаграждения по чл. 26, ал. 1, модулирани по отношение на отделните продукти или групи от сходни продукти и отчитащи устойчивостта на продуктите, пригодността им за регенериране и рециклиране, както и наличието на опасни вещества в тях, като същевременно размерът на възнаграждението не надвишава разходите, необходими за предоставяне на услугите по управление на ИУГ по разходно-ефективен начин;“
б) създава се т. 10:
„10. ясно дефиниран обхват на дейността на организацията от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите, като гарантира, че посочените области (географски и продуктови) не се ограничават до тези, в които събирането и управлението на ИУГ е най-рентабилно, като осигурява подходяща наличност на системите за събиране на ИУГ в тях.“
3. В чл. 56:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Когато размерът на продуктовата такса не може да бъде определен в срока по ал. 1, се назначават допълнителни проверки за определянето му след този срок.“
4. В допълнителните разпоредби се създава § 1а:
„§ 1а. Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.).“
§ 7. В Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с Постановление № 352 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 12, ал. 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. предварителен финансов разчет и описание на система за разделно събиране и изпълнение на целта за оползотворяване на отработените масла, включващ:
а) доказателства, че е финансово обезпечена като първоначална инвестиция и експлоатационни разходи;
б) възнаграждения, определени по начин, който осигурява покриване на разходите по управление на отпадъците от всички продукти, които членовете й пускат на пазара, в т.ч.:
аа) разходите във връзка с дейностите по разделно събиране на отработени масла и тяхното последващо превозване и третиране, включително третирането, което се изисква с оглед на постигането на целите по чл. 8, както и разходите, необходими за изграждане на системите за разделно събиране, като се отчитат и приходите от повторната употреба и от продажбата на отпадъчни материали;
бб) разходите по предоставянето на подходяща информация по чл. 8, т. 2 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ, L 312/3 от 22 ноември 2008 г.);
вв) разходите по събирането на информация и докладването на данни във връзка с изпълнението на задълженията си и постигането на целите;
в) възнаграждения по чл. 14, модулирани по отношение на отделните продукти или групи от сходни продукти и отчитащи устойчивостта на продуктите, пригодността им за регенериране и рециклиране, като същевременно размерът на възнаграждението не надвишава разходите, необходими за предоставяне на услугите по управление на отработените масла по разходно-ефективен начин;“
б) създава се т. 11:
„11. ясно дефиниран обхват на дейността на организацията от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите, като гарантира, че посочените области (географски и продуктови) не се ограничават до тези, в които събирането и управлението на отпадъци е най-рентабилно, като осигурява подходяща наличност на системите за събиране на отпадъци в тях.“
2. В чл. 17, ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. предварителен финансов разчет, включващ доказателства, че системата е финансово обезпечена като първоначална инвестиция и експлоатационни разходи, в т.ч.:
а) разходи във връзка с дейностите по разделно събиране на отработени масла и тяхното последващо превозване и третиране, включително третирането, което се изисква с оглед на постигането на целите по чл. 8, както и разходите, необходими за изграждане на системите за разделно събиране, като се отчитат и приходите от повторната употреба и от продажбата на отпадъчни материали;
б) разходи по предоставянето на подходяща информация по чл. 8, т. 2 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ, L 312/3 от 22 ноември 2008 г.);
в) разходи по събирането на информация и докладването на данни във връзка с изпълнението на задълженията си и постигането на целите;“
б) създава се т. 8:
„8. ясно дефиниран обхват на дейността от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите, като гарантира, че посочените области (географски и продуктови) не се ограничават до тези, в които събирането и управлението на отпадъци е най-рентабилно, като осигурява подходяща наличност на системите за събиране на отпадъци в тях.“
3. В чл. 63 се създава ал. 5:
„(5) Когато размерът на продуктовата такса не може да бъде определен в срока по ал. 1, се назначават допълнителни проверки за определянето му след този срок.“
4. В § 2 от допълнителните разпоредби накрая се добавя „и Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.)“.
§ 8. В Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 т. 6 и 7 се отменят.
2. Член 8 се отменя.
3. В чл. 10, ал. 2:
а) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „в т.ч. домашното компостиране“;
б) създават се т. 6 и 7:
„6. насърчаване на рециклирането, включително компостиране, и разграждането на биологичните отпадъци по начин, който осигурява високо равнище на опазване на околната среда и води до резултати, отговарящи на съответните стандарти за високо качество;
7. насърчаване използването на безопасни материали, произведени от биологични отпадъци.“
4. Глава четвърта „Изчисляване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО“ с чл. 12 и 13 се отменя.
5. В допълнителните разпоредби се създава § 1а:
„§ 1а. Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (ОB, L 150 от 14 юни 2018 г.).“
6. В преходните и заключителните разпоредби § 3, 4 и 5 се отменят.
§ 9. Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 29 от 1999 г.), се отменя.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
60