Министерски съвет
брой: 2, от дата 8.1.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.49


Постановление № 419 от 31 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с Постановление № 153 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 93 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 34 и 79 от 2017 г., бр. 37 от 2019 г. и бр. 98 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 думите „лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и/или помощ в натура“ се заменят с „предоставяне на финансови помощи“.
§ 2. В чл. 3 ал. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Координационен механизъм за взаимодействие“ се заменят с „координационни механизми в областта на държавната политика за закрила на детето“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Председателят на Държавната агенция за закрила на детето мониторира прилагането на координационните механизми по ал. 2 чрез събиране и обработване на информация от отговорните за изпълнението им институции.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „съгласно приложение № 1“ се заменят с „на сигнали в интегрираната информационна система на Агенцията за социално подпомагане“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) По реда и в сроковете по Административнопроцесуалния кодекс подателят се уведомява за предприетите действия по сигнала при спазване на изискванията за защита на личните данни.“
§ 5. В чл. 13 думите „обслужващи звена, специализирани институции“ се заменят с „центрове за подкрепа за личностно развитие, социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа“.
§ 6. В чл. 14 думите „специализираната институция“ се заличават.
§ 7. В чл. 16 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Социално подпомагане“ се поставя запетая и се добавя „за което се изготвя доклад от социалния работник съгласно приложение № 1, с изключение на случаите по чл. 36г, ал. 1 от Закона за закрила на детето, когато оценка на сигнала се извършва до изтичането на 24 часа от неговото получаване“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Оценката на случая по ал. 2 включва оценяване на потребностите на детето, на родителския потенциал, на риска/рисковете за детето, както и на наличните ресурси за справяне. Въз основа на направената оценка социалният работник изготвя доклад по образец съгласно приложение № 1а.“
§ 8. В чл. 16а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „оценка“ се добавя „на случая“.
2. В ал. 3 след думите „полагащо грижа за детето“ се поставя запетая и се добавя „както и със самото дете в съответствие с възрастта и степента му на развитие“.
3. В ал. 4 след думата „преглед“ се добавя „и актуализиране“.
§ 9. В чл. 19, ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. информация и консултация по чл. 74, ал. 2 от Закона за социалните услуги;
2. информация относно социалните услуги, които имат право да ползват съобразно потребностите на детето и изготвения план за действие, условията, сроковете и реда за тяхното ползване;“.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „писмена молба“ се заменят с „писмено заявление“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4:
а) в т. 1 след думите „дирекция „Социално подпомагане“ се добавя „или съдебно решение“;
б) в т. 2 думите „кризисен център“ се заменят със „социална услуга за резидентна грижа за деца, пострадали от насилие или жертва на трафик“ и след тях се поставя запетая;
в) в т. 3 думите „заместваща приемна грижа“ се заменят със „заместваща грижа по чл. 92 от Закона за социалните услуги от семейства на роднини или близки и приемни семейства“ и думите „този вид услуга“ се заменят с „тази грижа“;
г) създава се т. 4:
„4. се изготвят становища и се оказва подкрепа и съдействие по чл. 138а, ал. 1 и 2 от Семейния кодекс, дирекция „Социално подпомагане“ дава направление до избран от родителите доставчик на социална услуга, финансирана от държавния бюджет.“
§ 11. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) При наличие на някое от условията по чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги семействата на роднини или близки и приемните семейства, в които са настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, могат да заявят желание за ползване на заместваща грижа в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес.
(2) Заявяването по ал. 1 може да бъде направено устно – на място, или по телефон, или писмено, включително по електронен път.
(3) Когато възможност за ползване на заместваща грижа е определена в административната заповед и/или в съдебното решение за настаняване на детето извън семейството, в срок до 20 дни от заявяването водещият случая на детето социален работник изготвя оценка и съвместно с полагащия грижата за детето актуализира плана за действие по чл. 16а, ал. 1 в случай на осигуряване на заместваща грижа.
(4) В актуализирания план по чл. 16а, ал. 1 се включва:
1. график за ползване на заместващата грижа в рамките на периода, за който ще се осигури;
2. начин за ползване на заместващата грижа (целодневно, включително няколко поредни дни, нощна грижа, съботно-неделно, денонощно, включително няколко поредни денонощия, почасово);
3. срок за ползване на заместващата грижа;
4. целите и резултатите, които трябва да се постигнат за удовлетворяване на потребностите на детето.
(5) За децата с трайни увреждания, включително с нужда от постоянно медицинско наблюдение и медицинска грижа, настанени в семействата по чл. 26 от Закона за закрила на детето, дейностите по осигуряване на заместваща грижа се съгласуват и с личния лекар на детето и/или с друг подходящ медицински специалист.
(6) При спешни случаи поради инцидентно възникнала кризисна ситуация в семейството на роднини или близки или в приемното семейство ползването на заместваща грижа за детето се осигурява в рамките на деня, в който е заявено желанието за ползването є.
(7) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава направление за ползване на социалната услуга, чрез която се осигурява заместваща грижа, в което се посочват място и срок за нейното предоставяне.
(8) В случай че съгласно оценката по ал. 3 заместващата грижа следва да се осигури от приемно семейство, се прилага Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.“
§ 12. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. (1) При наличие на някое от условията по чл. 58 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги родител, настойник или попечител, който отглежда дете с трайно увреждане, може да заяви желание за ползване на заместваща грижа, която се осигурява от приемно семейство, чрез подаване на писмено заявление до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето.
(2) В случаите по ал. 1 заместващата грижа се осигурява по реда на Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.“
§ 13. В чл. 22, ал. 2 след думите „предоставяне на“ се добавя „средносрочна или“.
§ 14. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Потребностите на детето задължително се оценяват преди настаняването му извън семейството. Оценката на потребностите се актуализира периодично.“
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1 и в нея думите „специализирана институция“ се заменят със „социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Доставчикът на услугата по ал. 1 прави оценка на потребностите на детето, въз основа на която разработва план за грижи. Оценката на потребностите се изпраща на дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето.
(3) Планът за грижи се разработва в съответствие с плана за действие, изготвен от дирекция „Социално подпомагане“, като при съставянето му активно се проучват и се вземат предвид индивидуалните потребности и желания на детето.
(4) Оценката на потребностите по ал. 1 и планът за грижи по ал. 2 се актуализират периодично – най-малко веднъж на 6 месеца, като всяка промяна се обсъжда и одобрява от всички заинтересувани страни.“
§ 16. Член 32 се отменя.
§ 17. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и/или помощ в натура“ се заличават.
2. В ал. 4 думите „и помощта в натура“ се заличават.
§ 18. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 цифрата „5“ се заменя с „10“.
2. В ал. 4 думите „може да“ и думите „и/или в натура“ се заличават.
§ 19. В чл. 49, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. до 3 години – до 4-кратния размер на гарантирания минимален доход;“.
2. В т. 2 цифрата „7“ се заменя с „3“.
§ 20. В чл. 50, ал. 3 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. до 3 години – 4-кратния размер на гарантирания минимален доход;“.
2. В т. 2 цифрата „7“ се заменя с „3“.
§ 21. В чл. 51 числото „75“ се заменя със „120“.
§ 22. В чл. 52, ал. 1 думата „постоянен“ се заменя с „настоящ“.
§ 23. В чл. 56 след думата „помощи“ се добавя „и предоставените средства“ и след думата „помощите“ се добавя „или предоставянето на средствата“.
§ 24. В чл. 57в, ал. 5 думата „приемна“ се заличава.
§ 25. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 2 думите „контрол по“ се заменят с „мониторинг и контрол чрез организиране на проверки за“ и думите „обслужващи звена“ се заменят с „центрове за подкрепа за личностно развитие“.
§ 26. В чл. 59, т. 2 думите „и за спазване на стандартите за социални услуги за деца“ се заличават.
§ 27. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „чл. 17а, т. 14 и 15“ се заменят с „чл. 17а, ал. 1, т. 14“.
2. Създава се т. 4:
„4. на достъп до информационни системи с данни, свързани с предмета и обекта на проверка.“
§ 28. В чл. 65, ал. 1 думите „чл. 17а“ се заменят с „чл. 17а, ал. 1“.
§ 29. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 17а“ се заменят с „чл. 17а, ал. 1“.
2. В ал. 3, т. 2 след думите „достъпа до“ се добавя „информация за“ и след думите „услуги за“ се добавя „подкрепа на“.
§ 30. В чл. 69 ал. 4 се изменя така:
„(4) За заседанията по ал. 2 се съставят протоколи.“
§ 31. В чл. 74, ал. 2 след думите „служителите на“ се добавя „Държавната агенция за закрила на детето, отговарящи за мониторинга на работата на“.
§ 32. В допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 7 думите „специализирана институция“ се заменят със „социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа“.
2. Точка 9 се отменя.
3. В т. 10 думите „и/или на помощ в натура“ се заличават.
4. В т. 11:
а) в основния текст думите „и/или на помощта в натура“ се заличават;
б) създава се буква „н“:
„н) финансовата подкрепа по чл. 69 от Закона за хората с увреждания.“
§ 33. Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 става приложение № 1 към чл. 16, ал. 1 и се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1
ДО ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
………………………………………......
ДОКЛАД
За оценка на постъпил сигнал с вх. № .../   20 …..г.
Изготвен от ..........................................................................
................................................................................................
На длъжност ........................................................................
................................................................................................
В отдел „Закрила на детето“ към дирекция „Социално подпомагане“…………………….
1. От кого и каква информация е набрана за проучване на изложените в сигнала обстоятелства.
2. Данни, предоставени от родител/родители и/или лица, полагащи грижи за детето, разширен семеен кръг и от самото дете в зависимост от възрастта и степента му на развитие.
3. Семеен и социален кръг на детето.
4. Други деца в семейството и тяхното положение (идентифицирани рискове).
5. Специални/специфични потребности на членовете на семейството/домакинството.
6. Жилищни условия, доходи, включително социално подпомагане, на семейството/домакинството, лично пространство за детето.
7. Възможности за подкрепа и наличие на ресурси в семейството/домакинството и в общността.
8. Данни, предоставени от други лица и институции в хода на проучването.
9. Друга информация, имаща отношение към изложените в сигнала обстоятелства.
10. Анализ на постъпилата информация и становище относно наличие на рискове за детето или предпоставки за нарушаване на неговите права, установени в хода на проучването, включително извън обстоятелствата, описани в сигнала.
11. Предложение за продължаване/прекратяване на работата по сигнала и необходимост от предприемане на мярка за закрила – по чл. 23 или 26 от Закона за закрила на детето, за детето/децата в семейството.
Изготвил: ............................................................................ .
                   (подпис, име, фамилия, длъжност)
Дата ......................................................................................
Съгласувал: ..........................................................................
Началник на ОЗД: ..............................................................
                             (име и фамилия, подпис)“
§ 34. Създава се приложение № 1а към чл. 16, ал. 4:
„Приложение № 1а към чл. 16, ал. 4
ДО ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
………………………………………......
ДОКЛАД
ЗА ОЦЕНКА НА СЛУЧАЙ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА СПРЯМО ДЕТЕ
I. ОБЩИ ДАННИ ЗА ДЕТЕТО
Име на детето1:
ЕГН:
Лична карта № (за деца над 14-годишна възраст):
Дата и място на издаване:
Майчин език (български, турски, ромски – диалект, друг):
Религия (православие, ислям, католицизъм, друга, няма);
Детето е включено в регистъра за: ..........
Дата на изготвяне на социалния доклад:
Дата на регистриране на случая в отдел „Закрила на детето“:
Име и служебен телефон на водещия случая социален работник:
ІІ. ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕТО, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕТО МУ
1. Основни битови потребности:
В този раздел се описва задоволяването на нуждите на детето, свързани с хранене, лични дрехи – според пола и сезона, осигурен кът на детето и място за спане.
2. Здравеопазване:
2.1. Личен лекар на детето.
2.2. Минали, настоящи и хронични заболявания и последици от тях:
• Физическо състояние;
• Психоемоционално състояние;
• Психическо състояние.
2.3. Вид и степен на увреждане на деца до 16-годишна възраст, наличие на експертно решение (ЕР) на ТЕЛК2.
2.4. Направени ваксинации според възрастта на детето, профилактика, здравна и сексуална култура3.
2.5. Здравословно хранене, лична и женска хигиена, стоматологично здраве, режим на живот.
2.6. Рискове за здравето на детето.
3. Образование:
3.1. Учебно/детско заведение, което посещава детето.
3.2. Посещава ли редовно училище/детско заведение.
__________
1  Данни по акт за раждане или лична карта (за деца над 14 години).
2  Към досието се съхранява копие от ЕР на ТЕЛК, протокол на ЛКК и други медицински документи.
3  Описание на данните от личната амбулаторна карта на детето.
 
3.3. Осигурени ли са необходимите учебници и учебни помагала.
3.4. Специфични образователни потребности на детето.
3.5. Мотивация на детето да посещава училище.
3.6. Проблеми в училище; подкрепяща среда за справяне с училищни проблеми.
3.7. Образ в училище, външен вид, доминиращи нагласи за приемане или отхвърляне, популярност в своята група, успехи, правила за поведение.
4. Емоционално и поведенческо развитие:
4.1. Съответствие между календарна и психическа възраст, навици, образ за себе си (негативен или позитивен).
4.2. Значими възрастни за детето и отношения на привързаност.
4.3. Авторитет за детето, страхове, загуби и травми, успехи.
4.4. Нагласи на детето, готовност за споделяне със значими възрастни.
4.5. Отношение към правилата, наказанията, чуждото страдание, любов и ревност, агресия и девиантност.
4.6. Комуникативност, връзки с връстници.
4.7. Свободно време и запълването му: четене, музика, интернет, спорт, други.
5. Идентичност:
5.1. Описание на полова, семейна, родова, етническа, групова, религиозна принадлежност.
5.2. Реакция при посегателства както върху детето, така и върху други членове на семейството.
6. Семейни и социални отношения:
6.1. Чувство за принадлежност към семейството.
6.2. Познаване на роднините и връзки с тях, отношения със съжителстващи лица.
6.3. Празници в семейството, грижа за уязвимите вкъщи, роля в семейството, отношение към ценности, представи за добро и зло.
6.4. Защита на икономическите интереси на детето (ако е собственик и наследник).
6.5. Наличие на родителско отчуждаване.
ІІІ. КАПАЦИТЕТ НА РОДИТЕЛИТЕ
1. Основни грижи
Осъзнаване на ролята на родителите за задоволяване на потребностите на детето и отговорността за това, обезпечаване на подслон, храна, облекло, личен лекар, учебници, транспорт; годишен отпуск за здравна и емоционална профилактика.
2. Осигуряване на сигурност за детето
Осигуряване на адекватна закрила на детето от вредни фактори и опасности.
2.1. Осигуряване на защита от опасности в жилището – електричество, газ, остри предмети, домакински химикали, затворени шкафове, решетки на леглото и др.
2.2. Надзор от страна на възрастен, придружаване до детска градина, училище, здравно заведение и др.
2.3. Описание на грижата за живота на детето – недопустимост на насилие и неглижиране, здравна култура и профилактика в домашна обстановка, употреба на алкохол, цигари, наркотици и др.
3. Емоционална близост
3.1. Емоционална топлота – изразяване на чувства – радост, привързаност, удоволствие, създаване на емоционален комфорт, съвместни дейности и отговорности, какво обичат да правят заедно, празници, свободно време, настроения, други.
3.2. Взаимоотношения със значими възрастни.
4. Стимулиране
Подпомагане и насърчаване обучението на детето и интелектуалното му развитие чрез поощряване, когнитивно стимулиране и създаване на социални възможности за изява.
4.1. Стимулиране на когнитивното развитие и потенциал на детето.
4.2. Насърчаване и участие в игрите на детето.
4.3. Осигуряване на възможности за образование, стимулиране на детето за участие в образователния процес.
4.4. Оказване помощ на детето да се справя с трудностите.
5. Напътствия и ограничения
Основните родителски задължения са свързани с демонстриране и подпомагане на детето да усвои подходящо поведение и да постигне контрол върху емоциите и чувствата си във взаимодействията с другите. Оказване помощ на детето да регулира своите емоции и поведение.
5.1. Описание на съвместния живот в семейството, подпомагане поставянето на цели и начините за постигането им, поставяне на граници.
5.2. Налагане на правила, формиране на чувство за отговорност.
5.3. Умения за планиране, умения за планиране на разходи, личен бюджет, санкциониране при нарушаването на правилата.
5.4. Неизпълнение на задължения и отговорности.
5.5. Зачитане достойнството на детето при наказания, умения за изразяване на гняв и недоволство.
6. Стабилност
Възможност на родителите да осигурят подкрепяща семейна среда, за да може детето да изгради и поддържа отношения на привързаност, които да го подпомогнат в създаването на бъдещи отношения и трайни емоционални връзки.
6.1. Подкрепяща среда за детето – роднини и/или близки, които могат да окажат съдействие и подкрепа при отглеждането и възпитанието на детето.
6.2. Социални услуги в общността, подходящи за детето и неговото семейство.
6.3. Образователни и здравни услуги, подпомагащи развитието на детето.
6.4. Приятелски кръг, оказващ положително влияние и подпомагащ емоционалното развитие на детето.
IV. ФАКТОРИ НА СРЕДАТА И СЕМЕЙСТВОТО
1. История и взаимоотношения в семейството:
Предистория на семейната връзка и възникване на семейството, членове – брой (поименно), брачни, небрачни, от различни бракове, съжителстващи – история, конфликти, вземане на решения, отстояване на мнения, взаимна грижа, отговорност и привързаност; отношения между поколенията; индикации за насилие в семейството.
Информация за родителите
Име на майката:
ЕГН:
Омъжена ли е за бащата: да/не
Адрес на майката:
Постоянен адрес:
Настоящ или последен известен адрес:
Име на бащата:
ЕГН:
Постоянен адрес:
Настоящ или последен известен адрес:
Братя и сестри – имена и ЕГН:
Роднини (по права линия – баба и дядо по майчина и по бащина линия):
Други близки, които са от значение за случая:
2. Положителни страни на семейството, отрицателни страни в отношенията, претърпени загуби и кризи и начин на преодоляването им, други.
3. Роднински кръг: взаимоотношения, причини за липсата им, изолираност от роднински кръг, отношение на роднините към семейството и неговите проблеми.
4. Жилище – собственост, разположение, разходи, възможност за издръжка на семейството, разпределение на помещенията, грижа за вида му, оборудване, удобство и комфорт за детето, хигиена, съжителстване, съсобственост, възможност за други решения с оглед на проблемите на детето.
5. Работа – образователна степен на родителите, място на работа и длъжност, работно време – продължителност, с договор или без договор, отдалеченост на местоработата от дома, удовлетвореност; регистрация в бюрото по труда; работа на няколко места и влияние на взаимоотношенията вкъщи.
6. Доходи – от работа, от помощи, от наеми или продажби, други ......................; начин на разпределението им, умение за управление бюджета на семейството.
7. Здравословно състояние на членовете на семейството, увреждане, злоупотреба с алкохол, цигари, наркотици и други и отражението им върху развитието на семейството и децата, организация на семейния отпуск; профилактика.
8. Социална интеграция на семейството – участие в събития от общностен характер, принос за развитие на местната общност (особено в селата), общественополезни дейности; организация на културния живот на семейството и др.
V. ОЦЕНКА

І. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМНИ ЗОНИ:
 
 

 

ІІ. ОСНОВНИ НУЖДИ:
 
 

 

ІІІ. РЕСУРСИ/ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОРИ:
 
 

 

ІV. ОЦЕНКА НА РИСКОВЕ:
 
 

VI. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ4
В синтезиран вид се описват нуждите на детето и мерките, които следва да се предприемат с цел осигуряване правата на детето.
Например:
1. Консултиране и информиране на детето в съответствие със степента на неговото развитие – здравно, правно, участие в съдебни процедури, други.
2. Насочване на детето към подходящи форми за ангажиране на свободното му време.
3. Консултиране на родителите или лицата, на които е възложено изпълнението на родителски функции, по въпроси на социалното подпомагане и социалните услуги.
4. Осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителски функции, по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.
5. Повишаване на родителския капацитет, умения за справяне с конфликти и кризи в отношенията.
6. Превенция на изоставянето, реинтеграция.
7. Услуги за задоволяване на потребностите на деца с увреждания.
8. Насочване към подходящи социални услуги в общността.
9. Съдействие на осиновителите при подготовката им за изпълнение на родителските им функции; работа за изграждане на привързаност.
10. Осигуряване на съдействие за подобряване на социално-битовите условия – отпускане на месечна или еднократна помощ, насочване към структури на общинската администрация, други.
__________
4  Може да се посочи повече от една дейност.
 
11. Съдействие за устройване на подходяща работа на нуждаещи се деца, навършили 16-годишна възраст, при установените в трудовото законодателство условия.
Настоящият доклад е изготвен във връзка с ...........
................................................................................................
Изготвил: .............................................................................
................................................................................................
          (подпис, име, фамилия, длъжност)
Дата ......................................................................................
Съгласувал: ..........................................................................
Началник на ОЗД: ..............................................................
................................................................................................
               (име и фамилия, подпис)“
§ 35. В приложение № 2 думите „Началник на дирекция „Социално подпомагане“ се заменят с „Началник на отдел „Закрила на детето“.
§ 36. Приложение № 2а към чл. 16а, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2а към чл. 16а, ал. 1
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Дете: .....................................................................................
Място на отглеждане: .......................................................
Случай по: ............................................................................
Мярка за закрила: ............................................................. .
Дългосрочна цел на работата по случая:
................................................................................................
План за работа с детето
Краткосрочна цел 1:

Дейност
Ресурси
(посочват се за дейностите, за които е уместно)
Отговорни лица за изпълнението
Срок/
честота
Индикатори за изпълнение на дейността
 
 
 
 
 

Краткосрочна цел 2:

Дейност
Ресурси (посочват се за дейностите, за които е уместно)
Отговорни лица за изпълнението
Срок/
честота
Индикатори за изпълнение на дейността
 
 
 
 
 

План за работа с родителите
Краткосрочна цел 1:

Дейност
Ресурси (посочват се за дейностите, за които е уместно)
Отговорни лица за изпълнението
Срок/
честота
Индикатори за изпълнение на дейността
 
 
 
 
 

Краткосрочна цел 2:

Дейност
Ресурси (посочват се за дейностите, за които е уместно)
Отговорни лица за изпълнението
Срок/
честота
Индикатори за изпълнение на дейността
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предстоящ преглед: ......................................................... г.
                                      (дата)
Участници в обсъждането: .................................................
Изготвил:
Социален работник, водещ случая: ..................................
................................................................................................
              (име и фамилия, подпис)
Съгласувал: ..........................................................................
Началник на ОЗД: ..............................................................
................................................................................................
                  (име и фамилия, подпис)
Родител/настойник/попечител/други лица, полагащи грижи за детето:
................................................................................................
                 (име и фамилия, подпис)
Лица, отговорни за изпълнение на планираните дейности по плана:
................................................................................................
               (име и фамилия, подпис)
Дете: .....................................................................................
  (описва се начинът, по който е запознато)
Причини за несъгласуване от заинтересованите страни:
................................................................................................
               (описват се причините)
Дата: ................................................................................ г.“
§ 37. В приложение № 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думата „децата“ и наклонената черта пред нея се заличават.
2. Думите „адрес на“ се заменят с „адрес на общината или на“.
3. След думата „Краткосрочна“ се поставя запетая и се добавя „средносрочна“.
4. Думите „дългосрочна социална услуга“ се заменят със „средносрочна или дългосрочна социална услуга“.
Заключителна разпоредба
§ 38. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 18, 19, 20 и 21, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
59