Министерство на вътрешните работи
брой: 3, от дата 12.1.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.29


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 29 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2017 г. и бр. 78 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 4, изречение първо думите „и се поставят на общодостъпни места в структурите“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 2. В чл. 9, т. 5 след думата „тематика“ се добавя „(без посочване на конкретни теми)“.
§ 3. В чл. 15, ал. 1, т. 3 след думата „наказания“ и запетаята след нея се добавя „индивидуалните оценки по реда на наредбата по чл. 178, ал. 2 ЗМВР за последните два отчетни периода“ и се поставя запетая.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думата „изпит“ и запетаята след нея се заличават.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случай че има недопуснати кандидати, проверката на професионалните знания се провежда не по-рано от 15 работни дни след публикуване на списъка с допуснатите и недопуснатите кандидати.“
§ 5. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „провеждане на конкурса“ се заменят с „проверката на професионалните знания“.
2. В ал. 2 думата „конкурсът“ се заменя с „проверката на професионалните знания“, а думата „му“ се заменя с „й“.
§ 6. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „или личното уведомяване на кандидата“ и запетаята пред тях се заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Структурата, за която е обявен конкурсът, незабавно изпраща жалбата заедно със становище от председателя на конкурсната комисия и с копия на относимите по случая документи на министъра на вътрешните работи чрез дирекция „Човешки ресурси“. Дирекция „Човешки ресурси“ изготвя становище по жалбата до министъра на вътрешните работи.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Навсякъде в наредбата думите „дирекция „Човешки ресурси“ – МВР“ се заменят с „дирекция „Човешки ресурси“.
§ 8. Започналите и неприключили до влизането на наредбата в сила конкурсни процедури за преминаване в по-висока по вид длъжност се довършват по досегашния ред.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Христо Терзийски
52