Министерство на отбраната
брой: 3, от дата 12.1.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.53


Наредба № Н-14 от 8 декември 2020 г. за условията и реда за определяне размера на допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в определени области и дейности от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-14 от 8 декември 2020 г.
за условията и реда за определяне размера на допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в определени области и дейности от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Чл. 1. (1) Тази наредба регламентира условията и реда за определяне размера на допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в определени области и дейности от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
(2) Наредбата се прилага и за военнослужещите от специалните щатове на министъра на отбраната и от временните задгранични щатове, попадащи в обхвата на чл. 2.
Чл. 2. (1) За военнослужещите, служещи при специфични за здравето условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, се определя размер на допълнителния годишен отпуск, както следва:
1. летателен състав – командир на екипаж и помощник-командир на екипаж на самолети и вертолети, екипажи на подводници, водолази и водолази-парашутисти – от 5 до 14 работни дни;
2. на членове на екипажи от летателния състав (щурмани, бордни инженери, бордни техници, оператори, радисти, стюарди, стюардеси, авиофотографи, лекар – борден, медицинска сестра – бордна, и други), плавателен състав на бойни кораби и парашутисти – от 5 до 12 работни дни;
3. плавателен състав от кораби и катери със спомагателно назначение, плаващи докове и работилници – от 5 до 9 работни дни;
4. военнослужещи, извън тези по т. 1 – 3, служещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки, посочени в Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, приета с ПМС № 267 от 2005 г. – от 5 до 8 работни дни.
(2) Военнослужещите по ал. 1, т. 4 могат да ползват допълнителен платен годишен отпуск само при валидни протоколи от измерванията на факторите на работната среда, издадени от Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ) – ВМА, и валидна оценка на риска.
Чл. 3. (1) Допълнителен платен годишен отпуск не се полага на военнослужещите за производствен риск, както и при недостигане на нормите за фактора „осветеност“.
(2) При определяне на допълнителен отпуск за работа при фактора на работната среда „шум“ следва да се вземат предвид преизчислените стойности на шума, при които е отчетено намаляване на шума от използвани лични предпазни средства за защита на слуха, отразени в протоколите от измерване на шум по чл. 2, ал. 2.
Чл. 4. (1) Ползването на допълнителния платен годишен отпуск да се извършва съгласно реда, предвиден за използване на основния платен годишен отпуск, определен в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) Размерът на допълнителния платен годишен отпуск се определя ежегодно със заповед на съответния командир (началник) на военно формирование или ръководител на структура в зависимост от времето, прослужено в специфични условия на труд и рискове за живота и здравето през предходната календарна година, като това време е не по-малко от 6 месеца.
Чл. 5. (1) Правото за ползването на допълнителен платен годишен отпуск в пълен размер възниква, ако военнослужещият е служил в условията на чл. 2 не по-малко от половината от нормалната продължителност на установеното служебно време, с изключение на военнослужещите, които извършват работи в среда на йонизиращи лъчения.
(2) Когато военнослужещият служи по-малко от една календарна година, размерът на допълнителния платен годишен отпуск се определя пропорционално на отработеното време.
(3) Допълнителният платен годишен отпуск се ползва само в рамките на календарната година, в която се полага, без право на прехвърляне в следващата година.
Чл. 6. Военнослужещите могат да ползват допълнителен платен годишен отпуск само по една от горепосочените групи, която е най-благоприятна за тях.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Летателен състав“ са:
а) военнослужещи, назначени на длъжности по длъжностните разписания на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, притежаващи летателна правоспособност, придобита във висши военни училища (школи) и курсове в страната или в чужбина, във функционалните задължения на които е предвидено да поддържат летателната си подготовка в съответствие с утвърдения график;
б) военнослужещи от висшия команден състав, притежаващи летателна военноотчетна специалност и летателна правоспособност, придобита във висши военни училища (школи) и курсове в страната или в чужбина, които лично изпълняват (участват в) полети.
2. „Парашутисти“ са:
а) военнослужещи, които са назначени на длъжности, в основните функционални задължения на които е записано да изпълняват парашутни скокове и да поддържат парашутната си подготовка в съответствие с утвърдения график;
б) военнослужещи от висшия команден състав, които изпълняват парашутни скокове.
3. „Плавателен и водолазен състав“ са военнослужещи, назначени на длъжности в щабовете на корабни дивизиони и екипажите на корабите по длъжностните разписания на военните формирования на Военноморските сили, както и водолазите от военните формирования от Сухопътните войски. Длъжностите, включени в плавателния и водолазния състав, се утвърждават от командирите на Военноморските сили и Сухопътните войски.
4. „Парашутист-водолаз“ е специалист по разузнаване и специални операции, назначен на длъжност по длъжностните разписания на военните формирования на Военноморските сили, в основните функционални задължения на който е записано да изпълнява парашутни скокове и водолазни спускания. Списъкът на тези длъжности се утвърждава ежегодно от командира на Военноморските сили.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 197, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 3. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов
50