Министерство на енергетиката
брой: 3, от дата 12.1.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.22


Устав на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
УСТАВ
на Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 11 декември 2020 г. – ДВ, бр. 107 от 2020 г. В сила от 1 януари 2021 г.)
ПРЕДГОВОР
Уставът на Агенцията за ядрена енергия на ОИСР (АЯЕ) води началото си от Решение, първоначално прието от Съвета на Организацията за европейско икономическо сътрудничество на 20 декември 1957 г. и впоследствие одобрено от Съвета на ОИСР на 30 септември 1961 г. По това време членовете на Агенцията включват само европейски държави и тя се нарича Европейска агенция за ядрена енергия.
В съответствие с нарастващия брой членове на Агенцията Уставът е изменен с последователни решения на Съвета и Агенцията е преименувана. Накрая Уставът е модернизиран с няколко решения на Съвета, приети съответно на 5 април 1978 г., 10 декември 1992 г. и 13 юли 1995 г.
*
* *
Понастоящем страните членки, участващи в АЯЕ, са следните: Австралия, Австрия, Белгия, Канада, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Корея, Люксембург, Мексико, Холандия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Обединеното кралство и САЩ. Европейската комисия също участва в работата на АЯЕ.
ЧАСТ I
Член 1
(a) В рамките на Организацията се създава Агенцията за ядрена енергия към ОИСР (наричана по-долу „Агенцията“).
(b) Отчитайки надлежно обществения интерес и съзнавайки необходимостта да се предотврати разпространението на ядрени взривни устройства, целта на Агенцията е да доразвие производството и използването на ядрена енергия, включително по отношение на приложенията на йонизиращи лъчения, за мирни цели от участващите страни чрез сътрудничеството между тези страни и хармонизиране на мерките, предприети на национално ниво.
Член 2
Задачите, възложени на Агенцията, се изпълняват под ръководството на Съвета, Управителния комитет за ядрена енергия (наричан по-долу „Управителен комитет“), органите, създадени от Управителния комитет в съответствие с разпоредбите, посочени по-долу, за да подпомагат работата му или да изпълняват задачи от общ интерес за група държави, и Секретариата на Агенцията, който е част от Секретариата на Организацията.
Член 3
Управителният комитет е компетентен да разглежда всеки въпрос, свързан с целта на Агенцията, при условия, произтичащи от разпоредбите, изложени по-долу, и от други приложими решения на Съвета.
Член 4
(a) Агенцията насърчава технически и икономически проучвания и провежда консултации по програмата и проектите на участващите страни, свързани с развитието на научните изследвания и промишлеността в областта на производството и използването на ядрена енергия за мирни цели, в сътрудничество с други органи на Организацията по въпроси, попадащи в тяхната компетентност.
(b) С тази цел програмите и проектите се разглеждат от Управителния комитет съгласно процедура, която се определя от него.
Член 5
(a) Агенцията, по целесъобразност, насърчава създаването на съвместни предприятия за производство и използване на ядрена енергия за мирни цели, като се стреми да осигури участието на възможно най-голям брой държави.
(b) Ако група участващи държави декларира намерението си да създаде съвместно предприятие, заинтересованите страни могат да се договорят да предприемат нужните за тази цел действия помежду си, в рамките на Организацията, за собствена сметка независимо от позицията на останалите страни участнички. Работните групи или проучвателните групи, създадени в съответствие с настоящата алинея, информират Управителния комитет за своя напредък и му докладват за своите заключения.
(c) Когато съвместни предприятия са създадени по инициатива или със съдействието на Агенцията:
(i) Управителният комитет – или ограничена група в рамките на Управителния комитет, съставена от представители на страните, които участват в предприятието – изпълнява функциите, възложени му от споразуменията, сключени при създаването на съответните предприятия;
(ii) съвместните предприятия докладват всяка година пред Управителния комитет или съответно пред ограничена група в рамките на Управителния комитет за състоянието на техните дела и тяхното развитие;
(iii) Управителният комитет разглежда проблеми от общ интерес, които могат да бъдат породени от дейността на съвместни предприятия, с оглед предлагането на необходимите мерки на правителствата;
(iv) споразуменията, сключени за създаване на съвместни предприятия, трябва да съдържат разпоредби, съгласно които участващите държави или групи от страни членки, които не участват в съвместните предприятия, могат впоследствие да се присъединят към тях или да се възползват от резултатите от тяхната дейност.
Член 6
(a) Предвид необходимостта да се предотврати разпространението на ядрени взривни устройства се установява контрол по сигурността с оглед гарантиране, че работата на съвместните предприятия и материалите, оборудването и услугите, предоставени от Агенцията или под нейния надзор, се използват единствено за мирни цели.
(b) Контролът по сигурността може да бъде приложен, по искане на страните, към всяко двустранно или многостранно споразумение или, по искане на участваща държава, към някоя от дейностите на тази държава в областта на ядрената енергия.
(c) Организацията на този контрол и функциите на Агенцията, свързани с неговото упражняване, са предмет на специална Конвенция за контрол по сигурността.
Член 7
(a) Агенцията насърчава развитието на научни изследвания в областта на производството и използването на ядрена енергия за мирни цели в страните членки.
(b) С тази цел, когато е целесъобразно, насърчава сключването на споразумения за съвместно използване на изследователски инсталации, построени от страни членки, и в съответствие с условията, посочени в чл. 5 по-горе, създаването на съвместни изследователски институции.
(c) Агенцията насърчава обмена на научна и техническа информация, свързана с нейните цели, между страните членки.
Член 8
(a) Агенцията:
(i) допринася за насърчаването от страна на отговорните национални органи на защитата на работниците и обществеността срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение, и за опазването на околната среда;
(ii) допринася за насърчаването на безопасността на ядрените инсталации и материали от отговорните национални органи;
(iii) допринася за популяризирането на система за отговорност и застраховане на трети страни при ядрена вреда;
(iv) насърчава предприемане на мерки за осигуряване на най-ефективно използване на патентовани изобретения в областта на ядрената енергия;
(v) доколкото може да е в съответствие с чл. 1, буква b) по-горе, допринася за премахването на пречките пред международната търговия или пред развитието на ядрената индустрия;
(vi) допринася за разпространението на информация, която може свободно да се популяризира относно мирното използване на ядрената енергия, по-специално относно безопасността и регулирането на ядрените дейности, както и по отношение на физическата защита на ядрените инсталации и материали.
(b) Във връзка с гореспоменатите цели Управителният комитет:
(i) представя на страните членки препоръки или общи правила, които да служат като основа за хармонизиране на националните закони и разпоредби;
(ii) насърчава установяването между страните членки на съвместни дейности, необходими за защита на общественото здраве и предотвратяване на аварии в ядрената индустрия.
(c) Агенцията предприема дейностите, посочени в параграфи а) и b) по-горе, при възможност в сътрудничество с Международната агенция за атомна енергия и Комисията на Европейските общности.
ЧАСТ II
Член 9
Управителният комитет е съставен от представители на всички правителства, които участват в настоящото Решение.
Член 10
(a) Всяка година Комитетът назначава от своите членове един президент и вицепрезиденти. Комитетът приема Вътрешен правилник за дейността.
(b) Управителният комитет може да формулира съвети, по-специално под формата на препоръки, към страните участнички по всички въпроси от неговите компетенции.
(c) Всеки път, когато е необходимо да се вземат решения, които са обвързващи за правителствата и които надвишават правомощията на Комитета, той представя предложения на Съвета относно тези последствия.
(d) Управителният комитет изготвя доклад всяка година до Съвета за изпълнението на пълномощията си и за ситуацията и перспективите на ядрената индустрия в страните участнички.
Член 11
(а) Докладите и предложенията, изготвени от Управителния комитет, трябва да посочват, когато е уместно, различните позиции, възприети от неговите членове.
(b) Решенията, съветите или препоръките на Управителния комитет се приемат по взаимно съгласие от членовете му, които присъстват и гласуват.
(c) Решенията на Управителния комитет обаче, отнасящи се до приемането на дневния ред, предприемане на проучвания, създаване на работни групи и изпращане на въпросници до страните участнички, се приемат с мнозинство от присъстващите членове на Управителния комитет.
(d) Решенията, които са обвързващи за правителствата, взети от Управителния комитет в рамките на дадените му правомощия, са задължителни само за страните, които са ги приели.
Член 12
(а) Управителният комитет може да създава комисии и работни групи, които той смята за необходими за подпомагането му в упражняването на неговите функции и да им повери изпълнението на всяка задача, съответстваща на целта на Агенцията.
(b) Органи с ограничен състав може да бъдат създавани за проучване на въпроси или изпълнение на функции от интерес на група от страни участнички в съответствие с условията, посочени в член 5 по-горе или в решение на Съвета. Специалните разходи, които могат да се отнесат към работата на тези органи, като цената на проучванията или заплащането на експертите, са платими от заинтересованите страни.
Член 13
(а) Управителният комитет изпълнява функциите си съвместно с компетентните органи на Организацията.
(b) Управителният комитет консултира тези органи по въпроси от неговата компетентност. Тези органи консултират Управителния комитет по всички въпроси, отнасящи се до производството или използването на ядрената енергия за мирни цели.
Член 14
(а) Управителният комитет и неговите спомагателни органи са подпомагани от Секретариата на Агенцията.
(b) Разходите, отнасящи се до функционирането на Агенцията, се покриват от бюджета на Организацията. За тази цел Управителният комитет изготвя всяка година предвиждания за разходите, които да бъдат представени за одобрение от Съвета.
(c) Разходите на Агенцията, които са предмет на специални финансови условия, се покриват от отделни бюджетни разпоредби и страните, които не допринасят финансово за тези разходи, се въздържат от гласуване, когато се одобрява съответната позиция от бюджета.
Член 15
(а) При изпълнение на своите функции Управителният комитет трябва да взема предвид извършената работа от другите заинтересовани международни организации и може, при спазване на параграфи b) и c) по-долу, да си сътрудничи с тези организации.
(b) Управителният комитет установява в съгласие със Съвета отношения с международни правителствени организации, занимаващи се с въпроси, свързани с ядрената енергия.
(c) Управителният комитет може да установи контакт със заинтересовани международни неправителствени организации в рамките на решения или договорености, одобрени от Съвета.
Член 16
(а) Разпоредбите на настоящото Решение не засягат правата и задълженията, произтичащи от предишни договори, сключени от правителствата, участващи в настоящото Решение.
(b) Тъй като настоящото Решение не засяга упражняването на правомощията, предоставени на Европейската общност за атомна енергия (EURATOM) от Договора, сключен в Рим на 25 март 1957 г., Агенцията установява със споменатата Общност тясно сътрудничество, чиито условия ще бъдат определени в общо споразумение.
Член 17
(а) Страните участнички са страните, чиито правителства участват в настоящото Решение.
(b) Всяка страна членка на Организацията, правителството на която не участва в настоящото Решение, може да извести генералния секретар за намерението си да участва в Решението; това участие става действително от момента, в който Съветът даде своето одобрение по препоръка на Управителния комитет.
(c) Всяко друго правителство, поканено от Организацията да участва в настоящото Решение, може да направи това, като се обърне към генералния секретар с приемане на тази покана. Организацията може да отложи или прекрати такова участие, като изпрати писмено на правителството едномесечно предизвестие за отлагане или дванадесетмесечно предизвестие за прекратяване.
(d) Всяко правителство, участващо в настоящото Решение, може да прекрати прилагането му спрямо себе си, като предостави на генералния секретар дванадесетмесечно предизвестие.
Член 18
Разпоредбите на Допълнителния протокол № 1 към Конвенцията за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие се прилагат за представителството на Европейската общност за атомна енергия (EURATOM) в Агенцията и в нейния Управителен комитет, както и за участието на Комисията на Европейските общности в работата на Агенцията и на нейния Управителен комитет.
Член 19
Настоящото Решение влиза в сила от 1 февруари 1958 г.
38