Министерство на здравеопазването
брой: 4, от дата 15.1.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.104


Договор № РД-НС-01-4-7 от 30 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-4-7 от 30 декември 2020 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 36, 40, 77, 101 и 105 от 2020 г.)
Днес, 30.12.2020 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (ЗБНЗОК за 2021 г.) (ДВ, бр. 103 от 2020 г.) се сключи този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за медицински дейности съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г. е на обща стойност 3 295 841,4 хил. лв. за следните видове дейност:
1. първична извънболнична медицинска помощ – 266 710,9 хил. лв.;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 283 229 хил. лв.;
3. медико-диагностична дейност – 100 901 хил. лв.;
4. болнична медицинска помощ – 2 645 000,5 хил. лв., както следва:
а) в т.ч. за закупуване на дейности по реда на този договор – 2 408 000,5 хил. лв.;
б) в т.ч. средства от трансфери от централния бюджет за извършване на плащания по реда на чл. 5 от ЗБНЗОК за 2021 г. – 237 000 хил. лв.
(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности, извършени по реда на настоящия НРД в периода 1.12.2020 г. – 30.11.2021 г., в това число и заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, за период, определен със закон.
(3) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г. е на обща стойност 1 447 982 хил. лв. за следните видове дейност:
1. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, и прилагани в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 1 332 000 хил. лв.:
– в т.ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната – 787 000 хил. лв., от тях лекарствени продукти, назначени с протокол, за които се извършва експертиза – 465 000 хил. лв.;
– в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и прилаган в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 545 000 хил. лв.;
2. медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 115 982 хил. лв.
(4) Неусвоените средства към 30 септември 2021 г. за здравноосигурителни плащания по съответните редове по чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2021 г. за медицински дейности и медицински изделия от списъка по групи по чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК се използват за плащания само за дейностите и изделията по същите редове, при условия и по ред, определени съвместно от НС на НЗОК и УС на БЛС.
(5) По реда на настоящия НРД се заплащат и медицински дейности и лекарствени продукти, финансирани от Министерството на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане, както и по реда на системите за координация за социална сигурност, съгласно ЗБНЗОК за 2021 г.
(6) Разходите за здравноосигурителни плащания, в т.ч. и сумите за неблагоприятни условия на работа при обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка, се разпределят и извършват в рамките на определените параметри в ЗБНЗОК за 2021 г. и в съответствие с параметрите на разходите за здравноосигурителни плащания и събраните приходи по бюджета на НЗОК за 2021 г.“
§ 2. Създава чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Надзорният съвет на НЗОК може да одобрява компенсирани промени между средствата за здравноосигурителните плащания за медицински дейности, посочени в чл. 12а, ал. 1, след становище на УС на БЛС в едноседмичен срок от уведомяването.
(2) Размерът на средствата по чл. 12а, ал. 1 и 3 може да се променя със средства от „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ или други средства по реда на ЗБНЗОК за 2021 г.“
§ 3. Създава се чл. 22б:
„Чл. 22б. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори/допълнителни споразумения с лечебните заведения, които отговарят на общите условия по чл. 20 – 22 и специалните условия, посочени в специалната част.
(2) Лечебните заведения, кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част.“
§ 4. Създава се чл. 23б:
„Чл. 23б. (1) На основание чл. 59а, ал. 1 от ЗЗО лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ през предходната 2020 г., кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на този договор за изменение и допълнение на НРД.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от установяването й писмено уведомява лечебното заведение за това обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от подаване на заявлението сключва договор с изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 от ЗЗО и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в от ЗЗО. Директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице има право да провери на място в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал. 3, договор може да се сключи и след изтичането му.“
§ 5. Създава се чл. 23в:
„Чл. 23в. През 2021 г. в съответствие с § 11 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2021 г. сключването на договори и/или допълнителни споразумения с изпълнители на болнична медицинска помощ по реда на чл. 59, ал. 1а от ЗЗО е в рамките на утвърдените стойности по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗБНЗОК за 2021 г.“
§ 6. Създава се чл. 23г:
„Чл. 23г. (1) В случаите, в които не се разширява предметът на договорите и допълнителните споразумения, сключени през 2020 г., изпълнителите на медицинска помощ сключват допълнителни споразумения, които съдържат промени, произтичащи от настоящия договор за изменение и допълнение на НРД.
(2) При сключване на допълнителни споразумения по ал. 1 изпълнителите на болнична медицинска помощ представят в РЗОК документ по чл. 268, ал. 1, т. 10, както и приложения № 1 и № 1а към сключените от тях индивидуални договори с НЗОК, актуални към 1 януари 2021 г.“
§ 7. В чл. 24, ал. 1 след думите „чл. 23, ал. 3“ се добавя „или чл. 23б, ал. 3“.
§ 8. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Алинея 5 не се прилага за лечебни заведения за БП и КОЦ, получили разрешение за осъществяване на лечебна дейност след провеждане на процедурата по чл. 37а, съответно по чл. 37б от ЗЛЗ, в която НЗОК е дала положително становище за финансиране на съответните дейности, както и за лечебни заведения за извънболнична помощ в случаите, когато е установена недостатъчност от съответната извънболнична помощ въз основа на извършена оценка на потребностите съгласно НЗК.“
2. Създава се ал. 7 със следното съдържание:
„(7) За извършване на оценка на потребностите от извънболнична помощ в случаите по ал. 6 директорът на РЗОК изпраща по служебен ред искане до директора на съответната РЗИ. Директорът на РЗИ извършва оценката и изпраща на РЗОК удостоверение относно наличието или липсата на потребност от съответната медицинска помощ в 14-дневен срок от постъпване на искането.“
§ 9. В чл. 26, ал. 4 думите „чл. 23, 23а и 24“ се заменят с „чл. 23, 23а, 23б и 24“.
§ 10. В чл. 37, ал. 1 думите „Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“ се заменят с „Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“.
§ 11. В чл. 67 се създава ал. 3:
„(3) За лекарствените продукти по ал. 1 НЗОК не може да заплаща на притежателите на разрешение за търговия на дребно стойност, която е по-висока от максималната стойност, определена за заплащане с публични средства по реда на наредбата по чл. 261а, ал. 5 от ЗЛПХМ.“
§ 12. В глава единадесета се създава раздел IIа „Електронно предписване на лекарствени продукти“ с чл. 68а и 68б:
„Раздел IIа
Електронно предписване на лекарствени продукти
Чл. 68а. Предписването на лекарствен продукт от списъка по чл. 37, ал. 2, заплащан напълно или частично от НЗОК, се извършва с електронно предписание, при условията и по реда на глава седма на Наредба № 4 от 2009 г.
Чл. 68б. При електронното предписване на лекарствените продукти по чл. 68а се прилагат съответно разпоредбите на глава втора и глава трета, раздел I и раздел IV от Наредба № 4 от 2009 г., както и разпоредбите на раздели I и II от тази глава, с изключение на изискванията относно хартиената форма на рецептурните бланки.“
§ 13. В чл. 170, ал. 2 т. 5 и 6 се отменят.
§ 14. В чл. 173 се създава ал. 3а:
„(3а) Договорените обеми и цени от 1.01.2021 г. обхващат дейностите по реда на този НРД и подлежат на заплащане през 2021 г. по ЗБНЗОК за 2021 г. съгласно чл. 174б, 175б и 176б.“
§ 15. В чл. 174а, ал. 5 думите „чл. 174“ се заменят с „ал. 1“.
§ 16. Създава се чл. 174б:
„Чл. 174б. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. – 31.12.2021 г. следните обеми и цени за дейностите в ПИМП, включени в приложение № 1 „Първична извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена (лв.)
1
2
3
4
Капитационно плащане
5 859 908
 
GP01 0-18Y
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 0 до 18 години
1 207 553
2,20
GP01 18-65Y
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 18 до 65 години
3 158 352
1,40
GP01 65-200Y
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст над 65 години
1 494 003
2,20
GP08
Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ извън обявения работен график на практиката съгласно Наредба № 9 от 2019 г.
5 859 908
0,14
Дейност по програма „Детско здравеопазване“
2 744 255
 
GP04 0-1Y
Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година по програма „Детско здравеопазване“
531 413
14,00
GP04 1-2Y
Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години по програма „Детско здравеопазване“
183 886
13,00
GP04 2-7Y
Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години по програма „Детско здравеопазване“
490 369
12,00
GP04 7-18Y
Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години по програма „Детско здравеопазване“
630 508
11,00
GP03
Задължителни имунизации и реимунизации на деца от 0 до 18 години
908 079
7,00
Поставяне на препоръчителни ваксини по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ
4,00
GP06
Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
2 941
9,00
Дейност по диспансерно наблюдение
4 651 198
 
NGP02
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване
2 092 229
13,00
NGP02-D
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания
1 556 255
15,00
NGP03D
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две заболявания
1 002 714
18,00
GP05
Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години
2 395 801
18,00
GP09
Имунизации на лица над 18 години
215 179
7,00
GP07
Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони
22 920
10,00
Неблагоприятни условия
5 000 000 лв.
стойност за периода

§ 17. В чл. 175а, ал. 5 думите „чл. 175“ се заменят с „ал. 1“.
§ 18. Създава се чл. 175б:
„Чл. 175б. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. – 31.12.2021 г. следните обеми и цени за дейностите в СИМП, включени в приложение № 2 към чл. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ и приложение № 6 към чл. 1 „Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“ на Наредба № 9 от 2019 г.:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена (лв.)
1
2
3
4
Първични посещения
7 080 532
 
SOMC-43 1
Първични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
5 863 882
24,50
SOMC-44 1
Първични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
977 986
24,50
SOMC-45 1
Първични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
152 237
24,50
SOMC-40 1
Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
42 384
24,00
SOMC-42 1
Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ
44 043
24,00
Вторични посещения
5 045 960
 
SOMC-43 2
Вторични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
4 192 169
12,00
SOMC-44 2
Вторични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
714 681
12,00
SOMC-45 2
Вторични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
139 110
12,00
SOMC-39
Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придобита специалност по „Педиатрия“
47 838
14,00
SOMC-40 2
Вторични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
306 377
14,00
SOMC-41
Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за развитие на заболяване
194
13,00
SOMC-42 2
Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно или повече заболявания
722 315
13,50
SOMC-55
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания
18 642
16,00
Медицинска експертиза
1 072 825
10,00
Високоспециализирани дейности
791 670
 
05.31
Локално обезболяване – проводна анестезия
1
7,49
06.11
Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол
670
28,36
14.24
Лазертерапия при очни заболявания
11 189
39,91
21.22
Вземане на биопсичен материал от нос
2
13,38
21.29
Назален провокационен тест с алергени
1
26,22
21.31
Отстраняване на полипи от носната кухина
79
26,75
22.01
Пункция и аспирация на максиларен синус
1 319
13,05
28.0
Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси
767
13,05
31.48
Ларингостробоскопия; ларингостробография
552
26,75
33.29
Бронхопровокационен тест с метахолин
1
32,10
38.50
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли
33
29,96
39.96
Венозна анестезия
363
25,00
40.11
Вземане на биопсичен материал от лимфен възел
708
13,91
41.31
Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания
20
16,05
45.13
Диагностична горна ендоскопия
4 495
40,00
45.23
Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия
265
40,00
45.24
Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия
935
40,00
57.32
Уретроцистоскопия (диагностична)
2 094
20,12
57.33
Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур
1
13,91
58.0
Уретротомия при стриктура
38
14,98
58.23
Вземане на биопсичен материал от уретра
1
13,91
60.11
Вземане на биопсичен материал от простата
9
13,91
64.11
Вземане на биопсичен материал от пенис
3
13,91
67.11
Колпоскопия с/без прицелна биопсия
4 512
40,00
67.19
Абразио на цервикален канал
2 865
40,00
67.32
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация
4 228
13,91
68.16
Аспирационна ендометриална биопсия
62
8,03
81.91
Диагностична и терапевтична пункция на стави
22 516
17,44
82.04
Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
1 258
40,77
83.13
Вагинотомия
7
8,56
85.0
Инцизия на гръдна (млечна) жлеза
757
16,05
85.11
Вземане на биопсичен материал от гърда
756
13,91
86.3
Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
12 286
13,91
88.71
Трансфонтанелна ехография
1 965
17,44
88.72
Ехокардиография
525 236
22,79
88.721
Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода
3
28,89
88.73
Ехография на млечна жлеза
3 385
13,36
88.75
Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове
2 636
17,66
88.77
Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза
41 605
17,66
88.79
Ехографско изследване на стави при деца
12 900
17,66
88.98
Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм
1
20,33
89.01
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити
1
26,75
89.04
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити
1
26,75
89.06
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия
32
26,75
89.07
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия
4 095
14,00
89.08
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом
5
26,75
89.12
Назален провокационен тест с медиатори
92
28,89
89.14
Електроенцефалография (ЕЕГ)
35 421
16,05
89.41
Сърдечно-съдов тест с натоварване
8 032
20,12
89.50
Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране)
13 484
17,44
89.61
Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане (Холтер мониториране)
1 531
17,12
90.49
Индуциране на храчка и нейната обработка
1
12,84
93.08
Електромиография (ЕМГ)
37 206
16,05
93.13
Постизометрична релаксация
373
12,84
93.21
Екстензионна терапия
171
12,84
93.27
Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП
98
27,82
93.75
Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация (комплекс дихателни, фониаторни и резонаторни упражнения)
948
27,82
94.35
Сесия за кризисна интервенция
185
5,00
95.12
Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото
10 877
36,06
95.23
Евокирани потенциали
210
20,33
95.47
Фонетография
1
16,05
96.53
Назален лаваж и обработка
1
18,19
99.88
Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани
17 040
26,75
Z01.5
Кожно-алергично тестуване
898
8,03
Z01.5
Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици
443
9,63
Физикална и рехабилитационна медицина
7 826 289
 
SOMC-56
Първоначален специализиран преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация
356 014
11,00
SOMC-36
Процедури по група 1 по пакет физиотерапия и рехабилитация
3 442 024
3,00
SOMC-37
Процедури по група 2 по пакет физиотерапия и рехабилитация
140 532
3,00
SOMC-38
Процедури по група 3 по пакет физиотерапия и рехабилитация
3 531 847
3,00
SOMC-46
Заключителен преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация
355 872
8,00

§ 19. В чл. 176а, ал. 5 думите „чл. 176“ се заменят с „ал. 1“.
§ 20. Създава се чл. 176б:
„Чл. 176б. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. – 31.12.2021 г. следните обеми и цени за специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, включени в т. V, буква „Б“ на приложение № 2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена (лв.)
1
2
3
4
01
Клинична лаборатория
18 935 875
 
01.01
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
2 600 937
2,30
01.03
Скорост на утаяване на еритроцитите
798 694
1,00
01.04
Време на кървене
47 931
1,70
01.05
Протромбиново време
275 536
2,45
01.06
Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
23 249
2,45
01.07
Фибриноген
45 156
2,45
01.08
Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)
898 372
1,10
01.09
Седимент – ориентировъчно изследване
1 003 703
1,10
01.10
Окултни кръвоизливи
2 928
2,70
01.11
Глюкоза
1 626 515
1,65
01.12
Кръвно-захарен профил
336 052
4,50
01.13
Креатинин
1 578 701
1,70
01.14
Урея
261 956
1,70
01.15
Билирубин – общ
81 912
1,70
01.16
Билирубин – директен
41 051
1,70
01.17
Общ белтък
64 441
1,70
01.18
Албумин
43 906
1,70
01.19
Холестерол
760 878
1,70
01.20
HDL-холестерол
814 437
1,70
01.21
Триглицериди
1 022 497
1,70
01.22
Гликиран хемоглобин
463 658
11,00
01.23
Пикочна киселина
525 769
1,70
01.24
AСАТ
492 431
1,70
01.25
АЛАТ
500 069
1,70
01.26
Креатинкиназа (КК)
23 114
1,70
01.27
ГГТ
260 490
1,70
01.28
Алкална фосфатаза (АФ)
87 995
1,70
01.29
Алфа-амилаза
41 794
1,70
01.30
Липаза
9 529
2,00
01.31
Натрий и калий
205 439
3,40
01.33
Липиден профил (включващ общ холестерол, LDL-холестерол, HDL-холестерол, триглицериди)
883 603
5,00
01.34
Калций
66 140
1,70
01.35
Фосфати
36 036
1,70
01.36
Желязо
212 252
1,70
01.37
ЖСК
72 345
2,50
01.38
CRP
395 121
4,50
01.39
LDL-холестерол
759 368
2,20
01.40
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
230 303
2,50
01.41
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
18 699
2,50
01.42
Орален глюкозо-толерантен тест
8 549
4,70
02.09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
5 949
4,40
02.10
Изследване на ревма фактор (RF)
6 469
4,40
09.01
Криоглобулини
63
7,50
09.02
Общи имуноглобулини IgM
840
11,75
09.03
Общи имуноглобулини IgG
933
11,75
09.04
Общи имуноглобулини IgA
774
11,75
09.05
С3 компонент на комплемента
150
11,75
09.06
С4 компонент на комплемента
130
11,75
10.08
fT4
212 581
12,00
10.09
TSH
475 344
12,00
10.10
PSA
303 196
13,00
10.11
CA-15-3
2 778
13,50
10.12
СА-19-9
3 597
13,50
10.13
СА-125
10 320
13,50
10.14
Алфа-фетопротеин
1 166
13,50
10.15
Бета-хорионгонадотропин
1 439
14,50
10.16
Карбамазепин
133
14,50
10.17
Валпроева киселина
857
14,50
10.18
Фенитоин
1
14,50
10.19
Дигоксин
21
14,50
10.20
Изследване на урина – микроалбуминурия
153 769
9,60
10.21
Progesteron
9 291
12,00
10.22
LH
12 105
12,00
10.23
FSH
15 582
12,00
10.24
Prolactin
23 124
12,00
10.25
Estradiol
11 172
12,00
10.26
Testosteron
12 091
12,00
10.27
Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Аnti-TPO
42 794
12,00
10.32
Феритин
2 938
11,00
10.34
Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
2 158
14,50
10.61
СЕА
2 554
14,50
02
Клинична микробиология
805 869
 
02.07
Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)
39 771
4,27
02.09
Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)
14 979
4,40
02.10
Изследване за ревматоиден фактор (RF)
17 053
4,40
02.11
Изследване за неспецифични хетерофилни антитела при инфекциозна мононуклеоза
1 679
4,27
02.12
Микробиологично изследване на фецес и материал от ректума за доказване на Salmonella, Shigella и патогенни E. coli
77 819
9,60
02.13
Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)
128 382
7,20
02.15
Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
5 929
10,20
02.17
Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
14 046
10,20
02.19
Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
128 213
5,50
02.21
Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
112 606
8,50
02.22
Микробиологично изследване на цервикален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
2 193
8,50
02.23
Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
2 365
8,50
02.24
Микробиологично изследване на простатен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
2 365
8,50
02.25
Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др.
11 825
8,50
02.26
Микробиологично изследване на гърлен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. Albicans)
72 902
8,50
02.27
Микробиологично изследване на носен секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans)
50 677
8,50
02.28
Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии
5 640
8,50
02.29
Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии
5 635
8,50
10.63
Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis
1 790
3,46
10.64
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
110 000
60,00
04
Медицинска паразитология
167 407
 
04.01
Микроскопско изследване за паразити
159 625
4,50
04.02
Серологично изследване за трихинелоза
268
12,00
04.03
Серологично изследване за токсоплазмоза IgM
3 377
11,00
04.04
Серологично изследване за ехинококоза
1 878
12,00
04.05
Микроскопско изследване за Trichomonas vaginalis
100
1,40
04.06
Серологично изследване за токсоплазмоза IgG
2 159
11,00
05
Вирусология
205 195
 
05.01
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
31 627
9,50
05.02
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgM
197
9,80
05.03
Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни
31
9,80
05.04
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
617
10,20
05.05
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
43 441
10,20
05.06
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
5 979
11,40
05.07
Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела хепатитен В вирус
744
13,06
05.09
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни IgG
151
9,80
05.10
Серологично изследване на anti-HBeAg антитела на хепатитен В вирус
408
13,06
10.64
Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
122 000
60,00
06
Образна диагностика
1 683 398
 
06.01
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
26 665
1,80
06.02
Рентгенография на челюстите в специални проекции
472
9,50
06.03
Рентгенография на лицеви кости
2 054
9,50
06.04
Рентгенография на околоносни синуси
51 212
9,50
06.05
Специални центражи на черепа
1 849
9,50
06.06
Рентгенография на стернум
711
9,50
06.07
Рентгенография на ребра
11 437
9,50
06.08
Рентгеноскопия на бял дроб
1 829
9,50
06.09
Рентгенография на крайници
4 217
9,50
06.10
Рентгенография на длан и пръсти
36 090
9,50
06.11
Рентгенография на стерноклавикуларна става
446
9,50
06.12
Рентгенография на сакроилиачна става
2 202
9,50
06.13
Рентгенография на тазобедрена става
38 432
9,50
06.14
Рентгенография на бедрена кост
4 566
9,50
06.15
Рентгенография на колянна става
111 820
9,50
06.16
Рентгенография на подбедрица
13 482
9,50
06.17
Рентгенография на глезенна става
37 251
9,50
06.18
Рентгенография на стъпало и пръсти
51 980
9,50
06.19
Рентгенография на клавикула
1 626
9,50
06.20
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
556
9,50
06.21
Рентгенография на скапула
410
9,50
06.22
Рентгенография на раменна става
38 911
9,50
06.23
Рентгенография на хумерус
3 156
9,50
06.24
Рентгенография на лакетна става
11 962
9,50
06.25
Рентгенография на антебрахиум
7 025
9,50
06.26
Рентгенография на гривнена става
29 277
9,50
06.28
Рентгенография на череп
3 325
15,50
06.29
Рентгенография на гръбначни прешлени
194 078
15,50
06.30
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
417 182
15,50
06.31
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
1 166
15,50
06.32
Обзорна рентгенография на корем
13 492
15,50
06.33
Рентгенография на таз
42 078
15,50
06.34
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
133 267
15,50
06.35
Томография на гръден кош и бял дроб
49
24,50
06.37
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
10 608
24,50
06.38
Рентгеново изследване на тънки черва
464
24,50
06.39
Иригография
2 360
24,50
10.01
Компютърна аксиална или спирална томография
58 250
90,00
10.02
Ядрено-магнитен резонанс
34 525
245,00
10.03
Мамография на двете млечни жлези
181 254
21,00
10.04
Ехография на млечна жлеза
16 255
16,50
10.58
Хистеросалпингография
52
24,50
10.59
Интравенозна холангиография
1
24,50
10.60
Венозна урография
516
24,50
10.62
Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
84 838
15,50
07
Обща и клинична патология
226 607
 
07.01
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
27
9,50
07.02
Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
11
9,50
07.03
Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза
182
9,50
07.04
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур
5
9,50
07.05
Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула
1
9,50
07.06
Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)
8
9,50
07.07
Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
44
9,50
07.08
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери
27
9,50
07.09
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
221 531
9,50
07.10
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
21
9,50
07.11
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
3
9,50
07.12
Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
75
9,50
07.13
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон
1
9,50
10.38
Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
87
20,00
10.39
Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
276
20,00
10.40
Хистобиопсично изследване на две проби от простата
24
20,00
10.41
Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
79
20,00
10.42
Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
3
20,00
10.43
Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
272
20,00
10.44
Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларинкс и трахея
2
20,00
10.45
Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
1
20,00
10.46
Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
25
20,00
10.47
Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
1 060
20,00
10.48
Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
30
20,00
10.49
Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
2 336
20,00
10.50
Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
6
20,00
10.51
Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
432
20,00
10.52
Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
3
20,00
10.53
Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
19
20,00
10.54
Хистобиопсично изследване на две проби от става
1
20,00
10.55
Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
6
20,00
10.56
Хистобиопсично изследване на две проби от нос
8
20,00
10.57
Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък
1
20,00
09
Клинична имунология
2 465
 
01.38
Изследване на С-реактивен протеин
20
4,50
02.10
Изследване на ревматоиден фактор
48
4,40
09.01
Определяне на криоглобулини
23
7,50
09.02
Определяне на общи имуноглобулини IgM
279
11,75
09.03
Определяне на общи имуноглобулини IgG
365
11,75
09.04
Определяне на общи имуноглобулини IgА
295
11,75
09.05
Определяне на С3 компонент на комплемента
198
11,75
09.06
Определяне на С4 компонент на комплемента
178
11,75
10.05
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел
82
140,00
10.06
Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест
7
39,00
10.07
Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
3
55,00
10.08
fT4
187
12,00
10.09
TSH
239
12,00
10.27
Определяне на Anti-TPO
1
12,00
10.29
Определяне на общи IgE
179
50,00
10.30
Определяне на антинуклеарни антитела в серум
361
50,00
12
Трансфузионна хематология
41 911
 
10.35
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С′) тест-реагент
64
14,11
10.36
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
186
28,00
10.37
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
471
19,60
12.01
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)
27 644
8,50
12.02
Определяне на подгрупите на А-антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н
4 184
5,00
12.03
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
378
37,90
12.04
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод
510
25,27
12.05
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
8 393
37,90
12.06
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти
81
35,00

§ 21. В чл. 177 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 174, 174а, 175, 175а, 176 и 176а“ се добавя „за 2020 г. и чл. 174б, 175б и 176б за 2021 г.“.
2. В ал. 7 след думите „чл. 174, 174а, 175, 175а, 176 и 176а“ се добавя „за 2020 г. и чл. 174б, 175б и 176б за 2021 г.“.
3. В ал. 8 след думите „чл. 174, 174а, 175, 175а, 176 и 176а“ се добавя „за 2020 г. и чл. 174б, 175б и 176б за 2021 г.“.
§ 22. В чл. 192 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За видовете специализирана помощ се заплащат на изпълнителя на СИМП отчетените вторични посещения през месеца, като за тримесечието се заплащат отчетените вторични посещения, но не повече от общия брой на отчетените през тримесечието първични посещения по ал. 1, т. 1. В този случай изравняването се прави с отчета и плащането за последния месец от тримесечието.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 23. Член 223д се изменя така:
„Чл. 223д. За периода на въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България НЗОК и БЛС договарят обеми и цени за ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19“, назначавано по реда на този раздел в рамките на договорените обеми и цени по чл. 176б.“
§ 24. В чл. 239 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „ЗБНЗОК за 2020 г.“ се добавя „и § 2, ал. 1 от ЗБНЗОК за 2021 г.“.
2. В ал. 2 след думите „ЗБНЗОК за 2020 г.“ се добавя „и § 2 от ЗБНЗОК за 2021 г.“.
§ 25. В чл. 274 се създава ал. 3:
„(3) За лечебните заведения, които през 2020 г. не са били изпълнители на медицинска помощ по НРД за медицинските дейности за 2020 – 2022 г., общият брой на леглата, с които се сключва договор/допълнително споразумение през 2021 г., не може да надвишава общия брой легла, посочени по реда на чл. 37а и чл. 37б от ЗЛЗ, а в случаите, когато в областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта, по реда на Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори.“
§ 26. Създава се чл. 274а:
„Чл. 274а. (1) През 2021 г. общият брой на леглата, с които лечебното заведение сключва допълнително споразумение по чл. 23г, ал. 1, не може да надвишава общия брой легла, посочен в договора през 2020 г.
(2) Приемът на пациенти следва да бъде съобразен с капацитета на лечебното заведение, разписан като брой болнични легла по видове, съгласно правилника за устройството и дейността на лечебното заведение за 2021 г.“
§ 27. В чл. 285 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думите „определени оперативни интервенции от областта на медицинска специалност „Офталмология“ се заменят с „оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност от диагностично-лечебния алгоритъм на КП № 132 и 135 (с изключение на хирургични процедури с код *14.25, *14.26, *14.27, *14.32, *14.41 и *14.52),“, а в края на последното изречение се добавя „за срок от три години“.
3. В ал. 4 думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 3“.
§ 28. В чл. 295 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след съкращението „ИЗ“ се добавя „(съгласно изисквания и реквизити, посочени в приложение № 2)“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. резултатите от рентгенологичните изследвания се интерпретират от специалист по образна диагностика съгласно медицински стандарт „Образна диагностика“ и се прикрепват към ИЗ; в случай че оригиналните рентгенови филми или друг носител на рентгенови образи са необходими на пациента за продължение на лечебно-диагностичния процес или за експертиза на здравословното му състояние, същите се предоставят на пациента срещу подпис, като това обстоятелство се вписва в ИЗ и в епикризата;“.
§ 29. Създава се чл. 334а:
„Чл. 334а. (1) За лекарствените продукти, прилагани в БМП, които се заплащат извън стойността на оказваните медицински услуги, НЗОК заплаща по-ниската стойност между договорената в рамковите споразумения, сключени от министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, и стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителя на болнична медицинска помощ, независимо дали той е възложител по Закона за обществените поръчки.
(2) Националната здравноосигурителна каса не може да заплаща на изпълнителите на БМП и на притежателите на разрешение за търговия на дребно за лекарствените продукти стойност, която е по-висока от максималната стойност, определена за заплащане с публични средства по реда на наредбата по чл. 261а, ал. 5 от ЗЛПХМ.“
§ 30. В чл. 337 се създава ал. 3а:
„(3а) Договорените обеми и цени от 1.01.2021 г. обхващат дейностите по реда на този НРД и подлежат на заплащане през 2021 г. по ЗБНЗОК за 2021 г. съгласно чл. 338в, 339а и 340а.“
§ 31. Създава се чл. 338в:
„Чл. 338в. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода 1.01. – 31.12.2021 г. закупуването на следните обеми за дейностите по КП, посочени по приложение № 9 към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г., по цени, както следва:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена (лв.)
1
2
3
4
001
Стационарни грижи при бременност с повишен риск
32 126
554,40
002
Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
6 771
902,00
003
Оперативни процедури за задържане на бременност
413
253,00
004
Преждевременно прекъсване на бременността
 
 
004.1
Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително
6 401
281,60
004.2
Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.
1 049
396,00
005
Раждане
 
 
005.1
Нормално раждане
25 028
1 100,00
005.2
Раждане чрез Цезарово сечение
26 993
960,00
006
Грижи за здраво новородено дете
31 702
340,00
007
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
15 131
1 078,00
008
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
5 017
1 606,00
009
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
3 160
1 317,80
010
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
3 181
1 738,00
011
Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
800
4 774,00
012
Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии
2 863
1 738,00
013
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
1 494
2 662,00
014
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
792
4 598,00
015
Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант
 
 
015.1
Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант
255
4 741,00
015.2
Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант
1 205
8 459,00
016
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
6 782
519,20
017
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
 
 
017.1
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
18 279
847,00
017.2
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години
73
1 094,50
018
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
 
 
018.1
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация за лица над 18 години
17
1 474,00
018.2
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболяванияс механична вентилация при лица под 18 години
82
1 909,60
019
Постоянна електрокардиостимулация
 
 
019.1
Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен
4 023
727,10
019.2
Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор
608
1 403,60
020
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
 
 
020.1
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18 години
12 969
3 671,80
020.2
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18 години
1
4 766,30
021
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии
 
 
021.1
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години
1 173
3 671,80
021.2
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица под 18 години
14
4 766,30
022
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации
 
 
022.1
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации за лица над 18 години
5
3 671,80
022.2
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица под 18 години
5
4 766,30
023
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация
 
 
023.1
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица над 18 години
1
3 982,00
023.2
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация при лица под 18 години
55
5 170,00
024
Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
3
673,20
025
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
21 916
1 036,20
026
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
17 118
3 795,00
027
Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
80
3 047,00
028
Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
8 985
5 016,00
029
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
85 600
702,90
030
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация
 
 
030.1
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години
767
1 634,60
030.2
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация за лица под 18 години
3
1 956,90
031
Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит
 
 
031.1
Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица над 18 години
332
5 764,00
031.2
Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит за лица под 18 години
3
6 912,40
032
Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда
 
 
032.1
Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица над 18 години
2 885
669,90
032.2
Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при лица под 18 години
37
798,60
033
Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
33 886
548,90
034
Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст
349
946,00
035
Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст
21
1 091,20
036
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
4 904
877,80
037
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
301
3 260,40
038
Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
13 892
767,80
039
Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
40 936
766,70
040
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп
 
 
040.1
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
8 303
688,60
040.2
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
3 095
880,00
041
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система
 
 
041.1
Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
2 245
506,00
041.2
Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
17 923
682,00
042
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система
 
 
042.1
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
14 252
1 049,40
042.2
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
85
1 890,90
043
Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
2 403
415,80
044
Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
3 844
1 107,70
045
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
19 825
858,00
046
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст
36
1 738,00
047
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
 
 
047.1
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години
171
1 868,90
047.2
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години
1
2 422,20
048
Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
45 950
1 050,50
049
Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
19 454
838,20
050
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
 
 
050.1
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години
49 463
882,20
050.2
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години
15
1 053,80
051
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
 
 
051.1
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
1 138
2 800,60
051.2
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение
5
3 047,00
052
Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив
 
 
052.1
Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години
2 397
1 492,70
052.2
Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години
3
1 786,40
053
Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив
 
 
053.1
Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години
288
1 597,20
053.2
Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години
1
1 911,80
054
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)
 
 
054.1
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години
203
7 854,00
054.2
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18 години
8
9 421,00
055
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация
 
 
055.1
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация при лица над 18 години
1
10 020,00