Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 3, от дата 12.1.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.26


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм., бр. 106 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 1 думата „асоциациите“ се заменя с „асоциацията/асоциациите“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Мандатът по ал. 3 се предоставя чрез системата за електронен обмен на документи и на електронната поща на асоциацията. В случаите, в които асоциацията не е включена в системата за електронен обмен на документи, документът се изпраща на хартиен носител в писмена форма. Мандатът се връчва на областния управител преди заседанието на общото събрание. Действията на областния управител, извършени в нарушение на ал. 3, са недействителни.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Функциите и задълженията на председателя на асоциацията в случай на отсъствие на титуляря поради отпуск или командировка се изпълняват от лицето, което е изрично упълномощено да изпълнява функциите на областен управител чрез заповед.“
3. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
§ 3. В чл. 9 се създава ал. 5:
„(5) Допуска се провеждане на неприсъствени заседания на асоциацията по преценка на председателя на асоциацията. Заседанията могат да бъдат провеждани и при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка.“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Общото събрание се свиква с покана до членовете на асоциацията, изпратена чрез системата за електронен обмен на документи или на хартиен носител с обратна разписка за общините, които не са включени в системата. Поканата се публикува и на интернет страницата на съответната областна администрация, като изрично се посочва датата на публикацията.“
2. В ал. 3 след думите „по ал. 2“ се добавя „заедно с доказателство за публикуването й“.
3. В ал. 4 думите „на хартиен носител“ се заличават и след думите „до провеждане на“ се добавя „заседанието на“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Поканата съдържа най-малко следните данни:
1. наименованието на асоциацията;
2. мястото, датата и часа на заседанието;
3. вида и начина на провеждане на заседанието на общото събрание – присъствено или неприсъствено;
4. актуалното разпределение на гласовете, определено по реда на чл. 8;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;
6. резервна дата и час в рамките на един месец от първоначално обявената дата за провеждане на заседанието без промяна на дневния ред, за която са валидни мандатите, предоставени на членовете на асоциацията за датата по т. 2;
7. при неприсъствено заседание, краен срок за получаване на мандатите (решенията) на представителите на държавата и общините.“
5. В ал. 6 след думите „дневния ред на“ се добавя „заседанието на“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думите „дневния ред на“ се добавя „заседанията на“.
2. В ал. 2 след думите „провеждане на“ се добавя „заседанието на“.
3. В ал. 3 след думите „дневния ред на“ се добавя „заседанието на“.
§ 6. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Присъствените заседания на общото събрание се председателстват от председателя на асоциацията или от съответното лице по чл. 5, ал. 5.“
2. В ал. 2 думата „заседанието“ се заменя със „заседанията“.
3. В ал. 4 думата „заседанието“ се заменя със „заседанията“.
4. В ал. 5 думата „заседанието“ се заменя със „заседанията“ и след думите „областната администрация“ съюзът „или“ се заменя с „и“.
§ 7. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Членовете на асоциацията изпращат на председателя й документите за провеждане на неприсъствените заседания на общото събрание в срока, посочен в поканата, съгласно чл. 10, ал. 5, т. 7.
(2) Главният секретар или друг служител на асоциацията, определен от председателя, изготвя списък на получените документи, проверява кворума и изчислява гласовете съгласно получените мандати (решения) по реда на чл. 14, ал. 2.
(3) Списъкът по ал. 2 се подписва от лицето, което го е съставило, и от председателя на асоциацията.“
§ 8. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Лицата по чл. 5, ал. 2, 5 и 6 участват в присъствените заседания на общото събрание лично.“
§ 9. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Присъствените заседания се провеждат, ако на тях са представени държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети от всички гласове в общото събрание. Заседанията на асоциацията по чл. 8, ал. 5 се провеждат, ако на тях присъстват представители на всички членове на асоциацията.
(2) Неприсъствените заседания се провеждат, ако в сроковете, посочени в поканите, съгласно чл. 10, ал. 5, т. 7, чрез системата за електронен обмен на документи или на електронната поща на асоциацията, са получени мандатите (решенията) на представителите на държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети от всички гласове в общото събрание. Заседанията на асоциацията по чл. 8, ал. 5 се провеждат, ако в сроковете, посочени в поканите, съгласно чл. 10, ал. 5, т. 7, чрез системата за електронен обмен на документи или на електронната поща на асоциацията, са получени мандатите (решенията) на всички членове на асоциацията. Мандатите (решенията) по предходните две изречения следва да са подписани с електронен подпис или да са сканирано изображение на подписан на хартия документ.
(3) Решенията на общото събрание на асоциацията се вземат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите по ал. 1 или от три четвърти от гласовете, получени с мандатите (решенията) на представителите на държавата и общините по ал. 2, с изключение на решенията за промяна в границите на обособената територия, които се вземат с единодушие. Решенията на общото събрание на асоциацията по чл. 8, ал. 5 се вземат с единодушие.
(4) Когато, при провеждане на гласуване, някой от представителите на общините от съответната асоциация, имащи право на глас, упражни това право с „против“ или „въздържал се“, следва съответният представител да представи писмено становище за това решение, което се включва в протокола.
(5) Когато присъства представител на член на асоциацията, който не е упълномощен да гласува по някои въпроси от дневния ред, гласът му по съответния въпрос, за изчисляване на резултатите от гласуването и приемане на решение, се приема като „въздържал се“.“
§ 10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) За присъствените заседания на общото събрание се води протокол, в който се посочват:
1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и на преброителя на гласовете при гласуване;
3. дневният ред и предложенията за решения по чл. 10, ал. 5, т. 5;
4. направените предложения по същество;
5. направените реплики;
6. проведените гласувания и резултатите от тях;
7. приетите решения;
8. особени обстоятелства при протичането на заседанието.
(2) За неприсъствените заседания на общото събрание се съставя протокол, в който се посочват:
1. времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и на лицето по чл. 12а, ал. 2, изчислило гласовете съгласно получените мандати (решения) по реда на чл. 14, ал. 2;
3. дневният ред и предложенията за решения по чл. 10, ал. 5, т. 5;
4. описват се подробно изпратените мандати (решения) на всеки един от членовете на асоциацията, изпратени по реда на чл. 14, ал. 2;
5. приетите решения;
6. други обстоятелства, възникнали при прегледа на документите за заседанието или по време на дистанционната форма на работа с видеоконферентна връзка.
(3) Протоколът от заседанията на общото събрание се изготвя от главния секретар и се подписва от председателя, главния секретар и преброителя на гласовете по чл. 12, ал. 3 или лицето по чл. 12а, ал. 2.
(4) Към протокола се прилагат:
1. списъкът на присъстващите по чл. 12, ал. 2 или при неприсъствени заседания – списъкът по чл. 12а, ал. 2;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.
(5) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 10 години в архива на съответната областна администрация. Документите по предходното изречение се съхраняват отделно от останалите документи на областната администрация.
(6) Протоколът и приложенията се публикуват на интернет страницата на съответната областна администрация в срок до 30 дни от провеждане на общото събрание. В срока по предходното изречение екземпляри от протокола, подписани от лицата по чл. 15, ал. 3, се изпращат на общинските съвети на общините – членове на асоциацията, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите.
(7) Поправка на явна фактическа грешка в протокола се извършва с решение на председателя на асоциацията по искане на заинтересованите лица в срок до 7 дни от публикуването му на интернет страницата по реда на ал. 6. Поправеният протокол се публикува по реда на ал. 6.“
§ 11. В чл. 16 се прави следното допълнение:
1. Създава се нова т. 10:
„10. създава със заповед междуведомствена комисия, съставена от представители на асоциацията, на публичния собственик и на В и К оператора, за приемане на инвестициите, изпълнени от В и К оператора;“.
2. Досегашната т. 10 става т. 11.
§ 12. В чл. 19, ал. 3 думите „общия ред“ се заменят с „реда на ГПК“.
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 след думата „бюджет“ се поставя запетая и се добавя „придружен с писмена обосновка,“ и думите „31 юли“ се заменят с „30 юни“.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Средствата, необходими за дейността на асоциациите по В и К, които се осигуряват от държавата, се разпределят поравно по административни области. Когато на територията на една административна област има няколко асоциации, определените по предходното изречение средства се разпределят между асоциациите на съответните обособени територии, пропорционално, съгласно броя на населението, определен по реда на чл. 8.“
§ 14. В чл. 22 след думата „благоустройството“ се поставя запетая и се добавя „заедно с протокола от заседанието, на което е приет“.
§ 15. В чл. 24, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. реализираните икономии при изпълнението на бюджета за предходната финансова година;“.
§ 16. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. Реализираните икономии при изпълнението на бюджета за предходната финансова година се използват за:
1. погасяване на изискуемите задължения на асоциацията, възникнали до края на предходната финансова година;
2. осигуряване на дейността на асоциацията за бъдещ период.“
§ 17. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 накрая се създава изречение трето: „Останалите разходи за техническо осигуряване на дейността на асоциациите са за сметка на техния бюджет.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 18. Създават се чл. 33а и 33б:
„Чл. 33а. Асоциацията одобрява Подробна инвестиционна програма на В и К оператора за текущата година не по-късно от 30 април на същата година.
Чл. 33б. (1) Комисията по чл. 16, т. 10:
1. извършва проверки по документи и на място за установяване изпълнението на инвестициите;
2. съставя и подписва протокол, който съдържа:
а) предложение за приемане на инвестицията/инвестициите, преминаване управлението на актива/активите в асоциацията и предаване на същите за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия В и К оператор чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ;
б) срок, в който В и К операторът да отстрани установени пропуски и нередности, за да се приеме инвестицията/инвестициите.
(2) Комисията може да одобри само част от инвестицията/инвестициите или да я отхвърли изцяло, в случай че отстраняването на установени пропуски и нередности води до незаконосъобразни действия и нарушаване на националното и европейското законодателство.“
§ 19. В чл. 38 ал. 3 се изменя така:
„(3) Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя на асоциацията и на В и К оператора достъп до Единна информационна система за В и К услугите и регистър на асоциациите по В и К и В и К операторите съгласно чл. 198р от Закона за водите, както и до специализираните карти, регистри и информационна система на водностопанските системи и съоръжения съгласно чл. 176, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.“
§ 20. В чл. 39 ал. 5 се изменя така:
„(5) В и К операторът може да откаже да приеме за стопанисване, поддържане и експлоатация нови В и К системи и съоръжения, които са изградени в нарушение на ал. 3 и 4, по реда, предвиден в договора с асоциацията.“
§ 21. Създава се чл. 42а:
„Чл. 42а. (1) Асоциацията извършва планови и извънредни проверки на В и К оператора за изпълнение на изискванията съгласно наредбата, издадена по чл. 198о, ал. 7 и 8 от Закона за водите.
(2) Асоциацията получава от В и К оператора необходимата актуална информация за изпълнение на изискванията при предоставянето на услуги.“
§ 22. В чл. 46, ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. изготвя проект на годишния отчет за дейността на асоциацията, който включва най-малко данни за събраната и предоставена информация и данни към изискващата организация във връзка с управлението на В и К активите за съответната обособена територия, информация за участието на експерти от съответната асоциация в екипи по разработване и съгласуване на документация, свързана с реализиране на инвестиционно намерение в рамките на съответната обособена територия и анализ на заетостта на персонала, информация за сключени допълнителни граждански договори с външни експерти, предмет на договорите и информация за тяхното изпълнение;“.
§ 23. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на трудов договор“ се заменят с „по реда на Кодекса на труда“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато на територията на една административна област има няколко асоциации, дейностите за различните асоциации може да се изпълняват от едни и същи служители при спазване на изискванията на Кодекса на труда.“
§ 24. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Служителите на асоциацията може да бъдат назначени на пълно или непълно работно време на трудов договор или на трудов договор за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж, на основание длъжностната характеристика и прогнозната заетост.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Председателят на асоциацията, на основание годишния отчет за дейността на асоциацията, определя прогнозна заетост на персонала за следващата година и при необходимост предлага преструктуриране на организацията на работното време на служителите.“
§ 25. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изходящите от асоциацията документи се съставят:
1. в електронен формат, съдържащ името, фамилията и подписа на служителя, който го е изготвил, или
2. в не по-малко от два екземпляра, от които един за адресата и един за асоциацията, в случаите, когато документите се издават на хартиен носител.“
2. В ал. 2 след думата „екземпляр“ сe добавя „по ал. 1, т. 2“.
§ 26. Навсякъде думите „Държавна комисия за енергийно и водно регулиране“ и „Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят съответно с „Комисия за енергийно и водно регулиране“ и „Комисията за енергийно и водно регулиране“, а думите „асоциация по В и К“, „асоциацията по В и К“, „асоциации по В и К“ и „асоциациите по В и К“ се заменят съответно с „асоциация“, „асоциацията“, „асоциации“ и „асоциациите“.
Министър: Петя Аврамова
26