Министерски съвет
брой: 2, от дата 8.1.2021 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.44


Постановление № 409 от 30 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 409 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 125 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. с цел осигуряване на ваксини в борбата с пандемията от COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 3. (1) За извършването на плащанията по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка за чужди средства на Министерството на здравеопазването.
(2) Преведените до 31 декември 2020 г. по сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Министерството на здравеопазването по чл. 1.
Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 30 декември 2020 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
1