Народно събрание
брой: 107, от дата 18.12.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.6


Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

 

УКАЗ № 280
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, приет от 44-то Народно събрание на 10 декември 2020 г.
Издаден в София на 15 декември 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 17, 24, 30, 49, 77, 80, 86, 102 и 105 от 2018 г., бр. 17, 83 и 102 от 2019 г. и бр. 23 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 8 думите „Освен в случаите по чл. 202, възложителят“ се заменят с „Възложителят“.
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Решенията по ал. 1 и 8 са индивидуални административни актове, които се създават чрез платформата по чл. 39а, ал. 1 като електронни документи при спазване на изискванията на този закон. За номер на решението се счита номерът, генериран от платформата, а за дата на издаване – датата на електронния подпис на възложителя, а при повече възложители – датата на последно положения електронен подпис. Номерът и датата на решенията са видими като данни в отделна електронна форма, която е неразделна част от решението.“
3. В ал. 10 след думите „и 11“ се добавя „и ал. 8“.
§ 2. В чл. 25 думата „поканите“ се заменя с „поканите за потвърждаване на интерес“.
§ 3. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думата „процедурата“ се заменя с „процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 4, 6, 7 и 12“;
б) в т. 3 думите „чл. 14, ал. 1, т. 5 – 8“ се заменят с „чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 13, буква „б“, чл. 14, ал. 1, т. 5 – 8 и чл. 15, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6“.
2. В ал. 2 думите „чл. 14, ал. 1, т. 1 – 4“ се заменят с „чл. 14, ал. 1“, а накрая се поставя запетая и се добавя „извън посочените по ал. 1, т. 3“.
§ 4. В чл. 28, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „който е издаден по реда на чл. 22, ал. 9“.
§ 5. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Възложителите изпращат за публикуване обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение, което съдържа информация за:
1. изпълнението, прекратяването, развалянето или недействителността на договора за обществена поръчка;
2. прекратяването или недействителността на рамково споразумение.“
3. Алинея 2 се отменя.
4. В ал. 3 думите „или 2“ се заличават.
§ 6. В чл. 33, ал. 4 думите „профила на купувача“ се заменят с „Регистъра на обществените поръчки“.
§ 7. В чл. 36, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и 8“.
2. В т. 6 накрая се добавя „и рамковите споразумения“.
3. Създава се т. 17:
„17. информацията, свързана с проведени пазарни консултации.“
§ 8. В чл. 36а, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 9. В чл. 39а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Възлагането“ се заменя с „При възлагането“, след думите „квалификационна система“ се добавя „както и при провеждане на конкурси за проект“, а думите „осъществява с електронни средства чрез използване на“ се заменят с „използва“.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
3. Създават се нови ал. 4, 5 и 6:
„(4) Възложителите и стопанските субекти използват платформата при:
1. подготовка на решения, обявления, обяви за събиране на оферти и покани до определени лица;
2. публикуване на документите по чл. 36, ал. 1;
3. изпращане на покани;
4. искане и предоставяне на разяснения;
5. подаване на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти;
6. връчване на решенията на възложителите в случаите, определени в закона;
7. обмен на информация и документи във връзка с разглеждане на заявления за участие, оферти и конкурсни проекти.
(5) Възложителите и стопанските субекти може да използват платформата по ал. 1 и при планиране, подбор на кандидати или участници, оценяване на офертите, сключване на договора, подготовка и подаване на заявки по договори, подаване и приемане на електронни фактури, подготовка и изпращане на електронни жалби и в други случаи съобразно възможностите, които тя предоставя.
(6) Централните органи за покупки може да използват платформи за електронно възлагане, различни от платформата по ал. 1, при условие че отговарят на изискванията на ал. 7 и предоставят възможност за извършване на действията по ал. 4, необходими за възлагане на поръчки чрез тези платформи. Централните органи за покупки публикуват чрез платформата по ал. 1 решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2, както и обявленията по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и 6, преди да ги публикуват на техните платформи.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея след думите „и 8“ се добавя „и ал. 8“.
6. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 9 и 10.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 11 и в нея думите „ал. 6 и 7“ се заменят с „ал. 9 и 10“.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 12.
9. Досегашната ал. 10 става ал. 13 и в нея в текста преди т. 1 думите „ал. 9“ се заменят с „ал. 12“.
10. Досегашната ал. 11 става ал. 14.
§ 10. В чл. 45, ал. 3 думите „чл. 39а, ал. 6 или 7“ се заменят с „чл. 39а, ал. 9 или 10“.
§ 11. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „преценява“ се заменя с „разглежда“ и след думата „мерки“ се добавя „и ги преценява“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 12. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и когато в случаите по чл. 56, ал. 2 е преценил, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на кандидата или участника“.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Стопанският субект се изключва от списъка по ал. 4 след изтичането на срока, за който се прилага основанието за отстраняване.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 13. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „се позоват на“ се заменят с „използват“, а думите „по отношение на“ се заменят със „за доказване съответствие с“.
2. В ал. 2 думите „се позоват на“ се заменят с „използват“.
3. В ал. 3 думите „се позовава на“ се заменят с „използва“.
4. В ал. 4 думите „се позовава на“ се заменят с „ще използва“.
§ 14. В чл. 70, ал. 6 изречение трето се изменя така: „Когато показателят за оценка е свързан със срок, включително за гаранционната поддръжка, възложителят определя минимални и/или максимални граници, като отчита необходимото време за изпълнение на поръчката съобразно нейната сложност и изискванията на приложимите нормативни актове.“
§ 15. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Във вътрешния конкурентен избор, провеждан на основание чл. 82, ал. 3 и 4, възложителят не изисква обосновката по ал. 1, когато за същото предложение такава обосновка вече е представена и приета в процедурата за сключване на рамковото споразумение, проведена от централен орган за покупки.“
2. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.
§ 16. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 11 накрая се добавя „или по други обективни причини, които възпрепятстват участието на лицата и възложителят не е могъл да предвиди“.
2. В ал. 12 в текста преди т. 1 думата „нов“ се заменя с „допълнителен“.
§ 17. В чл. 112, ал. 1, т. 2 след думата „документи“ се добавя „по чл. 58“ и след думите „както и“ се добавя „документи за“.
§ 18. В чл. 114, в изречение първо след думата „интерес“ се поставя запетая и се добавя „а при процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13 – в решението за откриване“.
§ 19. В чл. 116, ал. 5 се правят следните изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение се смята за съществено по смисъла на ал. 1, т. 7, когато то променя съществено характера на първоначално сключения договор или рамково споразумение, включително когато са изпълнени едно или повече от следните условия:“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. изменението променя икономическия баланс на договора за поръчка или рамковото споразумение в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка или рамково споразумение.“
§ 20. В чл. 124, ал. 2, т. 1 думите „в резултат“ се заменят с „неизбежен резултат“.
§ 21. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нова ал. 4 и ал. 5 и 6:
„(4) Срокът за получаване на оферти може да бъде определен по споразумение между възложителя и лицата, вписани в квалификационната система, като на всички лица се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти.
(5) Когато не се постигне споразумение по ал. 4, срокът се определя от възложителя.
(6) В случаите по ал. 4 и 5 срокът за получаване на оферти не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
§ 22. В чл. 154а, ал. 1, т. 2 думата „процедурата“ се заменя с „процедури по чл. 18, ал. 1, т. 2, 5 и 6“, а след думата „позиции“ се добавя „в тях“.
§ 23. В чл. 155, ал. 1 се създава нова т. 2:
„2. тридесет дни след сключване на договор на основание чл. 149, ал. 1, т. 13.“
§ 24. Създава се чл. 155а:
„Обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение
Чл. 155а. Възложителите изпращат за публикуване обявление за приключване на договор за обществена поръчка или рамково споразумение при условията и по реда на чл. 29.“
§ 25. В чл. 156 се създава ал. 4:
„(4) Обявлението по чл. 155а се публикува в РОП по реда на чл. 36.“
§ 26. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) В обявата по ал. 1 възложителят може да предвиди извършване на оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор, при условие че са спазени изискванията по чл. 104, ал. 3. В тези случаи проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения.“
2. Досегашната ал. 2 става нова ал. 3.
§ 27. Създава се чл. 189а:
„Промяна на срока
Чл. 189а. (1) Възложителят удължава срока за получаване на оферти, когато са поискани своевременно разяснения по условията на обществената поръчка и те не могат да бъдат предоставени в срока по чл. 189.
(2) Възложителят може да определи допълнителен срок за получаване на оферти, когато в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 възложителят публикува съобщение в РОП.“
§ 28. В чл. 197, ал. 1, т. 7 се създава буква „ж“:
„ж) отстраняване на нарушението в случаите по чл. 202, ал. 2.“
§ 29. В чл. 198, ал. 2 след думите „т. 1“ се поставя запетая и се добавя „4 и т. 5, буква „а“.
§ 30. В чл. 199 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато не е изпратена чрез платформата по чл. 39а, ал. 1“.
2. В ал. 4 думите „т. 1 – 3“ се заменят с „т. 2, 3“.
§ 31. В чл. 200, ал. 2 думите „тридневен срок“ се заменят със „срок три работни дни“.
§ 32. В чл. 202 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Решението или действието, с което се отстранява нарушението, подлежи на обжалване по реда на тази глава, като възложителят не може да се възползва от възможността по ал. 1.“
§ 33. В чл. 208 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато писмените доказателства са електронни документи, включително създадени или изпратени чрез платформата по чл. 39а, ал. 1, те се представят на електронен носител.“
§ 34. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 след думата „отменя“ се добавя „изцяло или отчасти“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Комисията за защита на конкуренцията налага санкция в размер от 5 до 10 на сто от стойността на сключения договор, когато е допуснато предварително изпълнение, но решението на възложителя е постановено в нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.“
3. В ал. 6 след думата „размер“ се добавя „от едно до“.
§ 35. В чл. 229 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 23, буква „а“ думите „както и по чл. 13, ал. 1, т. 13, буква „б“ и запетаята пред тях се заменят с „и т. 13, буква „б“, чл. 15, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6“;
б) в т. 24 думите „определения за допуснато предварително изпълнение по чл. 205, ал. 3 и свързаните с тях решения по чл. 215, ал. 5 на Комисията за защита на конкуренцията“ се заменят с „решения, с които е наложена санкция по чл. 215, ал. 5“;
в) в т. 26 думите „ал. 8“ се заменят с „ал. 9“.
2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Информацията се изпраща в срока и по начина, определени от изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Ежегодно до 31 януари Комисията за защита на конкуренцията изпраща до Агенцията по обществени поръчки влезлите в сила решения по ал. 1, т. 24 през предходната година.“
§ 36. В чл. 230 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1, 2, 3, 4 и 5 се отменят.
2. В ал. 2 думите „предоставят информацията по ал. 1, т. 2 – 5“ се заменят с „представят доказателства за изпълнение на изискванията по чл. 15, ал. 1, т. 5 и 6“.
3. Алинея 5 се отменя.
§ 37. В чл. 231, ал. 5 думата „публикуват“ се заменя с „прилагат“.
§ 38. Член 232а се отменя.
§ 39. В Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 83 и 102 от 2019 г.) в § 137 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) До 1 януари 2023 г. Централният орган за покупки в сектор „Здравеопазване“ и Централният орган за покупки за общините провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и за сключване на рамкови споразумения чрез използваните от тях платформи, при условие че отговарят на изискванията на чл. 39а, ал. 7, с изключение на създаването и публикуването на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 и обявленията по чл. 35 и чл. 36, ал. 1, т. 3 и 6, което се извършва чрез платформата по чл. 39а, ал. 1. Решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 6 и 8 и ал. 8 се връчват чрез платформите, използвани от централните органи.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) До 1 януари 2023 г. документите по процедури за сключване на рамкови споразумения, както и за възлаганите въз основа на тях поръчки се обособяват в отделни електронни преписки в платформите на централните органи за покупки по ал. 1.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 40. Параграф 15, т. 1 не се прилага за вътрешни конкурентни избори, чието провеждане е започнало преди влизането в сила на този закон.
§ 41. Параграф 19 се прилага и за договори за обществени поръчки или рамкови споразумения, сключени до влизането в сила на този закон.
§ 42. Рамковите споразумения, сключени от секторните възложители по реда на отменения Закон за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18, 33, 37 и 79 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 94, 98 и 102 от 2008 г., бр. 24 и 82 от 2009 г., бр. 52, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 19, 43, 73 и 93 от 2011 г., бр. 33, 38 и 82 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 35 и 40 от 2014 г., бр. 8, 12, 14, 17, 35 и 79 от 2015 г.; отм., бр. 13 от 2016 г.), запазват действието си до 30 юни 2021 г.
§ 43. Контролът на случаен избор по чл. 232 на проектите на документи, постъпили в Агенцията по обществени поръчки до влизането в сила на този закон, се осъществява по досегашния ред с участието на външни експерти.
§ 44. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда в съответствие с него подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
§ 45. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г., с изключение на § 9, т. 3 относно чл. 39а, ал. 6, която влиза в сила от 1 януари 2023 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 10 декември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Емил Христов
9391