Министерство на земеделието, храните и горите, Министерство на околната среда и водите
брой: 106, от дата 15.12.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.38


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2008 г. за ползването на язовирите – държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите – държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ, бр. 100 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2011 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 103 от 2016 г. и бр. 26 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 3 след думата „стопански“ се добавя „любителски“.
§ 2. В чл. 3, ал. 1 думите „наредбата по чл. 141, ал. 2 ЗВ“ се заменят с „Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние, приета с Постановление № 12 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 9 от 2020 г.)“.
§ 3. В чл. 4 се създава ал. 6:
„(6) Определянето на зоните за аквакултури се извършва съгласно наредбата по чл. 25, ал. 5 от ЗРА.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „аквакултури“ се добавя „аварийните зони и защитните нива“.
2. В ал. 2 след думата „определят“ се добавя „съответното защитно ниво,“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) При констатирана промяна в капацитета на производството, която води до въвеждане или изключване на защитни нива на язовира, изпълнителният директор на ИАРА предприема действия за издаване на нова заповед съгласно ал. 1 със съответните нови параметри.“
4. В ал. 4 след думата „координати“ се добавя „и площ (в дка)“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Заповедите за определяне на зони за аквакултури, аварийните зони и защитни нива се предоставят на всички компетентни институции, участвали в съгласуването им, както и на МОСВ.“
6. В ал. 6 думите „ал. 4, т. 5, буква „б“ се заменят с „ал. 13, т. 1, буква „а“.
§ 5. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. При определянето на границите за естествено възпроизводство на риба и други водни организми се вземат предвид характерните водни нива на язовира в размножителния период и съответните изисквания на видовете към местата за размножаване.“
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в определените за това обекти – държавна собственост, или зони от тях“ се заменят с „във водите на Черно море и р. Дунав“.
2. В ал. 3 думите „обекти – държавна собственост“ се заменят с „обектите по ал. 1“, а след абравиатурта „ИАРА“ се добавя „по образец“.
§ 7. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Шамандурите, прикрепени към пасивните риболовни уреди, съдържат обозначение на буквите и цифрите на външната маркировка на риболовния кораб, към който принадлежат съответните риболовни уреди.
(2) Обозначението на шамандурите по ал. 1 трябва да отговаря на следните изисквания:
1. буквите и цифрите да са обозначени на възможно най-високо равнище над водата, така че да се виждат ясно;
2. да бъдат в цвят, контрастиращ с повърхността, на която са обозначени.
(3) Буквите и цифрите, обозначени върху шамандурата, не трябва да бъдат заличавани, изменяни или да бъдат оставени да станат нечетливи.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „дънни мрежи“ се заменят с „дънни хрилни мрежи“.
2. В ал. 3 след думата „забраната“ се добавя „за улов на калкан“, а думите „дънни видове по чл. 9, ал. 1“ се заменят с „дънни видове (морска котка и морска лисица)“.
§ 9. В чл. 12, ал. 1 след думите „40 mm“ се добавя „както“.
§ 10. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицата, които имат инвестиционно намерение да извършват аквакултури в плаващи или потопяеми съоръжения във водите на Черно море, предварително съгласуват с Басейнова дирекция „Черноморски район“ местата за изграждане на съоръженията за аквакултури по отношение на границите им.“
§ 11. В чл. 18 думите „на съоръжението“ се заменят с „на всяко съоръжение“.
§ 12. Член 18а се отменя.
§ 13. В чл. 22 след думите „зарибителния материал“ се добавя „и копие от документ, удостоверяващ произхода на зарибителния материал“.
§ 14. В допълнителната разпоредба в § 1 се създават т. 6 и 7:
„6. „Зона за аквакултури“ е зона в язовир – държавна собственост, в която се поставят технически съоръжения за отглеждане на риба и други водни организми (мрежени клетки (садки) и други плаващи на повърхността на водата и потопяеми съоръжения).
7. „Аварийна зона“ е зона, която служи за преместване на съоръженията за аквакултури в случай на ремонт на съоръженията на язовирната стена или друго събитие, което довежда до понижаване на водното ниво.“
§ 15. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

Предназначение на държавните язовири в рибностопанско отношение
Язовир
Площ (дка)
Категоризация
1.
Александър Стамболийски
10860
Любителски риболов
2.
Ахелой
970
Любителски риболов
3.
Беглика
356
Любителски риболов
4.
Бели Лом
3450
Любителски риболов
5.
Георги Трайков (Цонево)
17300
Любителски риболов
6.
Горни Дъбник
11800
Любителски риболов
7.
Домлян
1680
Любителски риболов
8.
Доспат
22000
Любителски риболов
9.
Жребчево
25000
Любителски риболов
10.
Ивайловград
15000
Любителски риболов
11.
Копринка
11200
Любителски риболов
12.
Кула
1567
Любителски риболов
13.
Кърджали
16070
Любителски риболов
14.
Малко Шарково
3900
Любителски риболов
15.
Огняново
1788
Любителски риболов
16.
Огоста
23600
Любителски риболов
17.
Панчарево
897
Любителски риболов
18.
Порой
4450
Любителски риболов
19.
Пчелина (Лобош)
5380
Любителски риболов
20.
Пясъчник
9920
Любителски риболов
21.
Рабиша
3246
Любителски риболов
22.
Розов кладенец
3640
Любителски риболов
23.
Сопот
5350
Любителски риболов
24.
Студен кладенец
25600
Любителски риболов
25.
Съединение
2510
Любителски риболов
26.
Тополница
5619
Любителски риболов
27.
Тошков чарк
254
Любителски риболов
28.
Тракиец
8250
Любителски риболов
29.
Цанков камък
3400
Любителски риболов
30.
Широка поляна (Кавал тепе)
4044
Любителски риболов
31.
Мандра
33000
Любителски риболов
32.
40-те извора
489
Аквакултури
33.
Абрит – I
32
Аквакултури
34.
Абрит – II
110
Аквакултури
35.
Александрово
1300
Аквакултури
36.
Алино
71
Аквакултури
37.
Антимово
1037
Любителски риболов
38.
Багренци
153
Аквакултури
39.
Бакър дере
1101
Аквакултури
40.
Баниска
959
Аквакултури
41.
Барган
65
Аквакултури
42.
Бегуновци
280
Аквакултури
43.
Бели брег
96
Любителски риболов
44.
Бенковски
595
Аквакултури
45.
Берсин
375
Аквакултури
46.
Богатово
310
Аквакултури
47.
Божурица
231
Аквакултури
48.
Бойка
438
Аквакултури
49.
Брягово
963
Аквакултури
50.
Бял кладенец
1186
Аквакултури
51.
Бяла Рада
140
Аквакултури
52.
Валтата
78
Аквакултури
53.
Васил Левски
40
Аквакултури
54.
Виноградец
95
Аквакултури
55.
Вълчовец
351
Аквакултури
56.
Върбешница
278
Аквакултури
57.
Гарваново
650
Аквакултури
58.
Генерал Киселово
690
Аквакултури
59.
Гледка
205
Аквакултури
60.
Горна Гращица
57
Аквакултури
61.
Даскалово 1
55
Аквакултури
62.
Даскалово 2
66
Аквакултури
63.
Двата чучура
370
Любителски риболов
64.
Девец
40
Аквакултури
65.
Детелина
106
Аквакултури
66.
Дженевра
50
Любителски риболов
67.
Добри дол
300
Аквакултури
68.
Долна Диканя
900
Аквакултури
69.
Долна Митрополия
112
Аквакултури
70.
Долни Дъбник
342
Аквакултури
71.
Долно Ново село
80
Аквакултури
72.
Дондуково
165
Аквакултури
73.
Доситеево
650
Аквакултури
74.
Дренов дол
640
Любителски риболов
75.
Дреновец
758
Аквакултури
76.
Дуванли
145
Аквакултури
77.
Дъбника
1640
Любителски риболов
78.
Езерово
680
Аквакултури
79.
Елешница
1184
Любителски риболов
80.
Енево
170
Любителски риболов
81.
Еница
4428
Любителски риболов
82.
Етрополе
63
Аквакултури
83.
Желязковец
228
Аквакултури
84.
Звиница
105
Аквакултури
85.
Звънарци
95
Аквакултури
86.
Златия
340
Аквакултури
87.
Извор
800
Аквакултури
88.
Изворово
370
Аквакултури
89.
Изравнител Басамака
120
Аквакултури
90.
Изравнител Белица
120
Аквакултури
91.
Изравнител Белмекен
29
Любителски риболов
92.
Изравнител Пясъчник
654
Аквакултури
93.
Изравнител Чатма дере
200
Аквакултури
94.
Кайлъка
220
Любителски риболов
95.
Каламица
420
Аквакултури
96.
Каменец
1517
Аквакултури
97.
Каменна чешма
237
Аквакултури
98.
Караджа дере
67
Любителски риболов
99.
Караисен
989
Аквакултури
100.
Карамфил
125
Аквакултури
101.
Кирилово
859
Аквакултури
102.
Климент
198
Аквакултури
103.
Клисурица
173
Аквакултури
104.
Клокотница
390
Аквакултури
105.
Книжовник
490
Аквакултури
106.
Ковачево
1410
Любителски риболов
107.
Ковачица
426
Аквакултури
108.
Комарево – Храброво
134
Аквакултури
109.
Крамолин
219
Аквакултури
110.
Крапец
1848
Любителски риболов
111.
Красноселци
192
Аквакултури
112.
Криво поле
310
Аквакултури
113.
Кринец
51
Аквакултури
114.
Крушево
1800
Аквакултури
115.
Крушовица
176
Аквакултури
116.
Кълново
260
Аквакултури
117.
Леново
975
Аквакултури
118.
Липница
112
Аквакултури
119.
Ломци
404
Аквакултури
120.
Лопушница
327
Аквакултури
121.
Мали лаг
173
Аквакултури
122.
Малка Мътница
134
Аквакултури
123.
Малка Смолница
124
Аквакултури
124.
Малчика
113
Любителски риболов
125.
Мандра
220
Аквакултури
126.
Марков дол
46
Аквакултури
127.
Мечка
580
Аквакултури
128.
Мишковец
79
Аквакултури
129.
Момина сълза
42
Аквакултури
130.
Морун
242
Аквакултури
131.
Мъртва долина 1
63
Аквакултури
132.
Мъртва долина 2
37
Аквакултури
133.
Найденово
75
Аквакултури
134.
Нановица 1
35
Аквакултури
135.
Нановица 2
107
Аквакултури
136.
Негованка
233
Аквакултури
137.
Нови пазар 1
302
Аквакултури
138.
Нови пазар 2
344
Любителски риболов
139.
Овча могила
444
Аквакултури
140.
Овчарица
6550
Аквакултури
141.
Овчарово
226
Аквакултури
142.
Овчи кладенец
260
Аквакултури
143.
Одринци
863
Любителски риболов
144.
Осломе
158
Аквакултури
145.
Острог
38
Любителски риболов
146.
Ошане
49
Аквакултури
147.
Паисий 2
75
Любителски риболов
148.
Пампорово
216
Аквакултури
149.
Пелик дере
34
Аквакултури
150.
Петелово
65
Аквакултури
151.
Полетковци
980
Аквакултури
152.
Поляница
505
Аквакултури
153.
Правец
366
Аквакултури
154.
Правище
394
Аквакултури
155.
Пролеша
56
Любителски риболов
156.
Пустия
231
Аквакултури
157.
Пчеларово 1
53
Аквакултури
158.
Пчеларово 2
25
Аквакултури
159.
Ряховски ливади
139
Аквакултури
160.
Света
95
Аквакултури
161.
Седлото
24
Аквакултури
162.
Сивата вода
175
Аквакултури
163.
Синята река
528
Аквакултури
164.
Сираково
200
Аквакултури
165.
Скала – 1
403
Аквакултури
166.
Скала – 2
50
Аквакултури
167.
Скендер дере
150
Аквакултури
168.
Смирненски
462
Аквакултури
169.
Снежина
180
Аквакултури
170.
Стойковци
1130
Аквакултури
171.
Сушица
459
Аквакултури
172.
Табакова чешма
111
Аквакултури
173.
Телиш
2320
Любителски риболов
174.
Телиш – 2
43
Аквакултури
175.
Темелково
165
Аквакултури
176.
Тешел
100
Любителски риболов
177.
Токмакли
38
Аквакултури
178.
Тотлебенов вал
80
Любителски риболов
179.
Трапище
38
Аквакултури
180.
Троян
530
Аквакултури
181.
Трояново
550
Аквакултури
182.
Тръбач
86
Аквакултури
183.
Тръстиково
578
Любителски риболов
184.
Филиповци
138
Любителски риболов
185.
Фисека
691
Любителски риболов
186.
Церковски
1180
Аквакултури
187.
Черковна (Дъбрава)
312
Аквакултури
188.
Чернозем
460
Аквакултури
189.
Чирпан
131
Любителски риболов
190.
Шишманов вал
548
Аквакултури
191.
Шумен
1050
Аквакултури
192.
Ярловци
560
Аквакултури
Язовири с основно предназначение за питейно-битово водоснабдяване, където любителският риболов е разрешен единствено извън санитарно-охранителната зона
Язовир
Площ (дка)
Категоризация
1.
Асеновец
1100
Любителски риболов
2.
Батак
22080
Любителски риболов
3.
Бебреш
736
Любителски риболов
4.
Бели Искър
850
Любителски риболов
5.
Белмекен
4531
Любителски риболов
6.
Боровица
482
Забранен за риболов
7.
Въча
4970
Любителски риболов
8.
Голям Беглик
4126
Любителски риболов
9.
Дяково
2000
Любителски риболов
10.
Искър
30000
Любителски риболов
11.
Йовковци
5745
Любителски риболов
12.
Калин
350
Любителски риболов
13.
Камчия
9601
Забранен за риболов
14.
Карагьол
90
Любителски риболов
15.
Кокаляне
300
Любителски риболов
16.
Кричим
790
Любителски риболов
17.
Пловдивци
200
Любителски риболов
18.
Студена
1416
Любителски риболов
19.
Среченска бара
840
Любителски риболов
20.
Тича
18700
Любителски риболов
21.
Хр. Смирненски (Янтра)
1054
Забранен за риболов
22.
Чаира
200
Любителски риболов
23.
Ясна поляна
2317
Забранен за риболов
24.
Ястребино
4800
Любителски риболов

§ 16. Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА УСВОЯВАНЕ НА РЕСУРС ОТ РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ В ЧЕРНО МОРЕ И РЕКА ДУНАВ
№ .................... г.
НА:
        (трите имена на физическото лице или пълно наименование на юридическото лице)
снимка Адрес: _____________________________________________________________________________________
                          (постоянен адрес на физ. лице или седалище и адрес на управление на юридическото лице)
ЕИК: ……………………………………………
Лични данни на капитана или друго физическо лице, извършващи риболова от името и за сметка на
титуляря: _____________________________________________________________________________________
(Личен                                                                  (трите имена и адрес)
подпис);
ЕГН ______________________________
Свидетелство за правоспособност № ……………../…………….. г. от ______________________________________
(Диплома, в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗРА)
Номер на риболовен дневник: от стр. _________  до стр. _________  от стр. _________  до стр. _________
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОПАНСКИ УЛОВ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ

1. На основание на разрешително за стопански риболов:
2. За периода:
3. С риболовен кораб:
 
Външна маркировка и име на кораба
Собственик на кораба (адрес)
или основанието за ползване
 
Име на плавателния съд
 
 
Знаме
 
CFR №
 
Размери:
дълж. __________________ шир. __________________
Височина на борда ….....…… газене ………................
Двигател № _______________________ _____________________
Марка __________________________________________________
Мощност ................................ гориво .................................
 
Човековместимост (общо):
Екипаж:
Повиквателен сигнал:
Навигационно оборудване:
 
4. Използвани риболовни уреди: (наименование на уреда, брой, размери: дължина, широчина, размер на окото, номера на пломби) ……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
 

 
ОРГАН, ИЗДАЛ УДОСТОВЕРЕНИЕТО …………………………………………………………….
                                                                                       (име и длъжност)
Гр.                                                          Подпис/печат
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТО ПРАВО ЗА УСВОЯВАНЕ НА РЕСУРС ОТ РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН УРЕД ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ ЧЛ. 21 ЗРА
№ .................... г.
НА:
           (пълно наименование на юридическото лице или ЕТ)
Адрес: ………………………………………………………………………………………..
                       (адрес на управление на юридическото лице)
ЕИК: ……………………………………………
Лични данни на капитана или друго физическо лице, извършващи риболова от името и за сметка на
титуляря: ______________________________________________
(Личен                    (трите имена и адрес)
подпис);
ЕГН _________________________
Свидетелство за правоспособност № ……………../…………….. г. от ______________________________________
(Диплома, в случаите по чл. 14, ал. 3 от ЗРА)
Номер на риболовен дневник: от стр. _________  до стр. _________  от стр. _________  до стр. __________
ДА ИЗВЪРШВА СТОПАНСКИ УЛОВ НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ:

1. На основание на разрешително за стопански риболов:
2. За периода:
3. С уред, който е поставен:
 

 

Координати на характерните гранични точки:
 
Име на мястото, на което ще бъде поставен специализираният
уред: __________________________________
Дълбочина на мястото: _____________________________
Дължина на хавлията: ______________________________
Размери на къщата:
Дължина: _________________________________
Ширина: __________________________________
Документ, удостоверяващ ползваната площ:
Сезонност:
Местоположение на обекта (местност, селище, община, област)

4. С риболовен кораб:

Външна маркировка и име на кораба
Собственик на кораба (адрес)
или основанието за ползване
Име на плавателния съд
 
Знаме
CFR №
Размери:
дълж. __________________ шир. ________________________
Височина на борда ……............… газене ……..................…
Двигател № _______________________________________
Марка ______________________________________________
Мощност ............................ гориво ............................
Човековместимост (общо):
Екипаж:
Повиквателен сигнал:
Навигационно оборудване:
 
…………………………………………………….……………………………………………….…………………………………………….………………………………..
…………………………………………………….……………………………………………….…………………………………………….………………………………..
…………………………………………………….……………………………………………….…………………………………………….………………………………..
…………………………………………………….……………………………………………….…………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

ОРГАН, ИЗДАЛ УДОСТОВЕРЕНИЕТО …………………….............................................…………
                                                                                (име и длъжност)
Гр.                                                             Подпис/печат“
 
§ 17. Приложение № 3 към чл. 20, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 20, ал. 1
ПРОТОКОЛ ЗА ЗАРИБЯВАНЕ
Днес, ...................., съгласно чл. 52 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), комисия в състав:
1. ......................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................................
5. ......................................................................................................................................................................
6. ......................................................................................................................................................................
                                     (трите имена, длъжност, месторабота)
присъства на зарибяване, извършено от: …………………….........................................................................…………,
                                                                            (наименование на лицето, което извършва зарибяването)
както следва:
I. Във воден обект: .......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
                         (наименование на обекта, който се зарибява)
II. Със зарибителен материал от: ................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(наименование на обекта, в който е произведен/закупен зарибителният материал, вид и № на документа за придобиване)
III. Видов и количествен състав на зарибителния материал:

Вид риба и/или други водни организми
Възраст
(личинки и еднолетки – в месеци, едногодишни или по-възрастни – в години)
Количество
(брой)
Средно
ед. тегло
(грама)
Общо
тегло
(кг)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Приложения:
1. Ветеринарномедицинско свидетелство
№ ................., изд. на ............... г., от ...............................
2. Генетичен сертификат № .........., изд. на ................ г., от ................................
КОМИСИЯ:

1. ...........................
4. .................................
2. ...........................
5. .................................
3. ...........................
6. .................................

 
Забележки: .........................................................................................................................................................
Заверил: ..............................................................
                 (трите имена)
Началник-отдел териториално звено на ИАРА
гр. ..........................                  Подпис/печат ..........................................“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. До влизане в сила на наредбата по чл. 25, ал. 5 от Закона за рибарството и аквакултурите определянето на зоните за аквакултури се съобразява с екологичния капацитет на язовира за производство на риба в садки.
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
За министър на земеделието, храните и горите: Вергиния Кръстева
За министър на околната среда и водите: Николай Кънчев
9358