Народно събрание
брой: 104, от дата 8.12.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.131


Решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Икономическия и социален съвет
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за Икономически и социален съвет
РЕШИ:
Избира Зорница Димитрова Русинова за председател на Икономическия и социален съвет.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 3 декември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
9276