Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 101, от дата 27.11.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.74


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (oбн., ДВ, бр. 93 от 2018 г.; изм., бр. 8, 39, 53, 69 и 74 от 2019 г. и бр. 4, 24, 45, 56, 63 и 85 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 6:
„6. „Информиране в държавите членки“.“
§ 2. В чл. 3, ал. 1, 4 и 7 думите „чл. 1, т. 1, 2 и 3“ се заменят с „чл. 1, т. 1, 2, 3 и 6“.
§ 3. В чл. 34, ал. 1, т. 5 накрая се добавя „– юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които обединяват производители или производители и търговци на вина със ЗНП, ЗГУ или на сортови вина без ЗНП и ЗГУ.“
§ 4. Глава пета „Мярка „СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА ЗЕЛЕНО“ става: „Глава седма „Мярка „СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА НА ЗЕЛЕНО“.“
§ 5. „Глава шеста „Мярка „КРИЗИСНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВИНО“ става: „Глава осма „Мярка „КРИЗИСНО СЪХРАНЕНИЕ НА ВИНО“.“
§ 6. Създава се глава девета с чл. 96 – 112:
„Глава девета
МЯРКА „ИНФОРМИРАНЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ“
Раздел I
Дейности
Чл. 96. (1) Мярка „Информиране в държавите членки“ се прилага за информиране на потребителите относно:
1. отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол;
2. схемата на Европейския съюз за ЗНП и ЗГУ по отношение на специфичното качество, репутацията или други характеристики на виното, дължащи се на специфичната му географска среда или неговия произход.
(2) По мярката се подпомагат следните дейности:
1. провеждане на информационни кампании:
а) в медии – печатни и електронни издания, радио и телевизия;
б) чрез печатни информационни материали – брошури, дипляни, флаери, плакати, билбордове и други подобни;
в) чрез интернет – уебсайт, социални мрежи, банери;
г) чрез дегустации в търговски обекти, ресторанти, производствени помещения, както и по време на организирани семинари и мероприятия по т. 2;
д) на семинари с участието на потребители и/или професионалисти от лозаро-винарския сектор – производители, сомелиери и енолози;
2. провеждане на или участие в мероприятия, изложения, панаири, фестивали и конференции.
(3) Проектните предложения по мярката могат да включват дейностите по ал. 2, т. 1 и 2 заедно или поотделно.
(4) Когато дейностите по ал. 2, т. 1 се отнасят до отговорната консумация на вино и риска, свързан с вредната консумация на алкохол, те се придружават от научно доказани данни и са в съответствие с подхода на органите, отговорни за общественото здраве в държава членка, където ще се изпълнява проектът.
(5) Дейностите по ал. 2, т. 2 се изпълняват на публични мероприятия с национално или европейско значение. Мероприятия от национално значение са такива, на които участват представителите на лозаро-винарския сектор от най-малко три винарски района в страната, а мероприятия с европейско значение – на които участват представители от най-малко две държави членки.
(6) Дейностите по ал. 2, т. 2 следва да бъдат базирани на специфичното качество на виното, неговата репутация или други характеристики, които конкретен географски произход или околна среда предоставят на вината със ЗНП/ЗГУ, произведени в този регион, и не следва да насърчават консумацията на вино поради специфичния му произход. Не се допуска видимост на търговски марки.
Чл. 97. (1) Допустими за финансиране са разходи за:
1. дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 1, букви „а“ и „б“ – за до три на брой клипове – режисура, изработка, с максимална продължителност 30 секунди, дизайн, езикова адаптация (превод); печатни и електронни издания – отпечатване/публикуване на текстове (статии) в печатни и електронни издания, дизайн, езикова адаптация (превод); печатни информационни материали – дизайн, езикова адаптация (превод), отпечатване, наем на билборд, реклама в медиите;
2. дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 1, буква „в“ – за създаване на уебсайт, актуализиране на съдържанието на уебсайт, графично оформление, закупуване на домейн и хостинг за периода на изпълнение на проекта, превод на съдържанието на уебсайт; публикации в социалните мрежи; създаване и показване на банер;
3. дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 1, буква „г“ – за наемане на помещение в случай, че носител на вещни права върху помещението не е кандидатът, негов член или участник в проекта, наемане или изграждане на щанд, възнаграждение на до 2 лица на обект, логистика и транспорт (външен и вътрешен), изработване на рекламни и информационни материали, свързани с дегустацията, консумативи и оборудване, свързани с дегустацията;
4. дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 1, буква „д“ – обявление, наем на помещение, материали, кетъринг, хонорар на лектор/и;
5. дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 2 – такса за участие, наем на пространство, конструкция на щанд/наем на щанд, възнаграждение на до 2 лица за обслужване на щанда, разходи за закупуване и брандиране на тениски и шапки за лицата, обслужващи щанда, наемане на техника (хладилници и монитори), такса за обслужване (вода, електричество, почистване, охрана);
6. персонал, направени във връзка с подготовката и изпълнението на конкретната подпомагана дейност по чл. 96, ал. 2, нает по договор от бенефициента конкретно във връзка с подпомаганата дейност, както и разходите, съответстващи на дела от работното време, прекаран от постоянния персонал на бенефициента в конкретната/ите дейност/и;
7. административни разходи, които не надвишават 4 на сто от общата сума на одобрените и извършени дейности, без разходите по т. 6;
8. мостри (закупени от винопроизводител по себестойност на продукта), свързани с дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 1, буква „г“ – транспорт и складиране, които не надвишават 10 на сто от общата сума на одобрените разходи за конкретната дейност;
9. път, дневни и нощувки за дейностите по чл. 96, ал. 2, т. 1, букви „г“ и „д“ и т. 2 – транспорт, хотелско настаняване и дневни на представители от целевата/целевите държава/и, съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.);
10. оценка на постигнатите резултати от изпълнението на проекта в размер на не повече от 3 на сто от общата одобрена сума на разходите за извършване на дейностите.
(2) Допустими за финансиране са разходите, които са осъществявани от и за сметка на одобрения кандидат и са направени след датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ и преди изтичането му.
(3) За всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, т. 1 – 4 и в случай на разходи по т. 5, които се извършват чрез наето от кандидата лице, кандидатът представя най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал. Запитването за оферта е по образец съгласно приложение № 5, а получените оферти съдържат:
1. наименование и адрес на оферента; когато оферентът е местно лице, той следва да е вписан в търговския регистър или регистър БУЛСАТ към Агенцията по вписванията; когато оферентът е чуждестранно лице, той следва да представи документ за правосубектност съгласно законодателството на държавата, в която е регистриран;
2. срок на изпълнение на дейностите, включени в информационния проект съгласно чл. 96, ал. 2;
3. датата на издаване на офертата;
4. подпис на оферента;
5. ясно и детайлно описание на разходите съгласно ал. 1;
6. цена в левове или в евро с клауза за ДДС.
(4) Кандидатът за предоставяне на финансова помощ представя договор/и с избрания/те оферент/и, получил/и запитване за оферта по образец съгласно приложение № 5. Държавен фонд „Земеделие“ проверява проведения избор на оферент чрез съпоставяне на поне три независими съпоставими оферти, като извършва съпоставка между цените, посочени във всяка от представените оферти, и одобрява за финансиране разхода до най-ниския му размер без оглед на това с кой оферент кандидатът е сключил договор. За сходни разходи за дейности по ал. 1 в офертите на различните кандидати за предоставяне на финансова помощ се избира най-ниската предложена цена.
(5) Всеки заявен за финансиране разход по ал. 1, т. 1 – 4 и когато е приложимо по т. 5, може да бъде реализиран от различни оференти при спазване изискването на ал. 3.
(6) Оценката по чл. 97, ал. 1, т. 10 се извършва от кандидата за всички дейности по проект на база критерии съгласно приложение № 11.
(7) Когато офертата по ал. 3 е предоставена от оферент, чиято основна дейност не е свързана с обекта на офертата, следва да се предоставят доказателства за възможността да достави заявените услуги (заверени копия на договори за услуги или рамкови споразумения за доставка на услуги с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове, срок, количество и начин на доставка заедно с подробна количествено-стойностна сметка).
(8) Кандидатите за предоставяне на финансова помощ и оферентите следва да не се намират в свързаност съгласно § 1, т. 20 от допълнителната разпоредба.
(9) Когато кандидатът за предоставяне на финансова помощ се явява възложител по смисъла на ЗОП, той прилага разпоредбите на същия закон по отношение на извършване на разходите.
Чл. 98. (1) Недопустими за финансиране са разходите за:
1. заделени средства за бъдещи загуби или дългове;
2. такси и разходи за публичен транспорт, покрити от дневните;
3. банкови такси, банкови лихви и застраховки;
4. загуби при обмяна на валута;
5. разходи, които не попадат в обхвата на проекта;
6. създаване и/или развитие на търговска марка;
7. данък добавена стойност освен в случаите на невъзстановим ДДС, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 3, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност;
8. извършване на дейности извън обхвата на чл. 96, ал. 2;
9. дейности, включени в информационния проект, съгласно чл. 96, ал. 2, извършени от лица, различни от избрания оферент;
10. дейности, извършени от оференти или други лица, различни от тези, с които кандидатът е сключил договор.
(2) Не се подпомагат проекти и дейности, получили финансиране по национални и регионални кампании и по Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни, Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопански продукти, прилагани на вътрешния пазар в трети държави и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета.
Раздел II
Изисквания към кандидатите
Чл. 99. (1) Финансова помощ по мярка „Информиране в държавите членки“ могат да получат:
1. признати организации на производители на лозаро-винарски продукти и асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти;
2. междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки;
3. професионални организации с не по-малко от двегодишна история считано от датата на първоначалната регистрация, работещи основно в лозаро-винарския сектор – юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с цели, основна и допълнителна дейност в лозаро-винарския сектор;
4. публичноправни организации съгласно чл. 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1149, когато не са единствени бенефициенти на помощта.
(2) Когато кандидат по мярката е лице по чл. 99, ал. 1, т. 1 – 3, в проекта могат да бъдат включени лица, които не са членове на съответния кандидат.
(3) Финансова помощ по мярка „Информиране в държавите членки“ не могат да получат кандидати по ал. 1, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.
 (4) Кандидатите по ал. 1 могат да получат финансова помощ по мярката, когато:
1. нямат изискуеми и ликвидни задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;
2. не са в производство за обявяване в несъстоятелност и не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат просрочени публични задължения.
Раздел III
Срок за изпълнение на проектите
Чл. 100. (1) Срокът за изпълнение на проектите не може да надхвърля 3 години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ на одобрения кандидат.
(2) Изпълнението на дейностите по всеки проект се разделя на един, два или три периода, всеки от които не може да надхвърля една година.
(3) За целите на изпълнението на проектa и при наличен бюджет срокът по ал. 1 може да бъде удължен по искане на кандидата максимум до две години.
(4) При подаване на ново заявление за подпомагане от кандидат, получил финансова помощ по мярката, или в случай на подаване на заявление за продължаване на проекта ДФЗ извършва проверки, удостоверяващи, че предложените разходи не са били вече финансирани по същите дейности в същата държава членка.
Раздел IV
Финансова помощ
Чл. 101. (1) Максималният размер на финансовата помощ от ЕФГЗ по мярката по чл. 96, ал. 1 е до 50 на сто от стойността на допустимите разходи.
 (2) В допълнение към помощта по ал. 1 и след одобрение от страна на Европейската комисия може да се предоставя и държавна помощ до 30 на сто от стойността на допустимите разходи.
 (3) В случаите на ал. 1 кандидатът за подпомагане участва във финансирането с минимум 50 на сто от стойността на допустимите разходи, а в случаите на ал. 2 – с минимум 20 на сто от стойността на допустимите разходи.
 (4) Дейности, свързани с вина без ЗГУ и ЗНП, могат да получат само финансова помощ от ЕФГЗ до 50 на сто от стойността на допустимите разходи и нямат право на държавна помощ.
Чл. 102. Ползвателите на финансова помощ през който и да е програмен период могат да получат финансиране само за разходи, които не са били вече финансирани.
Чл. 103. Максималната стойност на един проект не може да надвишава 700 000 лв. годишно и 2 000 000 лв. за тригодишен период.
Раздел V
Условия и ред за участие
Чл. 104. (1) Кандидатите по чл. 99, ал. 1 и/или членовете на кандидатите, участващи в проекта, трябва да:
1. имат технически капацитет, за да гарантират финализиране на проекта – да разполагат с професионалисти за извършването на операциите, наети специално за целите им, и/или с персонал с необходимите опит, образование и квалификация за реализиране на дейностите и да притежават/ползват помещение за целите на проекта;
2. имат финансов ресурс за реализиране на дейностите, заложени в проекта – изследва се финансовата стабилност на кандидата и/или на участниците чрез финансово-счетоводни показатели съгласно годишни финансови отчети, отчети за приходи и разходи и счетоводни баланси за предходната година съгласно приложение № 6.
(2) Кандидатите по чл. 99, ал. 1 доказват изпълнението на условията по ал. 1 самостоятелно или чрез всички членове, участващи в проекта. В случай че условията по ал. 1 се доказват чрез членовете, се вземат предвид данните на всички членове, участващи в проекта.
(3) Кандидатите по чл. 99, ал. 1 подават в ДФЗ заявление за предоставяне на финансова помощ по образец, в което посочват ЕИК/код по БУЛСТАТ и прилагат:
1. проект по образец;
2. копие от подписано решение на компетентния орган на юридическото лице за участие в конкретния проект, за осигуряване на съфинансиране на разходите съгласно чл. 101, ал. 3 и за осигуряване на възможността по чл. 99, ал. 2;
3. най-малко три съпоставими независими оферти по чл. 97, ал. 3 в оригинал; цената в офертите следва да бъде определена в левове или в евро с посочен ДДС; офертите трябва да са издадени при спазване изискванията на чл. 97, ал. 5 и 7 преди датата на сключване на договора с избрания оферент и да се придружават от технически спецификации;
 4. копие от годишни финансови отчети за приходи и разходи и счетоводен баланс за последните две години, удостоверяващи финансов капацитет на кандидата и/или на членовете, участващи в проекта, когато не са налични на електронната страница на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
5. документ в оригинал от банката, в която е открита нарочна банкова сметка за целите на мярката, удостоверяващ, че кандидатът е титуляр на банковата сметка; документът следва да съдържа IBAN, BIC, име на титуляря на банковата сметка, име на банката;
6. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице;
7. договор/и с избрания/те оферент/и;
8. декларация за съгласие от всички участници в проекта.
(4) При приемане на заявлението се проверява самоличността и представителната власт на заявителя.
(5) За юридическите лица, вписани в търговския регистър и в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, информацията се проверява служебно. В случай че информацията не е публикувана, същата може да бъде изискана по реда на чл. 105, ал. 2.
(6) Документите по ал. 3 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се прилага и легализиран превод на български език.
(7) При подаване на заявлението кандидатът осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.
(8) Държавен фонд „Земеделие“ има право да изисква представянето и на документи извън посочените в ал. 3 и утвърдения образец на заявление за финансова помощ, когато това е от съществено значение за процедурата по разглеждане и одобрение на подаденото заявление.
(9) Заявлението за предоставяне на финансова помощ може да бъде прието и при липса и/или нередовност на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът за предоставяне на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за издаването им. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по чл. 105, ал. 2.
Чл. 105. (1) Служителите от ЦУ на ДФЗ извършват проверка на документите по чл. 104, ал. 3 и 4 и на обстоятелствата по чл. 99, ал. 3.
(2) При установяване на нередовност и/или непълнота на документите ДФЗ уведомява писмено кандидата за финансова помощ, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да отстрани нередовностите и/или непълнотите и да предостави исканите документи и/или писмени обяснения. В случай че не може да се направи служебна проверка за обстоятелствата по чл. 99, ал. 3, ДФЗ уведомява кандидата писмено, който в срок до 10 работни дни от получаване на уведомлението трябва да представи легализиран превод на свидетелство за съдимост, когато то подлежи на издаване от чуждестранен орган. Когато в съответната чужда държава свидетелство за съдимост или еквивалентен документ не се издава, горепосоченото лице следва да представи декларация съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
(3) Ако кандидатът не отстрани нередовностите и/или непълнотите или не представи документите по ал. 2 в определения срок, заявлението за подпомагане се отхвърля със заповед на изпълнителния директор. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(4) Заявлението за финансова помощ и приложените към него документи могат да бъдат поправяни и коригирани след подаването им само при очевидни грешки, признати от ДФЗ въз основа на цялостна преценка на конкретния случай, и при условие, че кандидатът е действал добросъвестно.
Чл. 106. (1) В случай че заявената финансова помощ от всички кандидати надхвърля бюджета, определен по реда на чл. 3, ал. 1, допустимите за подпомагане заявления за предоставяне на финансова помощ се оценяват съгласно критериите за приоритет и оценка, посочени в приложение № 12. Заявленията се класират в низходящ ред според получените при оценката точки до размера на определения за съответния прием бюджет, за което се изготвя списък. Заявления, допустими за подпомагане, които не отговарят на критериите за приоритет и оценка, получават 0,5 т. и участват в разпределението на бюджета до неговия размер. При повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления пропорционално на одобреното финансиране. В този случай кандидатите са длъжни да изпълнят всички допустими дейности, посочени в заявлението за подпомагане.
(2) Окончателният списък на класираните заявления за предоставяне на финансова помощ се публикува на електронната страница на ДФЗ.
(3) В срок до 90 работни дни от подаване на заявленията и въз основа на класирането изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ със заповед:
1. одобрява заявлението за предоставяне на финансова помощ;
2. мотивирано отхвърля заявлението за предоставяне на финансова помощ; заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
(4) Срокът по ал. 3 може да бъде удължен, когато:
1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
2. е изпратено запитване за потвърждаване достоверността на представените оферти по чл. 97, ал. 3 и 6 – със срока за получаване на отговор от съответния оферент;
3. е изпратено уведомление до кандидата за финансова помощ за отстраняване на нередовности и/или непълноти съгласно чл. 105, ал. 2 – със срока на получаване на отговор от съответния кандидат.
(5) Заявлението за предоставяне на финансова помощ се отхвърля, когато:
1. проектът не съответства на дейностите по чл. 96, ал. 2;
2. кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 99, ал. 1;
3. липсва наличен бюджет, определен със заповедта по чл. 3, ал. 1;
4. кандидатът не притежава технически капацитет по чл. 104, ал. 1, т. 1;
5. кандидатът не разполага с финансови ресурси по чл. 104, ал. 1, т. 2;
6. се установи наличие на изкуствено създадени условия за получаване на финансова помощ с оглед извличането на предимства в противоречие с целите на мярката за подпомагане съгласно Националната програма;
7. се установи свързаност между кандидата по мярката и оферентите по чл. 97, ал. 3 и 6 съгласно представени договори по чл. 104, ал. 3, т. 3;
8. дейностите в проекта не съответстват на изискванията, определени в тази наредба, и на Насоките относно прилагане на някои разпоредби на Делегирания регламент (ЕС) 2016/1149 и Регламента за изпълнение (ЕС) 2016/1150 от 15 април 2016 г. за националните програми за подпомагане в лозаро-винарския сектор, публикувани на официалния интернет портал: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/wine/eu-wine-legislation_bg;
 9. кандидатът попречи на извършването на проверка на място, с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
 10. се установи несъответствие с изискванията към кандидата и избрания оферент.
(6) Когато са постъпили данни за образувано досъдебно производство от прокуратурата, свързано с фондове, инструменти и програми, финансирани от ЕС, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ със заповед спира обработката на подаденото заявление за предоставяне на финансова помощ и уведомява заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел VI
Условия и ред за сключване на договор
Чл. 107. (1) В срок до 10 дни от получаване на заповедта по чл. 106, ал. 3, т. 1 кандидатът или негов изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно представител следва да се яви в ЦУ на ДФЗ за подписване на договор за предоставяне на финансова помощ.
(2) Когато кандидатът не сключи договор в срока по ал. 1 и не е информирал преди изтичането му ДФЗ за обективна невъзможност да сключи договора, правото му да сключи договор се погасява.
(3) Кандидатите – възложители по смисъла на ЗОП, по чл. 97, ал. 9 провеждат обществени поръчки по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта след подписване на договор по ал. 1.
(4) Крайният срок за откриване на процедурата/ите за възлагане на обществена/и поръчка/и за избор на изпълнител/и за разходи за дейностите по чл. 96, ал. 2 е до един месец след датата на подписване на договора по ал. 1.
(5) В срок до 10 работни дни от приключване на процедурата за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител кандидатът възложител предоставя на ДФЗ копие на всички документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура.
(6) В двумесечен срок от представяне на документите за проведената обществена поръчка ДФЗ извършва последващ контрол. Извършва се оценка на проектите за законосъобразност на проведената процедура по ЗОП и обоснованост на критериите, по които са избрани изпълнителите. След одобрение на проведената обществена поръчка ДФЗ сключва допълнително споразумение към договора по ал. 1 за вписване на избрани изпълнители.
(7) Изпълняването на дейностите по проекта следва да започне след сключване на допълнителното споразумение към договора по ал. 6.
(8) Последващият контрол от ДФЗ се осъществява преди извършване на плащане. В случай че се констатират нарушения при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, ДФЗ писмено уведомява бенефициента и му дава възможност в 14-дневен срок да представи своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и при необходимост да приложи доказателства.
 (9) В едномесечен срок от предоставяне на възраженията по ал. 8 изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ със заповед налага финансова корекция, в резултат на която се намалява първоначално одобрената финансова помощ или изцяло се отказва нейното изплащане. Заповедта се съобщава и подлежи на обжалване по реда на АПК.
 (10) Основанието за налагане на финансовата корекция и установяването на приложимия й размер се определят съгласно националното законодателство и Насоките.
Раздел VII
Условия и ред за предоставяне на финансова помощ
Чл. 108. (1) Финансовата помощ по чл. 101 се изплаща чрез авансови плащания, междинни плащания и окончателно плащане.
(2) Ползвателят на помощта може да подаде заявление за авансово и междинно плащане, при условие че е поискано със заявлението за предоставяне на финансова помощ и е включено в договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) Междинното плащане включва разходи само за изпълнени и заплатени дейности.
(4) Ползвателят на помощта има право на едно междинно плащане за всеки един период.
Чл. 109. (1) Заявление за авансово плащане се подава след сключване на договор по чл. 107, ал. 1 или след започване на нов период по чл. 100, ал. 2. Към заявлението се прилага банкова гаранция в полза на ДФЗ в размер 110 на сто от заявената авансова сума за съответния период. Срокът на валидност на гаранцията трябва да бъде 6 месеца след изтичане на крайния срок за изпълнение на всички дейности за съответния период съгласно договора по чл. 107, ал. 1, а за кандидати възложители по смисъла на ЗОП – и след сключване на допълнително споразумение по чл. 107, ал. 6.
(2) Размерът на авансовото плащане не може да надхвърля 80 на сто от стойността на договорената финансова помощ за съответния период по чл. 100, ал. 2.
(3) Срокът за подаване на заявление за авансово плащане по сключения договор за предоставяне на финансова помощ е четири месеца считано от началото на съответния период по чл. 100, ал. 2.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ извършва авансово плащане до 30 дни след депозирането на заявление за авансово плащане заедно с оригинал на банкова гаранция.
(5) Когато ползвателят на финансова помощ е посочил в заявлението за кандидатстване, че ще ползва авансово плащане и не подаде заявление за авансово плащане в срок, договорът за финансова помощ се прекратява по право.
Чл. 110. (1) Заявлението за междинно плащане се подава в 10-дневен срок след изтичане на първото полугодие считано от началото на съответния период по чл. 100, ал. 2. След този срок заявления за междинно плащане не се приемат освен в случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства.
(2) Заявлението за междинно плащане се придружава от междинен доклад, финален финансов отчет, първични счетоводни и разходооправдателни документи за съответния период и извлечение от банковата сметка.
(3) При подаване на заявлението ползвателят на финансова помощ осигурява оригиналите на всички документи, включително и тези, за които се изискват копия, като удостоверява съответствието на представените копия със заверка „Вярно с оригинала“ и подпис на ползвателя на финансовата помощ. Служителят, приемащ документите, сверява представените копия с оригиналните документи.
(4) Документите по ал. 3 се представят на български език, а когато оригиналният документ е на чужд език, се представя и легализиран превод на заклет преводач или превод с апостил на български език.
(5) Сумата на авансовото плащане и междинните плащания не може да превишава 80 на сто от стойността на годишната финансова помощ съгласно сключения договор по чл. 107, ал. 1.
(6) Когато в заявлението за междинно плащане е заявена за възстановяване сума, равна или по-голяма от левовата равностойност на 150 000 евро, към него се прилага сертификат за финансов отчет съгласно чл. 41, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията. Тази възможност е допустима, в случай че одобрената финансова помощ на Съюза е в размер на 300 000 евро или повече и когато са спазени условията на чл. 108, ал. 2.
(7) Заявлението за междинно плащане може да бъде прието и при непредставяне, нередовност и/или непълнота на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които ползвателят на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за тяхното издаване. Ползвателят на помощта подписва декларация, че е запознат с нередовностите и/или непълнотите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по чл. 111, ал. 5, т. 3.
Чл. 111. (1) Заявление за окончателно плащане и/или отчет за авансово плащане след приключване на съответен период на изпълнение на проекта се подава в 10-дневен срок след датата на приключване на дейностите за съответния период, предвидени в договора за предоставяне на финансова помощ. Към заявлението се прилага доклад с оценка за прилагане на дейностите по мярката.
 (2) Заявлението за окончателно плащане и/или отчетът за авансово плащане по ал. 1 се придружават от финален отчет за осъществените дейности, оценка на получените резултати от дейностите и от окончателен финансов отчет за извършените разходи. Заявлението за окончателно плащане може да бъде прието и при непредставяне и/или нередовност, и/или непълнота на документи, но само когато това се отнася за документи, издадени от други държавни и/или общински органи и институции, за които ползвателят на финансова помощ представи писмени доказателства, че е направил искане за тяхното издаване. Ползвателят на помощта подписва декларация, че е запознат с нередовностите и/или непълнотите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по ал. 5, т. 3.
 (3) Когато в заявлението за окончателно плащане е заявена за възстановяване сума, равна или по-голяма от левовата равностойност на 150 000 евро, към него се прилага копие от сертификат за финансов отчет съгласно чл. 41, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1150 на Комисията. Тази възможност е допустима, в случай че одобрената финансова помощ на Съюза е в размер на 300 000 евро или повече.
(4) За всички разходи по чл. 97, ал. 1, с изключение на тези по т. 7, се предоставят първични счетоводни и разходооправдателни документи и извлечение от банковата сметка. Размерът на разходите по чл. 97, ал. 1, т. 6 се изчислява в съответствие с чл. 46, параграф 3 от Регламент 2016/1149.
 (5) Държавен фонд „Земеделие“ извършва авансово плащане в срок съгласно чл. 109, ал. 4 и междинно или окончателно плащане в срок до 90 работни дни след депозирането на заявлението. Срокът може да бъде удължен, когато:
 1. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е необходимо становище на други органи или институции – със срока за получаване на отговора или становището от съответния орган или институция;
 2. са постъпили данни за образувано досъдебно производство от прокуратурата, свързано с фондове, инструменти и програми, финансирани от ЕС;
 3. са констатирани нередовности и/или непълноти, за отстраняването на които е изпратено уведомително писмо по ал. 2 – със срока за получаване на отговор от кандидата.
(6) Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ уведомява писмено ползвателя на финансовата помощ за размера на извършените плащания по заявлението за плащане.
(7) В случаите на констатирано неизпълнение на задължения по договора от страна на ползвателя на помощ, установено при извършване на административна проверка и/или на проверка на място, договорираната помощ се преизчислява.
(8) Ползвателят на помощта може да подаде искане за промяна на договора не по-късно от 3 месеца преди изтичане на неговия срок. Към искането се прилагат доказателства, необходими за преценка на неговата основателност. Ползвателят на финансова помощ може да поиска изменение на договора само веднъж на полугодие от съответния период, но не повече от две изменения на период. Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. засяга основната цел на дейността и/или променя дейностите, с което се нарушава първоначалната стратегия на проекта;
2. води до увеличаване на стойността на договорената финансова помощ;
3. пренасочва бюджет от дейност в дейност;
4. води до завишаване на единичните цени;
5. води до промяна на бюджета по дейности и периоди;
6. води до замяна на дейност с дейност.
(9) Държавен фонд „Земеделие“ отказва част или цялото плащане, когато:
1. установи нередовност и/или непълнота на документите;
2. установи несъответствие на извършените дейности с целите, дейностите и изискванията на проекта;
3. ползвателят на помощта не отстрани нередовностите и/или непълнотите в срока по ал. 5, т. 3;
4. установи изкуствено създадени условия за получаване на финансова помощ с оглед извличането на предимства в противоречие с целите на мярката за подпомагане;
5. ползвателят на помощта е представил пред ДФЗ декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ;
6. ползвателят на финансова помощ не е спазил изискванията за нарочна банкова сметка за целите на мярката;
7. към заявлението за междинно и/или окончателно плащане не е представен сертификат за финансов отчет по чл. 110, ал. 6 и/или чл. 111, ал. 3;
8. при изпълнението са използвани текстове и материали, които не са одобрени от ДФЗ;
9. са извършени дейности след изтичане на конкретния период по чл. 100, ал. 2;
10. ползвателят на помощта попречи на извършването на проверка на място, с изключение на случаите на непреодолима сила и/или извънредни обстоятелства;
11. когато се установят нередности, за които регламент и/или Насоките предвиждат финансова корекция – за кандидати по чл. 97, ал. 9;
12. за проект с финансиране по чл. 101, ал. 2 се установи, че са дегустирани вина без ЗНП и ЗГУ;
13. при осъществяване на дейностите по проекта, свързани с информиране по чл. 96, ал. 1, т. 2, се установи, че са дегустирани вина без ЗНП и ЗГУ.
(10) В случаите по ал. 5, т. 2 изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ издава заповед за спиране на обработката по подаденото заявление за плащане и уведомява ползвателя на помощта по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел VIII
Контрол на изпълнението на проектите
Чл. 112. (1) Държавен фонд „Земеделие“ контролира изпълнението на одобрените проекти чрез извършване на административни проверки и/или проверки на място.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ извършва счетоводни и технически проверки на ползвателите на финансова помощ относно:
1. точността на представената информация за извършените разходи за изпълнение на проектите;
2. състоянието на разплащателните сметки за дейностите по изпълнение на проектите;
3. представените разходни документи;
4. изпълнението на договорните задължения.
(3) Ползвателите на финансова помощ по проекта са длъжни да:
1. оказват съдействие на проверяващите;
2. предоставят на проверяващите информацията и документите, свързани с проверката;
3. водят аналитично счетоводство;
4. съхраняват документите по проектите и по изпълнението им в продължение на 5 години след приключване на изпълнението.
(4) Ползвателите на финансова помощ са длъжни да имат отделна разплащателна сметка за дейностите по изпълнение на проекта.
(5) Материалите, изготвени при прилагането на проектите, включително графичните, визуалните и аудио-визуалните произведения и интернет страниците, могат да се използват от тях след приключване на проекта при условия, предвидени в договора по чл. 107, ал. 1 и 6.
(6) Държавен фонд „Земеделие“ проверява дали информационните материали, изготвени за нуждите на проектите, отговарят на нормативните изисквания.“
§ 7. В § 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 32 се отменя.
2. Създава се т. 52:
„52. „Научно доказани данни“ са данни, съобразени с принципите и методите на науката в областта на здравословното хранене и умерената употреба на алкохол, признати от СЗО или от компетентния здравен орган в съответната държава членка, в която ще се изпълнява проекта по мярка „Информиране в държавите членки“, за валидни и достоверни.“
§ 8. Създават се приложение № 11 към чл. 97, ал. 6 и приложение № 12 към чл. 106, ал. 1:
„Приложение № 11 към чл. 97, ал. 6
Показатели за оценка на постигнатите резултати от изпълнението на проекта
Оценката се базира на показатели за изпълнение и показатели за резултат.
1. Показателите за изпълнение са:
– брой проведени информационни кампании;
– брой проведени (или брой участия във) мероприятия, изложения, панаири, фестивали и конференции;
– брой целеви пазари.
2. Показателите за резултатите трябва да включват:
– брой на разпространените материали в медии; напечатани информационни материали; кампании чрез интернет – уебсайт; брой дегустации; участия в семинари;
– брой адресати от целевата група, до които е достигнала разпространяваната информация (участници в мероприятия; читатели; посетители на сайта и др.).
Кандидатът за предоставяне на финансова помощ може да използва и други показатели освен посочените, ако може да докаже, че те са по-подходящи с оглед характера на изпълнявания проект.
Приложение № 12 към чл. 106, ал. 1
Критерии за приоритет и оценка на проектите

Критерий
Минимално изискване
Брой точки
1. Проектът обхваща и двете дейности – отговорната консумация на вино и системите на Съюза за защитените наименования за произход и защитените географски указания
4 т.
2. Проектът се отнася за няколко наименования за произход или защитени географски указания на Съюза
Повече от две схеми за качество
3 т.
3. Проектът се осъществяват в няколко държави членки
Повече от две държави членки
2 т.
4. Проектът се осъществява в няколко административни или винарски района
Повече от две административни области или два винарски района
1 т.
Общо:
 
10 т.

Заключителни разпоредби
§ 9. В Наредба № 9 от 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (ДВ, бр. 42 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 3 думите „актуални скици на имотите“ се заменят с „копия на актуални скици на имотите, в случай че същите попадат в землища, за които няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри“;
б) в ал. 4, изречение първо думите „трябва да съдържат изрично съгласие на собственика на имота“ се заменят с „трябва да съдържат или да са придружени от изрично писмено съгласие на собственика на имота“, а накрая се добавя „нотариално заверено, в случай че договорите по ал. 3, т. 2 са с нотариална заверка“.
2. В чл. 9, ал. 1 думите „предоставените документи“ се заменят с „предоставените/събрани по служебен път документи/информация“.
3. В чл. 12, ал. 1:
а) в т. 1 думите „актуални скици на имотите“ се заменят с „копия на актуални скици на имотите, в случай че същите попадат в землища, за които няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри“;
б) в т. 2 думите „трябва да съдържат изрично съгласие на собственика на имота“ се заменят с „трябва да съдържат или да са придружени от изрично писмено съгласие на собственика на имота, нотариално заверено, в случай че договорите са с нотариална заверка“.
4. В чл. 13, ал. 1 думите „предоставените документи“ се заменят с „предоставените/събрани по служебен път документи/информация“.
5. В чл. 15:
а) в ал. 4, т. 1 думите „актуални скици на имотите“ се заменят с „копия на актуални скици на имотите, в случай че същите попадат в землища, за които няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри“;
б) в ал. 5:
аа) в т. 1 думите „актуални скици на имотите“ се заменят с „копия на актуални скици на имотите, в случай че същите попадат в землища, за които няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри“;
бб) в т. 2 думите „трябва да съдържат изрично съгласие на собственика на имота“ се заменят с „трябва да съдържат или да са придружени от изрично писмено съгласие на собственика на имота, нотариално заверено, в случай че договорите са с нотариална заверка“.
6. В чл. 16, ал. 1 думите „предоставените документи“ се заменят с „предоставените/събрани по служебен път документи/информация“.
7. В чл. 19, ал. 4:
а) в т. 1 думите „актуални скици на имотите“ се заменят с „копия на актуални скици на имотите, в случай че същите попадат в землища, за които няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри“;
б) в т. 2 думите „трябва да съдържат изрично съгласие на собственика на имота“ се заменят с „трябва да съдържат или да са придружени от изрично писмено съгласие на собственика на имота, нотариално заверено, в случай че договорите са с нотариална заверка“.
8. В чл. 20, ал. 1 думите „предоставените документи“ се заменят с „предоставените/събрани по служебен път документи/информация“.
9. В чл. 23, ал. 4 думите „актуални скици на имотите“ се заменят с „копия на актуални скици на имотите, в случай че същите попадат в землища, за които няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри“, а думите „трябва да съдържат изрично съгласие на собственика на имота“ се заменят с „трябва да съдържат или да са придружени от изрично писмено съгласие на собственика на имота, нотариално заверено, в случай че същите са с нотариална заверка“.
10. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 11 и 12:
„§ 11. Срокът на валидност на разрешенията по чл. 6, ал. 4, чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 1, който е изтекъл или ще изтече през 2020 г., изтича на 4 май 2021 г.
§ 12. За неизползвани разрешения по чл. 6, ал. 4, чл. 10, ал. 3 и чл. 11, ал. 1, чийто срок е изтекъл или ще изтече през 2020 г., глобата или санкцията по Закона за виното и спиртните напитки съгласно чл. 24, ал. 3 не се прилага, когато титулярите на разрешения информират ИАЛВ до 31 декември 2020 г., че не възнамеряват да използват своето разрешение и правото по § 11.“
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Десислава Танева
8985