Министерски съвет
брой: 99, от дата 20.11.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.8


Постановление № 309 от 18 ноември 2020 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 ОТ 18 НОЕМВРИ 2020 Г.
за изменение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването, приет с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2019 г.; попр., бр. 30 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „трима“ се заменя с „петима“.
§ 2. В приложението към чл. 19, ал. 3 се правят следните изменения:
1. На ред „Политически кабинет“ числото „7“ се заменя с „9“.
2. На ред „Специализирана администрация“ числото „197“ се заменя със „195“.
3. На ред „Дирекция „Медицински дейности“ числото „33“ се заменя с „32“.
4. На ред „Дирекция „Търговски дружества и собственост“ числото „23“ се заменя с „22“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
8971