Институт за космически изследвания и технологии при БАН    София
брой: 100, от дата 24.11.2020 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.67


конкурси за доцент

 

899. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент: в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (разработване на материали за наземни и космически приложения)“, за нуждите на секция „Космическо материалознание“ при ИКИТ – БАН – един; в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (охарактеризиране на материали за космически приложения)“, за нуждите на секция „Космическо материалознание“ при ИКИТ – БАН – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988 35 03.
8925