Министерство на вътрешните работи
брой: 99, от дата 20.11.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.14


Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1060 от 2019 г. за условията, реда и максималните размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности на държавните служители в МВР (ДВ, бр. 78 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1 след думите „регионалните дирекции „Пожарна безопасност и зашита на населението“ (РДПБЗН)“ се добавя „и началниците на зонални жандармерийски управления към Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.
§ 2. В чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „откриване или обезвреждане на взривни вещества“ се заменят с „откриване, идентифициране и неутрализиране на взривни устройства и взривни вещества“.
2. В т. 3, буква „а“ думите „Специализирания отряд за борба с тероризма“ се заменят с „дирекция „Специални операции и борба с тероризма“.
3. В т. 14 думата „експертно-криминалистическа“ се заменя с „експертно-криминалистична“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Христо Терзийски
8703