Министерски съвет
брой: 99, от дата 20.11.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 308 от 13 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 ОТ 13 НОЕМВРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г., бр. 4, 9, 19, 22 и 33 от 2017 г., бр. 70 и 97 от 2018 г., бр. 12, 47 и 85 от 2019 г. и бр. 48 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. Националният институт по криминалистика;“.
3. Създава се т. 11:
„11. Институтът по психология.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 3:
„3. Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“;“.
2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.
§ 3. В чл. 5 ал. 3 – 6 се отменят.
§ 4. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) В Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ (ГДЖСОБТ) могат да се създават дирекции, териториални звена, отдели, сектори и други звена от по-нисък ранг.
(2) В ГДЖСОБТ се създават дирекция „Жандармерия“ и дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ (ДСОБТ).
(3) В дирекция „Жандармерия“ и ДСОБТ в ГДЖСОБТ могат да се създават отдели, сектори, други звена от по-нисък ранг и териториални звена в зависимост от функциите и дейността им, които се ръководят от директора на съответната дирекция и не се включват в структурата на областните дирекции.
(4) Териториалните звена на дирекция „Жандармерия“ в ГДЖСОБТ са зоналните жандармерийски управления. В ДСОБТ в ГДЖСОБТ могат да се създават териториални звена за специални операции и борба с тероризма.
(5) Районите на действие на звената по ал. 4 се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора на ГДЖСОБТ.“
§ 5. В чл. 8, ал. 9 думите „център за професионална квалификация“ се заменят с „център за професионално обучение“.
§ 6. Член 10 се отменя.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ (ДКИАД);“.
3. В ал. 3 се създава изречение второ: „Звеното по чл. 15а се причислява към специализираната администрация.“
4. В ал. 4 абревиатурата „СОБТ“ и запетаята след нея се заличават, а думите „научноизследователските и научно-приложните институти“ се заменят с „Медицинският институт на МВР, Националният институт по криминалистика и Институтът по психология“.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 7 след думите „трудова медицина“ се добавя „и ветеринарномедицинска дейност“.
2. В ал. 8 думите „на Европол“ се заменят с „на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)“ и след думите „Национално звено „Европол“ се поставя запетая и се добавя „на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) – национално звено ETIAS“.
§ 9. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) В Националния институт по криминалистика и Института по психология може да се създават отдели и сектори.
(2) В Медицинския институт на МВР се изграждат Централна експертна лекарска комисия (ЦЕЛК), клиники, консултативно-диагностичен блок, отделения, кабинети, медицински служби, филиали за продължително лечение и рехабилитация. В Медицинския институт на МВР може да се създават отдели, сектори и лаборатории.“
§ 10. Създава се нов чл. 15а:
„Чл. 15а. Към главния секретар се създава звено за подпомагане на дейността му, което е на пряко негово подчинение.“
§ 11. Член 19 се отменя.
§ 12. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Научноизследователският институт по криминалистика“ се заменят с „Националният институт по криминалистика“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. отговарят за научно-приложната, учебната и методическата дейност в институтите;“.
§ 13. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Териториалните звена на дирекциите в ГДЖСОБТ се ръководят от началници, които са пряко подчинени на директора на съответната дирекция в ГДЖСОБТ и:
1. осъществяват общото и непосредственото ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на звената;
2. организират изпълнението на задачите, поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят пред директора на съответната дирекция в ГДЖСОБТ за дейността на ръководените от тях звена;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на МВР, с други органи на държавна власт и на местното самоуправление съобразно функционалната си компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предоставените на звеното имоти и вещи – държавна собственост.
(2) Началниците на звената зонални жандармерийски управления налагат административни наказания и прилагат принудителни административни мерки в предвидените от закон случаи.
(3) В изпълнение на функциите си началниците по ал. 1 издават заповеди.“
§ 14. В глава трета наименованието на раздел I се изменя така:
„Главни и областни дирекции“.
§ 15. В чл. 35, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 пред думата „осъществява“ се добавя „организира и“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. извършва дейност по охрана, включително с използване на сигнално-охранителна техника, на обекти на МВР;“.
3. В т. 4 думите „в пресичането на терористични действия и“ се заличават.
4. Точка 7 се изменя така:
„7. извършва дейност по охрана на лица, когато са създадени звена по чл. 44 от ЗМВР;“.
5. Създава се т. 9:
„9. реагира при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и участва в специални операции с висока степен на риск, когато са създадени звена по чл. 44 от ЗМВР.“
§ 16. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 6 – 9 от ЗМВР.
(2) Силите и средствата на ГДЖСОБТ се ползват от структурите на МВР при условия и по ред, определени със заповед на министъра на вътрешните работи.“
§ 17. Създават се чл. 37а – 37в:
„Чл. 37а. (1) Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ самостоятелно или съвместно с други структури на МВР осъществява международно сътрудничество.
(2) При осъществяване на международното сътрудничество по ал. 1 органите на ГДЖСОБТ:
1. организират и осъществяват взаимодействието със съответните служби на други държави и международни организации по направление на дейност;
2. събират, обработват, съхраняват и предоставят информация за двустранното и многостранното сътрудничество по направление на дейност.
Чл. 37б. (1) Дирекция „Жандармерия“ в ГДЖСОБТ е специализирана структура за опазване на обществения ред, охрана на масови мероприятия, овладяване на масови безредици, пресичане на терористични действия, охрана на обекти и лица.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция „Жандармерия“ в ГДЖСОБТ:
1. опазва обществения ред при провеждане на масови мероприятия;
2. възстановява, поддържа и опазва обществения ред при масови безредици;
3. опазва обществения ред при кризи;
4. осъществява превантивна дейност по предотвратяване и пресичане на престъпления и опазване на обществения ред;
5. оказва съдействие на органите на другите главни дирекции и на областните дирекции по опазване на обществения ред;
6. участва в полицейски операции или съвместни операции с други държавни органи;
7. осъществява охрана на служители в администрацията на органи на държавна власт при наличието на конкретна застрашеност във връзка с упражняване на функциите им;
8. оказва съдействие на други държавни органи или длъжностни лица, когато противозаконно се пречи на тяхната дейност;
9. осъществява охрана на обекти по чл. 92, ал. 1 и 2 от ЗМВР, обекти на МВР и дипломатически представителства;
10. осъществява охрана на специални товари;
11. участва в осъществяването на контрол за спазването на правилата за движение по пътищата извън населените места;
12. охранява и лицата по чл. 20 или 22 от Закона за Националната служба за охрана след решение на комисията по чл. 23 от същия закон въз основа на заявление от съответното лице.
(3) Използването на силите и средствата на дирекция „Жандармерия“ за изпълнение на дейностите по ал. 2 се разрешава с писмена заповед на директора на ГДЖСОБТ или директора на дирекция „Жандармерия“.
(4) В неотложни случаи използването на силите и средствата може да бъде разпоредено устно. В тези случаи писмената заповед се издава не по-късно от 24 часа или в първия работен ден.
Чл. 37в. (1) Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ в ГДЖСОБТ е специализирана структура за противодействие на терористични действия, защита на стратегически обекти, предотвратяване и пресичане на тежки престъпления.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 органите на ДСОБТ:
1. провеждат специални операции;
2. предотвратяват и пресичат терористични действия;
3. освобождават заложници;
4. задържат и/или обезвреждат особено опасни престъпници или престъпни групи;
5. осигуряват зона за безопасност срещу потенциални атаки чрез снайперисти;
6. организират и осъществяват охрана на органи на МВР и на държавни органи и организации при изпълнение на функциите им;
7. участват в операции на службите за сигурност в рамките на своята компетентност;
8. откриват, идентифицират и неутрализират с технически средства и специализирани кучета взривни устройства и взривни вещества, както и разработват технически средства и способи за извършване на тези дейности;
9. извършват физикохимично изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи, взривни вещества, документи и непознати вещества и изготвят експертни оценки и експертизи;
10. използват специални защитни средства, гарантиращи тяхната сигурност и неразкриващи самоличността им.
(3) Използването на силите и средствата на ДСОБТ за изпълнение на дейностите по ал. 2, т. 1 – 9 се разрешава с писмена заповед на директора на ГДЖСОБТ за всеки отделен случай.
(4) В неотложни случаи използването на силите и средствата може да бъде разпоредено устно. В тези случаи писмената заповед се издава не по-късно от 24 часа от устното разпореждане, а когато този срок изтича в почивен или празничен ден – в първия работен ден.
(5) Самоличността на органите, които осъществяват дейностите по ал. 2, т. 1 – 7, при изпълнение на техните задължения се запазва в тайна.
(6) При осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 1 – 8 органите на ДСОБТ могат:
а) да блокират с технически средства осъществяването на електронни съобщения и комуникация;
б) да използват специални заряди, взривни вещества и пиротехнически средства за осигуряване на достъп и проникване в сгради, транспортни средства и/или унищожаване на импровизирани взривни устройства и взривни вещества.
(7) Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ осъществява методическо ръководство и оказва практическа помощ на звената по чл. 44 от ЗМВР.“
§ 18. В чл. 38, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 10:
„10. реагира при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и участва в специални операции с висока степен на риск, когато са създадени звена по чл. 44 от ЗМВР;“.
2. Досегашните т. 10 – 12 стават съответно т. 11 – 13.
§ 19. В чл. 45, ал. 2 се създава нова т. 11:
„11. реагиране при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и участие в специални операции с висока степен на риск, когато са създадени звена по чл. 44 от ЗМВР;“.
§ 20. В чл. 65, т. 7 след думите „евакуация на хора“ се добавя „и движимо имущество“.
§ 21. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6 след думите „евакуация на хора“ се добавя „и движимо имущество“.
2. В т. 7 думите „долекарска помощ“ се заменят „с първа долекарска помощ“.
§ 22. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. създава се ал. 2:
„(2) Областните дирекции на МВР изпълняват дейности по реагиране при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и участие в специални операции с висока степен на риск, както охрана на лица, когато са създадени звена по чл. 44 от ЗМВР.“
§ 23. Член 74 се отменя.
§ 24. В чл. 81 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „на Европейската полицейска служба (Европол) и на Шенгенската информационна система (ШИС)“ се заменят с „на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), на Шенгенската информационна система (ШИС) и на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)“ и след абревиатурата „СИРЕНЕ“ се добавя „и национално звено ETIAS“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думата „Европол“ се заменя с „Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)“;
б) в т. 8 думата „Европол“ се заменя с „Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)“;
в) създават се т. 15 и 16:
„15. отговаря за разглеждането и вземането на решения по заявления за разрешение за пътуване, когато процесът на автоматизирано обработване е установил съответствие и когато централното звено на ETIAS е започнало ръчно обработване на заявлението, както и за вземането на решение за издаване на разрешение за пътуване с ограничена териториална валидност;
16. отговаря за отмяната и отнемането на разрешение за пътуване и за осигуряването на координацията с други национални звена на ETIAS и Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) във връзка с исканията за справки.“
§ 25. В чл. 85a се правят следните изменения:
1. Точка 20 се отменя.
2. Точка 22 се изменя така:
„22. звено „Ведомствена служба по трудова медицина и ветеринарномедицинска дейност“ в ДУССД организира и осъществява дейност в МВР съгласно Закона за здравословните и безопасни условия на труд и актовете по прилагането му, провеждане на държавната ветеринарномедицинска политика в министерството съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, която е свързана с дейността по осигуряване на постоянен и превантивен контрол по здравеопазване, идентификация, фуражи и странични животински продукти и хуманно отношение към животните;“.
§ 26. В чл. 86, ал. 1, т. 3, буква „а“ думите „от структурите“ се заменя с „в резултат на дейността на структурите“.
§ 27. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 15 се изменя така:
„15. организира и осъществява криптографската защита на комуникационните и информационните системи, необходими за държавното ръководство, министерствата и ведомствата; планира, организира и прилага дейности по информационна сигурност на комуникационните и информационните системи в МВР; подпомага и координира процеса по акредитиране на КИС и мрежи в организационните единици в МВР;“.
2. Създават се т. 23 и 24:
„23. оказва експертна помощ в рамките на своята компетентност, при специализирани полицейски мероприятия и при извършване на действия по разследване на престъпления;
24. планира, организира и прилага дейности по мрежова и информационна сигурност на комуникационните и информационните системи и услуги в МВР.“
§ 28. В чл. 89, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. подпомага основните структури на МВР при планиране на дейността им за работа във военно време и при кризи от военнополитически характер;“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. организира, ръководи и контролира мобилизационната подготовка и провеждането на мобилизацията в структурите на МВР;“.
3. В т. 9, 12 и 13 думите „и извънредни ситуации“ се заменят с „от военнополитически характер“.
§ 29. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. организира, координира и контролира процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета и на разчетите за другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет;“.
2. Създава се нова т. 5:
„5. осъществява контрол по отношение на финансовите ресурси, които са свързани с управление и изпълнение на проекти и програми, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, или на проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори на министерството и на структурите на МВР;“.
§ 30. В чл. 93, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „нарушения“ запетаята се заменя със съюза „и“, а думите „и за налагане на наказания“ се заличават.
2. Точка 4 се отменя.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси и на постъпили сигнали срещу служители на МВР;“.
4. Точка 7 се изменя така:
„7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;“.
5. Създават се т. 8 и 9:
„8. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служители на МВР, когато е предвидено в закон;
9. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР и Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.“
§ 31. В чл. 96, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. планира и организира професионалната подготовка на служителите на МВР в Академията на МВР, Националния институт по криминалистика, Института по психология и центъра за професионално обучение към ГДПБЗН; организира и контролира участието на служители в обучения на други национални и чуждестранни институции;“.
2. Създават се нови точки 5 и 6:
„5. контролира професионалното обучение съгласно наредбата по чл. 170, ал. 5 от ЗМВР;
6. проучва потребностите, събира, обработва и анализира данни за резултатите от професионалното обучение;“.
3. Досегашната т. 5 става т. 7 и се изменя така:
„7. подпомага министъра на вътрешните работи и главния секретар при упражняване на правомощията им на дисциплинарно наказващи органи, като:
а) осъществява методическа помощ и контрол върху разпоредени от тях проверки по чл. 205, ал. 2 от ЗМВР;
б) осъществява методическа помощ и контрол върху образувани дисциплинарни производства от министъра по чл. 207, ал. 1 от ЗМВР при спазване на чл. 207, ал. 3, изречение второ и ал. 6 от ЗМВР;
в) предоставя становища и предложения по проверките и дисциплинарните производства по букви „а“ и „б“;
г) изготвя анализи и предложения във връзка с осъществяването на контролната дейност по дисциплинарната практика в МВР;“.
4. Досегашните т. 6 – 12 стават съответно т. 8 – 14.
5. Досегашната т. 13 става т. 15 и в нея в буква „б“ след думата „правоотношения“ запетаята и думите „както и за налагане на дисциплинарни наказания и временно отстраняване от длъжност на държавните служители“ се заличават.
6. Досегашните т. 14 – 16 стават съответно т. 16 – 18.
§ 32. Член 96а се изменя така:
„Чл. 96а. (1) Дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“:
1. подпомага министъра на вътрешните работи чрез организиране и координиране на дейността на структури на МВР при разработване и планиране на политиките, стратегическите приоритети, цели и задачи на министерството;
2. подпомага ръководството на МВР при участието в консултативни съвети по чл. 21 от Закона за администрацията;
3. координира и подпомага отчитането от структури на МВР на стратегии, програми, планове и мерки на министерството, както и други национални стратегически документи за осъществяване на политиките на МВР;
4. обобщава информацията от структури на МВР, свързана с отчитане изпълнението на приоритетите и дейностите на МВР, които са включени в Програмата на правителството;
5. организира дейността по разработване и отчитане изпълнението на ежегодните цели за дейността на МВР по чл. 33а от Закона за администрацията;
6. изготвя периодични отчети и годишен доклад за дейността на МВР по чл. 63 от Закона за администрацията;
7. извършва информационно-аналитична дейност, като събира, обработва, систематизира и анализира обща и специализирана информация по основните направления на дейност в МВР за подпомагане на ръководството на министерството, както и за външни потребители;
8. осъществява обмен на информация и взаимодейства с други държавни органи, органи на местното самоуправление и с неправителствени организации по основните направления на дейност на МВР;
9. изготвя анализи по основните направления на дейност на МВР;
10. координира и подпомага статистическата дейност в структурите на МВР;
11. изготвя статистика за състоянието на престъпността в страната – за вътрешни и външни потребители;
12. участва и подпомага процеса по разработване на планове, подзаконови нормативни документи, правила и указания в областта на управлението при кризи;
13. подпомага аналитично и информационно провеждането на национални, регионални и международни учения с участието на ръководството на МВР;
14. координира дейности в администрацията и обезпечава административно и технически работата на съвети, комисии и работни групи по разпореждане на ръководството на МВР;
15. осигурява координацията при взаимодействието на ръководството на МВР с други държавни органи и юридически лица;
16. изисква информация и становища по постъпили сигнали и предложения и изготвя отговори от името на ръководството на МВР;
17. организира спазването на сроковете за изпълнението на задачи, които са поставени от министъра на вътрешните работи, заместник-министрите, административния секретар на МВР и от главния секретар на МВР;
18. организира и осъществява деловодното обслужване на ръководството на МВР, на структури, които са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи, и на дирекции от общата администрация, в които няма изградени звена за деловодно обслужване;
19. организира функционирането на приемната на МВР;
20. приема, обработва и препраща до компетентните органи на МВР или до други компетентни органи получените жалби, сигнали и предложения;
21. подпомага министъра на вътрешните работи в качеството му на ръководител на организационна единица и осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като организира и контролира спазването на изискванията за защита на класифицираната информация в организационната единица с ръководител министъра на вътрешните работи;
22. организира, ръководи и осъществява дейността на регистратурите за национална класифицирана информация, за класифицирана информация на Европейския съюз и за класифицирана информация на НАТО в организационната единица с ръководител министъра на вътрешните работи;
23. разработва общи изисквания за организационните единици в МВР и вътрешноведомствени документи в областта на документалната, физическата и индустриалната сигурност на класифицираната информация;
24. подпомага административния секретар на МВР при изпълнение на правомощията му по чл. 34б, ал. 1 и 2 от ЗМВР;
25. поддържа в готовност за използване Ситуационния център на МВР и организира дейността му;
26. осъществява методическо ръководство, помощ и контрол в структурите на МВР по направление на дейността си.“
§ 33. Член 96б се отменя.
§ 34. В чл. 98, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. здравен контрол в обектите на МВР;“.
3. Точки 3 и 4 се отменят.
4. Точка 7 се изменя така:
„7. провеждане на задължителни хигиенни мерки в обектите на МВР и издаване на предписания при установяване на нарушения на здравните норми;“.
5. Създава се т. 9:
„9. извършва регистрация и/или одобряване на обектите за производство, преработка и/или за доставка на храни в МВР.“
§ 35. Член 100 се изменя така:
„Чл. 100. (1) Националният институт по криминалистика е структура на МВР, която осъществява дейностите по чл. 50а, ал. 1 от ЗМВР.
(2) Националният институт по криминалистика членува в Европейската мрежа на криминалистичните институти (ENFSI) и поддържа връзки със сродни институти, висши учебни заведения и други организации в страната и в чужбина.“
§ 36. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. Институтът по психология е структура на МВР, която осъществява дейностите по чл. 51, ал. 1 от ЗМВР.“
§ 37. В т. 1 от допълнителните разпоредби думите „Специализирания отряд за борба с тероризма“ се заменят с „ГДЖСОБТ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 38. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86 и 94 от 2017 г., бр. 24 и 72 от 2018 г. и бр. 1, 2 и 93 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред № 13а се отменя.
2. На ред № 47а, в колона „Наименование на длъжността“ думите „и институт“ се заличават.
3. На редове 126а, 173б, 197а, 203а, 270а и 277б, в колона „Наименование на длъжността“ след думите „ал. 1, т. 1“ цифрата „3“ и запетаята след нея се заличават.
4. На редове № 277в и 287б, в колона „Наименование на длъжността“ думите „чл. 38, т. 3“ се заменят с „чл. 38, т. 4“.
§ 39. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн, ДВ, бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г., бр. 27, 36, 76, 79 и 86 от 2016 г., бр. 9 и 44 от 2017 г., бр. 1, 2, 31 и 93 от 2019 г. и бр. 9 от 2020 г.) в чл. 7а, ал. 12 се правят следните изменения:
1. В т. 2, буква „а“ думите „3 и 4“ се заменят с „2, 4 и 5“.
2. В т. 4 думите „чл. 38, т. 3“ се заменят с „чл. 38, т. 4“.
§ 40. Параграф 7, т. 1 и 2, § 32 и 33 влизат в сила от 1 декември 2020 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
8700