Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието
брой: 99, от дата 20.11.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.14


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (обн., ДВ, бр. 61 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 19, ал. 1, т. 1 се създава буква „е“:
„е) Медицинския институт на МВР – за всички области на страната;“.
§ 2. В чл. 20, ал. 1 думите „в специализираните химико-токсикологични лаборатории на МБАЛ – София, и МБАЛ – Варна, при ВМА, научно-техническите лаборатории към ОДМВР или Научноизследователския институт по криминалистика при МВР“ се заменят с „в специализираната химико-токсикологична лаборатория на МБАЛ – София, при ВМА, в специализираната химико-токсикологична лаборатория на МБАЛ – Варна, при ВМА, в специализираната химико-токсикологична лаборатория към Медицинския институт на МВР, в научно-техническите лаборатории към ОДМВР или в Националния институт по криминалистика при МВР.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2021 г.
Министър на здравеопазването: Костадин Ангелов
Министър на вътрешните работи: Христо Терзийски
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
8686