Народно събрание
брой: 96, от дата 10.11.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.8


Решение за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на Правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 63 от Закона за здравето
РЕШИ:
Приема правила за дистанционно участие по електронен път в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето, както следва:
1. Народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето, имат право да участват дистанционно по електронен път в пленарните заседания на Народното събрание, включително ако са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19.
2. Дистанционното участие по електронен път в пленарните заседания се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие.
3. Председателите на парламентарните групи представят до 18,00 ч. на деня, предхождащ пленарното заседание, в кабинета на председателя на Народното събрание списък на народните представители от съответната група, отговарящи на условията по т. 1 и изразили желание да участват в пленарното заседание.
4. Народен представител, нечленуващ в парламентарна група, отговарящ на условията по т. 1 и изразил желание да участва в пленарното заседание, заявява това в срока по т. 3 на електронен адрес: Predsedatel@parliament.bg.
5. Кабинетът на председателя на Народното събрание изготвя общ списък на народните представители по т. 3 и 4. На всеки народен представител, включен в списъка, между 8,00 и 8,30 ч. в деня на съответното пленарно заседание от кабинета на председателя на Народното събрание се изпраща линк за регистрация в интернет платформата за видеоконферентна връзка и участие в пленарното заседание.
6. При проверката на кворума по чл. 52, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народните представители по т. 5 се регистрират чрез визуализиране на специален екран в пленарната зала. След проверка от секретарите на Народното събрание дали визуализираните на екрана народни представители са включени в списъка по т. 5 председателят ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в стенографския протокол. Председателят открива заседанието, когато броят на регистрираните народни представители чрез компютризираната система за гласуване заедно с регистрираните чрез визуализиране е повече от половината от народните представители. Народен представител, който не желае да участва в проверка на кворума по чл. 52, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, напуска платформата.
7. При желание за изказване, реплика, дуплика, обяснение на отрицателен вот, лично обяснение или по процедурни въпроси народният представител по т. 6, изречение първо и второ заявява желанието си чрез заявка в платформата. Председателят дава и отнема думата на народния представител чрез платформата. Използваното време се отчита във времето по чл. 58 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
8. Народният представител по т. 6 участва в обявено гласуване след приключване на гласуването на народните представители в пленарната зала, като лично и устно заяви своя вот – „за“, „против“ или „въздържал се“. Резултатите от съответното гласуване се сумират и председателят обявява общия резултат.
9. Секретарите на Народното събрание подпомагат председателя при прилагането на тези правила.
10. Народните представители, които участват дистанционно по електронен път в пленарните заседания на Народното събрание, изразили желание да участват в пленарното заседание, си осигуряват сами необходимите технически средства и връзка с интернет.
11. Тези правила не се прилагат при тайно гласуване и за закритите заседания на Народното събрание.
12. За неуредените въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 6 ноември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
8597