Народно събрание
брой: 98, от дата 17.11.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

 

УКАЗ № 232
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 5 ноември 2020 г.
Издаден в София на 9 ноември 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 42 и 65 от 2018 г., бр. 38, 83, 98 и 100 от 2019 г. и бр. 68 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 4 се създава ал. 4:
„(4) Устният превод и тълкуването може да се извършат и чрез видеоконференция, като преводачът или тълковникът присъстват в съдебната зала на съда, в който се провежда съдебното заседание, освен ако конкретните обстоятелства не налагат тяхното присъствие при изслушваното лице.“
§ 2. Създава се чл. 135а:
„Участие на страните чрез видеоконференция
Чл. 135а. (1) Всяка страна може да поиска да участва в съдебно заседание чрез видеоконференция, когато тя не е в състояние да се яви непосредствено пред съда.
(2) При видеоконференцията страната присъства в специално оборудвано за видеоконференции помещение в районен съд, определен по реда на чл. 156а, ал. 2 – 4, място за лишаване от свобода или ареста.
(3) Съдът уведомява страните за условията за провеждане на видеоконференция.“
§ 3. В чл. 136 се създава ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1 не се допуска разглеждане на делото чрез видеоконференция, освен при съгласие на страната.“
§ 4. В чл. 143 се създава ал. 4:
„(4) При провеждане на заседание чрез видеоконференция съдът следи:
1. за спазването на техническите изисквания за извършване на процесуални действия в електронна форма и начините на извършването им, предвидени в глава осемнадесета „а“ от Закона за съдебната власт;
2. използваната комуникационна връзка да позволява едновременното предаване и приемане на образ и звук;
3. процесуалните действия да се възприемат от всички участници в заседанието, намиращи се на различни места;
4. за извършването на запис от видеоконференцията.“
§ 5. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) При провеждане на видеоконференция в протокола се вписват името и длъжността на съдебния служител от районния съд или на началника на затвора или началника на ареста или определен от тях служител, присъстващ на видеоконференцията.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
3. Създава се ал. 6:
„(6) За извършената видеоконференция, след уведомяване на участниците в нея, се изготвя видеозапис върху електронен носител. Видеозаписът се прилага към делото.“
§ 6. В чл. 151 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 се създава изречение второ: „Когато в заседанието е използвана и видеоконференция, съдът се произнася по искането за допълване или поправяне и след възпроизвеждане на записа от нея.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) Записът на видеоконференцията се пази до изтичането на срока за съхранение на делото.“
§ 7. В чл. 156, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и необходимостта от видеоконференция за тяхното събиране“.
§ 8. Създава се чл. 156а:
„Събиране на доказателства чрез видеоконференция
Чл. 156а. (1) Събиране на доказателства чрез видеоконференция може да стане по искане на страна, а при изслушване на вещо лице – и служебно от съда.
(2) Разпит на свидетел и обяснения на страна чрез видеоконференция са допустими, когато не са в състояние да се явят непосредствено пред съда по делото и се намират извън съдебния район на районния съд, чието седалище съвпада със седалището на съда по делото.
(3) Изслушване на вещо лице чрез видеоконференция е допустимо, когато поради служебна ангажираност или други обективни обстоятелства вещото лице не може да се яви пред съда по делото и се намира извън съдебния район на районния съд, чието седалище съвпада със седалището на съда по делото.
(4) Съдът определя датата и часа на провеждане на заседанието, в което ще се използва видеоконференция, след проверка на възможността за провеждането й с най-близкия районен съд по мястото на пребиваване на страната, свидетеля или вещото лице, съответно в мястото за лишаване от свобода или ареста, където се намира лицето.
(5) Свидетелите, страните и вещите лица, чиито изявления ще бъдат изслушани чрез видеоконференцията, се призовават за датата и часа на съдебното заседание, като им се указва съдът, в който следва да се явят, съответно мястото за лишаване от свобода или ареста, където ще се използва видеоконференцията.
(6) Самоличността на лицето, което участва чрез видеоконференция, се проверява от служителя по чл. 150, ал. 3, който присъства на видеоконференцията.
(7) Преводачът или тълковникът присъстват в съдебната зала на съда, в който се провежда съдебното заседание, освен ако конкретните обстоятелства не налагат тяхното присъствие при изслушваното лице.“
§ 9. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За допускане на събиране на доказателства чрез видеоконференция съдът се произнася с мотивирано определение, в което се обосновава необходимостта от провеждане на видеоконференция.“
§ 10. В чл. 176, ал. 4 накрая се добавя „или чрез видеоконференция“.
§ 11. След чл. 639 се създава подразделение „Допълнителна разпоредба“ с нов § 1:
„ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. „Видеоконференция“ по смисъла на този кодекс е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни места, позволяваща записване и съхраняване на информацията на електронен носител.“
§ 12. В преходните и заключителните разпоредби досегашният § 1 става § 1а.
Заключителни разпоредби
§ 13. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 103 от 2017 г., бр. 42 и 77 от 2018 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 36 от 2019 г.; изм., бр. 94 от 2019 г. и бр. 44 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14:
а) в ал. 2 се създава изречение трето: „Устният превод може да се извършва чрез видеоконференция.“;
б) в ал. 5 се създава изречение второ: „Правилото на ал. 2, изречение трето се прилага и по отношение на тълковника.“
2. В чл. 46 се създават ал. 4 – 6:
„(4) Устното изслушване по ал. 1 може да бъде извършено и чрез видеоконференция.
(5) За всяко процесуално действие, извършено чрез видеоконференция, водещият производството административен орган съставя протокол, в който се посочват данните по ал. 2 и се вписват данните на всички участници във видеоконференцията и на лицето, което ги е удостоверило.
(6) За извършената видеоконференция, след уведомяване на участниците в нея, се изготвя видеозапис върху електронен носител. Видеозаписът се прилага към административната преписка.“
3. В чл. 96:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Заинтересованите страни могат да бъдат изслушани по реда на чл. 46, ал. 4 – 6.“
4. В чл. 171:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Съдът може да изслушва страна и да извършва разпит на свидетели и вещи лица чрез видеоконференция.“;
б) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
5. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 8:
„8. „Видеоконференция“ е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни места, позволяваща записване и съхраняване на информацията на електронен носител.“
§ 14. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32, 39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от 2017 г., бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 87 от 2018 г.; изм., бр. 96 от 2018 г. и бр. 7, 16 и 83 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 65, ал. 3 се създава изречение трето: „Когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита, с негово съгласие задържаният обвиняем може да участва в делото и чрез видеоконференция, като в този случай самоличността му се удостоверява от началника на затвора, началника на ареста или определен от тях служител.“
2. В чл. 139 се създава ал. 11:
„(11) Разпит на защитен свидетел може да се извърши и чрез видеоконференция.“
3. В чл. 142 се създава ал. 4:
„(4) Разпитът може да бъде извършен и чрез видеоконференция.“
4. В чл. 143:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Очна ставка може да се направи и чрез видеоконференция, когато обвиняемият се намира извън пределите на страната и това няма да попречи за разкриване на обективната истина.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „Алинеи 1 – 3“ се заменят с „Алинеи 1 – 4“.
5. В чл. 171 се създава ал. 8:
„(8) В случаите по ал. 4 и 5 разпознаването може да се извърши и чрез видеоконференция.“
6. Създава се чл. 236а:
„Протоколи за действия по разследването, извършени чрез видеоконференция
Чл. 236а. (1) За проведените действия по разследването чрез видеоконференция се изготвя протокол, в който се посочват данните по чл. 129, ал. 1 и се вписват данните на всички участници в действието и на лицето, установило самоличността им. Протоколът се подписва от разследващия орган и от участниците, намиращи се при него.
(2) За проведените действия по разследването чрез видеоконференция се изготвя видеозапис по реда на чл. 239 и 240, за което всички участници изрично се уведомяват.“
7. В чл. 239:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Звукозаписът се изготвя върху електронен носител за еднократен запис, върху който се полагат подписите на органа на досъдебното производство и участниците, които се намират при него, и датата на проведеното действие по разследването.“;
б) досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
8. В чл. 439:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Когато това няма да попречи за упражняване на правото на защита, с негово съгласие осъденият може да участва в делото чрез видеоконференция, като в този случай самоличността му се проверява от началника на затвора или определен от него служител.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
9. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава ал. 5:
„(5) „Видеоконференция“ по смисъла на този кодекс е комуникационна връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук между участници в процеса, намиращи се на различни места, позволяваща записване и съхраняване на информацията на електронен носител.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 5 ноември 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
8596