Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 97, от дата 13.11.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.6


Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code)

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МЕЖДУНАРОДЕН КОДЕКС
за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code)
(Приет с Резолюция 2 на Конференцията на договарящите правителства по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. на 12 декември 2002 г. В сила за Република България от 1 юли 2004 г.)
Конференцията,
Като приема изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., с измененията (наричана по-долу „Конвенцията“), относно специалните мерки за повишаване на морската безопасност и сигурност,
Като взема предвид, че в новата глава XI-2 от Конвенцията се прави позоваване на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS) и се изисква корабите, компаниите и пристанищните съоръжения да отговарят на съответните изисквания на част А от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS), както е посочено в част А от ISPS Кодекса,
Като е на мнение, че изпълнението от договарящите правителства на посочената глава ще допринесе значително за подобряване на морската безопасност и сигурност и за запазване на тези, които са на борда и на брега,
Като взема предвид проект на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения, изготвен от Комитета по морска безопасност на Международната морска организация (наричана по-долу „Организацията“) на своите седемдесет и пета и седемдесет и шеста сесия за разглеждане и приемане от Конференцията,
1. Приема Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (наричан по-долу „Кодекса“), чийто текст се съдържа в приложението към тази резолюция;
2. Приканва договарящите правителства по Конвенцията да отбележат, че Кодексът ще влезе в сила на 1 юли 2004 г. след влизането в сила на новата глава XI-2 от Конвенцията;
3. Изисква от Комитета по морска безопасност да извършва преглед на Кодекса и да го изменя според случая;
4. Изисква от генералния секретар на Организацията да предаде заверени копия от тази резолюция и текста на Кодекса, съдържащи се в Приложението, на всички договарящи правителства по Конвенцията;
5. Освен това отправя искане към генералния секретар да предаде копия от тази резолюция и Приложението към нея на всички членове на Организацията, които не са договарящи правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения
Преамбюл
1. Дипломатическата конференция по морска сигурност, проведена в Лондон през декември 2002 г., прие нови разпоредби на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. и настоящия кодекс за повишаване на морската сигурност. Тези нови предписания представляват международна рамка, посредством която корабите и пристанищните съоръжения могат да си сътрудничат за откриване и предотвратяване на действията, застрашаващи сигурността в областта на морския транспорт.
2. Вследствие на драматичните събития на 11 септември 2001 г. Асамблеята на Международната морска организация („Организацията“) реши единодушно по време на своята двадесет и втора сесия, проведена през ноември 2001 г., да изработи нови мерки за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения с оглед приемането им от Конференцията на договарящите правителства към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (наричана „Дипломатическа конференция за морска сигурност“) през декември 2002 г. Комитетът по морска безопасност на Организацията (КМБ) бе натоварен да пристъпи към подготовка на Дипломатическата конференция, базирайки се на документите, предоставени от държавите членки, междуправителствените организации и неправителствените организации, ползващи се с консултативен статут към Организацията.
3. С оглед ускоряването на изработването и приемането на подходящи мерки за сигурност КМБ създаде на първата си извънредна сесия, проведена също през ноември 2001 г., Междусесийна работна група на КМБ по морската сигурност. Междусесийната работна група на КМБ по морската сигурност проведе първото си събрание през февруари 2002 г. и отчете резултатите от своите разговори в рамките на КМБ, който ги проучи на своята седемдесет и пета сесия през май 2002 г. и създаде работна група ad hoc, натоварена с по-нататъшното разработване на направените предложения. На своята седемдесет и пета сесия КМБ проучи доклада на тази работна група и препоръча Междусесийната работна група на КМБ да проведе отново заседание през септември 2002 г., за да ускори дейността си. На своята седемдесет и шеста сесия КМБ проучи резултатите от сесията през септември 2002 г. на Междусесийната работна група, както и допълнителните дейности, извършени от Работната група на КМБ по време на седемдесет и шестата сесия на КМБ през декември 2002 г., непосредствено преди Дипломатическата конференция, и одобри окончателната версия на проектите за текстове, които да бъдат разгледани от Дипломатическата конференция.
4. Дипломатическата конференция, проведена от 9 до 13 декември 2002 г., също прие изменения в съществуващите разпоредби на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (Конвенция SOLAS от 1974 г.), предвиждащи ускоряване на прилагането на предписанието за въвеждане на автоматизирани системи за идентифициране. Тя прие и нови правила, които да бъдат включени в глава XI-1 от Конвенцията SOLAS от 1974 г., обхващащи вписването на идентификационния номер на кораба и наличието на борда на постоянно валидна синоптична документация. Дипломатическата конференция прие и някои резолюции на конференцията, обхващащи по-специално привеждането в действие и ревизирането на настоящия кодекс, техническото сътрудничество и действията, които следва да се предприемат в сътрудничество с Международната организация на труда и Световната митническа организация. Признато бе, че е необходимо да се направи ново проучване и да се изменят някои от новите разпоредби относно морската сигурност, когато тези две организации приключат работата си.
5. Разпоредбите на глава XI-2 от Конвенцията SOLAS от 1974 г. и на настоящия кодекс се прилагат за корабите и за пристанищните съоръжения. Решено бе да се разшири обхватът на Конвенцията SOLAS от 1974 г. за пристанищните съоръжения, тъй като става дума за най-бързия начин да се гарантира, че необходимите мерки за сигурност влизат в сила и действат достатъчно бързо. Във всеки случай бе решено, че разпоредбите относно пристанищните съоръжения се ограничават единствено до взаимодействието кораб/пристанище. По-всеобхватният въпрос за сигурността на пристанищните зони ще бъде обект на други съвместни дейности на Международната морска организация и Международната организация на труда. Решено бе също, че разпоредбите не следва да се разширяват до действителен отговор на нападение, нито до необходимите дейности по възстановяването на реда след нападение.
6. По време на изработването на разпоредбите бе положена необходимата грижа последните да бъдат съвместими с разпоредбите на Международната конвенция от 1978 г. за нормите за подготовка на моряците, за издаване на свидетелства и за вахта така, както е изменена, на Международния кодекс за управление на безопасността (Code ISM) и на уеднаквената система за проверки и издаване на свидетелства.
7. Разпоредбите представляват важна промяна на поведението на част от международния морски сектор по въпроса за сигурността в сектора на морския транспорт. Признава се, че те биха могли да представляват значително допълнително бреме за някои договарящи правителства. Важността на техническото сътрудничество за подпомагане на договарящите правителства да приведат в действие разпоредбите се признава изцяло.
8. За да се гарантира привеждането в действие на разпоредбите, следва всички, заети с корабите и с пристанищните съоръжения, или всички, които ги ползват, включително персоналът на корабите, пристанищният персонал, пътниците, изпращачите на товари, дружествата за управление на корабите и на пристанищата и отговорниците по сигурността в националните и местните власти, да се разбират и да си сътрудничат непрекъснато и ефикасно. Съществуващите практики и процедури следва да бъдат ревизирани и изменяни, ако не осигуряват подходящо ниво на сигурност. За целите на засилването на морската сигурност следва да бъдат поети допълнителни отговорности от страна на сектора на морския транспорт и пристанищния сектор и от местните и националните органи.
9. Следва да се отчитат препоръките, посочени в част Б от настоящия кодекс, за привеждането в действие на разпоредбите за сигурност, посочени в глава XI-2 от Конвенцията SOLAS и в част А от настоящия кодекс. Във всеки случай се признава, че прилагането на препоръките може да варира в зависимост от характера на пристанищното съоръжение и от характера на кораба, от осигуряваната услуга и/или от товара му.
10. Нито една разпоредба на настоящия кодекс не следва да бъде тълкувана или прилагана по начин, несъвместим с изискваното спазване на свободите и основните права, посочени в международните инструменти, по-специално свързаните с работещите в морето и бежанците, включително Декларацията на Международната организация на труда за основните принципи и правата на труд, както и международните норми относно работещите в морето и на пристанищата.
11. Като признават, че Конвенцията за улесняване на морския транспорт от 1965 г. така, както е изменена, предвижда на чуждестранните членове на екипажа да бъде разрешено от публичните власти да слизат на сушата при междинно спиране на кораба им, при условие че формалностите по пристигане на кораба са приключени и че публичните власти не са принудени да откажат разрешението за слизане на суша от съображения за обществено здраве, обществена сигурност или обществен ред, договарящите правителства следва, когато одобряват планове за сигурност на кораба и планове за сигурност на пристанищни съоръжения, да обръщат внимание на факта, че персоналът на кораба живее и работи на борда на кораба и има нужда от отпуск на суша и от достъп до социални услуги за моряци, базирани на сушата, включително медицински грижи.
ЧАСТ А
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ ОТНОСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ГЛАВА XI-2 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО КЪМ ИЗМЕНЕНАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г.
1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Въведение
Настоящата част от Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения съдържа задължителни разпоредби, на които е извършено позоваване в глава XI-2 на изменената Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
1.2 Цели
Целите на настоящия кодекс са следните:
.1 установяване на международна рамка, включваща сътрудничеството между договарящите правителства, публичните органи, местните администрации и морския и пристанищен сектор за откриване на заплахи за сигурността и за вземане на мерки за опазване срещу инциденти по сигурността, застрашаващи корабите или пристанищните съоръжения, използвани в международната търговия;
.2 установяване на съответните роли и отговорности на договарящите правителства, на публичните органи, на местните администрации и на морския и пристанищен сектор на национално и международно ниво за гарантиране на морската сигурност;
.3 гарантиране на бързото и ефикасно събиране и обмен на сведения, свързани със сигурността;
.4 предвиждане на методика за извършване на оценки на сигурността с оглед установяването на планове и процедури, позволяващи да се реагира на промените в нивата на сигурност, и
.5 създаване на увереност, че действат адекватни и пропорционални мерки за морска сигурност.
1.3 Функционални предписания
С оглед осъществяването на тези цели Кодексът въвежда известен брой функционални предписания. Те включват, без при това да се ограничават в техните рамки, следните функции:
1. събиране и оценка на сведения относно заплахите за сигурността и обмен на тези сведения със съответните договарящи правителства;
2. изискване за поддръжка на протоколите за съобщения за кораби и пристанищни съоръжения;
3. възпрепятстване на неоторизирания достъп до кораби, пристанищни съоръжения и техните зони с ограничен достъп;
4. възпрепятстване на вземането на борда на корабите и в пристанищните съоръжения на неразрешени оръжия, на пожароопасни средства или на взривни материали;
5. предоставяне на начин за подаване на тревога за реакция на заплахи за сигурността или за инциденти по сигурността;
6. изискване на планове за сигурността на кораба на пристанищното съоръжение, установени на базата на оценки на сигурността, и изискване на подготовка, тренировка и упражнения за гарантиране на придобиване на умения за боравене с плановете и процедурите по сигурността.
2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1 По смисъла на настоящата част, освен ако изрично не е предвидено друго:
.1 Конвенция означава Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. така, както е изменена.
.2 Правило означава правило от Конвенцията.
.3 Глава означава глава от Конвенцията.
.4 План за сигурност на кораба означава план, установен за гарантиране на прилагането на необходимите мерки на борда на кораба за защита на хората на борда, на товара, на транспортните съоръжения, провизиите на борда или на кораба срещу рискове от произшествие, свързано със сигурността.
.5 План за сигурност на пристанищно съоръжение означава план, установен с оглед гарантиране на прилагането на необходимите мерки за защита на пристанищното съоръжение и на корабите, хората, товарите, транспортните съоръжения и провизиите във вътрешността на пристанищното съоръжение срещу рискове от произшествие, свързано със сигурността.
.6 Офицер по сигурността на кораба означава лицето на борда на кораба, отговорно пред капитана, назначено от компанията като отговорно за сигурността на кораба, включително за изпълнението и поддръжката на плана за сигурност на кораба и за връзката с офицера по сигурността на компанията и офицерите по сигурността на пристанищното съоръжение.
.7 Офицер по сигурността на компанията означава лице, назначено от компанията, което гарантира ефикасността на оценките по сигурността на кораба и гарантира, че ще бъде установен план за сигурност на кораба, че той ще бъде представен за одобрение и след това ще бъде прилаган и актуализиран, и което осигурява връзката с офицера по сигурността на пристанищното съоръжение и офицера по сигурността на кораба.
.8 Офицер по сигурността на пристанищното съоръжение означава лицето, назначено като отговорно за установяването, изпълнението, проверката и поддръжката на плана за сигурност на пристанищното съоръжение, както и за връзката с офицерите по сигурността на кораба и офицерите по сигурността на компанията.
.9 Първо ниво на сигурност е нивото, при което по всяко време ще бъдат поддържани минималните подходящи предпазни мерки за сигурност.
.10 Второ ниво на сигурност е нивото, при което за определен период от време ще бъдат поддържани допълнителни предпазни мерки за сигурност в резултат на повишената степен на риск от възникване на инцидент, свързан със сигурността.
.11 Трето ниво на сигурност е нивото, при което ще бъдат предприети допълнителни специфични предпазни мерки за сигурност, поддържани за ограничен период от време, когато възникването на инцидент, свързан със сигурността, е вероятно или неизбежно, въпреки че може да е невъзможно да бъде определена специфичната цел.
2.2 Терминът „кораб“, когато се използва в настоящия кодекс, включва мобилните офшорни сондажни платформи и високоскоростните кораби така, както са определени в правило XI-2/1.
2.3 Изразът „договарящо правителство“, използван във връзка с пристанищно съоръжение, когато фигурира в раздели 14 – 18, представлява също и референция за посочения орган.
2.4 Термините и изразите, за които не е дадено никакво определение в настоящата част, имат значението, дадено им в глави I и XI-2 от Конвенцията.
3 ПРИЛАГАНЕ
3.1 Настоящият кодекс се прилага:
.1 за следните видове кораби, осъществяващи международни пътувания:
.1 пътнически кораби, включително високоскоростни пътнически кораби;
.2 товарни кораби, включително високоскоростни товарни кораби, с бруто тонаж, равен или надвишаващ 500, и
.3 мобилни офшорни сондажни платформи, и
.2 за пристанищните съоръжения, предлагащи услуги на кораби, които осъществяват международни пътувания.
Независимо от разпоредбите на раздел 3.1.2, договарящите правителства определят приложния обхват на настоящата част от Кодекса относно пристанищните съоръжения на тяхна територия, които, въпреки че се използват основно от корабите, които не извършват международни пътувания, понякога се налага да предлагат услуги на кораби, пристигащи от международно пътуване или заминаващи на такова пътуване.
3.2.1 Договарящите правителства обосновават своето решение, взето по силата на раздел 3.2, чрез оценка на сигурността на пристанищното съоръжение, направена съобразно настоящата част от Кодекса.
3.2.2 Всяко решение, взето от договарящо правителство по силата на раздел 3.2, не следва да застрашава нивото на сигурността, която следва да бъде достигната по силата на глава XI-2 или на настоящата част от Кодекса.
3.3 Настоящият кодекс не се прилага нито за военните кораби или спомагателните военни кораби, нито за другите кораби, принадлежащи на договарящо правителство или експлоатирани от него и действащи изключително за осъществяване на нетърговска публична услуга.
3.4 Раздели от 5 до 13 и раздел 19 от настоящата част се прилагат за компаниите и за корабите по начин, уточнен в правило XI-2/4.
3.5 Раздел 5 и раздели от 14 до 18 от настоящата част се прилагат за пристанищните съоръжения по начин, уточнен в правило XI-2/10.
3.6 Никаква разпоредба на настоящия кодекс не засяга правата и задълженията, които имат държавите по силата на международното право.
4 ОТГОВОРНОСТИ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА
4.1 При условието на разпоредбите на правила XI-2/3 и XI-2/7 договарящите правителства установяват нива на сигурност и дават препоръки за защитните мерки срещу произшествия, свързани със сигурността. По-високите нива на сигурност сочат повишена вероятност да се случи произшествие, свързано със сигурността. Факторите, които се вземат предвид при установяването на пригодното ниво на сигурност, включват по-специално:
.1 степента на достоверност на информацията за заплахата;
.2 степента на потвърждение на информацията за заплахата;
.3 степента на специфичност и неизбежност на информацията за заплахата; и
.4 потенциалните последици от произшествието, свързано със сигурността.
4.2 Когато договарящите правителства установяват трето ниво на сигурност, те разпространяват, ако е необходимо, съответните нареждания и предоставят сведения, свързани със сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения, които могат да бъдат засегнати.
4.3 Договарящите правителства могат да делегират на призната организация по сигурността някои от задачите, свързани със сигурността, които са им възложени по силата на глава XI-2 и на настоящата част от Кодекса, с изключение на следните задачи:
.1 установяване на приложимото ниво на сигурност;
.2 одобряване на оценка на сигурността на пристанищно съоръжение и всяко последващо изменение на одобрената оценка;
.3 определяне на пристанищните съоръжения, от които ще бъде поискано да определят офицер по сигурността на пристанищното съоръжение;
.4 одобряване на план за сигурност на пристанищно съоръжение и всяко последващо изменение на одобрения план;
.5 изпълнение на мерките, свързани с контрола и спазването на разпоредбите за прилагане на правило XI-2/9; и
.6 установяване на предписания, приложими за декларация за сигурност.
4.4 Договарящите правителства могат в степен, каквато сметнат за подходяща, да подложат на изпитания плановете за сигурност на корабите или на пристанищното съоръжение, които са одобрили, или за корабите – плановете, които са били одобрени от тяхно име, или измененията в тези планове, за да проверят тяхната ефикасност.
5 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
5.1 Договарящите правителства определят кога следва да бъде изисквана дадена декларация за сигурност, като оценяват риска, който взаимодействието кораб/пристанище представлява за хората, за имуществото или за околната среда.
5.2 Даден кораб може да поиска да бъде попълнена декларация за сигурност, когато:
.1 корабът е в експлоатация при ниво за сигурност, надвишаващо това на пристанищното съоръжение или на друг кораб, с който ще има взаимодействие;
.2 е налице споразумение между договарящите правителства във връзка с декларация за сигурност, визираща някои международни пътувания или специфични кораби, извършващи подобни пътувания;
.3 е имало заплаха за сигурността или инцидент по сигурността, поставяща в риск кораба или пристанищното съоръжение, според случая;
.4 корабът се намира в пристанище, което не е било задължено да има или да приведе в действие подходящ план за сигурност на пристанищното съоръжение, или
.5 корабът извършва дейности от кораб към кораб с друг кораб, който не е бил задължен да има или да приведе в действие пригоден план за сигурността на кораба.
5.3 Пристанищното съоръжение и корабът или корабите, според случая, уведомяват за получените искания по същество за декларация за сигурност, извършени по силата на настоящия раздел.
5.4 Декларацията за сигурност следва да бъде попълнена от:
.1 капитана или офицера по сигурността на кораба от името на кораба/ите, ако е уместно,
.2 офицера по сигурността на пристанищното съоръжение или ако договарящото правителство реши друго – от друг орган на сушата, отговорен за сигурността, от името на пристанищното съоръжение.
5.5 Декларацията за сигурност посочва изискваните мерки, които могат да бъдат поделени между пристанищно съоръжение и кораб или между кораби, както и отговорността на всеки поотделно.
5.6 Договарящите правителства уточняват, като вземат предвид разпоредбите на правило XI-2/9.2.3, минималния срок, в който декларациите за сигурност следва да бъдат съхранявани от пристанищните съоръжения на тяхна територия.
5.7 Администрациите уточняват, като вземат предвид разпоредбите на правило XI-2/9.2.3, минималния срок, в който декларациите за сигурност следва да бъдат съхранявани от корабите, оправомощени да плават под техен флаг.
6 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА
6.1 Компанията се грижи планът за сигурността на кораба да съдържа ясно изложение, което акцентира върху правомощията на капитана. В плана за сигурността на кораба компанията уточнява, че капитанът има абсолютни правомощия, отговорен е при вземането на решения относно сигурността на кораба и може да изисква съдействието на компанията или на всяко договарящо правителство, според нуждата.
6.2 Компанията се грижи офицерът по сигурността на компанията, капитанът и офицерът по сигурността на кораба да получават необходимата помощ за изпълнението на задачите и отговорностите им съгласно глава XI-2 и настоящата част от кодекса.
7 СИГУРНОСТ НА КОРАБА
7.1 Даден кораб е задължен да взема мерки, съответстващи на установените от договарящите правителства нива на сигурност, както е посочено по-долу.
7.2 При първо ниво на сигурност се изпълняват следните дейности при използването на подходящи мерки на борда на всички кораби, като се вземат предвид препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс, за да се идентифицират заплахите за сигурността и да се вземат мерки срещу тях:
.1 проследяване на изпълнението на всички задачи, свързани със сигурността на кораба;
.2 контрол над достъпа на кораба;
.3 контрол на качването на борда на лицата и вещите им;
.4 надзор на зоните за ограничен достъп, за да се уверят, че до тях имат достъп само упълномощени лица;
.5 надзор на зоните на палубата и зоните в съседство с кораба;
.6 надзор на обработката на товарите и провизиите на борда, и
.7 гарантиран бърз достъп до системите за сигурност.
7.3 При второ ниво на сигурност се привеждат в действие допълнителните мерки за защита, уточнени в корабния план за сигурност, за всяка от дейностите, описани в раздел 7.2, като се вземат предвид препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
7.4 При трето ниво на сигурност се привеждат в действие специалните допълнителни мерки за защита, уточнени в плана за сигурността на кораба, за всяка от дейностите, описани в раздел 7.2, като се вземат предвид препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
7.5 Всеки път, когато администрацията въвежда второ или трето ниво на сигурност, корабът известява, че е получил нарежданията относно промяната в нивото на сигурност.
7.6 Преди да влезе в дадено пристанище или когато се намира в пристанище на територията на договарящо правителство, установило ниво на сигурност, корабът следва да потвърди приемането на тези инструкции и да потвърди пред офицера по сигурността на пристанищното съоръжение, че е започнал привеждането в действие на подходящите мерки и процедури, описани в плана за сигурност на кораба, и в случай на трето ниво на сигурност – в нарежданията, разпространени от договарящото правителство, което е въвело трето ниво на сигурност. Корабът съобщава за евентуални затруднения при тяхното привеждане в действие. В този случай офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение и офицерът по сигурността на кораба остават във връзка и координират подходящите мерки.
7.7 Ако даден кораб е задължен от администрацията да въведе или вече е въвел ниво на сигурност, по-високо от вече въведеното за пристанището, в което той има намерение да влезе или в което вече се намира, този кораб информира незабавно компетентния орган на договарящото правителство, на чиято територия се намира пристанищното съоръжение, и офицера по сигурността на пристанищното съоръжение.
7.7.1 В този случай офицерът по сигурността на кораба остава във връзка с офицера по сигурността на пристанищното съоръжение и координира подходящите мерки, ако е необходимо.
7.8 Администрация, която изисква от корабите, на които е разрешено да плават под неин флаг, да въведат второ или трето ниво на сигурност в пристанище на друго договарящо правителство, уведомява незабавно за това договарящото правителство.
7.9 Когато договарящите правителства въвеждат нива на сигурност и следят сведенията за нивото на сигурност да бъдат предоставяни на корабите, които са експлоатирани в тяхна акватория или които са известили за своето намерение да влязат в тяхната акватория, тези кораби се подканват да бъдат бдителни и да съобщават незабавно на своята администрация и на всички съседни крайбрежни държави всички сведения, сведени до тяхното внимание, които биха застрашили морската сигурност в зоната.
7.9.1 Когато информира тези кораби за приложимото ниво на сигурност, договарящото правителство, като взема предвид препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс, информира тези кораби и за всяка мярка за сигурност, която те следва да вземат, и при необходимост, мерките, които са били взети от договарящото правителство за осигуряване на защита срещу заплахата.
8 ОЦЕНКА НА СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
8.1 Оценката на сигурността на кораба е съществен елемент, част от процеса на установяване и актуализиране на корабния план за сигурност.
8.2 Офицерът по сигурността на компанията следи оценката на сигурността на кораба да бъде извършена от лица, притежаващи необходимата квалификация за извършване на оценка на сигурността на кораба съгласно настоящия раздел и като се вземат предвид препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
8.3 При спазване на разпоредбите на раздел 9.2.1 призната организация по сигурността може да извърши оценка на сигурността на кораба на определен кораб.
8.4 Оценката на сигурността на кораба включва проучване на сигурността на място и най-малкото следните елементи:
.1 идентификация на съществуващите мерки, процедури и операции по сигурността;
.2 идентификация и оценка на съществените операции на борда, които е важно да бъдат защитавани;
.3 идентификация на евентуалните заплахи срещу съществени операции на борда и вероятността те да се случат, за да бъдат въведени мерки за сигурност и да се подредят според техния приоритет;
.4 идентификация на слабите места, включително човешкия фактор, инфраструктурата, политиката и процедурите.
8.5 Оценката на сигурността на кораба се документира, проучва, приема и съхранява от компанията.
9 ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБА
9.1 Всеки кораб разполага на борда си с подходящ план за сигурност, одобрен от администрацията. Този план следва да предвижда разпоредбите за трите нива на сигурност така, както са определени в настоящата част от Кодекса.
9.1.1 При спазване на разпоредбите на раздел 9.2.1 призната организация по сигурността може да подготви план за сигурност на кораба за определен кораб.
9.2 Администрацията може да повери разглеждането и одобрението на корабните планове за сигурност или измененията в преди това одобрен план на признатите органи за сигурност.
9.2.1 В такъв случай признатият орган за сигурност, натоварен с разглеждането и одобрението на план за сигурност на кораба или на изменения в този план, не участва в подготовката на оценката на сигурността на кораба, нито в подготовката на корабния план за сигурност или измененията в този план, преди да стане обект на разглеждане.
9.3 Всеки план за сигурност на кораба или всяко изменение в преди това одобрен план, представен за одобрение, се съпровожда от оценка на сигурността, на базата на която е бил изработен.
9.4 Такъв план се изработва, като се вземат предвид препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс, и се съставя на работния език или езици на кораба. Ако използваният език или езици не е нито английски, нито испански, нито френски, се предоставя превод на един от тези езици. Планът обхваща най-малко следното:
.1 мерките, чрез които се възпрепятства качването на борда на оръжия, опасни вещества и устройства, предназначени да се използват срещу хора, кораби или пристанища, или чието наличие на борда не е разрешено;
.2 идентификацията на зоните за ограничен достъп и мерките, чрез които се цели да се възпрепятства неразрешеният достъп до тези зони;
.3 мерките, които целят да се възпрепятства неразрешеният достъп до кораба;
.4 процедурите за противодействие на заплаха срещу сигурността или нарушаване на сигурността, включително разпоредбите за поддържане на най-важните операции на кораба или на взаимодействието кораб/пристанище;
.5 процедурите за продължаване на указанията за сигурност, които договарящите правителства могат да дадат при трето ниво на сигурност;
.6 процедурите за евакуация в случай на заплаха срещу сигурността или нарушаване на сигурността;
.7 задачите на корабния персонал, който отговаря за сигурността на пристанищните съоръжения;
.8 процедурите по проверка на дейностите, свързани със сигурността;
.9 процедурите по обучение, тренировка и упражненията, свързани с плана;
.10 процедурите по взаимодействие с дейностите, свързани със сигурността на пристанищните съоръжения;
.11 процедурите за периодично изучаване на плана и неговото актуализиране;
.12 процедурите по уведомяване за инциденти по сигурността;
.13 идентификацията на офицера по сигурността на кораба;
.14 идентификацията на офицера по сигурността на компанията, включително координатите, на които може да бъде намерен денонощно;
.15 процедурите, предвиждащи гарантирането на инспекция, на подлагане на изпитание, на сверяване с еталон и поддръжка на всякакви средства, свързани със сигурността, предвидени на борда;
.16 честотата на подлагане на изпитание или на сверяване с еталон на всякакви средства, свързани със сигурността, предвидени на борда;
.17 идентификацията на местата, където са инсталирани командите на алармените системи за сигурността на кораба; и
.18 процедурите, инструкциите и нарежданията относно използването на алармената система за сигурността на кораба, включително нейното изпитване, активиране, неутрализиране и пренастройване, и начина за намаляване на броя на фалшивите тревоги.
9.4.1 Персоналът, който извършва вътрешни одити на дейностите, свързани със сигурността на кораба, уточнени в плана, или който оценява неговото прилагане на практика, няма връзка с дейностите, които подлежат на одит, освен ако това не е възможно на практика с оглед размера и характера на компанията или на кораба.
9.5 Администрацията решава какви изменения не се внасят в одобрения план за сигурност на кораба или в оборудването по сигурността, уточнено в одобрения план, освен ако тези изменения не са одобрени от нея. Тези изменения са поне толкова ефикасни, колкото мерките, предписани в глава XI-2 и в настоящата част от Кодекса.
9.5.1 Характерът на измененията, направени в плана за сигурност на кораба или в оборудването по сигурността, които са изрично одобрени от администрацията съгласно раздел 9.5, се обяснява в документ, посочващ ясно това одобрение. Това одобрение се съхранява на борда на кораба и се представя заедно със свидетелството за сигурност на кораба (или временното международно свидетелство за сигурност на кораба). Ако тези изменения са временни, когато оригиналните мерки или материал са възстановени, повече не е необходимо този документ да бъде съхраняван на борда на кораба.
9.6 Планът може да се съхранява в електронен вид. В този случай той се защитава чрез процедури, възпрепятстващи изтриването, разрушаването или изменението на данните без разрешение.
9.7 Планът се предпазва срещу всякакъв достъп или разпространение без разрешение.
9.8 Плановете за сигурност на кораба не се инспектират от офицерите, надлежно упълномощени от договарящо правителство да прилагат мерките, свързани с контрола и съблюдаването на разпоредбите на правило ХI-2/9, с изключение на случаите, описани в раздел 9.8.1.
9.8.1. Ако надлежно оправомощените от договарящото правителство длъжностни лица имат сериозни основания да смятат, че корабът не отговаря на предписанията на глава XI-2 или на част А от настоящия кодекс или ако единственият начин да се провери или да се коригира несъобразността е да се ревизират съществените предписания на плана за сигурност на кораба, по изключение може да се допусне ограничен достъп до несъобразените раздели от плана, но единствено със съгласието на договарящото правителство или на капитана на въпросния кораб. Във всеки случай разпоредбите на плана, отнасящи се до подраздели 2, 4, 5, 7, 15, 17 и 18 на раздел 9.4 от настоящата част от Кодекса, се смятат за поверителни сведения и не могат да бъдат обект на инспекция без съгласието на заинтересованото договарящо правителство.
10 РЕГИСТРИ
10.1 Регистрите на долупосочените дейности, посочени в плана за сигурността на кораба, се съхраняват на борда най-малко за минималния период, уточнен от администрацията, като се вземат предвид разпоредбите на правило XI-2/9.2.3:
.1 обучение, упражнения и тренировки;
.2 заплахи срещу сигурността и инциденти по сигурността;
.3 нарушения на мерките за сигурност;
.4 промени в нивото на сигурност;
.5 съобщения, пряко свързани със сигурността на кораба, по-специално в случай на специфични заплахи срещу кораба или пристанищните съоръжения, където се намира корабът или преди това е извършил междинно спиране;
.6 вътрешни проверки и разглеждане на дейностите, свързани със сигурността;
.7 периодично разглеждане на оценката на сигурността на кораба;
.8 периодично разглеждане на плана за сигурността на кораба;
.9 привеждане в действие на измененията в плана; и
.10 поддръжка, калибриране и подлагане на изпитване на всякакви средства за сигурност на борда, включително подлагане на изпитания на системата за тревога на сигурността на кораба.
10.2 Регистрите се поддържат на работния език или езици на кораба. Ако използваният език или езици не е нито английски, нито испански, нито френски, се предоставя превод на един от тези езици.
10.3 Регистрите могат да бъдат съхранявани в електронен вид. В такъв случай те се защитават чрез процедури срещу изтриване, разрушаване или изменение без разрешение.
10.4 Регистрите се защитават срещу всякакъв неразрешен достъп или разпространяване.
11 ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОМПАНИЯТА
11.1 Компанията назначава офицер по сигурността на компанията. Лицето, назначено за офицер по сигурността на компанията, може да действа спрямо един или повече кораби според броя на корабите и видовете кораби в експлоатация от компанията, при условие че корабите, за които е отговорно това лице, са ясно идентифицирани. Дадена компания може според броя кораби и видове кораби, които експлоатира, да назначи повече офицери по сигурността на компанията, при условие че корабите, за които е отговорно всяко лице, са ясно идентифицирани.
11.2 Освен уточнените в други секции на настоящата част от Кодекса, задачите и отговорностите на офицера по сигурността на компанията включват, без в никакъв случай да се ограничават в тези рамки, следното:
.1 формулиране на становищата относно степента на заплаха, с която корабът рискува да се сблъска, посредством подходящи оценки на сигурността и други съществени сведения;
.2 гарантиране, че оценките на сигурността ще бъдат осъществявани;
.3 гарантиране на изработването, представянето за одобрение и впоследствие привеждането в действие и поддръжката на плана за сигурност на кораба;
.4 гарантиране, че планът за сигурност на кораба ще се изменя целесъобразно за отстраняване на слабостите и проследяване той да отговаря на нуждите на кораба, що се отнася до сигурността;
.5 приемане на разпоредби за вътрешни проверки и изпитвания на дейностите, свързани със сигурността;
.6 приемане на разпоредби за първоначални и последващи проверки на кораба от администрацията или от признатия орган по сигурността;
.7 гарантиране за бързо отстраняване на дефектите и несъответствията, открити при вътрешни проверки, при периодични разглеждания, инспекции по сигурността и проверки за съответствие;
.8 повишаване на вниманието относно сигурността и бдителността;
.9 гарантиране, че персоналът, отговорен за сигурността на кораба, ще получи адекватно обучение;
.10 гарантиране на ефективна комуникация и сътрудничество между офицера по сигурността на кораба и съответните офицери по сигурността на пристанищното съоръжение;
.11 гарантиране на съответствието на изискванията в областта на сигурността;
.12 гарантиране, че ако се използват плановете за сигурност на корабите на същата компания или корабен флот, планът на всеки кораб ще отразява точно специфичните сведения за този кораб;
.13 гарантиране, че всяко друго разпореждане или еквивалентно разпореждане за даден кораб или група кораби ще се приведе в действие и ще се поддържа.
12 ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
12.1 На борда на всеки кораб се назначава офицер по сигурността на кораба.
12.2 Освен посочените в други секции на настоящата част от Кодекса, задачите и отговорностите на офицера по сигурността на кораба включват, без при това да се ограничават в тях, следното:
.1 пристъпване към редовни инспекции по сигурността за гарантиране, че мерките за сигурност продължават да се поддържат;
.2 поддържане и надзор на прилагането в действие на плана за сигурност на кораба, включително всяко изменение, внесено в този план;
.3 координиране на аспектите, свързани със сигурността на обработката на товарите и на провизиите на борда с други членове на персонала на борда и със съответните офицери по сигурността на пристанищните съоръжения;
.4 предлагане на изменения за внасяне в плана за сигурност на кораба;
.5 уведомяване на офицера по сигурността на компанията за всички дефекти и несъответствия, открити по време на вътрешни проверки, на периодични разглеждания, на инспекции по сигурността и проверки за съответствието и прилагането в действие на всички корективни мерки;
.6 по-отговорно отношение относно сигурността и бдителността на борда;
.7 гарантиране, че персоналът, отговорен за сигурността на кораба, ще получи съответната адекватна подготовка;
.8 уведомяване за всички инциденти по сигурността;
.9 координиране на привеждането в действие на плана за сигурност на кораба с офицера по сигурността на компанията и със съответния офицер по сигурността на пристанищното съоръжение;
.10 гарантиране, че оборудването за сигурност, ако има такова, се използва, подлага на изпитания, калибрира и поддържа правилно.
13 ОБУЧЕНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ
13.1 Офицерът по сигурността на компанията и компетентният персонал на сушата имат познания и са били обучени съобразно препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
13.2 Офицерът по сигурността на кораба притежава познания и е бил обучен съобразно препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
13.3 Персоналът на борда, натоварен със специални задачи и отговорности в областта на сигурността, разбира отговорностите, които са му възложени, както са описани в плана за сигурността на кораба, и има достатъчни познания и способности, за да се заеме с възложените му задачи съобразно препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
13.4 За да се гарантира ефикасността на прилагането на плана за сигурността на кораба, упражненията се изпълняват на подходящи периоди, като се вземат предвид типът на кораба, промените в персонала на кораба, пристанищните съоръжения, в които корабът извършва междинно спиране, и други съществени условия съобразно препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
13.5 Офицерът по сигурността следи за ефикасната координация и приложение на плановете за сигурността на кораба, като участва в упражненията на подходящи периоди съобразно препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
14 СИГУРНОСТ НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
14.1 Дадено пристанищно съоръжение следва да взема мерки, съответстващи на нивата на сигурност, установени от договарящото правителство, на чиято територия се намира то. Мерките и процедурите за сигурност се прилагат за пристанищното съоръжение така, че да позволяват минимално объркване или закъснения на пътниците, на кораба, на корабния персонал и на посетителите, на стоките и услугите.
14.2 При първо ниво на сигурност във всички пристанищни съоръжения чрез подходящи мерки се изпълняват следните дейности съобразно препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс, за да се идентифицират и да се вземат защитни мерки срещу инциденти по сигурността:
.1 гарантиране изпълнението на всички задачи, свързани със сигурността на пристанищното съоръжение;
.2 контрол на достъпа до пристанищното съоръжение;
.3 наблюдение на пристанищното съоръжение, включително корабната стоянка или стоянки, включително и на зоната или зоните за швартоване;
.4 наблюдение на зоните за ограничен достъп, за да се гарантира, че само упълномощените лица имат достъп до тях;
.5 надзор над обработката на товара;
.6 наблюдение на обработката на провизиите на борда; и
.7 гарантиран бърз достъп до системата за комуникация за сигурност.
14.3 При второ ниво на сигурност за всяка от дейностите, описани в раздел 14.2, се прилагат допълнителни мерки за сигурност, уточнени в плана за сигурност на пристанищното съоръжение, съобразно препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
При трето ниво на сигурност се прилагат другите специални защитни мерки, уточнени в плана за сигурност на пристанищното съоръжение, описани в раздел 14.2, съобразно препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
14.4.1 Освен това при трето ниво на сигурност пристанищните съоръжения се задължават да следват и да изпълняват всички нареждания за сигурност, уточнени от договарящото правителство, на чиято територия се намира пристанищното съоръжение.
14.5 Когато офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение е информиран, че даден кораб среща затруднения да отговори на предписанията на глава XI-2 или на настоящата глава на кодекса или да приложи подходящи мерки и процедури, описани в плана за сигурност на кораба и в случай на трето ниво на сигурност, вследствие всички нареждания за сигурност, дадени от договарящото правителство, на чиято територия се намира пристанищното съоръжение, този офицер и офицерът по сигурността на кораба остават във връзка и координират подходящите мерки.
14.6 Когато офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение е информиран, че даден кораб прилага ниво на сигурност, надвишаващо това на пристанищното съоръжение, този офицер уведомява за това компетентния орган, осъществява връзка с офицера по сигурността на кораба и координира подходящите мерки, ако е необходимо.
15 ОЦЕНКА НА СИГУРНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
15.1 Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение е съществен елемент и е неразделна част от процеса на установяване и актуализиране на плана за сигурност на пристанищното съоръжение.
Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение се извършва от договарящото правителство, на чиято територия се намира пристанищното съоръжение. Договарящото правителство може да упълномощи призната организация по сигурността да извърши оценка на сигурността на пристанищно съоръжение на обособено пристанищно съоръжение, намиращо се на негова територия.
15.2.1 Ако оценката на сигурността на пристанищното съоръжение е била извършена от призната организация по сигурността, договарящото правителство, на чиято територия се намира пристанищното съоръжение, подлага на ревизия тази оценка и я одобрява, за да потвърди, че тя е съобразена с настоящата част.
15.3 Лицата, извършващи оценка, следва да притежават необходимите квалификации, за да пристъпят към оценка на сигурността на пристанищното съоръжение съгласно настоящия раздел, съобразно препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
15.4 Оценките за сигурността на пристанищното съоръжение се подлагат на периодични ревизии и актуализиране, като се вземат предвид вариациите в заплахата и/или минималните промени, засягащи пристанищното съоръжение, и винаги се подлагат на ревизия и актуализация, когато бъдат извършени сериозни промени в пристанищното съоръжение.
15.5 Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение съдържа най-малкото следните елементи:
.1 идентификация и оценка на основните инфраструктури и имущество, които е важно да бъдат защитавани;
.2 идентификация на евентуалните заплахи за имуществото и инфраструктурата и на възможността за наблюдението им, за да се въведат необходимите мерки за сигурност, като бъдат класирани по приоритет;
.3 идентификация, избор и класиране по приоритет на насрещните мерки и на промените в процедурите, както и степента на тяхната ефикасност, за да се намали уязвимостта; и
.4 идентификация на слабите места, включително човешкия фактор, инфраструктурата, политиката и процедурите.
15.6 Договарящите правителства могат да приемат, че дадена оценка на сигурността на пристанищното съоръжение обхваща повече от едно пристанищни съоръжения, при условие че операторът, разположението, начинът на ползване и концепцията на тези пристанищни съоръжения са подобни. Всяко договарящо правителство, което разрешава разпореждане по такъв начин, съобщава детайлите за това на Организацията.
15.7 Когато дадена оценка на сигурността на пристанищно съоръжение е приключена, се подготвя доклад, който включва резюме за начина, по който е извършена оценката, описание на всяка уязвима точка, идентифицирана по време на оценката, и описание на насрещните мерки, позволяващи да се подобри положението във всяка уязвима точка. Този доклад е защитен срещу неразрешен достъп или разпространение без разрешение.
16 ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
Планът за сигурност на пристанищното съоръжение се изработва и актуализира въз основа на оценка на сигурността на пристанищното съоръжение за всяко пристанищно съоръжение и се адаптира за взаимодействието кораб/пристанище. Този план предвижда разпоредби и за трите нива на сигурност, определени в настоящата част от Кодекса.
16.1.1 Съгласно разпоредбите на раздел 16.2 призната организация по сигурността може да подготви план за сигурност на пристанищното съоръжение за определено пристанищно съоръжение.
16.2 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение се одобрява от договарящото правителство, на чиято територия се намира пристанищното съоръжение.
16.3 Този план се изработва съобразно препоръките, изложени в част Б от Кодекса, и се написва на работния език на пристанищното съоръжение. Планът съдържа най-малкото:
.1 мерките за възпрепятстване на доставянето в пристанищното съоръжение или на борда на кораба на оръжия, забранени вещества и устройства, предназначени да се използват срещу хора, срещу кораби или пристанища, и чиято наличност не е разрешена;
.2 мерки, предназначени да възпрепятстват неразрешения достъп до пристанищното съоръжение, до швартованите в пристанищното съоръжение кораби и до ограничените зони за достъп на съоръжението;
.3 процедурите за справяне със заплаха за сигурността или посегателство срещу сигурността, включително разпоредбите за поддържане на най-важните операции на пристанищното съоръжение или на взаимодействието кораб/пристанище;
.4 процедурите за прилагане на насоките за сигурност, които договарящото правителство, на чиято територия се намира пристанищното съоръжение, би могло да даде при трето ниво на сигурност;
.5 процедурите за евакуация в случай на заплаха срещу сигурността или посегателство срещу сигурността;
.6 задачите на персонала на пристанищното съоръжение, на който са възложени отговорностите в областта на сигурността, и задачите на другите членове на персонала на пристанищното съоръжение относно аспектите, свързани със сигурността;
.7 процедурите на взаимодействие с дейностите, свързани със сигурността на корабите;
.8 процедурите по периодично проучване на плана и неговата актуализация;
.9 процедурите по уведомяване за инциденти по сигурността;
.10 идентификацията на офицера по сигурността на пристанищното съоръжение, включително координатите, на които той може да бъде намерен денонощно;
.11 мерките за гарантиране на защитата на сведенията, отразени в плана;
.12 мерките за гарантиране на ефикасна защита на товарите и на материала за обработка на товарите в пристанищното съоръжение;
.13 процедурите за проверка на плана за сигурност на пристанищното съоръжение;
.14 процедурите за реагиране при тревога в случай, когато системата за оповестяване на тревога на кораба, намиращ се в пристанищното съоръжение, е активирана; и
.15 процедурите за улеснение на отпуските на суша за корабния персонал или смените в персонала, както и достъпа на посетители на кораба, включително на представители на социалните служби и на синдикатите на моряците.
16.4 Персоналът, който извършва вътрешни проверки на дейностите, свързани със сигурността, уточнени в плана, или който оценява неговото прилагане, е независим по отношение на дейностите, които подлежат на проверка, поне доколкото това е възможно в практиката в зависимост от мащаба и характера на пристанищното съоръжение.
16.5 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение може да се комбинира с плана за сигурност на пристанището или с всеки друг план за спешни случаи на пристанище или да е част от такива планове.
16.6 Договарящото правителство, на чиято територия се намира пристанищното съоръжение, решава кои изменения не се внасят в плана за сигурност на пристанищното съоръжение, без съществените изменения в този план да са одобрени от него.
16.7 Планът се съхранява в електронен вид. В такъв случай той се защитава чрез процедури, за да не бъде изтрит, разрушен или данните да бъдат изменени без разрешение.
16.8 Планът се защитава срещу всякакъв достъп или всякакво разпространение без разрешение.
16.9 Договарящите правителства могат да приемат, че даден план за сигурност на пристанищно съоръжение обхваща повече от едно пристанищно съоръжение, при условие че операторът, местонахождението, експлоатацията, материалът и конструирането на тези пристанищни съоръжения са подобни. Всяко договарящо правителство, което разрешава друг начин на разпореждане от този тип, съобщава детайлите за това на Организацията.
17 ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
17.1 Във всяко пристанищно съоръжение се назначава офицер по сигурността на пристанищното съоръжение. Едно лице може да бъде назначено за офицер по сигурността на едно или повече пристанищни съоръжения.
17.2 Освен уточнените в други раздели от настоящата част на кодекса, задачите и отговорностите на офицера по сигурността на пристанищното съоръжение включват, без при това да се ограничават само в тях, следното:
.1 извършване на пълно първоначално проучване на пристанищното съоръжение, като се взема предвид основната оценка на сигурността на пристанищното съоръжение;
.2 гарантиране на изработването и актуализирането на плана за сигурност на пристанищното съоръжение;
.3 прилагане и изпълнение на плана за сигурност на пристанищното съоръжение;
.4 извършване на редовни инспекции на пристанищното съоръжение за гарантиране, че продължават да се вземат подходящите мерки за сигурност;
.5 препоръчване и въвеждане на необходимите изменения в плана за сигурност на пристанищното съоръжение за отстраняване на нередностите и актуализиране на плана, за да се отчетат основните изменения, засягащи пристанищното съоръжение;
.6 по-отговорно отношение относно сигурността и бдителността на борда;
.7 гарантиране, че персоналът, отговорен за сигурността на кораба, ще получи съответната адекватна подготовка;
.8 уведомяване на съответните власти и поддържане на регистър за събития, които заплашват сигурността на пристанищното съоръжение;
.9 координиране на привеждането в действие на плана за сигурност на кораба с компетентния/те офицер/и по сигурността на компанията и със съответния офицер по сигурността на кораба;
.10 осигуряване на координация със службите по сигурността, където е уместно;
.11 гарантиране, че са спазени критериите за персонала, отговорен за сигурността на пристанищното съоръжение;
.12 гарантиране, че оборудването за сигурността, ако има такова, се използва, подлага на изпитания, калибрира и поддържа правилно; и
.13 подпомагане на офицера по сигурността на кораба при потвърждаване на идентичността на лицата, желаещи да се качат на борда на кораба, при поискване.
17.3 Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение се подпомага за изпълнението на задълженията, възложени му съгласно разпоредбите на глава XI-2 и настоящата част от Кодекса.
18 ОБУЧЕНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
18.1 Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение и компетентният персонал, натоварен със сигурността на пристанищното съоръжение, трябва да имат познания и да са получили подготовка съобразно препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
18.2 Персоналът на пристанищните съоръжения, натоварен със специфични задачи по сигурността, разбира задачите и отговорностите, които са му възложени за тази цел така, както са описани в плана за сигурност на пристанищното съоръжение, и има достатъчни познания и способности за изпълнение на възложените задачи, съобразно препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
18.3 За гарантиране на ефикасното прилагане на плана за сигурност на пристанищното съоръжение се провеждат тренировки на подходящи периоди, като се вземат предвид видовете операции, извършвани в пристанищното съоръжение, промените в състава на персонала на пристанищното съоръжение, типът кораби, обслужвани от пристанищното съоръжение, и други съществени обстоятелства, съобразно препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
18.4 Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение гарантира ефикасната координация и прилагането на плана за сигурност на пристанищното съоръжение, като участва в тренировките, провеждани на подходящи периоди, съобразно препоръките, изложени в част Б от настоящия кодекс.
19 ПРОВЕРКА НА КОРАБИТЕ И ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА
19.1 Проверки
19.1.1 Всеки кораб, за който се прилага настоящата част от Кодекса, подлежи на посочените по-долу проверки:
.1 първоначална проверка преди пускането в експлоатация на кораба или преди да се издаде за първи път свидетелството съгласно раздел 19.2, включваща пълна проверка на корабната система за сигурност и на всяко свързано с нея оборудване, посочени в основните разпоредби на глава XI-2, на настоящата част от Кодекса и на одобрения план за сигурност на кораба; чрез тази проверка се гарантира, че системата за сигурност на кораба и всяко свързано с нея оборудване отговарят напълно на приложимите предписания на глава XI-2 и на настоящата част от Кодекса, че тяхното състояние е удовлетворително и че те са адаптирани за услугата, за която е предназначен корабът;
.2 проверка на обновяването на интервали, посочени от администрацията, но не надхвърлящи пет години, освен ако се прилага раздел 19.3; чрез тази проверка се гарантира, че системата за сигурност на кораба и всяко свързано с нея оборудване отговарят напълно на приложимите предписания на глава XI-2, на настоящата част от Кодекса и на одобрения план за сигурност на кораба, че тяхното състояние е удовлетворително и че са адаптирани за услугите, за които е предназначен корабът;
.3 най-малко една междинна проверка; ако се извърши само една междинна проверка, тя се провежда между втората и третата година от издаването на свидетелството така, както е определено в правило I/2(н); междинната проверка включва инспекция на системата за сигурност на кораба и всякакво свързано с нея оборудване, за да се гарантира, че състоянието им е удовлетворително за услугите, за които е предназначен корабът; върху свидетелството се отбелязва проведената междинна проверка;
.4 всяка допълнителна проверка, разпоредена от администрацията.
19.1.2 Проверките на корабите се извършват от служители на администрацията. Администрацията може във всеки случай да повери проверките на призната организация по сигурността, посочена в правило XI-2/1.
19.1.3 Във всички тези случаи заинтересованата администрация гарантира изцяло пълното извършване и ефикасността на проверката и се ангажира да вземе необходимите мерки за изпълнение на това задължение.
19.1.4 Системата за сигурност на кораба и всякакво свързано с нея оборудване се поддържат след проверката така, че да продължат да съответстват на разпоредбите на правила XI-2/4.2 и XI-2/6, на настоящата част от Кодекса и на одобрения план за сигурност на кораба. Когато е била извършена една от проверките, предписани в текстовете на раздел 19.1.1, не се внася никакво изменение в системата за сигурност или на каквото и да е свързано с нея оборудване, нито в одобрения план за сигурността на кораба, без съгласието на администрацията.
19.2 Издаване на свидетелство или заверка
19.2.1 Международно свидетелство за сигурността на кораба се издава след първоначална проверка или проверка за обновяване съгласно разпоредбите на раздел 19.1.
19.2.2 Това свидетелство се издава или заверява или от администрацията, или от призната организация по сигурността, действаща от името на администрацията.
19.2.3 Договарящото правителство може, по молба на администрацията, да изиска проверка на кораба. Ако е убедено, че са спазени разпоредбите на раздел 19.1.1, то издава на кораба Международно свидетелство за сигурност на кораба или разрешава издаването му и при необходимост прави заверка или разрешава полагането й върху свидетелството на кораба в съответствие с настоящия кодекс.
19.2.3.1 Копие от свидетелството и копие от доклада за проверката се предоставят в най-кратък срок на администрацията, която е отправила искането.
19.2.3.2 Всяко така издадено свидетелство съдържа декларация, в която се посочва, че е издадено по искане на администрацията. То има същата стойност и се приема при същите условия като свидетелството, издадено по силата на раздел 19.2.2.
19.2.4 Международното свидетелство за сигурност на кораба се издава според образеца, фигуриращ в допълнението към настоящия кодекс. Ако използваният език не е нито английски, нито испански, нито френски, текстът включва и превод на един от тези езици.
19.3 Продължителност и валидност на свидетелството
19.3.1 Международното свидетелство за сигурност на кораба се издава за период, чиято продължителност се установява от администрацията, без тази продължителност да надвишава пет години.
19.3.2 Когато проверката на обновяването е приключила три месеца преди датата на изтичане на валидността на съществуващото свидетелство, новото свидетелство важи от датата на приключването на проверката на обновяване до дата не по-късна от пет години след датата на изтичане на валидността на наличното свидетелство.
19.3.2.1 Когато проверка за обновяването е приключила след датата на изтичане на валидността на съществуващото свидетелство, новото свидетелство е валидно от датата на приключване на проверката на обновяване до дата не по-късна от пет години след датата на изтичане на валидността на наличното свидетелство.
19.3.2.2 Когато проверка на обновяването е приключила повече от три месеца преди датата на изтичането на валидността на наличното свидетелство, новото свидетелство е валидно от датата на приключване на проверката на обновяване до дата не по-късна от пет години след датата на приключване на проверката на обновяването.
19.3.3 Ако едно свидетелство е издадено за срок, по-малък от пет години, администрацията може да продължи валидността му след датата на изтичането й до края на максималния период, посочен в раздел 19.3.1, при условие че проверките, упоменати в раздел 19.1.1, които са приложими, когато свидетелството е издадено за пет години, са извършени целесъобразно.
19.3.4 Ако след приключването на проверка на обновяването не може да бъде издадено ново свидетелство или то е предоставено на кораба преди датата на изтичане на валидността на наличното свидетелство, администрацията или признатата организация по сигурността, действаща от името на администрацията, може да завери наличното свидетелство. Това свидетелство се приема за валидно за нов период, който не може да надвишава пет месеца, считани от датата на изтичането на валидността му.
19.3.5 Ако на датата на изтичане на валидността на свидетелството му корабът не се намира в пристанище, в което може да се извърши проверка, администрацията може да продължи валидността на това свидетелство. Във всеки случай това продължаване се разрешава, единствено за да се позволи на кораба да приключи своето пътуване към пристанището, в което следва да бъде подложен на проверка, и то единствено в случай че тази мярка изглежда навременна и разумна. В такива случаи валидността на никакво свидетелство не може да бъда продължавана за период повече от три месеца. Корабът, на който е позволено подобно продължение, няма право въз основа на това продължение, след пристигането в пристанището, в което той следва да бъде подложен на проверка, да отпътува оттам, без да е получил ново свидетелство. Когато приключи проверката на обновяването, новото свидетелство е валидно до дата не по-късна от пет години от датата на изтичане на валидността на наличното свидетелство, преди да е било разрешено продължаването.
19.3.6 Свидетелство, издадено на кораб, извършващ кратки пътувания, чиято валидност не е била продължена въз основа на предишните разпоредби на настоящия раздел, може да се продължи от администрацията за гратисен период, който не надхвърля един месец след изтичането на валидността, посочена в това свидетелство. Когато приключи проверката на обновяването, новото свидетелство е валидно до дата не по-късна от пет години след датата на изтичане на валидността на наличното свидетелство, преди да е било разрешено продължаването.
19.3.7 Когато междинната проверка приключи в срок, по-кратък от уточнения в раздел 19.1.1:
.1 датата на изтичане на валидността, посочена в свидетелството, се заменя посредством заверка с дата, която не е по-късна от три години след датата, на която е приключила междинната проверка;
.2 датата на изтичане на валидността може да остане непроменена, при условие че една или повече допълнителни проверки бъдат извършени така, че да не бъдат надвишени максималните срокове между проверките, предписани в текстовете на раздел 19.1.1.
19.3.8 Свидетелство, издадено по силата на раздел 19.2, престава да бъде валидно в който и да е от следните случаи:
.1 ако основните проверки не са приключили в сроковете, уточнени в раздел 19.1.1;
.2 ако заверките, предписани в текстовете на раздели 19.1.1.3 и 19.3.7.1, при положение че те се прилагат, не са били положени върху свидетелството;
.3 когато компания поема отговорността за експлоатация на кораб, който не е бил в експлоатация преди това в същата компания, и
.4 ако корабът минава под флага на друга държава.
19.3.9 В случай че:
.1 кораб мине под флага на друго договарящо правителство, договарящото правителство, под чийто флаг корабът е бил упълномощен да плава, следва колкото е възможно по-скоро да изпрати на администрацията – правоприемник, копия от Международното свидетелство за сигурност на кораба или всички свързани с Международното свидетелство за сигурност на кораба сведения, които корабът е получил преди прехвърлянето, както и копия от наличните доклади за проверки по сигурността, или
.2 компания поема отговорността за експлоатацията на кораб, който не е бил в експлоатация от същата компания преди това, предишната компания в най-кратък срок изпраща на новата експлоатираща компания копия от всички сведения относно Международното свидетелство за сигурност на кораба или улеснява проверките, описани в раздел 19.4.2.
19.4 Издаване на временно свидетелство
19.4.1 Свидетелствата, описани в раздел 19.2, се издават, само ако администрацията, която издава свидетелството, е изцяло убедена, че корабът отговаря на предписанията на раздел 19.1. Във всеки случай след 1 юли 2004 г. за:
.1 кораб без свидетелство или кораб по време на доставянето му или преди пускането или повторното му пускане в експлоатация,
.2 кораб, плаващ под флага на договарящо правителство и преминаващ под флага на друго договарящо правителство,
.3 кораб, плаващ под флага на държава, която не е договарящо правителство, преминаващ под флага на договарящо правителство, или
.4 компания, поемаща отговорността за експлоатация на кораб, който преди това не е бил експлоатиран от нея,
докато се издаде свидетелството, посочено в раздел 19.2, администрацията може да издаде временно Международно свидетелство за сигурност на кораба по установения образец, посочен в допълнението към настоящата част от Кодекса.
19.4.2 Временно международно свидетелство за сигурност на кораба се издава, само ако администрацията или признатата организация по сигурността, действаща от името на администрацията, е проверила, че:
.1 е била извършена оценката на плана за сигурност на кораба, предписана от настоящата част от Кодекса;
.2 копие от плана за сигурност на кораба, който отговаря на предписанията на глава XI-2 и на настоящата част от Кодекса, се намира на борда на кораба, като планът е бил представен за проучване и одобрение и е бил приложен на кораба;
.3 корабът е снабден с алармена система за сигурност на кораба, която отговаря на предписанията на правило XI-2/6, ако се изисква такава система;
.4 офицерът по сигурността на компанията:
.1 гарантира, че:
.1 планът за сигурност на кораба е разгледан, за да се установи съответствие с настоящата част от Кодекса,
.2 планът е бил представен за одобрение, и
.3 планът се прилага на борда на кораба, и
.2 е установил необходимите разпоредби, включително тези относно упражненията, тренировките и вътрешните проверки, посредством които той преценява, че корабът ще премине успешно предписаната проверка съгласно раздел 19.1.1.1 в шестмесечен срок;
.5 извършени са приготовления за провеждане на изискваните проверки съгласно раздел 19.1.1.1;
.6 капитанът, офицерът по сигурността на кораба и останалият персонал на борда, отговорни за изпълнението на специфични задачи по сигурността, са напълно наясно със своите задължения и отговорности така, както са посочени в настоящата част от Кодекса, и със съответните разпоредби на плана за сигурност на кораба, който се намира на борда, при положение че тези сведения са предоставени на работния език на борда на кораба или на езика, който разбират, и
.7 офицерът по сигурността на кораба отговаря на предписанията на настоящата част от Кодекса.
19.4.3 Временното международно свидетелство за сигурност на кораба може да бъде издадено от администрацията или от упълномощена призната организация по сигурността, действаща от нейно име.
19.4.4 Временното международно свидетелство за сигурност на кораба е валидно шест месеца или до датата на издаване на свидетелството съгласно раздел 19.2, ако тази дата е преди това, и не може да бъде продължавано.
19.4.5 Никое договарящо правителство не приема дадено Временно международно свидетелство за сигурност на кораба да се издава впоследствие за кораб, ако по мнението на администрацията или признатата организация по сигурността една от причините, поради които корабът или компанията изисква такова свидетелство, е, за да се оттегли от задължението да отговори напълно на изискванията на глава XI-2 и настоящата част от Кодекса след периода на валидност на първоначалното временно свидетелство, описан в раздел 19.4.4.
19.4.6 За целите на прилагането на правило XI-2/9 договарящите правителства могат, преди да приемат Временно международно свидетелство за сигурност на кораба като валидно свидетелство, да се уверят, че са били изпълнени условията съгласно раздели 19.4.2.4 – 19.4.2.6.
 
 

ВИЖ ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЧАСТ А

 
 
ЧАСТ Б
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ГЛАВА XI-2 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИЗМЕНЕНАТА МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г. И НА ЧАСТ А ОТ НАСТОЯЩИЯ КОДЕКС
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Общи разпоредби
1.1 В преамбюла на настоящия кодекс се посочва, че глава XI-2 и част А от настоящия кодекс представляват нова международна рамка, която определя мерките за засилване на морската сигурност и посредством която корабите и пристанищните съоръжения могат да си сътрудничат за откриване и възпиране на действия, заплашващи сигурността в сектора на морските превози.
1.2 Настоящото въведение описва в сбит вид процесите, предвидени за установяване и прилагане на необходимите мерки и договорености за постигане и поддържане на съответствие с разпоредбите на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс. То посочва също и основните елементи, във връзка с които са препоръчани мерките. Тези препоръки са изложени в параграфи от 2 до 19. Въведението посочва също и основните елементи, които се вземат под внимание при прилагането на препоръките, отнасящи се до корабите и пристанищните съоръжения.
1.3 Дори и ако ползващият настоящия кодекс се интересува изключително от кораби, е строго препоръчително да прочете настоящата част от кодекса в нейната цялост, и по-специално параграфите, отнасящи се до пристанищните съоръжения. Същото се отнася и за ползвателите, интересуващи се основно от пристанищни съоръжения; те следва да прочетат и параграфите, отнасящи се до корабите.
1.4 Препоръките, изложени в долупосочените параграфи, се отнасят основно до защитата на кораба, когато последният се намира в пристанищно съоръжение. Въпреки това би било възможно един кораб да представлява заплаха за пристанищното съоръжение, ако, например, веднъж влязъл в пристанищно съоръжение, той би послужил за база за нападение. Когато в тях се предвиждат мерки за сигурност в отговор на заплахи за сигурността, идващи от кораби, тези, които пристъпват към оценка на сигурността на пристанищното съоръжение или които подготвят плана за сигурност на пристанищното съоръжение, следва да помислят за качественото адаптиране на препоръките, представени в следващите параграфи.
1.5 Уместно е да се отбележи, че никоя разпоредба на настоящата част от кодекса не би могла да се прочете или изтълкува като противоречаща на която и да било от разпоредбите на глава XI-2 или на част А от настоящия кодекс и че последните разпоредби винаги имат приоритет над всякакво неволно двусмислие, което може да се получи по невнимание в настоящата част от кодекса. Препоръките, изложени в настоящата част от кодекса, следва винаги да се четат, тълкуват и прилагат в съгласие с целите, задачите и принципите на глава XI-2 и част А от настоящия кодекс.
Отговорности на договарящите правителства
1.6 Договарящите правителства имат въз основата на разпоредбите на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс различни отговорности. Те включват по-специално следното:
 – установяване на приложимото ниво на сигурност,
 – одобряване на плана за сигурност на кораба и съответните изменения, внесени в преди това одобрен план,
 – проверка на съответствието на корабите с разпоредбите на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс и издаване на корабите на Международно свидетелство за сигурност на кораба,
 – определяне на пристанищните съоръжения на тяхна територия, които са задължени да назначат офицер по сигурността на пристанищното съоръжение, който ще е отговорен за подготовката на плана за сигурност на пристанищното съоръжение,
 – да гарантират изпълнението и одобрението на оценката на сигурността на пристанищното съоръжение и всяко последващо изменение, одобрено преди това,
 – одобряване на план за сигурност на пристанищното съоръжение и всяко последващо изменение, одобрено преди това,
 – изпълнение на мерките, свързани с контрола и със спазването на разпоредбите,
 – подлагане на изпитване на одобрените планове, и
 – съобщаване на сведенията на Международната морска организация и на морския и пристанищен сектор.
1.7 Договарящите правителства могат да назначават или да създават в рамките на правителството органи, чиято задача е изпълнението спрямо пристанищните съоръжения на задачите, свързани със сигурността, които са им отредени по силата на глава XI-2 от Конвенция SOLAS и на част А от настоящия кодекс. Те могат също така да упълномощават признати органи за сигурност да изпълняват някои задачи спрямо пристанищните съоръжения, но окончателното решение за приемане и одобряване на тези задачи следва да се вземе от договарящото правителство или от назначения орган. Администрациите могат също да упълномощават признати органи за сигурност да изпълняват по отношение на корабите някои задачи по сигурността. За изпълнението на долупосочените задачи или дейности не могат да се упълномощават признати организации по сигурност:
 – установяване на приложимото ниво на сигурност,
 – определяне на пристанищните съоръжения на територията на договарящото правителство, които са задължени да назначат офицер по сигурността на пристанищното съоръжение и да подготвят план за сигурност на пристанищното съоръжение,
 – одобряване на оценката на сигурността на пристанищното съоръжение или всякакви последващи изменения в оценката, одобрени преди това,
 – одобряване на плана за сигурност на пристанищното съоръжение или всяко последващо изменение в одобрен преди това план,
 – изпълнение на мерките за контрол и спазване на разпоредбите, и
 – установяване на приложимите предписания в декларация за сигурност.
Установяване на нивото на сигурност
1.8 Договарящите правителства носят отговорност за установяване на нивото на сигурност, прилагащо се в даден момент както за корабите, така и за пристанищните съоръжения. Част А от настоящия кодекс определя три нива на сигурност за международно ползване, а именно:
 – първо ниво на сигурност, нормално: ниво, при което корабите и пристанищните съоръжения се експлоатират нормално,
 – второ ниво на сигурност, повишено: ниво, прилагащо се, когато има повишен риск от произшествие, свързано със сигурността, и
 – трето ниво на сигурност, изключително: ниво, прилагащо се в период от време, когато рискът от инцидент е вероятен или неизбежен.
Компанията и корабът
1.9 Всяка компания, експлоатираща кораби, за които се прилагат разпоредбите на глава XI-2 и част А от настоящия кодекс, следва да назначи офицер по сигурността на компанията за компанията и офицер по сигурността на кораба за всеки от нейните кораби. Задачите и отговорностите на тези офицери и обучението, което следва да са преминали, също както и предписанията, прилагащи се за упражненията и тренировките, са определени в част А от настоящия кодекс.
1.10 Освен възложените му отговорности офицерът по сигурността на компанията следва да следи оценката на сигурността на кораба да се извършва по подходящ начин, така че планът за сигурност на кораба да бъде подготвен и предоставен за одобрение от администрацията или от нейно име и впоследствие да има такова лице на борда на всеки кораб, за който се прилагат разпоредбите на част А от настоящия кодекс и за който това лице е било назначено като офицер по сигурността на компанията.
1.11 Планът за сигурност на компанията следва да посочи оперативните и физическите мерки, които следва да се вземат на самия кораб, за да се гарантира, че във всеки момент той е бил в експлоатация при първо ниво на сигурност. В плана се посочват също допълнителните или засилените мерки за сигурност, които самият кораб взема, за да мине на второ ниво и да бъде експлоатиран на това ниво, когато получи съответната заповед. Освен това в плана се посочват подготвителните мерки, които би могъл да вземе, за да се ускори изпълнението на насоките, които би могъл да получи от лицата, чиято задача е да реагират на инцидент или на заплаха от инциденти по сигурността при трето ниво на сигурност.
1.12 Корабите, за които се прилагат предписанията на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс, следва да имат план за сигурност, одобрен от администрацията или от нейно име, и да се експлоатират съгласно този план. Офицерът по сигурността на компанията и офицерът по сигурността на кораба следят планът да остане пригоден и ефикасен, и по-специално да се извършват вътрешните проверки. Всякакво изменение на който и да е одобрен елемент, определен от администрацията като подлежащ на одобрение, представлява обект на ново изпитание и на ново одобрение, преди да се впише в одобрения план и преди неговото прилагане от кораба.
1.13 Корабът следва да има на борда си Международно свидетелство за сигурност на кораба, което сочи, че корабът удовлетворява предписанията на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс. Част А от настоящия кодекс съдържа разпоредби, отнасящи се до проверката на съответствието на кораба с тези предписания и с издаването на свидетелството въз основа на първоначална проверка, за подновяване и междинна проверка.
1.14 Когато кораб се намира в пристанище или се движи към пристанище на договарящо правителство, това договарящо правителство има правото, по силата на разпоредбите на правило XI-2/9, да прилага по отношение на този кораб различни мерки по контрола и спазването на разпоредбите. Корабът се подлага на инспекциите, предвидени в рамките на контрола на корабите от страна на държавата на пристанището. Тези инспекции обаче нормално не бива да включват проучване на плана за сигурност на кораба в чистия му вид, освен при особени обстоятелства. Корабът може също да е обект на допълнителни мерки за контрол, ако договарящото правителство, прилагащо мерките по контрол и по спазване на разпоредбите, има основания да смята, че сигурността на кораба или на пристанищните съоръжения, които той обслужва, е застрашена.
1.15 Корабът следва също да има на борда си сведения, които е възможно да бъдат поставени на разположение на договарящите правителства по тяхно искане, които посочват кой е отговорен за наемането на работа на корабния персонал, който взема решения по различни аспекти на заетостта на кораба.
Пристанищно съоръжение
1.16 Всяко договарящо правителство следва да направи така, че оценката на сигурността на пристанищно съоръжение да се изработва за всяко пристанищно съоръжение на негова територия, предоставящо услуги на кораби, извършващи международни пътувания. Към тази оценка може да пристъпи договарящото правителство, назначеният орган или признатият орган по сигурността. След като бъде изработена оценка на сигурността на пристанищното съоръжение, тя следва да бъде одобрена от заинтересованото договарящо правителство или от назначения орган, които не могат да делегират тази отговорност. Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение може да се преразглежда периодично.
1.17 Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение основно представлява анализ на риска във всички аспекти на експлоатацията на пристанищното съоръжение, предназначена да идентифицира страната или страните, за които е най-вероятно да станат и/или рискуват да станат цел на нападение. Рискът за сигурността зависи от заплахата от нападение, добавена към уязвимостта на целта, плюс последиците от нападението.
Оценката съдържа следните елементи:
 – определяне на доловената заплаха за пристанищните съоръжения и инфраструктури,
 – идентифициране на възможните уязвими точки, и
 – изчисляване на последиците от инциденти.
След приключване на анализа е възможно да се получи глобална оценка на нивото на риска. Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение позволява да се знае кои са пристанищните съоръжения, от които се изисква да назначат офицер по сигурността на пристанищното съоръжение и да подготвят план за сигурност на пристанищното съоръжение.
1.18 Пристанищните съоръжения, които следва да отговорят на предписанията на глава XI-2 и част А от настоящия кодекс, са задължени да назначат офицер по сигурността на пристанищното съоръжение. Задачите и отговорностите на тези офицери и обучението, през което ще преминат, както и предписанията, прилагащи се за упражненията и тренировките, са определени в част А от настоящия кодекс.
1.19 В плана за сигурност на пристанищното съоръжение се посочват оперативните и физическите мерки за сигурност, които пристанищното съоръжение предприема, за да се увери, че във всеки момент е в експлоатация при първо ниво на сигурност. В плана се посочват също допълнителните или засилените мерки за сигурност, които пристанищното съоръжение може да вземе, за да премине към второ ниво на сигурност и да е в експлоатация при това ниво, когато се получи съответната заповед. Освен това в плана се посочват подготвителните мерки, които пристанищното съоръжение може да вземе, за да се ускори прилагането на нарежданията, които биха могли да се получат от лицата, чиято задача е да реагират на инцидент или заплаха от инцидент по сигурността при трето ниво на сигурност.
1.20 Пристанищните съоръжения, които следва да се съобразяват с предписанията на глава XI-2 и на раздел А от настоящия кодекс, са задължени да имат план за сигурност на пристанищното съоръжение, одобрен от заинтересованото договарящо правителство или назначен орган, и да са в експлоатация съгласно този план. Офицерът по сигурност-
та на пристанищното съоръжение прилага разпоредбите на този план и следи планът да остане ефикасен и пригоден, и по-специално да се извършват вътрешните проверки по прилагане на плана. Всяко изменение на елементите на одобрен план, за които заинтересованото договарящо правителство или назначен орган са решили, че подлежат на одобрение, следва да бъде подложено на преразглеждане и на ново одобрение, преди да се впише в одобрения план и да се приложи в пристанищното съоръжение. Заинтересованото договарящо правителство или назначеният орган могат да подлагат на изпитание плана за проверка на ефикасността му. Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение, изработена за съответното пристанищно съоръжение или въз основа на която е бил изработен планът, се ревизира периодично. Всички тези дейности могат да доведат до задължение за внасяне на изменения в одобрения план. Всяко изменение на определени елементи от одобрен план се представя за одобрение от заинтересованото договарящо правителство или назначения орган.
1.21 Корабите, които използват пристанищни съоръжения, могат да бъдат подлагани на инспекции, предвидени в рамките на контрола на корабите от страна на Държавен пристанищен контрол, и да бъдат обект на допълнителни контролни мерки, посочени в правило XI-2/9. Основните органи могат да поискат да им бъдат предоставени сведения за кораба, за товара му, за неговите пътници и персонала на борда преди влизането на кораба в пристанището. В някои случаи е възможно да бъде отказан достъп за влизане в пристанището.
Информация и съобщаване
1.22 Глава XI-2 и част А от настоящия кодекс разпореждат договарящите правителства да предоставят някои сведения на Международната морска организация и тези сведения да се разпространяват за гарантиране на ефективната комуникация между договарящите правителства и между офицерите по сигурност-
та на компанията/на кораба и офицерите по сигурността на пристанищното съоръжение.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1 Никаква препоръка не се предоставя във връзка с определенията, изложени в глава XI-2 или в част А от настоящия кодекс.
2.2 По смисъла на настоящата част от кодекса:
.1 „раздел“ означава раздел от част А от кодекса и е обозначен като „раздел А/(следван от номера на раздела)“;
.2 „параграф“ означава параграф от настоящата част от кодекса и е обозначен като „параграф (следван от номера на раздела)“, и
.3 изразът „договарящо правителство“, когато е използван в параграфи от 14 до 18, означава „договарящото правителство, на чиято територия се намира пристанищното съоръжение“ и включва също така позоваване на „назначения орган“.
3. ПРИЛАГАНЕ
Общи положения
3.1 Когато се прилагат разпоредбите на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс, следва да се имат предвид препоръките, изложени в настоящата част от кодекса.
3.2 Следва да се отчита, че степента, в която се прилагат препоръките относно корабите, зависи от типа на кораба, от неговия товар и/или неговите пътници, от търговското му предназначение и от характеристиките на пристанищните съоръжения, където спира.
3.3 В същото време, относно препоръките за пристанищните съоръжения, степента, в която се прилагат тези препоръки, зависи от пристанищното съоръжение, от типовете кораби, използващи пристанищното съоръжение, от типовете товар и/или пътници и от търговското предназначение на корабите, които спират в пристанищното съоръжение.
3.4 Разпоредбите на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс не следва да се прилагат за пристанищни съоръжения, конструирани и използвани основно за военни цели.
4. ОТГОВОРНОСТИ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА
Защита на оценките и на плановете
4.1 Договарящите правителства гарантират, че са взети подходящи мерки, за да не се разгласява без разрешение и да се възпрепятства всякакъв неразрешен достъп до всяка поверителна информация, свързана с оценката на сигурността на кораба, оценката на сигурност-
та на пристанищното съоръжение и плана за сигурност на пристанищното съоръжение, както и специалните оценки и планове.
Назначени органи
4.2 Договарящите правителства могат да излъчват в рамките на правителството орган, назначен за изпълнение на задачите по сигурността, с които са натоварени, така, както са изброени в глава XI-2 или в част А от настоящия кодекс.
Признати организации по сигурността
4.3 Договарящите правителства могат да оправомощават призната организация по сигурност да извършва някои дейности по сигурността, включително:
.1 одобряване на плановете за сигурност на кораба или изменения в тези планове от името на администрацията;
.2 проверка и сертифициране, че корабите отговарят на предписанията на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс от името на администрацията, и
.3 извършване на оценките за сигурност на пристанищното съоръжение, изисквани от договарящото правителство.
4.4 Признатата организация по сигурност-
та може също да предостави на компаниите или пристанищните съоръжения нареждания или да предложи сътрудничество по въпроси, рефлектиращи върху сигурността, включително оценките за сигурност на кораба, плановете за сигурност на кораба, оценките за сигурност на пристанищното съоръжение или плановете за сигурност на пристанищното съоръжение. Тя може също така да ги подпомага при установяването на един от тези планове или една от тези оценки. Признатата организация по сигурността, която е участвала в изготвянето на оценка на сигурността на кораба или план за сигурност на кораба, не може да бъде упълномощавана да одобрява този план.
4.5 Когато оправомощават признатата организация по сигурността да действа от тяхно име, договарящите правителства следва да вземат предвид компетентността на този орган. Признатата организация по сигурността може да покаже:
.1 че има необходимата компетентност в съответните области на сигурността;
.2 че има достатъчни познания за корабните и пристанищните операции, и по-специално за концепцията и конструкцията на корабите, ако предоставя услуги на кораби, и за концепцията и конструкцията на пристанищата, ако предоставя услуги на пристанищни съоръжения;
.3 че е в състояние да оцени рисковете за сигурността, които могат да възникнат по време на корабни и пристанищни операции, включително взаимодействието кораб/пристанище, и да определя как да бъдат сведени до минимум тези рискове;
.4 че е в състояние да поддържа и повишава нивото на специализирани познания на своя персонал;
.5 че може да следи персоналът й винаги да се ползва с доверие;
.6 че може да поддържа подходящите мерки за предотвратяване на неразрешеното разгласяване на всякаква чувствителна информация, свързана със сигурността, или неразрешения достъп до такава информация;
.7 че познава предписанията на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс, както и правилата за сигурност на съответното национално и международно законодателство;
.8 че познава актуалните заплахи за сигурността и техните различни форми;
.9 че има познания в областта на откриването и разпознаването на оръжия и на опасни вещества и устройства;
.10 че има познания в областта на разпознаването на недискриминационна основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които биха представ-
лявали заплаха за сигурността;
.11 че познава похватите, използвани за заобикаляне на мерките за сигурност, и
.12 че познава оборудването и системите за сигурност и за наблюдение и ограниченията при използването им.
Когато делегират специфични задачи на признатата организация по сигурността, договарящите правителства, включително администрациите, следва да гарантират, че признатата организация по сигурността има необходимата компетентност за поемане на задачите.
4.6 Призната организация така, както е определено в правило I/6, която отговаря на предписанията на правило XI-1/1, може да се назначава като призната организация по сигурността, при условие че притежава необходимата компетентност в областта на сигурността съгласно параграф 4.5.
4.7 Пристанищен орган или оператор на пристанищно съоръжение може да се назначава като призната организация по сигурност-
та, при условие че притежава необходимата компетентност в областта на сигурността съгласно параграф 4.5.
Установяване на нивото на сигурност
4.8 Договарящите правителства установяват нивото на сигурност, като вземат предвид информацията за общите и специфичните заплахи. Договарящите правителства установяват ниво на сигурност, прилагащо се за корабите и за пристанищните съоръжения, на едно от следните три равнища:
 – първо ниво на сигурност, нормално: ниво, при което корабът или пристанищното съоръжение са в нормална експлоатация,
 – второ ниво на сигурност, повишено: ниво, прилагащо се, когато съществува повишен риск за сигурността, и
 – трето ниво на сигурност, изключително: ниво, прилагащо се за период от време, когато рискът от инцидент е вероятен или неизбежен.
4.9 Установяването на трето ниво на сигурност е изключителна мярка, прилагаща се, единствено когато е налице надеждна информация, че е вероятно или неизбежно да се случи произшествие, свързано със сигурността. Трето ниво на сигурност се установява единствено за идентифицирания период на заплахата за сигурността или за самото произшествие, свързано със сигурност-
та. Нивото на сигурност може да премине както от първо ниво на второ ниво и след това на трето ниво на сигурност, така и от първо ниво на сигурност направо на трето ниво на сигурност.
4.10 Последната отговорна инстанция за сигурността на кораба е винаги капитанът. Дори на трето ниво на сигурност капитанът може да поиска от лицата, натоварени да действат при инцидент или при заплаха от инцидент по сигурността, да уточнят или да изменят нарежданията, които са дали, ако има основания да смята, че при даване на ход на някои от тези нареждания е налице риск за сигурността на кораба му.
4.11 Офицерът по сигурността на компанията или офицерът по сигурността на кораба влизат във връзка възможно най-бързо с офицера по сигурността на пристанищното съоръжение, назначен като такъв в пристанищното съоръжение, където корабът има намерение да спре, за да се определи нивото на сигурност, което се прилага за въпросния кораб в това пристанищно съоръжение. След като установи връзка с кораба, офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение информира кораба за всяка промяна, която може да се извърши впоследствие за нивото на сигурност на пристанищното съоръжение, и предоставя на кораба всички съществени сведения, които имат връзка със сигурността.
4.12 Въпреки че в някои случаи даден кораб може да се експлоатира при ниво на сигурност, по-високо от това на пристанищното съоръжение, в което спира, корабът в никакъв случай не може да има ниво на сигурност, по-ниско от това на пристанищното съоръжение, в което спира. Ако даден кораб има ниво на сигурност, по-високо от това на пристанищното съоръжение, което има намерение да използва, офицерът по сигурността на компанията или офицерът по сигурността на кораба уведомява незабавно офицера по сигурността на пристанищното съоръжение. Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение следва да извърши оценка на особената ситуация в сътрудничество с офицера по сигурността на компанията или офицера по сигурността на кораба и да съгласува подходящите мерки за сигурност, които да се вземат на кораба и които биха могли да включат установяването и подписването на декларация за сигурност.
4.13 Договарящите правителства следва да проучат средствата, които позволяват бързо обнародване на сведенията за измененията в нивото на сигурността. Администрациите биха могли да използват съобщенията NAVTEX или становищата на навигаторите, за да информират кораба, офицера по сигурността на компанията и офицера по сигурността на кораба за измененията в нивото на сигурност. Те биха могли да използват и други методи за комуникация, които предлагат еквивалентна бързина и покритие, дори и по-добри. Договарящите правителства следва да създадат средство за уведомяване на офицера по сигурността на пристанищното съоръжение за измененията в нивото на сигурност. Договарящите правителства създават и актуализират списък с координатите на лицата, които се информират за измененията в нивото на сигурността. Ако нивото на сигурността не е оценено като представляващо особено поверително сведение, първоначалните сведения за заплахата могат да бъдат строго поверителни. Договарящите правителства следва да разгледат много внимателно типа и детайлите на сведенията, които съобщават, и метода, който използват за уведомяване на офицера по сигурността на компанията, офицера по сигурността на кораба и офицера по сигурността на пристанищното съоръжение.
Контактни точки и сведения относно плановете за сигурност на пристанищните съоръжения
4.14 Когато пристанищно съоръжение има план за сигурност на пристанищното съоръжение, това се съобщава на Организацията. Това сведение се съобщава и на офицерите по сигурността на компанията и на кораба. Никакво друго сведение относно плана за сигурност на пристанищното съоръжение не може да се публикува, освен факта, че той действа на място. Договарящите правителства предвиждат създаването на контактни точки, които могат да са централни или регионални, или друг начин, позволяващ предоставянето на актуализирани сведения на местата, където се намират плановете за сигурност на пристанищното съоръжение, както и данните на съответния офицер по сигурността на пристанищното съоръжение. Сведенията за наличието на тези контактни точки се публикуват. Тези контактни точки могат да предоставят и сведения за признатите органи за сигурност, определени да действат от името на договарящото правителство, както и детайлите за специфичните възложени им отговорности и условията на тяхното хабилитиране.
4.15 Ако едно пристанище няма план за сигурност на пристанищното съоръжение (и следователно няма и офицер по сигурността на пристанищното съоръжение), централната или регионалната контактна точка следва да е в състояние да идентифицира лицето на сушата, което има необходимите квалификации да организира въвеждането на подходящите мерки за сигурност, ако е необходимо, за времето на престоя на кораба.
4.16 Договарящите правителства следва също да предоставят координатите на правителствените служители, които офицерът по сигурността на компанията, офицерът по сигурността на кораба или офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение може да уведомява за своята загриженост относно сигурността. Тези правителствени служители следва да оценят тези доклади, преди да предприемат подходящи мерки. Сигнализираните поводи за загриженост може да имат връзка с мерките за сигурност, зависещи от юрисдикцията на друго договарящо правителство. В такъв случай служителите на договарящите правителства предвиждат контакти със своите колеги в другото договарящо правителство, за да преценят уместно ли е предприемането на корективни мерки. За тази цел на Международната морска организация се съобщават координатите на правителствените служители.
4.17 Договарящите правителства съобщават и сведенията, посочени в параграфи от 4.14 до 4.16, на други договарящи правителства, които отправят искане за това.
Документи за идентификация
4.18 Договарящите правителства биват насърчавани да предоставят подходящи документи за идентификация на правителствените служители, които са упълномощени да се качват на борда на корабите или да влизат в пристанищни съоръжения в рамките на изпълнението на официалните им задачи и да въвеждат процедури, позволяващи проверка на автентичността на тези документи.
Постоянни и плаващи платформи и мобилни единици за сондаж в открито море, които са в пристанище
4.19 Договарящите правителства следва да предвидят въвеждането на подходящи мерки за сигурност, прилагащи се за постоянните и плаващите платформи и за плаващите сондажни платформи в открито море, които са в пристанище, за да се позволи взаимодействие с корабите, които са задължени да се съобразяват с глава XI-2 и част А от настоящия кодекс.
Кораби, които не са задължени да се съобразяват с част А от настоящия кодекс
4.20 Договарящите правителства следва да предвидят въвеждането на подходящите мерки за сигурност за засилване на сигурността на корабите, за които не се прилагат глава XI-2 и част А от настоящия кодекс. Те гарантират също, че всички разпоредби в областта на сигурността, прилагащи се за тези кораби, позволяват взаимодействие с корабите, за които се прилага част А от настоящия кодекс.
Заплахи за корабите и други инциденти по море
4.21 Договарящите правителства предоставят общи напътствия за мерките, оценени като пригодни, за намаляване на рисковете за сигурността на корабите, плаващи под техен флаг, когато са в открито море. Те следва да предоставят специфични нареждания за мерките, които ще се вземат съгласно нива на сигурност от първо до трето, в случай:
.1 на промяна на нивото на сигурност, прилагащо се за кораба, когато е в открито море, например поради географската зона, в която той е в експлоатация, или по причини, свързани със самия кораб, и
.2 инцидент или заплаха от инцидент за сигурността, който застрашава сигурност-
та на кораба, когато е в открито море.
Договарящите правителства определят най-добрите методи и процедури за тази цел. В случай на неизбежно нападение корабът следва да се опита да се свърже директно с лицата от държавата на флага, отговорни за отпор срещу инциденти по сигурността.
4.22 Договарящите правителства установяват също така контактна точка, откъдето могат да се получават нареждания в областта на сигурността на всеки кораб:
.1 упълномощен да плава под техен флаг, или
.2 който е в експлоатация в техните морски териториални води или е заявил намерението си да влезе в техните морски териториални води.
4.23 Договарящите правителства следва да предоставят съвети на корабите, намиращи се в експлоатация в техните морски териториални води или които са заявили намерението си да влязат в техните морски териториални води. Тези съвети могат да включват:
.1 изменение или забавяне на предвиденото им преминаване;
.2 плаване по специално трасе или пристигане на определено място;
.3 наличност на персонала или на оборудването, които могат да бъдат качени на борда;
.4 координиране на преминаването, пристигането в пристанището или заминаването от пристанището, за да се предвиди ескорт от патрулен кораб или въздухо-
плавателно средство (с неподвижни крила или хеликоптер).
Договарящите правителства следва да съобщават на корабите, намиращи се в експлоатация в техните морски териториални води или които са съобщили за намерението си да влязат в техните морски териториални води, зоните с временно ограничен достъп.
4.24 Договарящите правителства следва да препоръчат на корабите, намиращи се в експлоатация в техните морски териториални води или заявили намерението си да влязат в техните морски териториални води, да приложат по най-бързия начин с оглед защитата на кораба и на другите кораби в близост всяка мярка за сигурност, която договарящото правителство би могло да предложи като съвет.
4.25 Плановете, изготвени от договарящите правителства за целите, посочени в параграф 4.22, следва да включват сведения за дадена пригодна контактна точка, с която да се поддържа денонощна връзка в рамките на договарящото правителство, включително администрацията. Тези планове следва да включват и сведения за обстоятелствата, при които администрацията смята, че се налага съдействие от страна на съседните крайбрежни държави, както и процедура за връзка между офицерите по сигурността на пристанищните съоръжения и офицерите по сигурността на корабите.
Други споразумения в областта на сигурността
4.26 Когато предвиждат как да се прилагат глава XI-2 и част А от настоящия кодекс, договарящите правителства могат да сключат едно или повече споразумения с едно или повече договарящи правителства. Обхватът на едно такова споразумение се ограничава до кратки международни пътувания по установени трасета между пристанищни съоръжения на териториите на страните по споразумението. При сключването на споразумение и впоследствие договарящите правителства следва да се консултират с другите договарящи правителства и администрации, които са заинтересовани от последствията на споразумението. На корабите, плаващи под флага на държава, която не е страна по дадено споразумение, следва да бъде разрешено да оперират само по установени трасета, посочени в споразумението, ако тяхната администрация реши, че корабът следва да бъде в съответствие с разпоредбите на споразумението и изиска корабите да го направят. В никакъв случай това споразумение не може да застраши нивото на сигурност на другите кораби и пристанищни съоръжения, които не са уточнени в споразумението, и по-специално никой от корабите, посочени в споразумението, не се заема с дейности от кораб към кораб, които не са посочени. Всяка дейност по взаимодействие, предприета от корабите, посочени в споразумението, също се посочва в споразумението. Прилагането на всяко споразумение следва да се проверява непрекъснато и да се изменя според нуждата и във всеки случай споразумението се преразглежда на всеки пет години.
Равностойни договорености за пристанищните съоръжения
4.27 За някои специфични пристанищни съоръжения, чиито операции са ограничени или специални, но където трафикът е случаен, може пригодно да се осигури спазването на разпоредбите чрез мерки за сигурност, равностойни на предписаните в глава XI-2 и в част А от настоящия кодекс. Такъв може по-специално да е случаят с терминалите в съседство със заводи или на кейове, по чието протежение операциите не са чести.
Персонал
4.28 Когато администрацията установява минималния персонал за сигурност на кораба, тя взема предвид факта, че разпоредбите за минималния персонал по сигурността, които са обект на правило V/14, се отнасят единствено до сигурността на плаването на кораба. Администрацията следва също така да взема предвид всяко увеличение на работата, до което може да доведе привеждането в действие на плана за сигурност на кораба, и да следи корабът да има качествен персонал при достатъчен брой. С оглед на това администрацията следва да се увери, че корабите са в състояние да спазват часовете на почивка и другите мерки срещу умора, обнародвани от националното законодателство, в контекста на задачите на борда в тяхната цялост, възложени на различни членове на корабния персонал.
Мерки за контрол и за спазване на разпоредбите
Общи положения
4.29 Правило XI-2/9 описва мерките за контрол и за спазване на разпоредбите, прилагащи се за корабите по силата на глава
XI-2. То е разделено на три отделни раздела: контрол на корабите, които вече се намират в пристанище, контрол на корабите, които имат намерение да влязат в пристанище на друго договарящо правителство, и допълнителни разпоредби, които се прилагат и в двете ситуации.
4.30 Правило XI-2/9.1 (Контрол на корабите в пристанището) въвежда система за контрол на корабите, когато се намират в пристанище на чужда държава, където надлежно упълномощените от това договарящо правителство държавни служители (надлежно упълномощени служители) имат право да се качват на борда на кораба за проверка дали предписаните свидетелства са редовни. Ако след това са налице сериозни основания да се смята, че корабът не отговаря на предписанията, могат да бъдат предприети мерки за контрол, като например допълнителни инспекции или задържане на кораба. Тези разпоредби вземат предвид действащите системи за сигурност. Правило XI-2/9.1 разрешава, въз основа на горепосочените системи, допълнителни мерки (включително експулсирането на кораб от пристанище в рамките на мерките за контрол), когато надлежно упълномощените служители имат сериозни основания да смятат, че корабът не спазва предписанията на глава XI-2 или на част А от настоящия кодекс. Правило XI-2/9.3 описва мерките за гарантиране на справедливо и пропорционално прилагане на тези допълнителни мерки.
4.31 Правило XI-2/9.2 установява мерки за контрол, целящи гарантиране на спазването на разпоредбите от корабите, имащи намерение да влязат в пристанище на друго договарящо правителство, и въвежда в глава XI-2, която се прилага единствено за сигурността, изцяло различна концепция за контрол. По силата на това правило мерките могат да бъдат въведени, преди корабът да влезе в пристанище, за да се гарантира по-добре сигурността. Както и в правило XI-2/9.1, тази допълнителна система за сигурност се основава на концепцията за наличие на сериозни основания да се смята, че корабът не отговаря на предписанията на глава XI-2 или на част А от настоящия кодекс, и включва съществени мерки за опазване, предвидени в правила XI-2/9.2.2 и XI-2/9.2.5, както и в правило XI-2/9.3.
4.32 Наличието на сериозни основания да се смята, че корабът не отговаря на предписанията, означава, че има доказателства или надеждни сведения, според които корабът не отговаря на предписанията на глава XI-2 или на част А от настоящия кодекс съобразно препоръките, изложени в настоящата част на кодекса. Тези доказателства или надеждни сведения могат да бъдат резултат от професионална оценка на надлежно упълномощено длъжностно лице или наблюдения, събрани по време на проверката на Международното свидетелство за сигурност на кораба или на Временното международно свидетелство за сигурност на кораба, издадено съгласно част А от настоящия кодекс („свидетелство“), или произтичащи от други източници. Дори и ако корабът притежава валидно свидетелство, надлежно упълномощените служители могат все пак да имат сериозни основания да смятат на базата на тяхната професионална оценка, че корабът не отговаря на предписанията.
4.33 Примерите на евентуални сериозни основания по силата на правила XI-2/9.1 и XI-2/9.2 могат да включват, според случая:
.1 доказателство, че след проверката свидетелството се оказва невалидно или валидността му е изтекла;
.2 доказателство или надеждна информация, че оборудването, документацията или разпорежданията, отнасящи се до сигурността, предписани в глава XI-2 на част А от настоящия кодекс, съдържат сериозни слабости;
.3 получен доклад или оплакване, които според професионалната оценка на над-
лежно упълномощено длъжностно лице съдържат надеждни сведения, които ясно посочват, че корабът не отговаря на предписанията на глава XI-2 или на част А от настоящия кодекс;
.4 доказателство или наблюдения, събрани от надлежно упълномощен служител, който използва своята професионална оценка, че капитанът или персоналът на кораба не са достатъчно добре запознати с основните процедури на борда, свързани със сигурността, или не могат да изпълняват упражненията, свързани със сигурността на кораба, или че тези процедури или упражнения не са били изпълнени;
.5 доказателство или наблюдения, събрани от надлежно упълномощен служител, който използва своята професионална оценка, че ключови членове на корабния персонал не са в състояние да установят надеждна комуникация с други ключови членове на корабния персонал, носещи отговорност в областта на сигурността на кораба;
.6 доказателство или надеждни сведения, според които корабът е натоварил бордни провизии или стоки в пристанищно съоръжение или произхождащи от друг кораб, когато или пристанищното съоръжение, или другият кораб нарушава глава XI-2 или част А от настоящия кодекс, и че въпросният кораб не е попълнил декларация за сигурност, нито е взел подходящи, специални или допълнителни мерки за сигурност, нито е приложил подходящи процедури за сигурност на кораба;
.7 доказателство или надеждни сведения, според които корабът е натоварил бордни провизии или стоки в пристанищно съоръжение или произхождащи от другаде (например при трансфер от друг кораб или от хеликоптер), когато или пристанищното съоръжение, или другият източник не е необходимо да отговоря на глава XI-2 или част А от настоящия кодекс, и че на кораба не са взети подходящи, специални или допълнителни мерки за сигурност или не са приложени подходящи процедури за сигурност; и
.8 ако корабът притежава друго Временно международно свидетелство за сигурност на кораба, което му е било издадено впоследствие така, както е описано в раздел А/19.4, и ако според професионалната преценка на надлежно упълномощено длъжностно лице една от причините, поради които корабът или компанията е изискал свидетелство, е, за да избегне задължението да отговори изцяло на предписанията на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс след изтичане на периода на валидност на първоначалното временно международно свидетелство, описано в раздел А/19.4.4.
4.34 Последиците от правило XI-2/9 в полето на международното право са особено важни и това правило следва да се прилага, имайки предвид правило XI-2/2.4, като се предвижда, че ситуациите биха могли да произтекат при обстоятелства, при които или мерките, независещи от приложното поле на глава XI-2, са били взети, или ще се вземат предвид засегнатите права на корабите, като тези права не зависят от правило XI-2. Вследствие на това правило XI-2/9 не засяга правото на договарящото правителство да взема мерки, основани на международното право и съобразени с това право, за да се гарантира сигурността на хората, на корабите, на пристанищните съоръжения и друго имущество, в случай че корабът, въпреки че отговаря на глава XI-2 и част А от настоящия кодекс, винаги се оценява като представляващ риск за сигурността.
4.35 Когато договарящо правителство налага мерки за контрол на кораб, администрацията следва незабавно да бъде информирана и да получи достатъчни сведения, които да й позволят да осигури цялостна връзка с това договарящо правителство.
Контрол на корабите в пристанището
4.36 Когато дадена несъобразност е или дефектен елемент на оборудването, или некачествена документация и това довежда до задържането на кораба и тя не може да бъде отстранена в пристанището на инспекцията, договарящото правителство може да упълномощи кораба да спре в друго пристанище, при условие че са изпълнени условията, установени в съвместното споразумение между държавите на пристанището и на администрацията или капитана.
Кораби, които имат намерение да влязат в пристанище на друго договарящо правителство
4.37 В правило XI-2/9.2.1 се изброяват сведенията, които договарящите правителства могат да изискат от даден кораб като условие за влизане в пристанище. Един от изброените информационни елементи е потвърждаването на всяка специална или допълнителна мярка, взета от кораба по време на последните десет междинни спирания в пристанищни съоръжения. Тези сведения могат да съдържат например:
.1 отчети за мерките, взети по време на междинно спиране в пристанищно съоръжение на територията на дадена държава, която не е договарящо правителство, и най-вече за мерките, които нормално са били предвидени от пристанищните съоръжения на територията на договарящите правителства; и
.2 всяка декларация за сигурност, установена с пристанищните съоръжения или с други кораби.
4.38 Друг информационен елемент, фигуриращ в списъка, който може да бъде поставен като условие за влизане в пристанището, е потвърждението, че подходящите процедури за сигурност са били приложени при дейностите от кораб към кораб, извършени през периода, съответстващ на последните десет междинни спирания в пристанищно съоръжение. Не би било нормално да се изисква да се включват отчетите от трансферите на пилоти, контрола на митниците, на имиграцията, на офицерите по сигурността, нито операциите по зареждането, по намаляването на баласта на кораба, по товаренето на запаси и разтоварването на отпадъците, произведени от кораба в пристанищните съоръжения, като се има предвид, че тези дейности принципно би следвало да са включени в плана за сигурност на пристанищното съоръжение. Сред примерите за сведения, които могат да се предоставят, може да се цитират:
.1 отчетът за взетите мерки, докато корабът е извършвал дейност от кораб към кораб с кораб, плаващ под флага на държава, която не е договарящо правителство, и по-специално мерките, които нормално са били предвидени от кораби, плаващи под флага на договарящи правителства;
.2 отчетът за взетите мерки, докато корабът е извършвал дейност от кораб към кораб с кораб, плаващ под флага на договарящо правителство, но не е бил задължен да отговаря на разпоредбите на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс, като например копие от всяко свидетелство за сигурност, издадено на този кораб по силата на настоящите разпоредби; и
.3 в случай, когато на борда се намират хора и стоки, спасени в морето, всички известни сведения за тези хора или стоки, включително тяхната идентичност, когато е известна, и резултатите от всяка проверка, осъществена за сметка на кораба за установяване на статута на спасените в морето в рамките на плана за сигурност; предписанията на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс в никакъв случай нямат за цел да забавят или възпрепятстват прехвърлянето на хора в бедствие към сигурно място; единствената цел на предписанията на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс е да предоставят на държавите достатъчно полезни сведения за осигуряване на тяхната пълна сигурност.
4.39 Сред примерите за други практически сведения, отнасящи се до сигурността, които могат да бъдат поискани като условие за влизане в пристанище с оглед да се помогне за гарантирането на сигурността на хората, на пристанищните съоръжения, на корабите и на друго имущество, са следните:
.1 сведения в постоянно изготвяния синоптичен формуляр;
.2 местонахождение на кораба в момента на установяването на връзката;
.3 предвиденият час за пристигане на кораба в пристанището;
.4 списък на екипажа;
.5 общо описание на товарите на борда на кораба;
.6 списък на пътниците; и
.7 сведения, които се намират на борда по силата на правило XI-2/5.
4.40 Правило XI-2/9.2.5 позволява на капитан на кораб, който научава, че крайбрежната държава или държавата на пристанището ще приложи мерки за контрол по силата на правило XI-2/9.2, да промени становището си и да откаже да влезе в пристанището. Ако капитанът промени становището си, правило XI-2/9 вече не се прилага и всички други разпоредби, които могат да бъдат взети, се основават на международното право и следва да бъдат съгласувани с международното право.
Допълнителни разпоредби
4.41 Във всеки случай, когато даден кораб получи отказ да влезе в пристанище или e експулсиран от пристанището, на заинтересованите държави следва да бъдат съобщени всички известни факти. Това съобщение съдържа долупосочените сведения, когато са известни:
.1 име на кораба, флаг, идентификационен номер на кораба, позивна за радиовръзка, тип на кораба и на товара;
.2 причина за отказа за влизане в пристанището или за експулсирането от пристанището или от пристанищните зони;
.3 при необходимост – характера на всяко несъответствие с дадена мярка за сигурност;
.4 при необходимост – подробности за всеки извършен опит за отстраняване на несъобразността, включително наложените на кораба условия за преминаване;
.5 предишно/и пристанище/а на междинни спирания и заявено следващо пристанище на междинно спиране;
.6 час на заминаване и предвиден час на пристигане в тези пристанища;
.7 всички инструкции, дадени на кораба, например предоставена информация за неговия маршрут;
.8 налични сведения за нивото на сигурност, при което корабът се експлоатира в момента;
.9 сведения относно евентуалните съобщения, осъществени между държавата на пристанището и администрацията;
.10 контактна точка в държавата на пристанището, установяваща връзка за получаване на пълен набор от сведения;
.11 списък на екипажа; и
.12 всички други съществени сведения.
4.42 Съответните държави за контакт следва да включват държавите, намиращи се по протежение на предвидения път на кораба до следващото пристанище, по-специално ако корабът има намерение да влезе в териториалните води на тази крайбрежна държава. Другите съответни държави може да включват държавите на предходните пристанища на междинни спирания, така че да бъде получен пълен набор от сведения и да бъдат решени всички въпроси по сигурността във връзка с предишните пристанища.
4.43 При прилагане на мерките, свързани с контрола и със спазването на разпоредбите, надлежно упълномощените служители следят наложените мерки или разпоредби да бъдат пропорционални. Тези мерки или разпоредби следва да бъдат основателни, а тяхната сила и продължителност се ограничават в рамките на необходимото за отстраняването или смекчаването на несъобразността.
4.44 Терминът „закъснение“ в правило XI-2/9.3.5.1 визира също така ситуациите, когато в резултат на взетите мерки по силата на това правило корабът получава надлежен отказ за влизане в пристанището или е ненужно експулсиран от пристанището.
Кораби на държави, които не се явяват страна, и кораби, за които поради размерите им не се прилага конвенцията
4.45 Договарящите правителства не допускат корабите, плаващи под флага на държава, която не е договарящо правителство по конвенцията, нито страна по Протокола SOLAS от 1988 г., да се ползват от по-благоприятни условия. Вследствие на това, за тези кораби се прилагат предписанията на правило XI-2/9 и препоръките, изложени в настоящата част от кодекса.
4.46 Към корабите, за които поради размерите им не се прилага конвенцията, се прилагат мерките, чрез които държавите гарантират сигурността. Тези мерки се прилагат, като надлежно се вземат предвид предписанията на глава XI-2 и препоръките, изложени в настоящата част от кодекса.
5. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
Общи положения
5.1 Декларация за сигурност се попълва, когато корабът или договарящото правителство на пристанищното съоръжение сметне това за необходимо.
5.1.1 Обозначението, че е необходима декларация за сигурност, може да се направи от резултатите от оценката на сигурността на пристанищното съоръжение, а основанията и обстоятелствата, изискващи установяването на декларация за сигурност, се посочват в плана за сигурност на пристанищното съоръжение.
5.1.2 Обозначението, че е необходима декларация за сигурност, може да се направи от администрацията за корабите, упълномощени да плават под неин флаг, в резултат на оценка на сигурността на кораба, и следва да се посочи в плана за сигурност на кораба.
5.2 По-вероятно е дадена декларация за сигурност да бъде поискана при най-високите нива на сигурност, когато корабът е с по-високо ниво на сигурност от това на пристанищното съоръжение или на друг кораб, с който има взаимодействие, и за взаимодействието кораб/пристанище или дейностите от кораб към кораб, представляващи повишен риск за хората, за имуществото или за околната среда. Това искане може да бъде извършено по причини, дължащи се на въпросния кораб, включително на товара или пътниците му, или поради обстоятелствата в пристанищното съоръжение, или поради комбинация от фактори.
5.2.1 Когато кораб или администрация от името на корабите, упълномощени да плават под неин флаг, поиска да бъде попълнена декларация за сигурност, офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение или офицерът по сигурността на кораба следва да вземе предвид това искане и да проучи подходящите мерки за сигурност.
5.3 Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение може да поиска декларация, преди в оценката на сигурността на пристанищното съоръжение дейностите по взаимодействието кораб/пристанище да бъдат уточнени като пораждащи особен проблем. Може да става дума, например, за качването или слизането от борда на пътници или за прехвърляне, натоварване или разтоварване на опасни стоки или на потенциално опасни вещества. Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение може също да сигнализира за пристанищните съоръжения, намиращи се в гъсто населени зони или в близост до тези зони, както и за операции със сериозно икономическо отражение, оправдаващи изготвянето на декларация за сигурност.
5.4 Декларацията за сигурност има за основна цел да гарантира, че корабът и пристанищното съоръжение или други кораби, с които той си взаимодейства, са стигнали до споразумение за мерките за сигурност, които ще вземат всеки от своя страна съгласно разпоредбите на техните одобрени планове за сигурност.
5.4.1 Договорената декларация за сигурност се подписва и датира едновременно от пристанищното съоръжение и от заинтересования/ите кораб/и, за да посочи, че са изпълнени разпоредбите на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс. Уточнява се периодът на валидността й, основното/ите ниво/а на сигурност, както и координатите на основните контактни точки.
5.4.2 Промяната на нивото на сигурност може да изисква декларацията да бъде преразгледана или да се попълни нова.
5.5 Декларацията за сигурност се попълва на английски, испански или френски или на език, разбираем едновременно за пристанищното съоръжение и за заинтересования/ите кораб/и.
5.6 Образец на декларацията за сигурност е посочен в допълнение 1 към настоящата част от кодекса. Този образец се използва за установяване на декларация за сигурност между кораб и пристанищно съоръжение. Ако декларацията за сигурност е сключена между два кораба, образецът съответно се актуализира.
6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА
Общи положения
6.1 По силата на правило XI-2/5 компанията следва да предостави на капитана на кораба сведения за изпълнение на задълженията, за които е отговорна компанията по силата на разпоредбите на това правило. Тези сведения включват елементи като:
.1 страните, натоварени с назначаването на персонала на борда, като дружества за морско управление, агенции за набиране на кадри, предприемачи, концесионери (например бутици, казина и др.);
.2 страните, отговорни за решаването на въпросите по заетостта на кораба, включително повременния/ите товародател/и или товародателя/ите на празен кораб, или всяка друга страна, действаща в това качество; и
.3 в случаите, когато корабът е в експлоатация от страна по чартър парти, координатите на контактната точка на тази страна, включително повременните товародатели или товародателите на празен кораб.
6.2 По силата на разпоредбите на правило XI-2/5 компанията навременно актуализира сведенията си при извършването на промените и ги актуализира.
6.3 Тези сведения следва да бъдат на анг-
лийски, испански или френски език.
6.4 За корабите, построени преди 1 юли 2004 г., тези сведения следва да отчитат действителното състояние на нещата към съответната дата.
6.5 За корабите, построени на 1 юли 2004 г. или след тази дата, и за корабите, построени преди 1 юли 2004 г., които са били извън експлоатация на 1 юли 2004 г., предоставените сведения би следвало да обхващат периода от датата на въвеждането на кораба в експлоатация и да отчитат действителното състояние на нещата към тази дата.
6.6 След 1 юли 2004 г., когато кораб се извежда от експлоатация, предоставените сведения би следвало да обхващат периода от датата, на която корабът отново влиза в експлоатация, и да дават отчет за действителното състояние на нещата към тази дата.
6.7 Не е необходимо на борда да се съхраняват преди това предоставени сведения, които не отговарят на действителното състояние на нещата към тази дата.
6.8 Когато отговорността за експлоатацията на кораба се поема от друга компания, не е необходимо на борда да се съхраняват сведенията за компанията, експлоатирала кораба преди това.
Други съответни допълнителни препоръки са изброени в параграфи 8, 9 и 13.
7. СИГУРНОСТ НА КОРАБА
Съответните препоръки са изброени в параграфи 8, 9 и 13.
8. ОЦЕНКА НА СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
Оценка на сигурността
8.1 Офицерът по сигурността на компанията е натоварен да следи оценката на сигурност на кораба да се извърши за всеки кораб от флота на компанията, която е задължена да отговори на разпоредбите на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс, за които е отговорен офицерът по сигурността на компанията. Въпреки че офицерът по сигурността на компанията не следва непременно лично да изпълнява всички задачи, свързани с неговия пост, той носи отговорност за правилното изпълнение на тези задачи.
8.2 Преди да предприеме оценка на сигурността на кораба, офицерът по сигурността на компанията следи да се извлече поука от наличните сведения за оценка на заплахата в пристанищата, където корабът ще извърши междинно спиране или където на борда ще се качат или ще слязат пътници, както и за оценката на пристанищните съоръжения и техните мерки за защита. Офицерът по сигурността на компанията изучава предишните отношения за идентичните нужди в областта на сигурността. Когато това е възможно, офицерът по сигурността на компанията се среща с компетентни лица на борда на кораба и в пристанищните съоръжения за обсъждане на целта и методологията на оценката. Офицерът по сигурността на компанията следва специфичните напътствия, дадени от договарящите правителства.
8.3 Оценката на сигурността на кораба би следвало да обхваща долупосочените елементи на борда или във вътрешността на кораба:
.1 физическа сигурност;
.2 структурна цялост;
.3 системи за индивидуална защита;
.4 общи процедури;
.5 радио- и телекомуникационни системи, включително компютърни системи и мрежи; и
.6 други зони, които, ако са били увредени или се използват от незаконен наблюдател, представляват риск за хората, за имуществото или за операциите на борда на кораба или във вътрешността на пристанищното съоръжение.
8.4 Лицата, участващи в оценката на сигурността на кораба, би следвало да бъдат подпомагани от експерти във връзка със:
.1 познаването на съществуващите заплахи за сигурността и техните различни форми;
.2 откриването и разпознаването на оръжията и опасните вещества и устройства;
.3 разпознаването на недискриминационна основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лицата, които биха представлявали заплаха за сигурността;
.4 похватите, използвани за заобикаляне на мерките за сигурност;
.5 методите, използвани за причиняване на произшествие, свързано със сигурността;
.6 въздействието на експлозивите върху структурните елементи и оборудването на кораба;
.7 сигурността на кораба;
.8 търговските техники, свързани с взаимодействието кораб/пристанище;
.9 планирането на тревога, подготовката за положение на тревога и мерките за противодействие;
.10 физическата сигурност;
.11 радио- и телекомуникационните системи, включително компютърните системи и мрежи;
.12 плавателната механика; и
.13 операциите на корабите и на пристанищата.
8.5 Офицерът по сигурността на компанията би следвало да получи и да запише изискваните сведения за изготвяне на оценка, отнасящи се по-специално до:
.1 общия план на кораба;
.2 местонахождението на зоните, до които следва да има ограничен достъп, като навигационния мостик, машинните отделения от категория А и други постове за сигурност така, както са определени в глава II-2, и т.н.;
.3 местонахождението и функциите на всяка действителна или потенциална точка за достъп на кораба;
.4 приливите и отливите, които е възможно да се отразят върху уязвимостта или сигурността на кораба;
.5 товарните помещения и местонахождението на складовете;
.6 местонахождението на провизиите на борда и основното оборудване за поддръжка;
.7 местата за поставяне на непридружен багаж;
.8 спасителните средства и налични резерви за осигуряване на основни услуги;
.9 личния състав на кораба, всяка съществуваща задача, свързана със сигурността, и действащите практики в компанията за подготовката му;
.10 наличното оборудване за сигурност за защита на пътниците и на персонала на борда;
.11 евакуационните изходи и пътищата за евакуация, както и сборните пунктове, които се поддържат за гарантиране на евакуацията при тревога на кораба;
.12 действащите споразумения с частни дружества, предоставящи услуги кораб/крайбрежие; и
.13 мерките и процедурите, свързани с действащата сигурност, включително процедурите по инспекция и контрол, системите за идентифициране, оборудването за наблюдение и контрол, документите за идентификация на персонала и системите за комуникация, за обявяване на тревога, за осветление, за контрол и други подходящи системи.
8.6 Чрез оценката на сигурността на кораба би следвало да може да се проучва всяка от идентифицираните точки за достъп, включително откритите мостове, и да се оцени в каква степен те могат да бъдат използвани от лица, които искат да възпрепятстват мерките за сигурност, независимо дали става дума за лица, имащи право на достъп, или за неупълномощени лица.
8.7 Оценката на сигурността на кораба би следвало да се състои в изучаване дали мерките и принципите за сигурност, както и въведените процедури и операции, както в нормално положение, така и в състояние на тревога, продължават да са подходящи и да определят принципите за сигурност, отнасящи се по-специално до:
.1 зоните на ограничен достъп;
.2 процедурите за противодействие на пожар или на друго състояние на тревога;
.3 степента на наблюдение над персонала на кораба, пътниците, посетителите, доставчиците, техниците, натоварени с ремонтни дейности, докерите и др.;
.4 честотата и ефикасността на проверка на постовете за сигурност;
.5 системите за контрол на достъпа, включително системите за идентификация;
.6 системите и процедурите на комуникациите за сигурност;
.7 аварийните врати, прегради и осветление; и
.8 оборудването и системите за сигурност и наблюдение, ако има такива.
8.8 Оценката на сигурността на кораба би следвало да взема предвид лицата, дейностите, услугите и операциите, които е важно да се предпазват. Това включва:
.1 персонала на кораба;
.2 пътниците, посетителите, доставчиците, техниците по ремонта, персонала на пристанищното съоръжение и др.;
.3 възможността за гарантиране на сигурността на плаването, като се вземат всички налагащи се спешни мерки;
.4 товара, по-специално опасните стоки или потенциално опасните вещества;
.5 провизиите на борда;
.6 оборудването и системите за комуникация за сигурност на кораба, ако има такива; и
.7 оборудването и системите за наблюдение и за сигурност на кораба, ако има такива.
8.9 Оценката на сигурността на кораба би следвало да предвиди всички евентуални заплахи, които могат да включат следните типове инциденти по сигурността:
.1 повреди, причинени на кораба или на пристанищното съоръжение, или разрушение на кораба или на пристанищното съоръжение, например от експлозивни средства, палеж, саботаж или вандализъм;
.2 отклоняване или отвличане на кораба или на лица от борда;
.3 престъпни манипулации с товара, с основните системи или оборудване на кораба или провизиите на борда;
.4 неразрешен достъп или използване, включително наличието на нелегални пътници;
.5 контрабанда на оръжия или материали, включително оръжия за масово поразяване;
.6 използване на кораба за превоз на лица, имащи намерение да предизвикат произшествие, свързано със сигурността и/или оборудването на кораба;
.7 използването на самия кораб като оръжие или като средство за причиняване на вреди или разрушения;
.8 нападения, идващи от открито море, когато корабът е на кей или на котва; и
.9 нападения, когато корабът е в открито море.
8.10 Оценката на сигурността на кораба би следвало да включва всички евентуални уязвими места, а именно:
.1 конфликти между мерките за безопасност и мерките за сигурност;
.2 конфликти между задачите на борда и наложените задачи в областта на сигурността;
.3 задачи, свързани с поведението на личния състав на кораба, участващ в четиричасовите вахти, с оглед по-специално влиянието им върху умората на екипажа, бдителността и постигнатите резултати;
.4 всяка открита слабост в областта на подготовката във връзка със сигурността; и
.5 всяко оборудване и система за сигурност, включително системите за комуникация.
8.11 Офицерът по сигурността на компанията и офицерът по сигурността на кораба би следвало винаги да имат предвид ефекта от мерките за сигурност върху персонала на кораба, който остава на борда за дълги периоди. Когато се изготвят мерки за сигурност, би следвало да се обърне специално внимание на удобството, комфорта и личното време и място на персонала на кораба и на неговата възможност да запази своята ефикасност за дълги периоди.
8.12 Когато приключи оценката на сигурността на кораба, се изготвя доклад. Той включва резюме на начина, по който е била извършена оценката, описание на всяка уязвима точка, отбелязана при тази оценка, и описание на корективните мерки, които биха могли да се вземат за отстраняване на всяка уязвима точка. Този доклад се защитава срещу всякакъв неразрешен достъп или разпространение.
8.13 Ако оценката на сигурността на кораба не е била извършена от компанията, докладът за оценката на сигурността на кораба следва да се преразгледа и приеме от офицера по сигурността на компанията.
Проучване за сигурност на място
8.14 Проучването за сигурност на място е неразделна част от всяка оценка на сигурността на кораба. Анкетата за сигурност на място би следвало да се състои в проучването и оценката на защитните мерки, въведените на борда процедури и операции за:
.1 гарантиране на извършването на всички задачи, свързани със сигурността на кораба;
.2 наблюдение на зоните с ограничен достъп така, че до тях да имат достъп само упълномощените лица;
.3 контрол върху достъпа до кораба, включително системите за идентификация;
.4 наблюдение на зоните на пристанището и на зоните около кораба;
.5 контрол на качването на борда на хората и контрол на техните вещи (придружени и непридружени багажи и лични вещи на персонала на кораба);
.6 наблюдение на обработката на товара и на приемането на провизиите на борда; и
.7 гарантиране, че системите за комуникация и информация и оборудването, свързани със сигурността на кораба, ще бъдат бързо предоставяни.
9. ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБА
Общи положения
9.1 Офицерът по сигурността на компанията е натоварен да следи планът за сигурност на кораба да бъде подготвен и да бъде предложен за одобрение. Съдържанието на всеки план за сигурност на кораба се променя в зависимост от съответния кораб, за който той е бил изработен. Оценката на сигурността на кораба следва да е идентифицирала особените характеристики на кораба и потенциалните заплахи и уязвими точки. По време на изработването на плана за сигурност на кораба внимателно се изучават тези характеристики. Администрациите могат да дават съвети за изработването и съдържанието на плана за сигурност на кораба.
9.2 Всички планове за сигурност на кораба би следвало:
.1 да описват в подробности структурата на мерките за сигурност, предвидени за кораба;
.2 да описват в подробности отношенията на кораба с компанията, с пристанищните съоръжения, с другите кораби и с компетентните власти, които имат отговорности в областта на сигурността;
.3 да описват в подробности системите за комуникация, позволяващи осигуряването на постоянни ефикасни комуникации на борда на кораба и между кораба и външния свят, включително с пристанищните съоръжения;
.4 да описват в подробности елементарните мерки за сигурност при първо ниво на сигурност, както оперативни, така и физически, които продължават да действат;
.5 да описват в подробности допълнителните мерки за сигурност, които ще позволят на кораба да премине, без да загуби време, на второ ниво на сигурност и ако е необходимо, на трето ниво на сигурност;
.6 да предвиждат процедури за редовно проучване или проверка на плана за сигурност на кораба и неговото изменение, като се вземат предвид опитът или промяната в обстоятелствата; и
.7 да описват процедурите на отчитане до подходящите контактни точки на договарящите правителства.
9.3 Изработването на ефикасен план за сигурност на кораба би следвало да се основава на задълбочена оценка на всички въпроси, които имат връзка със сигурността на кораба, и по-специално на задълбочена оценка на физическите и оперативните характеристики, включително търговските маршрути, на всеки кораб.
9.4 Всички планове за сигурност на кораба би следвало да бъдат одобрени от администрацията или от нейно име. Ако една администрация е използвала призната организация за сигурност за изучаване или одобряване на плана за сигурност на кораба, признатата организация за сигурност не следва да има връзка с тази призната организация за сигурност, която е подготвила плана или е допринесла за подготвянето му.
9.5 Офицерът по сигурността на компанията и офицерът по сигурността на кораба следва да изработят процедури за:
.1 определяне дали планът за сигурност на кораба продължава да бъде ефикасен; и
.2 подготвяне на изменения, които е възможно да бъдат внесени в плана след неговото одобрение.
9.6 Мерките за сигурност, предвидени в плана за сигурност на кораба, се привеждат в действие, преди да бъде извършена първоначалната проверка за спазването на предписанията на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс, при липсата на която не може да бъде издадено предписаното Международно свидетелство за сигурност на кораба. В случай на последващи нередности на оборудването или системите за сигурност или временна отмяна на дадена мярка за сигурност по каквато и да било причина, следва да се приемат временни равностойни мерки за сигурност и администрацията да бъде уведомена за тях и да ги одобри.
Организация и изпълнение на задачите, свързани със сигурността на кораба
9.7 Освен препоръките, изложени в параграф 9.2, планът за сигурност на кораба би следвало да установи и следните елементи, които се отнасят до следните нива на сигурност:
.1 задачите и отговорностите на целия персонал на борда, изпълняващ функции по сигурността;
.2 процедурите или мерките за опазване, необходими за осигуряване на постоянни комуникации;
.3 необходимите процедури за определяне дали процедурите за сигурност и оборудването и системите за сигурност и за наблюдение продължават да са ефикасни, включително процедурите, позволяващи идентифицирането и отстраняването на нередностите или повредите в действието на оборудването или системите;
.4 процедурите и практиките, позволяващи защитата на поверителните сведения, отнасящи се до сигурността, съхранени в печатна или електронна форма;
.5 типа оборудване и системата за сигурност и наблюдение, ако има такава, и изискваното поддържане;
.6 процедурите, гарантиращи представянето в исканите срокове на докладите за евентуалното неспазване на мерките за сигурност или проблемите, свързани със сигурността; и
.7 процедурите, позволяващи установяването, поддържането и актуализирането на инвентара на опасните стоки или потенциално опасните вещества, превозвани на борда, включително тяхното местонахождение.
9.8 Останалата част от параграф 9 обхваща изрично мерките за сигурност, които е възможно да бъдат вземани на всяко ниво на сигурност относно:
.1 достъпа на персонала на кораба, на пътниците, на посетителите и т.н. до кораба;
.2 зоните за ограничен достъп на борда на кораба;
.3 обработката на товара;
.4 доставката на провизии на борда;
.5 поддържането на непридружените багажи; и
.6 контрола на сигурността на кораба.
Достъп до кораба
9.9 Планът за сигурност на кораба определя мерките за сигурност, позволяващи защитата на всички средства за достъп до кораба, посочени в оценката на сигурността на кораба. Това включва всички:
.1 външни трапове;
.2 мостици за натоварване и качване на хора;
.3 рампи за достъп;
.4 постове за достъп, люкове, прозорци и отвори в борда;
.5 швартови въжета и котвени вериги; и
.6 кранове и подемна техника.
9.10 За всеки от тези начини за достъп планът за сигурност на кораба би следвало да определи пригодното местонахождение, където ограниченията или забраните за достъп следва да се приложат при всяко ниво на сигурност. Планът за сигурност на кораба би следвало да установява за всяко ниво на сигурност типа ограничение или забрана, които ще се прилагат, и средствата за постигане на тяхното прилагане.
9.11 Планът за сигурност на кораба би следвало да определи при всяко ниво на сигурност начина за идентифициране на лицата, които ще получат достъп до кораба или ще останат на борда на кораба, без да им бъдат задавани въпроси. С оглед на това е необходимо да се подготви пригодна система за постоянно и временно идентифициране, съответно за корабния персонал и за посетителите. Всяка система на идентифициране следва, когато това е практически възможно, да бъде съ-
образена с прилагащата се за пристанищното съоръжение. Пътниците би следвало да са в състояние да доказват своята самоличност с бордни карти, билети и други, но не следва да им се разрешава да влизат в зоните на ограничен достъп без наблюдение. Планът за сигурност на кораба би следвало да предвиди разпоредби, гарантиращи, че системата за идентификация се актуализира редовно и неспазването на процедурите подлежи на дисциплинарни мерки.
9.12 На лицата, които отказват или не са в състояние да докажат при поискване своята самоличност и/или да потвърдят целта на посещението си, следва да бъде отказан достъп до кораба и за опита им да проникнат на кораба би следвало да бъде сигнализирано, според случая, на офицера по сигурността на кораба, на офицера по сигурността на компанията, на офицера по сигурността на пристанищното съоръжение и на националните или местните власти, отговорни за сигурността.
9.13 Планът за сигурност на кораба би следвало да определи честотата на контрола на достъпа на кораба и по-специално дали да се извършва на временен или на случаен принцип.
Първо ниво на сигурност
9.14 При първо ниво на сигурност планът за сигурност на кораба би следвало да определи мерките за сигурност, позволяващи контрол на достъпа до кораба. Тези мерки могат да бъдат следните:
.1 контрол на самоличността на всички лица, желаещи да се качат на борда на кораба, както и техните мотиви; проверяват се, например, инструкциите за качване на борда, билетите на пътниците, бордните карти, професионалните карти и др.;
.2 да се следи, заедно с пристанищното съоръжение, да бъдат определяни зони с гарантирана сигурност за осъществяване на инспекция и претърсване на пътниците, на багажите (включително преносими в ръка предмети), личния багаж, превозните средства и тяхното съдържание;
.3 да се следи, заедно с пристанищното съоръжение, превозните средства, които ще се натоварват на кораби за превоз на автомобили, ро-ро корабите и пътническите кораби да се подложат на проверка, преди да бъдат натоварени; колко често ще се правят тези проверки, се уточнява в плана за сигурност на кораба;
.4 разделяне на лицата и техните лични багажи, които са били проверени, от лицата и техните лични багажи, които не са били проверени;
.5 разделяне на пътниците, качващи се на борда, от тези, които слизат от борда;
.6 идентифициране на точките за достъп, чиято сигурност следва да бъде гарантирана или да бъдат постоянно охранявани, за да се възпрепятства достъпът на неупълномощени лица;
.7 осигуряване чрез заключване и с други средства на достъпа до неохраняваните места, имащи връзка със зоните, до които пътниците и посетителите имат достъп; и
.8 съобщаване на информацията за сигурността на целия персонал на кораба, за да бъде осведомен за евентуалните заплахи, за процедурите, чрез които се сигнализира за съмнителни лица, дейности или предмети, и за необходимостта от постоянна бдителност.
9.15 При първо ниво на сигурност би следвало да е възможно да се претърсват всички лица, желаещи да се качат на борда на даден кораб. Колко често да се правят тези претърсвания, включително случайните, се уточнява в одобрения план за сигурност на кораба, което изрично подлежи на одобрение от администрацията. За предпочитане е тези претърсвания да бъдат извършвани от пристанищното съоръжение в тясно сътрудничество с кораба и в близост до същия. Членовете на персонала на кораба не следва да се призовават да претърсват своите колеги или личния им багаж, освен ако няма сериозни основания, свързани със сигурността. Тази инспекция се провежда при пълно спазване на човешките права и при зачитане на човешкото достойнство.
Второ ниво на сигурност
9.16 При второ ниво на сигурност планът за сигурност на кораба определя мерките за сигурност, които ще се прилагат за защита на кораба срещу повишен риск от произшествие, свързано със сигурността, така че да се гарантира повишена бдителност и по-строг контрол. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 привличане на допълнителен персонал за извършване на обходи по палубните зони през часовете без човешко присъствие, за да се предотврати всякакъв неразрешен достъп;
.2 ограничаване на броя на точките за достъп до кораба и идентифицирането на тези, които следва да се затворят, включително средствата за надеждното им охраняване;
.3 предотвратяване на достъп до кораба откъм морето, като се предвидят, например, заедно с пристанищното съоръжение, патрулни обходи;
.4 установяване на зона за ограничен достъп до кораба от страната на кея в тясно сътрудничество с пристанищното съоръжение;
.5 по-често претърсване на лицата, на личните вещи и на превозните средства, натоварени на кораба;
.6 ескортиране на посетителите на борда на кораба;
.7 съобщаване на допълнителни данни за сигурността на целия персонал на кораба, с цел осведомяването им за всяка идентифицирана заплаха, като отново се подчертават процедурите за сигнализиране за съмнителни лица, действия или предмети и за необходимостта от повишена бдителност; и
.8 провеждане на цялостно или частично претърсване на кораба.
Трето ниво на сигурност
9.17 При трето ниво на сигурност корабът би следвало да спазва инструкциите, дадени от лицата, упълномощени да действат при инцидент или заплаха от произшествие, свързано със сигурността. Планът за сигурност на кораба би следвало да описва подробно мерките за сигурност, които могат да се вземат от кораба в тясно сътрудничество с отговорните лица и с пристанищното съоръжение. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 ограничаване на достъпа до една-единствена контролирана точка;
.2 предоставяне на достъп единствено на лицата, упълномощени да действат при инцидент или заплаха от инцидент по сигурността;
.3 ръководене на хората на борда;
.4 временно прекратяване на операциите по качване на борда и слизане от кораба;
.5 временно прекратяване на операциите по обработка на товара, по доставките и др.;
.6 евакуиране на кораба;
.7 преместване на кораба; и
.8 подготвяне на пълно или частично претърсване на кораба.
Зони за ограничен достъп на борда на кораба
9.18 Планът за сигурност на кораба би следвало да определи зоните за ограничен достъп, които се установяват на борда, да уточни техния обсег, периодите, през които те се прилагат, мерките за сигурност, които следва да се вземат, за да се контролира достъпът до тези зони. Зоните за ограничен достъп имат за цел:
.1 да възпрепятстват достъпа на неупълномощени лица;
.2 да защитават пътниците, персонала на кораба и персонала на пристанищните съоръжения или други лица, упълномощени да се намират на борда на кораба;
.3 да защитават чувствителните зони във вътрешността на кораба; и
.4 да защитават товара и провизиите на борда срещу всякакво престъпно посегателство.
9.19 Планът за сигурност на кораба би следвало да гарантира провеждането на ясно определена политика и ясно определени практики във всички зони на ограничен достъп, за да се контролира достъпът до тях.
9.20 Планът за сигурност на кораба би следвало да гарантира, че всички зони на ограничен достъп са ясно отбелязани, за да се обозначи, че достъпът до тях е ограничен и че наличието на неупълномощени лица в тези зони нарушава мерките за сигурност.
9.21 Зоните за ограничен достъп могат да включват:
.1 навигационния мостик, машинните отделения от категория А и други постове на сигурност така, както са определени в глава II-2;
.2 помещенията, съхраняващи оборудване и системи за сигурност и за наблюдение, както и тяхното управление и управлението на осветителните системи;
.3 помещенията, в които са разположени вентилационните и климатичните инсталации и други аналогични помещения;
.4 помещенията, даващи достъп до резервоарите за питейна вода, до помпите или колекторите;
.5 помещенията, в които се намират опасни стоки или потенциално опасни вещества;
.6 помещенията, в които се намират помпите и тяхното управление;
.7 товарните помещения и помещенията, съхраняващи провизиите на борда;
.8 помещенията за живеене на екипажа; и
.9 всяка друга зона с ограничен достъп, за да се гарантира сигурността на кораба, която офицерът по сигурността на компанията е декларирал като такава въз основа на оценката на сигурността на кораба.
Първо ниво на сигурност
9.22 При първо ниво на сигурност планът за сигурност на кораба би следвало да определи мерките за сигурност, които ще се прилагат в зоните с ограничен достъп. Те могат да включват:
.1 заключване или охраняване на точките за достъп;
.2 използване на оборудване за наблюдение на зоните;
.3 използване на пазачи или обходи; и
.4 използване на автоматични устройства за откриване на проникване, за да се алармира персоналът на кораба за достъп на неупълномощени лица.
Второ ниво на сигурност
9.23 При второ ниво на сигурност е подходящо да се повишат честотата и степента на наблюдение на зоните с ограничен достъп и да се засили контролът над достъпа до тези зони, за да се гарантира, че единствено упълномощените лица имат достъп до тях. Планът за сигурност на кораба определя прилагащите се допълнителни мерки за сигурност, които могат да включват:
.1 установяване на зони за ограничен достъп, прилежащи към точките на достъп;
.2 постоянна охрана на оборудването за наблюдение; и
.3 определяне на допълнителен персонал за охрана на зоните с ограничен достъп и осъществяване на обходи.
Трето ниво на сигурност
9.24 При трето ниво на сигурност корабът би следвало да спазва инструкциите от лицата, упълномощени да действат при инцидент или заплаха от инцидент за сигурността. Планът за сигурност на кораба би следвало да описва подробно мерките за сигурност, които могат да се вземат от кораба в тясно сътрудничество с отговорните лица и с пристанищното съ-
оръжение. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 установяване на допълнителни зони с ограничен достъп на борда на кораба в близост до мястото на инцидента по сигурността или предполагаемото място на заплаха за сигурността, до които достъпът е забранен; и
.2 претърсване в зоните с ограничен достъп в рамките на операции по претърсване на кораба.
Обработка на товара
9.25 Мерките за сигурност, свързани с обработката на товара, би следвало да позволяват:
.1 да бъде възпрепятствано всяко престъпно посегателство; и
.2 да бъде възпрепятствано качването на борда на товар, чийто превоз не е предвиден.
9.26 Мерките за сигурност, някои от които би следвало да могат да бъдат прилагани заедно с пристанищното съоръжение, следва да съдържат процедури за контрол на инвентара, който да се извършва на точките за достъп до кораба. Когато товарът се намира на борда на кораба, той би следвало да може да бъде идентифициран като одобрен за натоварване на борда на кораба. Освен това, мерките за сигурност би следвало да бъдат осъвременявани, за да не стане товарът обект на престъпни посегателства след натоварването му.
Първо ниво на сигурност
9.27 При първо ниво на сигурност планът за сигурност на кораба би следвало да определя мерките за сигурност, които ще се прилагат при обработката на товара. Те могат да се състоят във:
.1 извършване на редовни инспекции на товара, на транспортната техника и на товарните помещения преди и по време на операциите по обработка на товара;
.2 проверка дали натовареният товар отговаря на съответната документация;
.3 да се контролира, заедно с пристанищното съоръжение, превозните средства, които се натоварват на борда на кораби, превозващи автомобили, на ро-ро кораби и на пътнически кораби да се претърсват преди натоварването; честотата на тези претърсвания се уточнява в плана за сигурност на кораба; и
.4 проверка на пломбите и на другите средства за възпрепятстване на всякакво престъпно посегателство.
9.28 Инспектирането на товара може да се извършва по следните начини:
.1 визуален и физически оглед; и
.2 използване на устройства за визуализиране/детекция на механични устройства или използване на кучета.
9.29 В случай на редовни или повтарящи се премествания на товара офицерът по сигурността на компанията или офицерът по сигурността на кораба може след консултация с пристанищното съоръжение да сключи с товароизпращачите или с други лица, отговорни за тези товари, споразумения, обхващащи контрола извън съответното място, поставянето на пломби и восъчни печати, програмирането на придвижванията, документацията за доказателство и др. Тези споразумения се съобщават на заинтересования офицер по сигурността на пристанищното съоръжение и се одобряват от него.
Второ ниво на сигурност
9.30 При второ ниво на сигурност планът за сигурност на кораба би следвало да определя допълнителни мерки за сигурност, които ще се прилагат при обработката на товара. Те могат да включват:
.1 подробна инспекция на товара, транспортните механизми и товарните помещения;
.2 по-бърз контрол за гарантиране, че е натоварен единствено предвиденият товар;
.3 по-бързо претърсване на превозните средства, които ще се натоварват на кораби за превоз на автомобили, на ро-ро кораби и на пътнически кораби; и
.4 по-честа и по-подробна проверка на печатите и пломбите и на другите средства за възпрепятстване на всякакво престъпно посегателство.
9.31 Подробната инспекция на товара може да се извърши по следните начини:
.1 по-чести и по-подробни визуални и физически проверки;
.2 по-често използване на средства за визуализиране/детекция, на механични средства или на кучета; и
.3 координиране на засилените мерки за сигурност с експедитора или друга отговорна страна съгласно установените споразумения и процедури.
Трето ниво на сигурност
9.32 При трето ниво на сигурност корабът би следвало да спазва нарежданията на лицата, упълномощени да действат при инцидент или при заплаха от произшествие, свързано със сигурността. Планът за сигурност на кораба описва в подробности мерките за сигурност, които следва да бъдат взети на кораба в тясно сътрудничество с отговорните лица и с пристанищното съоръжение. Тези мерки могат да включват:
.1 временна отмяна на операциите по натоварване или разтоварване на товарите; и
.2 проверка на инвентара на опасните товари или потенциално опасните вещества, превозвани на борда, и при необходимост, тяхното местоположение.
Доставяне на провизиите на борда
9.33 Мерките за сигурност при доставяне на провизии на борда следва да се състоят във:
.1 проверка на провизиите на борда и целостта на опаковките;
.2 възпрепятстване провизиите на борда да бъдат приемани без инспекция;
.3 възпрепятстване на всякакво престъпно посегателство; и
.4 възпрепятстване провизиите на борда да бъдат приемани, ако не са били поръчани.
9.34 За кораби, използващи редовно пристанищното съоръжение, би могло да се окаже подходящо своевременното установяване на процедури между кораба, неговите доставчици и пристанищното съоръжение, обхващащи уведомлението и планирането на доставките, както и тяхната документация. Би следвало винаги да има начин да се потвърди, че представените за доставка бордни провизии са придружени от доказателство, че са поръчани за кораба.
Първо ниво на сигурност
9.35 При първо ниво на сигурност планът за сигурност на кораба би следвало да определя мерките за сигурност, които ще се прилагат при доставката на провизии на борда. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 проверка дали провизиите отговарят на поръчката, преди да бъдат натоварени на борда; и
.2 контрол провизиите на борда да бъдат незабавно поставени на сигурно място.
Второ ниво на сигурност
9.36 При второ ниво на сигурност планът за сигурност на кораба би следвало да определя допълнителни мерки за сигурност, които ще се прилагат при доставка на провизии на борда, като се предвиждат проверки преди приемането на провизиите на борда и чрез засилени инспекции.
Трето ниво на сигурност
9.37 При трето ниво на сигурност корабът би следвало да спазва инструкциите на лицата, упълномощени да действат при инцидент или заплаха от инцидент по сигурността. Планът за сигурност на кораба би следвало да описва подробно мерките за сигурност, които могат да бъдат взети на кораба в тясно сътрудничество с отговорните лица и с пристанищното съ-
оръжение. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 по-подробно инспектиране на провизиите на борда;
.2 ограничаване или временна отмяна на обработката на провизиите на борда; и
.3 отказ бордните провизии да бъдат приети на борда на кораба.
Обработка на непридружените багажи
9.38 Планът за сигурност на кораба би следвало да определи мерките за сигурност, които ще се прилагат, за да се гарантира, че непридруженият багаж (т.е. багажите, включително и личен багаж, който не принадлежи на пътник или на член на персонала на кораба, в точката за инспекция или на претърсване) ще бъде идентифициран и проверяван от скенери, включително и претърсван, преди да бъде приет на кораба. Не се предвижда тези багажи да бъдат подлагани на проверка чрез сканиране едновременно на кораба и в пристанищното съоръжение. В случай че и двете страни разполагат с пригодно оборудване, проверката чрез сканиране следва да се извърши от пристанищното съоръжение. Необходимо е да има тясно сътрудничество с пристанищното съоръжение, както и да бъдат взети мерки за гарантиране, че непридружените багажи са обработени в пълна сигурност след проверката със скенер.
Първо ниво на сигурност
9.39 При първо ниво на сигурност планът за сигурност на кораба би следвало да определя мерки за сигурност, които ще се прилагат при обработката на непридружените багажи, за да бъдат подложени на проверка чрез сканиране или на претърсване до 100 % от непридружените багажи, по-специално посредством рентгенов апарат.
Второ ниво на сигурност
9.40 При второ ниво на сигурност планът за сигурност на кораба би следвало да определя допълнителни мерки за сигурност, които ще се прилагат при обработката на непридружените багажи, които следва да се подложат на рентгенова проверка в степен 100 %.
Трето ниво на сигурност
9.41 При трето ниво на сигурност корабът би следвало да спазва инструкциите на лицата, упълномощени да действат при инцидент или заплаха за инцидент по сигурността. Планът за сигурност на кораба описва подробно мерките за сигурност, които могат да бъдат взети на кораба в тясно сътрудничество с отговорните лица и с пристанищното съоръжение. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 подлагане на непридружените багажи на по-подробна проверка чрез сканиране, като се извършва, например, рентгенов преглед под поне два различни ъгъла;
.2 подготовка за ограничаване или временна отмяна на операциите по обработка на непридружените багажи; и
.3 отказ за приемане на непридружени багажи на борда на кораба.
Наблюдение на сигурността на кораба
9.42 Корабът следва да е снабден със средства, осигуряващи наблюдението му, това на зоните с ограничен достъп на борда и зоните около кораба. Тези средства за наблюдение могат да включват използването на:
.1 осветителни системи;
.2 вахтен персонал, охрана, натоварена със сигурността и с охранителни дейности на палубата, включително обходи; и
.3 автоматични устройства за откриване на проникване и оборудване за наблюдение.
9.43 Когато се използват, автоматичните системи за откриване на проникване би следвало да задействат звукова и/или визуална алармена система на охранявано или постоянно наблюдавано място.
9.44 Планът за сигурност на кораба би следвало да определя процедурите и оборудването, необходими за всяко ниво за сигурност, както и средствата за гарантиране на постоянното функциониране на оборудването за наблюдение, като се вземат предвид евентуалното влияние на метеорологичните условия или прекъсване на електрозахранването.
Първо ниво на сигурност
9.45 При първо ниво на сигурност планът за сигурност на кораба би следвало да определя мерките за сигурност, които се прилагат и които могат да представляват комбинация от осветителни уредби, охранителни служби, охрана по сигурността или оборудване по сигурността и за наблюдение, позволяващо на персонала, който отговаря за сигурността на кораба, да осъществява общо наблюдение на кораба и по-специално на преградите и зоните на ограничен достъп.
9.46 Палубата на кораба и точките за достъп до кораба би следвало да бъдат осветени във вечерните часове и в периодите на слаба видимост, когато корабът извършва взаимодействие кораб/пристанище или когато се намира в пристанищно съоръжение или на котвена стоянка, когато е необходимо. Когато плават, корабите би следвало да използват, когато се окаже необходимо, максимално осветление, съвместимо със сигурността на плаването, с оглед действащите разпоредби на Международния регламент от 1972 г. за предотвратяване на абордажите в открито море. При установяването на пригодната интензивност и местоположението на осветлението, следва да се взема предвид следното:
.1 персоналът на кораба би следвало да може да открива дейности, провеждащи се във вътрешността на кораба както откъм сушата, така и откъм морето;
.2 осветлението би следвало да обхваща зоната на кораба и тази около кораба;
.3 осветлението следва да улеснява идентификацията на лицата на точките за достъп; и
.4 осветлението може да се предостави при съгласуване с пристанищното съоръжение.
Второ ниво на сигурност
9.47 При второ ниво на сигурност планът за сигурност на кораба би следвало да определя допълнителните мерки за сигурност, които ще се прилагат за засилване на средствата за контрол и наблюдение. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 извършване на по-чести и по-задълбочени обходи за сигурност;
.2 увеличаване на периметъра и интензивността на осветлението или използването на оборудване за сигурност и наблюдение;
.3 предвиждане на допълнителен персонал за гарантиране на сигурността; и
.4 осигуряване на координацията с обходите, осъществявани от патрулни кораби по вода и с пеши или моторизирани обходи откъм сушата, ако са предвидени.
9.48 Допълнителното осветление може да е необходимо за защита от повишен риск от произшествие, свързано със сигурността. В такъв случай това осветление може да се осигури при съгласуване с пристанищното съоръжение, за да предостави допълнително осветление откъм сушата.
Трето ниво на сигурност
9.49 При трето ниво на сигурност корабът би следвало да спазва инструкциите на лицата, упълномощени да действат при инцидент или при заплаха от произшествие, свързано със сигурността. Планът за сигурност на кораба описва подробно мерките за сигурност, които могат да се вземат на кораба в тясно сътрудничество с отговорните лица и с пристанищното съоръжение. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 включване на цялото осветление на борда на кораба или осветяване на зоната около кораба;
.2 включване на цялото оборудване за наблюдение на борда, което е в състояние да отчете дейности на борда или в близост до кораба;
.3 максимално продължаване на времето, през което оборудването за наблюдение може да продължи да отчита;
.4 подготовка за подводна инспекция на корпуса на кораба; и
.5 предприемане на мерки, включително и бавно завъртане на витлата на кораба, ако това е възможно на практика, за да се предотврати подводният достъп до корабния корпус.
Разлики в нивата на сигурност
9.50 Планът за сигурност на кораба би следвало да определя процедурите и мерките за сигурност, които могат да бъдат въведени на кораба, ако корабът прилага ниво на сигурност, по-високо от прилаганото на пристанищно съоръжение.
Дейности, които не са предвидени в кодекса
9.51 Планът за сигурност на кораба би следвало да уточнява процедурите и мерките за сигурност, които следва да се приложат на кораба, когато:
.1 се намира в пристанище на държава, която не е договарящо правителство;
.2 извършва взаимодействие с кораб, за който не се прилага настоящият кодекс;
.3 извършва взаимодействие със закотвени или плаващи платформи или стационарна сондажна платформа; или
.4 извършва взаимодействие с пристанище или пристанищно съоръжение, което не е задължено да отговаря на разпоредбите на глава XI-2 и на част А от настоящия кодекс.
Декларации за сигурност
9.52 Планът за сигурност на кораба би следвало да описва подробно как да се обработват декларациите за сигурност, искани от дадено пристанищно съоръжение, и обстоятелствата, при които самият кораб следва да поиска декларация за сигурност.
Проверка и ревизия
9.53 Планът за сигурност на кораба би следвало да посочва как офицерът по сигурността на компанията и офицерът по сигурността на кораба имат намерение да проверяват ефикасността на плана за сигурност на кораба и процедурите, които се следват при ревизиране, актуализиране или изменение на плана за сигурност на кораба.
10. РЕГИСТРИ
Общи положения
10.1 Регистрите би следвало да бъдат на разположение на надлежно упълномощените служители на договарящите правителства, за да могат последните да проверяват дали разпоредбите на плановете за сигурност на корабите се прилагат на практика.
10.2 Регистрите могат да бъдат съхранявани под каквато и да е форма, но следва да бъдат защитени срещу всякакъв неразрешен достъп или разпространение.
11. ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОМПАНИЯТА
Съответните препоръки са изброени в раздели 8, 9 и 13.
12. ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА КОРАБА
Съответните препоръки са изброени в раздели 8, 9 и 13.
13. ОБУЧЕНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ
Обучение
13.1 Офицерът по сигурността на компанията, компетентният персонал на компанията, който е на сушата, и офицерът по сигурността на кораба би следвало да имат познания и да бъдат обучавани в някои или във всички следващи области според целесъобразността:
.1 администриране на сигурността;
.2 съответни международни конвенции, препоръки, сборници с правила и кодекси;
.3 съответно национално законодателство и нормативна уредба;
.4 отговорност и функции на другите органи по сигурност;
.5 методология за оценяване на сигурността на кораба;
.6 методи за посещение и инспектиране във връзка със сигурността на кораба;
.7 операции на корабите и на пристанищата и условия за тези операции;
.8 мерки за сигурност, прилагащи се на борда на кораба и в пристанищното съоръжение;
.9 подготовка, намеса и планиране на тревога;
.10 техники за обучение в областта на сигурността, включително мерки и процедури за сигурност;
.11 обработване на поверителни сведения във връзка със сигурността и съобщения, свързани със сигурността;
.12 познаване на актуалните заплахи за сигурността и различните им форми;
.13 идентифициране и откриване на оръжия и опасни вещества и устройства;
.14 разпознаване на недискриминационна основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които биха представлявали заплаха за сигурността;
.15 похвати, използвани за заобикаляне на мерките за сигурност;
.16 оборудване и системи за сигурност и ограничения в ползването им;
.17 методи за проверки, инспекции, контрол и наблюдение;
.18 методи на физическо претърсване и инспекция без натрапване;
.19 упражнения и тренировки в областта на сигурността, включително упражнения и тренировки с пристанищните съоръжения; и
.20 оценка на упражненията и тренировките в областта на сигурността.
13.2 Освен това, офицерът по сигурност-
та на кораба би следвало да има адекватни познания и да получи подготовка в някои или във всички следващи области, според целесъобразността:
.1 план на кораба;
.2 план за сигурност на кораба и съответстващите му процедури (включително подготовка за начина на реагиране при инцидент, базиран на сценарий);
.3 подготовка на пътниците и техниката за контрол;
.4 функциониране на оборудването и системите за сигурност; и
.5 подлагане на изпитване, калибриране и когато корабът е в открито море, поддържане на оборудването и системите за сигурност.
13.3 Персоналът на борда, натоварен със специфични задачи в областта на сигурността, би следвало да има достатъчни познания и да е в състояние да поеме поверените задачи, а именно, ако е целесъобразно:
.1 познания на актуалните заплахи за сигурността и различните им форми;
.2 откриване и разпознаване на оръжия и опасни вещества и устройства;
.3 идентифициране на характеристиките и поведението на лицата, които биха могли да застрашат сигурността;
.4 похвати, използвани за заобикаляне на мерките за сигурност;
.5 подготовка на пътниците и на техниката за контрол;
.6 комуникации, свързани със сигурността;
.7 познаване на процедурите и плана за обща тревога;
.8 функциониране на оборудването и системите за сигурност;
.9 поставяне на изпитание, калибриране и когато корабът е в открито море, поддържане на оборудването и системите за сигурност;
.10 техники на инспекция, контрол и наблюдение; и
.11 методи на физическо претърсване на хората, личните багажи, багажите, товара и провизиите на борда.
13.4 Всички други членове на персонала на борда би следвало да имат достатъчни познания за съответните разпоредби на плана за сигурност на кораба и да не срещат затруднения с тях, а именно:
.1 обозначение и приложения на различните нива на сигурност;
.2 познания за процедурите и плановете за обща тревога;
.3 идентификация и откриване на оръжия и опасни вещества и устройства;
.4 разпознаване на недискриминационна основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които биха могли да представляват заплаха за сигурността;
.5 използвани похвати за заобикаляне на мерките за сигурност.
Упражнения и тренировки
13.5 Упражненията и тренировките имат за цел да гарантират, че персоналът на борда притежава необходимата компетентност да изпълнява всички възложени задачи в областта на сигурността на всички нива на сигурност и да идентифицира всякаква нередност на системата за сигурност, която е необходимо да се отстрани.
13.6 За гарантиране на ефикасността на изпълнението на разпоредбите на плана за сигурност на кораба упражненията би следвало да се провеждат поне веднъж на три месеца. Освен това, в случай, когато повече от 25 % от персонала на кораба е бил заменен в който и да е момент от персонал, който преди това не е участвал в упражнение на борда на този кораб през последните три месеца, би следвало да се извърши упражнение в седмицата след смяната на персонала. Тези упражнения би следвало да обхващат индивидуалните елементи на плана, каквито са заплахите за сигурността, изброени в параграф 8.9.
13.7 Различни типове упражнения, които могат да включват участие на офицери по сигурността на компанията, офицери по сигурността на пристанищното съоръжение, съответните власти на договарящите правителства, както и офицери по сигурността на кораба, ако са налице, би следвало да се извършват поне веднъж на календарна година, като интервалът между упражненията не надвишава 18 месеца. Тези упражнения би следвало да тестват комуникациите, координацията, наличността на ресурсите и отговора на заплахата. Тези упражнения могат:
.1 да бъдат провеждани в действителни мащаби или в реални условия;
.2 да се състоят в теоретична симулация или семинар; или
.3 да бъдат комбинирани с други упражнения, като упражнения за издирване и спасяване или за намеса при тревога.
13.8 Участието на компанията в упражнение с друго договарящо правителство би следвало да се признае от администрацията.
14. СИГУРНОСТ НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
Съответните препоръки са изброени в раздели 15, 16 и 18.
15. ОЦЕНКА НА СИГУРНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
Общи положения
15.1 Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение може да се извърши от призната организация по сигурността. Във всеки случай извършената оценка на сигурността на пристанищното съоръжение може да бъде одобрена само от съответното договарящо правителство.
15.2 Ако договарящото правителство ползва услугите на призната организация по сигурност-
та за изучаване и проверка на съобразността на оценката на сигурността на пристанищното съоръжение, тази призната организация по сигурността не следва да има никаква връзка с призната организация за сигурност, която е извършила или подпомогнала извършването на тази оценка.
15.3 Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение обхваща следните елементи на пристанищното съоръжение:
.1 физическа сигурност;
.2 структурна цялост;
.3 системи за индивидуална защита;
.4 общи процедури;
.5 радио- и телекомуникационни системи, включително компютърни системи и мрежи;
.6 инфраструктура на съответните транспортни системи;
.7 колективни услуги; и
.8 други зони, на които, ако се нанесат щети или се използват за непозволено наблюдение, представляват риск за хората, имуществото или операциите във вътрешността на пристанищното съоръжение.
15.4 Лицата, участващи в оценката на сигурността на пристанищното съоръжение, би следвало да могат да получават помощ от експерти относно:
.1 познаването на актуалните заплахи за сигурността и на различните им форми;
.2 идентификация и откриване на оръжия и опасни вещества и устройства;
.3 разпознаване на недискриминационна основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които биха могли да представляват заплаха за сигурността;
.4 техниките, използвани за заобикаляне на мерките за сигурност;
.5 методите, използвани за причиняване на произшествие, свързано със сигурността;
.6 въздействието на експлозивите върху структурите и услугите на пристанищното съоръжение;
.7 сигурността на пристанищното съоръжение;
.8 търговските практики в пристанището;
.9 планирането на непредвидени ситуации, подготовката на ситуациите на тревога и мерките, които се вземат за противодействие;
.10 физическите мерки за сигурност, например оградите;
.11 радио- и телекомуникационните системи, включително компютърните системи и мрежи;
.12 транспорт и строително инженерство; и
.13 операциите на корабите и на пристанищата.
Идентификация и оценка на важното имущество и инфраструктура, които е важно да бъдат опазени
15.5 Идентификацията и оценката на имуществото и на инфраструктурните елементи са процес, позволяващ да се определи важността на структурите и на благоустройството за функционирането на пристанищното съоръжение. Този процес на идентификация и оценка е от основна важност, защото предоставя база, позволяваща да се определи стратегията за смекчаване на насоченото въздействие върху имуществото и структурите, което е от особена важност за опазването им срещу произшествие, свързано със сигурността. Този процес би следвало да отчита потенциалните загуби на човешки животи, икономическата важност на пристанището, символичната му стойност и наличието на съоръжения на държавата.
15.6 Идентификацията и оценката на имуществото и инфраструктурите би следвало да позволява тяхното йерархично подреждане в зависимост от относителната важност на изискването да бъдат опазвани. От първостепенно значение би следвало да е стремежът да не се допуска смърт или нараняване. Важно е също да се определи дали пристанищното съоръжение, структурата или съоръжението може да продължи да функционира без съответното имущество и в каква степен е възможно да се възстанови бързо нормалното функциониране.
15.7 Имуществото и инфраструктурите, които би следвало да бъдат оценени като важни за опазване, могат да включват:
.1 достъпа, входовете, заобикалящата вода и котвените стоянки, зоните за маневриране и за акостиране;
.2 съоръженията, терминалите, зоните за поставяне на товара и на средствата за поддръжка на товарите;
.3 системите, като електрозахранващите мрежи, радио- и телекомуникационните системи и компютърните системи и мрежи;
.4 системите за контрол на движението на пристанищни плавателни съдове и помощните системи за навигация;
.5 електроцентралите, кръговете за преместване на товарите и водоснабдяването;
.6 пристанищата, железопътните линии, пътищата;
.7 корабите, обслужващи пристанищата, включително пилотските кораби, влекачите, плоскодънните товарно-разтоварни кораби и др.;
.8 оборудването и системите за сигурност и наблюдение; и
.9 прилежащите на пристанищното съ-
оръжение води.
15.8 От първостепенна важност е да се идентифицират ясно имуществата и инфраструктурите с оглед оценката на нормите за сигурност на пристанищното съоръжение, подреждане по приоритет на мерките за защита и решенията относно предоставянето на ресурси за по-добра защита на пристанищното съоръжение. Този процес може да включва задължителни консултации със съответните власти, които отговарят за прилежащите на пристанищното съоръжение структури, за които е налице риск да увредят съоръжението или да бъдат използвани за причиняване на вреди на съоръжението, за незаконно наблюдение на съоръжението или за отклоняване на вниманието.
Идентифициране на възможните заплахи срещу имуществото и инфраструктурите и на вероятността те да бъдат реализирани, с оглед установяването на мерки за сигурност, подредени по приоритет
15.9 Би следвало да се идентифицират актовете, при които е налице риск да се застраши сигурността на имуществото и на инфраструктурите, както и на методите за изпълнение на тези актове, с оглед оценка на уязвимостта на дадено имущество или място на произшествие, свързано със сигурността, и за въвеждането след подреждане по при-
оритет на мерките за сигурност, изисквани за планирането и предоставянето на ресурси. За идентифицирането и оценката на всеки потенциален акт и методиката му на противодействие би следвало да се вземат предвид различни фактори, сред които оценките от публични органи на заплахата. Отговорните лица за оценката, които идентифицират и оценяват заплахите, не следва да се опират на най-лошите сценарии, за да дават съвети за планирането и разпределението на ресурси.
15.10 Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение би следвало да включва оценка, извършена в сътрудничество със съответните органи по сигурността, за определяне на:
.1 всички особености на пристанищното съоръжение, включително морския превоз, използващ съоръжението, които създават условия то да стане цел на нападение;
.2 вероятните последици от нападение над или в пристанищното съоръжение в смисъл на загуби на човешки живот, вреди на имущество, затруднения за икономическите дейности, включително объркване на транспортните системи;
.3 намеренията и ресурсите на тези, които биха организирали такова нападение; и
.4 възможния вид или видове нападение, за да се получи глобална оценка на степента на риска, като се вземе предвид до каква степен мерките за сигурност следва да се осъвременяват.
15.11 Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение би следвало да отчита всички възможни заплахи, които могат да включат следните видове инциденти по сигурността:
.1 увреждане или разрушаване на пристанищното съоръжение или на кораба, например от експлозивни материали, палеж, саботаж или вандализъм;
.2 отклоняване или отвличане на кораба или на хората на борда;
.3 престъпно посегателство срещу товара, срещу основните материали или системи на кораба или провизиите на борда;
.4 неразрешен достъп или използване, включително наличие на нелегални пътници;
.5 контрабанда на оръжие или на материали, включително на оръжия за масово поразяване;
.6 използването на кораба за превоз на хора и на оборудването им, имащи намерение да предизвикат произшествие, свързано със сигурността;
.7 използването на самия кораб като оръжие или като средство за причиняване на вреди или разрушения;
.8 блокиране на входовете на пристанището, шлюзовете, местата за слизане на брега и др.; и
.9 ядрено, биологично или химическо нападение.
15.12 Този процес би следвало да поражда задължението да бъдат консултирани съответните отговорни власти на структурите, прилежащи към пристанищното съоръжение, които биха могли да причинят щети на съоръжението или да бъдат използвани за причиняване на щети на съоръжението, за незаконно наблюдение на съоръжението или за отклоняване на вниманието.
Идентификация, селекция и класиране според приоритета на насрещните мерки и на промените в процедурите и ефикасността, с която те могат да намалят уязвимостта
15.13 Идентификацията и класирането според приоритета на насрещните мерки имат за цел да гарантират, че са използвани най-ефикасните мерки за сигурност за намаляване на уязвимостта на дадено пристанищно съоръжение или на взаимодействието кораб/пристанище от възможни заплахи.
15.14 Мерките за сигурност следва да бъдат подбирани в контекста на фактори като тяхната способност да намаляват вероятността за извършване на нападение и следва да бъдат оценявани, като се вземат предвид сведенията, които включват:
.1 анкети, инспекции и проверки за сигурност;
.2 разговори със собственици и ползватели на пристанищно съоръжение и със собственици/ползватели на прилежащи структури, ако е уместно;
.3 история на инцидентите по сигурността; и
.4 операции, водени в рамките на пристанищното съоръжение.
Идентификация на уязвимите точки
15.15 Идентификацията на уязвимите точки на физическите структури, на системите за защита на персонала, на процедурите и другите елементи, които могат да доведат до произшествие, свързано със сигурността, може да послужи за определяне на възможностите за отстраняване или за намаляване на уязвимите точки. Например чрез анализ биха могли да бъдат открити уязвимите точки в системите за сигурност или незащитените инфраструктури на дадено пристанищно съоръжение, като водоснабдителната система, палубите и др. Въпросът с тях би могъл да се реши с физически мерки, като например постоянни прегради, аларми, техника за наблюдение и др.
15.16 Идентификацията на уязвимите точки би следвало да включва проучване на следното:
.1 достъпа откъм морето и откъм сушата до пристанищното съоръжение и към корабите на котва в съоръжението;
.2 целостта на структурата на кейовете, съоръженията и другите свързани с тях структури;
.3 действащите мерки и процедури за сигурност, включително системите за идентифициране;
.4 действащите мерки и процедури за сигурност за пристанищните услуги и колективните услуги;
.5 мерките за защита на радио- и телекомуникационните средства, пристанищните услуги и колективните услуги, включително компютърните системи и мрежи;
.6 прилежащите зони, които могат да бъдат използвани по време на нападение или за нападение;
.7 съществуващите споразумения с частните дружества, предлагащи услуги по сигурността, обхващащи страната откъм сушата/страната откъм морето;
.8 всички противоречащи принципи в рамките на мерките и процедурите за безопасност и сигурност;
.9 всякакъв конфликт между задачите, възложени на пристанищното съоръжение, и техните задачи, свързани със сигурността;
.10 всяко ограничение в областта на изпълнението и всяко ограничение по отношение на персонала;
.11 всяка слабост, идентифицирана по време на подготовка и на упражнения; и
.12 всяка слабост, идентифицирана по време на рутинни операции след инциденти или тревога в уведомлението за проблеми, свързани със сигурността, в изпълнението на мерките за контрол, проверките и др.
16. ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
Общи положения
16.1 Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение носи отговорност за установяването на план за сигурност на пристанищното съоръжение. Въпреки че офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение не следва непременно да изпълнява лично всички задачи, свързани с неговите функции, той е последната отговорна инстанция за правилното изпълнение на тези задачи.
16.2 Всеки един от плановете за сигурност на пристанищното съоръжение има различно съдържание според особеностите на пристанищното съоръжение или съоръжения, за които е създаден. Оценката на сигурността на пристанищното съоръжение позволява да се идентифицират специфичните характеристики на пристанищното съоръжение, както и потенциалните рискове в областта на сигурността, които са задължили офицера по сигурността на пристанищното съоръжение да установи план за сигурност на пристанищното съоръжение. Тези характеристики, както и други национални или местни елементи, свързани със сигурността, се вземат под внимание в плана за сигурност на пристанищното съ-
оръжение при подготвянето му. Въвеждат се и подходящи мерки за сигурност за свеждане до минимум на риска от нарушение на мерките за сигурност и последиците от потенциалните рискове. Договарящите правителства могат да предоставят съвети за подготовката на план за сигурност на пристанищното съоръжение и за неговото съдържание.
16.3 Всеки план за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало:
.1 да описва в подробности организацията на сигурността на пристанищното съоръжение;
.2 да описва подробно връзките на тази организация с компетентните власти и със системите за комуникация за осигуряването на постоянно ефикасно действие на тази организация, както и връзките на тази организация по-специално с корабите, намиращи се в пристанището;
.3 да описва подробно както оперативните, така и физическите елементарни мерки за сигурност, които ще се въведат при първо ниво на сигурност;
.4 да описва подробно допълнителните мерки за сигурност, които ще позволят на пристанищното съоръжение да премине без загуба на време на второ ниво на сигурност и ако е необходимо, на трето ниво на сигурност;
.5 да предвижда процедури за редовно проучване или проверка на плана за сигурност на пристанищното съоръжение и на измененията му, като се вземат предвид опитът или промените в обстоятелствата; и
.6 да описва процедурите за уведомяване на точките за контакт към съответните договарящи правителства.
16.4 Изработването на ефикасен план за сигурност на пристанищното съоръжение се основава на задълбочена оценка на всички въпроси, имащи отражение върху сигурността на пристанищното съоръжение, и по-специално се основава на задълбочено познаване на физическите и оперативните характеристики на всяко пристанищно съоръжение.
16.5 Договарящите правителства би следвало да одобряват плана за сигурност на пристанищното съоръжение на пристанищните съоръжения под тяхна юрисдикция. Договарящите правителства би следвало да приемат процедури, позволяващи да се определи дали всеки план за сигурност на пристанищното съоръжение остава ефикасен и дали могат да изискват планът за сигурност на пристанищното съоръжение да бъде изменен, преди да е одобрен или след като е бил одобрен. Планът за сигурност на пристанищното съоръжение следва да посочва, че отчетите за инциденти и за заплахи за инциденти по сигурността, за изпитания, проверки, подготовка и упражнения следва да се съхраняват като доказателства, че планът отговаря на предписанията.
16.6 Мерките за сигурност, предвидени в плана за сигурност на пристанищното съоръжение, би следвало да се въведат в разумен срок след одобряването на плана за сигурност на пристанищното съоръжение. Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да посочва датата, на която ще бъде въведена всяка от мерките. Ако съществува риск въвеждането на тези мерки да закъснее, би следвало да се уведоми договарящото правителство, отговорно за одобрението на плана за сигурност на пристанищното съоръжение, за да се обсъди с него и да се реши да се изработят други временни удовлетворяващи мерки, които осигуряват еквивалентна степен на сигурност през преходния период.
16.7 Използването на огнестрелни оръжия на борда или в близост до корабите и в пристанищните съоръжения може да породи особени и значими рискове за сигурността, по-специално за някои опасни или потенциално опасни вещества, и би следвало да се предвиди използването им с голяма предпазливост. В случай че дадено договарящо правителство реши, че е необходимо да се използва въоръжен персонал в тези зони, това договарящо правителство би следвало да следи този персонал да е надлежно упълномощен и подготвен за използването на тези оръжия и да познава специфичните рискове, съществуващи в тези зони в областта на сигурността. Ако договарящото правителство разреши използването на огнестрелни оръжия, то би следвало да даде специфични инструкции за сигурност. Планът за сигурност на пристанищното съоръжение следва да съдържа специфични препоръки в тази област, особено относно неговото прилагане за корабите, превозващи опасни или потенциално опасни товари.
Организация и изпълнение на задачите, свързани със сигурността на пристанищното съоръжение
16.8 Освен препоръките, изложени в параграф 16.3, планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да посочи следните елементи, отнасящи се до всички нива на сигурност:
.1 ролята и структурата на организацията за сигурност на пристанищното съоръжение;
.2 задачите и отговорностите на целия персонал на пристанищното съоръжение, осъществяващ функции, свързани със сигурността, и подготовката, която те следва да получат, както и необходимите мерки за осъществяване на оценка на ефикасността на всеки член от персонала;
.3 връзките на организацията за сигурност на пристанищното съоръжение с други национални или местни власти, имащи отговорности в областта на сигурността;
.4 системите за комуникация, предвидени за осигуряване на ефикасна и непрекъсната комуникация между персонала на пристанищното съоръжение, отговорен за сигурността, корабите, намиращи се в пристанището, и когато е уместно – местните или националните власти, имащи отговорности в областта на сигурността;
.5 процедурите или мерките за защита, необходими за осигуряване на непрекъснати комуникации;
.6 процедурите и практиките за защита на поверителните сведения относно сигурността, които са на разположение в печатна или електронна форма;
.7 необходимите процедури за оценка дали мерките и процедурите за сигурност и средствата за сигурност остават ефикасни, включително процедурите, позволяващи идентифицирането и отстраняването на нередности или пропуски в действието на тези средства;
.8 процедурите, чрез които се гарантират проверката и оценяването на докладите относно евентуално неспазване на мерките за сигурност или проблеми, свързани със сигурността;
.9 процедурите, свързани с обработката на товара;
.10 процедурите за доставка на провизии на борда;
.11 процедурите, позволяващи да се поддържа и актуализира инвентарът на опасните товари и на потенциално опасните вещества, намиращи се в пристанищното съоръжение, включително тяхното местонахождение;
.12 средствата за алармиране на обходите откъм морето и на екипите, специализирани в претърсването, и средствата за използване на техните услуги, включително за издирване на взривни вещества и подводни инспекции;
.13 процедурите, позволяващи да се подпомагат офицерите по сигурността на кораба при потвърждаване на самоличността на хората, желаещи да се качат на борда, ако е необходимо; и
.14 процедурите, позволяващи да се улеснят отпуските на суша на персонала на кораба или смените на персонала, както и достъпът до кораба на посетители, включително представители на органите, натоварени със следенето на здравословните условия на работа на моряците.
16.9 Останалата част от раздел 16 изрично обхваща мерките за сигурност, които биха могли да бъдат взети при всяко ниво на сигурност, относно:
.1 достъпа до пристанищното съоръжение;
.2 зоните за ограничен достъп във вътрешността на пристанищното съоръжение;
.3 обработката на товара;
.4 доставката на провизии на борда;
.5 обработката на непридружените багажи; и
.6 контрола на сигурността на пристанищното съоръжение.
Достъп до пристанищното съоръжение
16.10 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да посочва мерките за сигурност, позволяващи защитата на всички начини за достъп до пристанищното съоръжение, посочени в плана за сигурност на пристанищното съоръжение.
16.11 За всеки от тези начини за достъп планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да идентифицира пригодното местонахождение или ограниченията, или забраните за достъп, които ще се прилагат на всяко ниво на сигурност. Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да уточнява типа ограничение или забрана, което ще се прилага, и начините за това прилагане.
16.12 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя за всяко ниво на сигурност съответния начин за идентифициране на лицата, които ще бъдат упълномощени да имат достъп до пристанищното съоръжение или да остават във вътрешността на пристанищното съ-
оръжение, без да бъдат разпитвани. За тази цел би могло да се окаже необходимо да се уточни пригодна система за постоянна и за временна идентификация съответно за персонала на пристанищното съоръжение и за посетителите. Всяка система за идентификация следва, когато това е практически възможно, да бъде съобразена със системата, прилагаща се за корабите, които използват редовно пристанищното съоръжение. Пътниците би следвало да са в състояние да докажат своята самоличност чрез бордни карти, билети и т.н., но не следва да им се разрешава да навлизат в зоните с ограничен достъп без надзор. Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да предвижда разпоредби, така че системата за идентификация да се актуализира и неспазването на процедурите да подлежи на дисциплинарни мерки.
16.13 Лицата, които отказват или не са в състояние да докажат при поискване своята самоличност и/или да потвърдят целта на своето посещение, получават отказ за достъп до пристанищното съоръжение и за опита им да получат достъп до пристанищното съоръжение се уведомяват офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение и националните или местните власти, отговорни за сигурността.
16.14 Планът за сигурността на пристанищното съоръжение би следвало да уточнява мястото, където следва да се извърши претърсването на хората и на техните лични багажи, както и на превозните средства. Тези места би следвало да са разположени така, че претърсването да може да се извърши без прекъсване, каквито и да са метеорологичните условия, според честотата, уточнена в плана за сигурност на пристанищното съоръжение. След като бъдат претърсени, хората, личните багажи и превозните средства би следвало да се отправят направо към зоните за натоварване и качване на борда, за изчакване и за качване на борда на регламентираните превозни средства.
16.15 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да уточнява отделни места за лицата и техните лични багажи, които са били проверени, и за лицата и техните лични багажи, които не са проверени, и ако е възможно, зоните, отделени за пътници, качващи се на борда, и за пътници, които слизат, за корабния персонал и техните лични багажи, за да се гарантира, че хората, които не са били проверени, няма да влязат в контакт с хората, които са били проверени.
16.16 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя честотата на проверките на достъпа в пристанищното съоръжение и по-специално дали те следва да се извършват на случаен или произволен принцип.
Първо ниво на сигурност
16.17 При първо ниво на сигурност планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да посочва контролните точки, където могат да бъдат прилагани следните мерки за сигурност:
.1 зоните на ограничен достъп, които следва да се отделят чрез ограда или прегради от тип, одобрен от договарящото правителство;
.2 контрол на самоличността на всички лица, желаещи да влязат в пристанищното съоръжение и имащи връзка с даден кораб, и по-специално пътниците, корабният персонал и посетителите, както и техните мотиви, като се проверяват, например, инструкциите за качване на борда, пътническите билети, бордните карти, служебните карти и др.;
.3 инспектиране на превозните средства, използвани от лицата, желаещи да влязат в пристанищното съоръжение и имащи връзка с даден кораб;
.4 проверка на самоличността на персонала на пристанищното съоръжение и на лицата, работещи вътре в пристанищното съоръжение, както и техните превозни средства;
.5 да се ограничи достъпът с оглед изключване на лицата, които не са работници или служители в пристанищното съоръжение или във вътрешността му, ако тези лица не могат да докажат самоличността си;
.6 да се извършва претърсване на хората, на личните багажи, на превозните средства и на тяхното съдържание; и
.7 да се идентифицират всички точки на достъп, които, ако не се използват редовно, следва да бъдат постоянно затворени и заключени.
16.18 При първо ниво на сигурност би следвало да е възможно да бъдат претърсвани всички лица, желаещи да влязат в пристанищното съоръжение. Честотата на тези претърсвания, включително произволните претърсвания, се уточнява в одобрения план за сигурност на пристанищното съоръжение и следва изрично да бъде одобрена от договарящото правителство. Не би следвало да се поставя задача на членовете на персонала на кораба да претърсват свои колеги или техните лични багажи, освен ако не са налице сериозни основания, свързани със сигурността, те да извършват това. Такава инспекция следва да се води при пълно спазване на човешките права и зачитане на човешкото достойнство.
Второ ниво на сигурност
16.19 При второ ниво на сигурност планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя допълнителните мерки за сигурност, които ще се прилагат и които могат да се състоят в следното:
.1 определяне на допълнителен персонал за пазене на точките за достъп и преградите в периметъра на обхода;
.2 ограничаване на броя точки за достъп до пристанищното съоръжение, като се посочват тези, които следва да бъдат затворени и начините за тяхното охраняване;
.3 предвиждане на начини за възпрепятстване на всякакво преминаване през останалите точки за достъп, например охранителните бариери;
.4 по-чести претърсвания на хората, на личните багажи и на превозните средства;
.5 отказ за достъп за посетителите, които не могат да предоставят удостоверимо оправдание, което да обяснява защо желаят да влязат в пристанищното съоръжение; и
.6 използване на патрулни кораби за засилване на сигурността откъм морето.
Трето ниво на сигурност
16.20 При трето ниво на сигурност пристанищното съоръжение би следвало да спазва инструкциите на лицата, упълномощени да действат при инцидент или при заплаха от произшествие, свързано със сигурността. Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да описва подробно мерките за сигурност, които могат да бъдат взети в пристанищното съоръжение в тясно сътрудничество с отговорните лица и с корабите, намиращи се в пристанищното съоръжение. Тези мерки биха могли да се състоят във:
.1 временна забрана на достъпа до част от или до цялото пристанищно съоръжение;
.2 предоставяне на достъп единствено на лицата, упълномощени да действат при инцидент или при заплаха за произшествие, свързано със сигурността;
.3 временна отмяна на движението на пешеходци или на превозни средства в част от или в цялото пристанищно съоръжение;
.4 увеличаване на честотата на обходите за сигурност във вътрешността на пристанищното съоръжение, ако е уместно;
.5 временна отмяна на пристанищните операции във вътрешността на част от или на цялото пристанищно съоръжение;
.6 ръководене на движението на корабите по отношение на част или на цялото пристанищно съоръжение; и
.7 евакуиране на част или на цялото пристанищно съоръжение.
Зони за ограничен достъп във вътрешността на пристанищното съоръжение
16.21 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя зоните за ограничен достъп, които са установени във вътрешността на пристанищното съоръжение, да уточнява тяхната площ, периодите, през които те се прилагат, мерките за сигурност за контрол на достъпа до тези зони, както и дейностите вътре в тези зони. Също така при подходящи обстоятелства следва да се предвидят мерки за осигуряване на разчистването за сигурност на временните зони за ограничен достъп преди и след установяването на такива зони. Зоните за ограничен достъп имат за цел:
.1 да защитават пътниците, корабния персонал, персонала на пристанищното съоръжение и посетителите, включително посетителите, имащи връзка с кораба;
.2 да защитават пристанищното съоръжение;
.3 да защитават корабите, използващи или обслужващи пристанищното съ-
оръжение;
.4 да защитават чувствителните от гледна точка на сигурността зони във вътрешността на пристанищното съоръжение;
.5 да защитават оборудването и системите за сигурност и наблюдение; и
.6 да защитават товарите и провизиите на борда срещу всякакво престъпно посегателство.
16.22 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да гарантира прилагането на всички ясно определени мерки за сигурност във всички зони на ограничен достъп за контрол на:
.1 достъпа на хората;
.2 влизането, паркирането, натоварването и разтоварването на превозните средства;
.3 движението и поставянето на товарите и на провизиите на борда; и
.4 непридружените багажи или лични вещи.
16.23 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да предвижда всички зони за ограничен достъп да бъдат ясно обозначени така, че да е отбелязан ограниченият достъп и че присъствието на лица без разрешение в тези зони представлява нарушение на мерките за сигурност.
16.24 Когато има инсталирани автоматични устройства за откриване на проникване в зоната, те следва да уведомяват центъра за контрол, който да може да реагира при задействането на системата за тревога.
16.25 Зоните за ограничен достъп могат да включват:
.1 зоните от страната на кея и от страната на морето в съседство с кораба;
.2 зоните за качване и слизане от борда, зоните за изчакване и за контрол на пътниците и на корабния персонал, включително точките за претърсване;
.3 зоните, където се провеждат товарно-разтоварни операции или операции за поставяне на товарите и провизиите на борда;
.4 местата, където се съхраняват чувствителните от гледна точка на сигурността сведения, включително документите за товарите;
.5 зоните, където са складирани опасните товари и потенциално опасните вещества;
.6 контролните постове на системата за управление на превоза по море, центровете за подпомагане на навигацията и на пристанището, включително контролните зали на системите за наблюдение и за сигурност;
.7 зоните, в които се намира оборудването за наблюдение и за сигурност;
.8 радио- и телекомуникационните инсталации, електрозахранването, водоснабдяването и други общи услуги; и
.9 всяко друго място в пристанищното съ-
оръжение, където е ограничен достъпът на кораби, на превозни средства и на хора.
16.26 Прилагането на мерките за сигурност може да се разшири със съгласието на компетентните власти така, че да се ограничи неразрешеният достъп до структури, от които може да се наблюдава пристанищното съоръжение.
Първо ниво на сигурност
16.27 При първо ниво на сигурност планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да посочва мерките за сигурност, които ще се прилагат за зоните с ограничен достъп, които могат да включват:
.1 поставянето на постоянни или временни заграждения около зоната за ограничен достъп, които да бъдат от тип, посочен като приемлив от договарящото правителство;
.2 предвиждане на точки за достъп, където достъпът да може да се контролира от охрана по време на ползването им, и които да могат да бъдат ефикасно заключвани или преграждани, когато не се използват;
.3 предоставяне на пропуски, които хората да бъдат задължени да показват, за да докажат, че имат право да се намират в зоната за ограничен достъп;
.4 ясно обозначаване на превозните средства, които имат разрешение да влизат в зоните с ограничен достъп;
.5 предвиждане на охрана и обходи;
.6 инсталиране на автоматични устройства за откриване на проникване в зоната или оборудване, или системи за наблюдение за откриване на всяко проникване без разрешение до зоната с ограничен достъп или всяко движение във вътрешността на такава зона; и
.7 контролиране на движението на корабите в съседство с корабите, които използват пристанищното съоръжение.
Второ ниво на сигурност
16.28 При второ ниво на сигурност планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да предвиди увеличаване на честотата и степента на наблюдението на зоните с ограничен достъп и засилването на контрола на достъпа до тези зони. Планът за сигурност на пристанищното съоръжение следва да определя допълнителните мерки за сигурност, които ще се прилагат. Те могат да се състоят във:
.1 засилване на ефикасността на загражденията или оградите, обграждащи зоните с ограничен достъп, и по-специално прибягването до обходи или използването на автоматични устройства за откриване на проникване в зоната;
.2 намаляване на броя на точките за достъп до зоните с ограничен достъп и засилване на контрола, прилаган за другите точки на достъп;
.3 ограничаване на паркирането до корабите на кея;
.4 допълнително ограничаване на достъпа до зоните с ограничен достъп, както и движението и складирането във вътрешността на тези зони;
.5 използването на непрекъснато наблюдавана записваща техника за наблюдение;
.6 увеличаване на броя и на честотата на обходите, включително на обходите откъм морето по протежение на периметъра, определящи границите на зоните с ограничен достъп, както и вътрешността на тези зони;
.7 ограничаване на достъпа до предварително определени прилежащи зони на зоните с ограничен достъп; и
.8 изискване за спазването на ограниченията за достъп до води, прилежащи към корабите, използващи пристанищното съоръжение, които се налагат на плавателни съдове без разрешение.
Трето ниво на сигурност
16.29 При трето ниво на сигурност пристанищното съоръжение би следвало да спазва инструкциите на лицата, упълномощени да действат при инцидент или при заплаха от произшествие, свързано със сигурността. Планът за сигурност на пристанищното съоръжение описва подробно мерките за сигурност, които могат да бъдат взети в пристанищното съоръжение в тясно сътрудничество с отговорните лица и с корабите, намиращи се в пристанищното съоръжение. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 установяване на допълнителни зони с ограничен достъп във вътрешността на пристанищното съоръжение в близост до мястото на инцидента по сигурността или до предполагаемото място на заплахата за сигурността, до които достъпът е забранен; и
.2 подготвяне на операции за претърсване на зоните с ограничен достъп в рамките на част от или на цялото пристанищно съоръжение.
Обработка на товара
16.30 Мерките за сигурност, свързани с обработката на товара, би следвало да позволят:
.1 да се възпрепятства всяко престъпно посегателство; и
.2 да се възпрепятства приемането и складирането във вътрешността на пристанищното съоръжение на товар, чийто превоз не е предвиден.
16.31 Мерките за сигурност би следвало да съдържат процедури за контрол на инвентара в точките за достъп до пристанищното съоръжение. Когато товарът се намира във вътрешността на пристанищното съоръжение, той следва да може да се идентифицира като преминал контрол и приет за натоварване на кораб или за временно складиране в зона с ограничен достъп в изчакване на натоварването. Може да е подходящо да се налагат ограничения за влизането на товари в пристанищното съоръжение, когато датата на натоварването не е потвърдена.
Първо ниво на сигурност
16.32 При първо ниво на сигурност планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя мерките за сигурност, които ще се прилагат по време на обработката на товара. Те могат да се състоят във:
.1 пристъпване към редовни инспекции на товара, на транспортната техника и на зоните за складиране на товари във вътрешността на пристанищното съоръжение преди и по време на операциите по обработка на товара;
.2 проверка дали влизащите в пристанищното съоръжение товари отговарят на товарителниците или на еквивалентната документация, свързана с товара;
.3 претърсване на превозните средства; и
.4 проверка на пломбите и на другите средства, използвани за възпрепятстване на всякакво престъпно посегателство, при влизането на товара в пристанищното съоръжение или при неговото складиране във вътрешността на съоръжението.
16.33 Инспекцията на товара може да се извърши по няколко или по всички долупосочени начини:
.1 физически и визуален преглед; и
.2 използване на оборудване за сканиране/детекция, използване на механични устройства или на кучета.
16.34 В случай на редовни или повтарящи се придвижвания на товара офицерът по сигурността на компанията или офицерът по сигурността на кораба може, след консултация с пристанищното съоръжение, да сключи споразумения с товароизпращачите или други отговорни за този товар лица, обхващащо контрола извън мястото, полагането на печати и пломби, програмирането на придвижванията, документацията по укрепването и др. Тези споразумения би следвало да се съобщават на заинтересования офицер по сигурността на пристанищното съоръжение и да се одоб-
ряват от него.
Второ ниво на сигурност
16.35 При второ ниво на сигурност планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя допълнителните мерки за сигурност, които ще се прилагат за засилване на контрола при обработката на товарите. Тези мерки могат да включват:
.1 подробна инспекция на товара, транспортните средства и зоните за складиране на товара във вътрешността на пристанищното съоръжение;
.2 по-интензивен контрол, според целесъобразността, за да се гарантира, че единствено товарите, придружени от изискваните документи, влизат в пристанищното съоръжение, складират се там временно и след това се натоварват на кораба;
.3 по-интензивно претърсване на превозните средства; и
.4 по-честа и по-подробна проверка на пломбите или на други средства, използвани за възпрепятстване на всякакво престъпно посегателство.
16.36 Подробната инспекция на товара може да се извършва по няколко или по всички долупосочени начини:
.1 по-чести и по-подробни инспекции на товара, транспортните средства и зоните за складиране на товара във вътрешността на пристанищното съоръжение (визуално и физическо изследване);
.2 по-често използване на апаратура за сканиране/детекция, на механични устройства или на кучета; и
.3 координация на засилените мерки за сигурност с изпращача или друга страна, отговорна както за споразуменията, така и за установените процедури.
Трето ниво на сигурност
16.37 При трето ниво на сигурност пристанищното съоръжение би следвало да спазва инструкциите на лицата, упълномощени да действат при инцидент или при заплаха от произшествие, свързано със сигурността. Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да описва подробно мерките за сигурност, които могат да бъдат взети в пристанищното съоръжение в тясно сътрудничество с отговорните лица и с корабите, намиращи се в пристанищното съоръжение. Тези мерки биха могли да включват:
.1 ограничение или временна отмяна на придвижванията на товара или операциите, свързани с товара, в цялото или в част от пристанищното съоръжение или на борда на дадения кораб; и
.2 проверка на инвентара на опасните товари и потенциално опасните вещества, намиращи се във вътрешността на пристанищното съоръжение, и тяхното местонахождение.
Доставка на провизиите на борда
16.38 Мерките за сигурност относно доставката на провизиите на борда би следвало да се състоят във:
.1 проверка на провизиите на борда и целостта на опаковките;
.2 възпрепятстване на приемането на провизиите на борда без инспекция;
.3 възпрепятстване на всяко престъпно посегателство;
.4 възпрепятстване на приемането на провизиите на борда, ако не са били поръчвани;
.5 изискване за претърсване на превозното средство за доставка; и
.6 ескортиране на превозните средства за доставка във вътрешността на пристанищното съоръжение.
16.39 За корабите, използващи редовно пристанищното съоръжение, би било подходящо да се установят процедури между кораба, неговите доставчици и пристанищното съоръжение, обхващащи уведомяването и планирането на доставките, както и на тяхната документация. Би следвало винаги да има начин да се потвърди, че провизиите на борда, представени с оглед тяхната доставка, са придружени от доказателство, че са били поръчани от кораба.
Първо ниво на сигурност
16.40 При първо ниво на сигурност планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя мерките за сигурност, които ще се прилагат за контрол на доставките на провизиите на борда. Тези мерки могат да включват:
.1 инспекция на провизиите на борда;
.2 предварителното уведомяване за състава на доставката, координатите на шофьора и регистрационния номер на превозното средство; и
.3 претърсване на превозното средство за доставка.
16.41 Инспекцията на провизиите на борда може да се осъществи по няколко или по всички долупосочени начини:
.1 физически или визуален преглед; и
.2 използване на апаратура за сканиране/детекция, на механични устройства или на кучета.
Второ ниво на сигурност
16.42 При второ ниво на сигурност планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя допълнителните мерки за сигурност, които ще се прилагат за засилване на контрола над доставките на провизии на борда. Тези мерки могат да включват:
.1 подробна инспекция на провизиите на борда;
.2 подробно претърсване на превозните средства за доставка;
.3 координация с персонала на кораба за пристъпване към проверка на поръчката спрямо документа за доставка преди влизането в пристанищното съоръжение; и
.4 ескорт на превозните средства за доставка във вътрешността на пристанищното съоръжение.
16.43 Подробната инспекция на провизиите на борда може да се извърши по няколко или по всички долупосочени начини:
.1 по-често и по-подробно претърсване на превозните средства за доставка;
.2 по-често използване на апаратура за сканиране/детекция, на механични устройства или на кучета; и
.3 ограничение или забрана, наложена при влизането на провизиите на борда, ако няма да напускат пристанищното съ-
оръжение след определен срок.
Трето ниво на сигурност
16.44 При трето ниво на сигурност пристанищното съоръжение би следвало да спазва инструкциите на лицата, упълномощени да действат при инцидент или при заплаха от произшествие, свързано със сигурността. Планът за сигурност на пристанищното съоръжение описва подробно мерките за сигурност, които биха могли да бъдат взети в пристанищното съоръжение в тясно сътрудничество с отговорните лица и с корабите, намиращи се в пристанищното съоръжение. Тези мерки могат да включват подготовка за ограничаване или временна отмяна на доставките на провизии на борда на кораба в цялото или в част от пристанищното съоръжение.
Обработка на непридружените багажи
16.45 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя мерките за сигурност, които ще се прилагат за проверка дали непридружените багажи (т.е. багажите, включително и личните вещи, които не са придружени от пътника или от член на персонала на кораба в точката на инспекция или на претърсване) са идентифицирани и инспектирани чрез сканиране, включително претърсени, преди да се приемат в пристанищното съоръжение, и в зависимост от разпорежданията, предвидени за складиране, преди да бъдат прехвърлени от пристанищното съоръжение към кораба. Не се предвижда тези багажи да бъдат подложени на инспекция чрез скенер и на борда на кораба, и в пристанищното съоръжение. В случай че и двете са снабдени с пригодно оборудване, отговорно за инспекцията чрез сканиране е пристанищното съоръжение. От съществено значение е тясното сътрудничество с кораба и следва да се вземат мерки, за да се гарантира, че непридружените багажи са опаковани при пълна сигурност след инспекция чрез сканиране.
Първо ниво на сигурност
16.46 При първо ниво на сигурност планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя мерките за сигурност, които ще се прилагат при обработката на непридружените багажи, за да бъдат подложени на инспекция чрез сканиране или на претърсване до 100 % от непридружените багажи, по-специално чрез рентген.
Второ ниво на сигурност
16.47 При второ ниво на сигурност планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя допълнителни мерки за сигурност, които да се прилагат при обработката на непридружени багажи, 100 % от които следва да преминат през рентгенов контрол.
Трето ниво на сигурност
16.48 Пристанищното съоръжение би следвало да спазва инструкциите на лицата, упълномощени да действат при инцидент или при заплаха от произшествие, свързано със сигурността. Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да описва подробно мерките за сигурност, които могат да бъдат взети в пристанищното съоръжение в тясно сътрудничество с отговорните лица и с корабите, намиращи се в пристанищното съоръжение. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 подлагане на непридружените багажи на по-подробна инспекция чрез сканиране, като се извършва, например, рентгенов контрол под поне два различни ъгъла;
.2 подготовка за ограничаване или временна отмяна на операциите по опаковане на непридружените багажи; и
.3 отказ да бъдат приети непридружените багажи в пристанищното съоръжение.
Контрол на сигурността на пристанищното съоръжение
16.49 Организацията по сигурността на пристанищното съоръжение би следвало да предвижда средства за наблюдение на пристанищното съоръжение и неговите прилежащи зони по суша и вода постоянно, включително през нощта и през периоди на понижена видимост, както и зони с ограничен достъп във вътрешността на пристанищното съоръжение, наблюдение на корабите, намиращи се в пристанищното съоръжение, и на зоните около корабите. Тези средства за наблюдение могат да включват използването на:
.1 осветителни системи;
.2 охрана на сигурността, включително пеши, моторизирани и морски обходи; и
.3 автоматични устройства за откриване на проникване и оборудване за наблюдение.
16.50. Когато се използват, автоматичните устройства за откриване на навлизане в зоната би следвало да задействат звукова и/или визуална система за тревога, намираща се на постоянно охранявано или наблюдавано място.
16.51 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да уточнява процедурите и оборудването, необходими при всяко ниво на сигурност, както и средствата за гарантиране, че оборудването за наблюдение може да работи постоянно, като се вземе предвид евентуалното отражение на метеорологичните условия или прекъсването на електрозахранването.
Първо ниво на сигурност
16.52 При първо ниво на сигурност планът за сигурност на пристанищното съоръжение определя мерките за сигурност, които ще се прилагат и които могат да се състоят в комбинация от средства за осветяване, охрана по сигурността или оборудване за сигурност и за наблюдение, позволяващи на персонала, натоварен със сигурността на пристанищното съоръжение, да:
.1 наблюдава сектора на пристанищното съоръжение като цяло, включително достъпа откъм суша и вода;
.2 наблюдава точките за достъп; загражденията и зоните с ограничен достъп; и
.3 наблюдава зоните и придвижването около корабите, които използват пристанищното съоръжение, включително и да изисква увеличаване на осветлението от страна на самия кораб.
Второ ниво на сигурност
16.53 При второ ниво на сигурност планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя допълнителните мерки за сигурност, които се прилагат за засилване на средствата за контрол и наблюдение. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 увеличаване на периметъра и интензивността на осветлението или използването на оборудване за наблюдение, включително доставянето на допълнително осветление и оборудване за наблюдение;
.2 увеличаване на честотата на пешите, моторизирани и морски обходи; и
.3 определяне на допълнителен персонал за сигурност за пристъпване към наблюдение и обходи.
Трето ниво на сигурност
16.54 При трето ниво на сигурност пристанищното съоръжение би следвало да спазва инструкциите на лицата, упълномощени да действат при инцидент или при заплаха от произшествие, свързано със сигурността. Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да описва подробно мерките за сигурност, които могат да бъдат взети в пристанищното съоръжение в тясно сътрудничество с отговорните лица и с корабите, намиращи се в пристанищното съоръжение. Тези мерки могат да се състоят във:
.1 включване на цялото осветление във вътрешността на пристанищното съоръжение или осветяване на зоната около съоръжението;
.2 включване на цялото оборудване за наблюдение, което може да отчита дейностите във вътрешността или в близост до пристанищното съоръжение; и
.3 максимално продължаване на периода, през който оборудването за наблюдение може да продължи да отчита.
Различия в нивата на сигурност
16.55 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да уточнява процедурите и мерките за сигурност, които следва да се изработят в пристанищното съоръжение, ако то прилага ниво на сигурност, по-ниско от прилаганото на кораба.
Дейности, които не са посочени в кодекса
16.56 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да уточнява процедурите и мерките за сигурност, които следва да бъдат приложени в пристанищното съоръжение в случай на взаимодействие:
.1 с кораб, намиращ се в пристанище на държава, която не е договарящо правителство;
.2 с кораб, за който не се прилага настоящият кодекс; и
.3 със стационарни или плаващи платформи или стационарни или мобилни сондажни офшорни платформи.
Декларации за сигурност
16.57 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да определя процедурите, които ще се следват, когато по инструкция на договарящото правителство офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение поиска декларация за сигурност или когато от страна на кораба е поискана декларация за сигурност.
Контрол, ревизия и изменение
16.58 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да посочва как офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение има намерение да провери поддръжката на ефикасността на плана за сигурност на пристанищното съоръжение и процедурата, която ще следва, за да изпита, да актуализира или да измени плана за сигурност на пристанищното съоръжение.
16.59 Планът за сигурност на пристанищното съоръжение би следвало да се ревизира, ако офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение сметне това за необходимо. Освен това, той следва да се ревизира:
.1 ако е изменена оценката на сигурността на пристанищното съоръжение;
.2 ако в резултат на независим контрол на плана за сигурност на пристанищното съоръжение или на проверка от страна на правителството, в организацията по сигурността на пристанищното съоръжение бъдат открити слабости или се постави под въпрос доколко даден важен елемент от плана за сигурност на пристанищното съоръжение е подходящ;
.3 в резултат на инцидент или на заплаха от произшествие, свързано със сигурността, поставящ под заплаха пристанищното съоръжение; и
.4 в резултат на смяна на собствеността или на управлението на пристанищното съоръжение.
16.60 Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение може да препоръча в одобрения план да бъдат внесени подходящите изменения вследствие на цялостна ревизия на плана. Измененията на плана за сигурност на пристанищното съоръжение относно:
.1 предложените изменения, които могат да изменят из основи изработените подобрения за гарантиране на сигурността на пристанищното съоръжение; и
.2 премахването, изменението или заменянето на постоянните заграждения, на оборудването и системите за сигурност и наблюдение и т.н., които преди това са били оценени като основни за гарантиране на сигурността на пристанищното съоръжение,
следва да бъдат предложени на договарящото правителство, одобрило първоначалния план за сигурност на пристанищното съоръжение, за проучване и одобрение. Това одобрение се дава от договарящото правителство или от негово име, със или без промяна в предложените изменения. По време на одобряването на плана за сигурност на пристанищното съоръжение договарящото правителство би следвало да посочи какви са процедурните или физически изменения, които следва да му се предоставят за одобрение.
Одобрение на плановете за сигурност на пристанищните съоръжения
16.61 Плановете за сигурност на пристанищното съоръжение се одобряват от компетентното договарящо правителство. То би следвало да предвиди подходящи процедури за:
.1 предлагане на план за сигурност на пристанищното съоръжение;
.2 проучване на плановете за сигурност на пристанищното съоръжение;
.3 одобрение на плановете за сигурност на пристанищното съоръжение, със или без изменение;
.4 проучване на измененията, предложени след одобрението; и
.5 инспекции или контрол, чрез които се проверява дали одобреният план за сигурност на пристанищното съоръжение остава подходящ.
На всички етапи следва да се спазват разпоредбите, за да се гарантира поверителният характер на съдържанието на плана за сигурност на пристанищното съоръжение.
Декларация за съответствие на пристанищното съоръжение
16.62 Договарящото правителство, на чиято територия се намира пристанищното съоръжение, може да издаде декларация за съответствие на пристанищното съоръжение, посочваща:
.1 пристанищното съоръжение;
.2 че пристанищното съоръжение отговаря на разпоредбите на глава XI-2 и част А от кодекса;
.3 периода на валидност на декларация за съответствие на пристанищното съоръжение, който следва да бъде уточнен от договарящите правителства, но не следва да надвишава пет години; и
.4 разпоредбите, установени впоследствие за проверката от страна на договарящото правителство, и потвърждението, че тези разпоредби се прилагат.
16.63 Декларацията за съответствие на пристанищно съоръжение би следвало да се изготви в съответствие с образеца, посочен в допълнението към настоящата част на кодекса. Ако използваният език не е нито английски, нито испански, нито френски, договарящото правителство може, ако сметне това за подходящо, да включи превод на един от тези езици.
17. ОФИЦЕР ПО СИГУРНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ
Общи положения
17.1 В изключителни случаи, когато пред офицера по сигурността на кораба възникват въпроси относно валидността на документите за самоличност на лицата, желаещи да се качат на борда по официални причини, офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение може да му окаже съдействие.
17.2 Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение не би следвало да се натоварва с рутинно потвърждаване на самоличността на лицата, желаещи да се качват на борда на кораба.
Другите съответни допълнителни препоръки са изложени в параграфи 15, 16 и 18.
18. ОБУЧЕНИЕ, УПРАЖНЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ПРИСТАНИЩНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
Подготовка
18.1 Офицерът по сигурността на пристанищното съоръжение притежава познания и получава подготовка в някои или във всички долупосочени области, според целесъобразността:
.1 администриране на сигурността;
.2 конвенции, препоръки, сборници с правила и съответните международни кодекси;
.3 съответното национално законодателство и подзаконови уредби;
.4 отговорност и функции на другите организации по сигурността на пристанищното съоръжение;
.5 методология на оценяване на сигурността на пристанищното съоръжение;
.6 методи на посещение и инспекция на сигурността на кораба и на пристанищното съоръжение;
.7 операции на кораби и на пристанища и условия за тези операции;
.8 мерки за сигурност, прилагани на борда на кораба и в пристанищното съоръжение;
.9 подготовка, провеждане и планиране на тревога;
.10 техники на обучение за подготовка в областта на сигурността, включително мерки и процедури за сигурност;
.11 обработка на поверителните сведения, свързани със сигурността, и съобщенията, свързани със сигурността;
.12 познаване на актуалните заплахи за сигурността и различните им форми;
.13 разпознаване и откриване на оръжия и опасни вещества и устройства;
.14 разпознаване на недискриминационна основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които биха могли да представляват заплаха за сигурността;
.15 похватите, използвани за заобикаляне на мерките за сигурност;
.16 оборудване и системи за сигурност и ограниченията при използването им;
.17 методите за проверка, инспекция, контрол и наблюдение;
.18 методите на физическо претърсване и инспекция без натрапване;
.19 упражнения и тренировки в областта на сигурността, включително упражнения и тренировки с корабите; и
.20 оценка на упражненията и тренировките в областта на сигурността.
18.2 Персоналът на пристанищното съоръжение, натоварен със специфични задачи в областта на сигурността, следва да притежава познания и да получи подготовка в някои или във всички долупосочени области, според целесъобразността:
.1 познания за актуалните заплахи за сигурността и различните им форми;
.2 разпознаване и откриване на оръжия и опасни вещества и устройства;
.3 разпознаване на недискриминационна основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които биха могли да представляват заплаха за сигурността;
.4 похвати, използвани за заобикаляне на мерките за сигурност;
.5 подготвяне на пътниците и на системите за контрол;
.6 съобщения, свързани със сигурността;
.7 функциониране на оборудването и на системите за сигурност;
.8 поставяне на изпитване, калибриране и поддръжка на оборудването и системите за сигурност;
.9 техники на инспекция, контрол и наблюдение;
.10 методи на физическо претърсване на хората, на личните вещи, на багажите, на товарите и на провизиите на борда.
18.3 Всички други членове на персонала на пристанищното съоръжение следва да познават разпоредбите на плана за сигурност на пристанищното съоръжение и да познават в подробности някои или всички долупосочени области според целесъобразността:
.1 обозначение и прилагане на различните нива на сигурност;
.2 идентификация и откриване на оръжия и опасни вещества и устройства;
.3 разпознаване на недискриминационна основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които биха могли да представляват заплаха за сигурността; и
.4 похвати, използвани за заобикаляне на мерките за сигурност.
Упражнения и тренировки
18.4 Упражненията и тренировките имат за цел да гарантират, че персоналът на пристанищното съоръжение притежава необходимата компетентност, за да изпълнява всички задачи, които са му поверени в областта на сигурността на всички нива на сигурност и за идентифициране на всяка нередност в системата за сигурност, която е необходимо да се отстрани.
18.5 За гарантиране на ефикасността на въвеждането в действие на разпоредбите на плана за сигурност на пристанищното съоръжение, упражненията следва да се осъществяват поне един път на три месеца, освен ако особени обстоятелства не изискват друго. Тези упражнения обхващат индивидуалните елементи на плана, каквито са заплахите за сигурността, изброени в параграф 15.11.
18.6 Различните типове упражнения, които могат да включват участието на офицерите по сигурността на пристанищното съоръжение заедно със служители от компетентните власти на договарящите правителства, офицерите по сигурността на компаниите или офицерите по сигурността на корабите, ако са на разположение, се осъществяват най-малко веднъж на всяка календарна година, като интервалът между упражненията не надвишава 18 месеца. Исканията за участие на офицери по сигурност-
та на компаниите или офицери по сигурността на корабите в съвместни упражнения следва да отчитат възможните последици за кораба от гледна точка на сигурността и на работата. Тези упражнения следва да изпитват комуникациите, координацията, наличността на ресурсите и намесата. Тези упражнения могат:
.1 да бъдат провеждани в реални мащаби или в реални условия;
.2 да се състоят в теоретична симулация или семинар; или
.3 да бъдат комбинирани с други упражнения, каквито са упражненията по намеса при тревога или други упражнения от компетентността на държавата на пристанището.
19. ПРОВЕРКА НА КОРАБИТЕ И ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА
Няма допълнителна препоръка.
 

ВИЖ ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЧАСТ Б

 

8549