Министерски съвет
брой: 94, от дата 3.11.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 296 от 30 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 4 се създава т. 16:
„16. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза, или кооперативни съюзи, работещи в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, горите или развитие на селските райони – само за стратегическия план, който се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.“
§ 2. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза, и кооперативните съюзи по чл. 7, ал. 4, т. 16 трябва да отговарят на следните общи критерии:
1. да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза или по реда на Закона за кооперациите най-малко 2 години преди датата на подаване на заявление за участие в процедурата за избор;
2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към датата на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
3. да са участвали със становища и предложения в съвети, законодателни инициативи, програми или други събития, имащи значение за Общата селскостопанска политика и състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.
(2) Лицата по ал. 1 се избират при условия и по ред съгласно приложение № 3. Всички лица, отговарящи на условията по ал. 1, определят един основен член и до трима резервни членове за участие в състава на работна група за разработване на стратегическия план, който се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
(3) Всеки от определените основни и резервни членове по ал. 2 трябва да отговаря на следните условия:
1. да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
2. да има минимум 2 години опит в сферата на дейност на лицата, за чийто представител е номиниран;
3. да е участвал в съвети, законодателни инициативи, програми или други събития, имащи значение за Общата селскостопанска политика и състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
4. да е служител или да е член на върховен орган или на управителен орган на някое от лицата по ал. 2.“
§ 3. В чл. 14 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) В процеса на изготвяне на Споразумението за партньорство Централното координационно звено организира най-малко едно обществено обсъждане на проекта на Споразумението, което може да се проведе и дистанционно. Дистанционното обсъждане се осъществява в електронна среда в реално време.
(2) Всяко водещо ведомство организира най-малко едно обществено обсъждане на проекта на съответната програма, което може да се проведе и дистанционно. Дистанционното обсъждане се осъществява в електронна среда в реално време.“
§ 4. В чл. 15, ал. 1 след думите „съответното водещо ведомство“ се добавя „преди изпращането им за одобрение от Европейската комисия“.
§ 5. Създава се приложение № 3 към чл. 9а, ал. 2:
„Приложение № 3 към чл. 9а, ал. 2
ПРОЦЕДУРА
за избор на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза, или кооперативни съюзи, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. на Република България
1. Министерството на земеделието, храните и горите публикува на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ www.eufunds.bg и на електронната си страница покана за участие в избора на представители на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза, или кооперативни съюзи.
2. В срок до 15 работни дни от датата на публикуването на поканата всяко заинтересовано лице подава писмено заявление за участие в избора до министъра на земеделието, храните и горите.
3. Едно лице не може да подаде повече от едно заявление.
4. Писменото заявление по т. 2 се представя по образец, неразделна част от поканата по т. 1, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите. Към заявлението се прилагат:
а) списък със становища и предложения в съвети, законодателни инициативи, програми или други събития, имащи значение за Общата селскостопанска политика и състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, в които са участвали, както и документи, доказващи участието;
б) декларация за обстоятелствата по чл. 9а, ал. 1, т. 1 – 3.
5. В срок до 10 работни дни след изтичането на срока по т. 2 министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице уведомява всички лица, отговарящи на критериите, и ги кани да излъчат един основен член и до трима представители за резервни членове.
6. В срок до 14 дни от получаването на поканата лицата по т. 5 писмено уведомяват министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице за излъчените представители и представят документи, доказващи обстоятелствата по чл. 9а, ал. 3 относно излъчения основен член и резервните членове.
7. До предоставянето на документите съответният основен член или резервен член не се включва поименно в заповедта по чл. 7, ал. 6 и не може да участва в заседанията и дейността на работната група.
8. При промяна на основния член или на резервен член лицата по т. 5 писмено уведомяват министъра на земеделието, храните и горите или оправомощеното от него длъжностно лице и предоставят документите, доказващи обстоятелствата по чл. 9а, ал. 3.
9. Когато след изтичането на срока по т. 2 всички лица, подали заявление за участие в избора, не отговарят на изискванията, се провежда нова процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел в срок до 2 месеца след изтичането на срока по т. 2.“
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
8284