Министерски съвет
брой: 92, от дата 27.10.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.32


Постановление № 289 от 22 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 4 860 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. с цел закупуване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Чл. 2. Увеличава утвърдените показатели по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., с 24 300 000 лв. и нови задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г., с 9 720 000 лв.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
8144