Министерски съвет
брой: 92, от дата 27.10.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.30


Постановление № 287 от 22 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г., бр. 36 и 101 от 2019 г. и бр. 33, 37 и 77 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3б се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „от 5-годишна възраст до постъпването им в І клас“ се заличават.
2. В ал. 3, т. 2 думите „от 2- до 4-годишна възраст“ се заменят с „от 2- до 3-годишна възраст“.
§ 2. В глава втора се създава чл. 9а:
„Чл. 9а. Когато обучението в дистанционна форма или синхронното обучение от разстояние в електронна среда на ученика се извършва от друго училище, училището, в което е записан ученикът, превежда 75 на сто от средствата по стандарта за ученик на училището, провеждащо обучението, пропорционално на времето, през което ученикът се е обучавал в дистанционни учебни часове.“
§ 3. Създава се чл. 69а:
„Чл. 69а. (1) Когато обучението в дистанционна форма или обучението от разстояние в електронна среда на ученика се извършва от друго училище, обучението се осъществява в групи, формирани с минимален брой 15 и максимален брой 30 ученици от един клас, като в групата може да се включват ученици от различни училища.
(2) Броят на групите по ал. 1 се определя от директора на училището, провеждащо обучението, в рамките на минималния и максималния брой на учениците в тях.
(3) Група с брой на учениците под минималния се формира след разрешение на министъра на образованието и науката по мотивирано искане от директора на училището, съгласувано с началника на съответното регионално управление на образованието.
(4) Когато броят на учениците се намали под норматива за минималния брой, групата може да продължи да функционира след разрешение на министъра на образованието и науката по мотивирано искане от директора на училището, съгласувано с началника на съответното регионално управление на образованието.“
§ 4. В чл. 71 се създава ал. 9:
„(9) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, броят на групите по ал. 1 може да се определя и с брой на учениците в тях под минималния брой.“
§ 5. В чл. 98, ал. 3 думите „и се разглежда за предстоящата бюджетна година“ се заличават.
§ 6. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението по ал. 1 се разглежда в срок до 10 дни от постъпването му.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В заповедта по чл. 106 се определя датата, от която се преустановява предоставянето на средства от държавния бюджет на съответната институция.“
§ 7. В чл. 110, ал. 2 думите „чл. 3, ал. 3“ се заменят с „чл. 3б, ал. 1“.
§ 8. В чл. 112, ал. 5 думите „от 5- до 6-годишна възраст“ се заменят с „в задължителна предучилищна възраст“.
§ 9. В чл. 116, ал. 1, в основния текст думите „чл. 3, ал. 3“ се заменят с „чл. 3б, ал. 1“.
§ 10. В чл. 119, ал. 1 думите „чл. 3, ал. 3“ се заменят с „чл. 3б, ал. 1“.
§ 11. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. при преустановяване на дейността на институцията.“
2. В ал. 2 думите „началото на предстоящата учебна година“ се заменят с „датата, определена със заповедта по чл. 106“.
§ 12. Създава се чл. 126а:
„Чл. 126а. В случаите по чл. 124, ал. 1, т. 4 министърът на образованието и науката издава заповед за преустановяване на предоставянето на средства от държавния бюджет по инициатива на началника на регионалното управление на образованието или по писмено заявление на частната детска градина или училище.“
§ 13. В чл. 127, ал. 2 думите „по чл. 124, ал. 1, т. 2 и 3“ се заменят с „по чл. 124, ал. 1, т. 2 – 4“.
§ 14. В чл. 128 думите „по чл. 125, ал. 1 и 6 и чл. 126“ се заменят с „по чл. 125, ал. 1 и 6, чл. 126 и чл. 126а“.
§ 15. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Частните детски градини и училища, които са преустановили дейността си, възстановяват в едномесечен срок от датата на влизане в сила на заповедта по чл. 126а неизразходваните средства, получени от държавния бюджет за дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците, на общината, на чиято територия се намират.“
§ 16. В чл. 130, ал. 1, в основния текст думите „чл. 124, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 124, ал. 1, т. 1 и 4“.
Заключителни разпоредби
§ 17. (1) До началото на учебната 2023 – 2024 година дейностите по предучилищното образование на децата на 4-годишна възраст в детските градини и в училищата се финансират със стандарта за дете в задължителна предучилищна възраст от началото на учебната година, следваща влязлото в сила решение на общинския съвет по § 17 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 82 от 2020 г.).
(2) В случай че решението по ал. 1 влиза в сила до 31 декември 2020 г., средствата по стандарта за дете в задължителна предучилищна възраст се предоставят от първо число на месеца, следващ месеца на влизането в сила на решението на общинския съвет.
§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
8106