Министерски съвет
брой: 92, от дата 27.10.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.30


Постановление № 285 от 22 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 105 925 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите за ноември 2020 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер 50 лв. и се изплаща към пенсията или сбора от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер.
(3) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща над ограничението по § 6, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 ноември 2020 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
8104