Министерски съвет
брой: 89, от дата 16.10.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 278 от 12 октомври 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 60 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 след думите „Хотелиерство и ресторантьорство“ се добавя „и икономическа дейност с код 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Размерът на средствата за запазване на заетостта на всеки работник и служител по ал. 1 се изчислява, като осигурителният доход, определен по реда на ал. 3, се раздели на броя на работните дни в месеца, за който се изплащат средствата, и се умножи по броя на работните дни, за които се изплащат.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „от 1 юли до 30 септември“ се заменят с „от 1 октомври до 31 декември“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 2. Навсякъде в чл. 3 думата „юни“ се заменя със „септември“.
§ 3. В чл. 5, ал. 2, т. 2 думите „чл. 1, ал. 4“ се заменят с „чл. 1, ал. 5“.
§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „чл. 1, ал. 4, т. 1 и 2“ се заменят с „чл. 1, ал. 5, т. 1 и 2“.
§ 5. В чл. 10 се създава ал. 3:
„(3) Невъзстановените средства по ал. 1 се установяват и събират по реда на чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване.“
§ 6. Навсякъде в постановлението думите „за май“ се заменят със „за август“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Невъзстановените средства по чл. 9, ал. 1 и 2 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 31 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 37 и 50 от 2020 г.) се установяват и събират по реда на чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване.
§ 8. Средства по чл. 1 се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.
§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2020 г.
§ 10. Заявленията за изплащане на средства по чл. 1 за периода от 1 юли до 30 септември 2020 г., подадени преди 15 октомври 2020 г., се разглеждат и финансират по досегашния ред.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
7517