Министерство на финансите
брой: 89, от дата 16.10.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.14


Протокол за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.)

 

ПРОТОКОЛ
за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.)
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 25 януари 2019 г. – ДВ, бр. 12 от 2019 г. В сила за Република България от 18 юни 2020 г.)
Правителствата на Република България, Социалистическа република Виетнам, Монголия, Република Полша, Руската федерация, Румъния, Словашката република и Чешката република (по-нататък в текста също и като Договарящи се Страни),
отчитайки влизането в сила на 20 февруари 2013 г. на Споразумението между Международната банка за икономическо сътрудничество и правителството на Република Куба за окончателното уреждане на взаимните финансови вземания и задължения, подписано на 20 декември 2012 г. в град Хавана, Република Куба, както и отказа във връзка с това на Република Куба от участие в Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и нейното излизане от Международната банка за икономическо сътрудничество,
както и
отчитайки заявлението на Унгарската република от 12 октомври 1992 г. за отказ на Унгарската република от участие в Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени съгласно протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и за нейното излизане от Международната банка за икономическо сътрудничество,
се договориха за следното:
Член I
Съгласно разпоредбите на член IX от Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени съгласно протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) да се внесат следните изменения в това Споразумение:
1. Алинеи първа и втора на член II от Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) да получат следната редакция:
„Уставният капитал на Международната банка за икономическо сътрудничество се определя в размер на 400 милиона евро.
Дяловите вноски на Договарящите се Страни в уставния капитал на Банката са в следния размер за:

Република България
30,244 милиона евро
Социалистическа република Виетнам
1,516 милиона евро
Монголия
5,336 милиона евро
Република Полша
48,032 милиона евро
Руската федерация
206,356 милиона евро
Румъния
28,464 милиона евро
Словашката република
26,684 милиона евро
Чешката република
53,368 милиона евро

2. Алинея първа на член X от Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) да получи следната редакция:
„Настоящото Споразумение ще бъде предадено за съхранение в Министерството на външните работи на Руската федерация, което ще изпълнява функциите на депозитар на това Споразумение.“
Член II
Съгласно разпоредбите на член 38 от Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) да се внесат следните изменения в този Устав:
1. Алинея първа на член 5 от Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) да получи следната редакция:
„Уставният капитал на Банката е в размер на 400 милиона евро.“
2. Второто изречение в алинея втора на член 35 от Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) да получи следната редакция:
„Валутата на баланса на Банката е евро.“
Член III
Настоящият Протокол влиза в сила от датата, на която последната от Договарящите се Страни уведоми Депозитаря на този Протокол, определен в член IV на настоящия Протокол, за изпълнението на съответните вътрешнодържавни процедури.
Член IV
Настоящият Протокол се предава за съхранение в Министерството на външните работи на Руската федерация, което ще изпълнява функциите на депозитар на този Протокол.
Съставен в гр. Варшава, 25.11.2014 г., в един екземпляр на руски език.
ПРОТОКОЛ
за корекция на текста на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.), подписан във Варшава на 25 ноември 2014 г.
Отчитайки, че депозитарят на Протокола за изменение на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.) и на Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество (с измененията, внесени с протоколите от 18 декември 1970 г., 23 ноември 1977 г. и 18 декември 1990 г.), подписан във Варшава на 25 ноември 2014 г. (по-нататък „Протокол“), се явява Министерството на външните работи на Руската федерация,
позовавайки се на нотите на Министерството на външните работи на Руската федерация № 16554-н/4ЕД от 13 декември 2016 г., № 13371/н/ЗЕД и № 13372/н/ЗЕД от 14 декември 2016 г., № 13408/н/ЗЕД от 15 декември 2016 г., № 14097/н/ЗДА от 14 декември 2016 г., № 15855н/1ДА от 19 декември 2016 г. и № 16554/н/4ЕД от 13 декември 2016 г., в съответствие с които е било предложено внасянето на техническо изменение в текста на Протокола,
отчитайки, че възраженията срещу гореспоменатото предложение от страна на държавите-членки по Протокола не са постъпили в определения срок,
с настоящия Протокол се потвърждава, че от първата страница на Протокола е премахнат грифът „Конфиденциално“.
Аз, Колодкин Роман Анатолиевич, директор на Правния департамент на Министерството на външните работи на Руската федерация, с настоящото потвърждавам, че изложеното по-горе техническо изменение се счита за внесено в текста на Протокола по силата на член 79, алинея 2 от Виенската конвенция за правото на международните договори от 1969 г., за което е съставен настоящият Протокол.
Настоящият Протокол е подписан от мен в гр. Москва на 8 февруари 2017 г. в един оригинален екземпляр на руски език, който ще се съхранява в Министерството на външните работи на Руската федерация.
Директор
на Правния                саморъчен             Р. Колодкин
департамент                 подпис
                              (не се чете)
7418