Министерство на финансите
брой: 89, от дата 16.10.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.11


Протокол за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ПРОТОКОЛ
за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 25 януари 2019 г. – ДВ, бр. 12 от 2019 г. В сила за Република България от 1 януари 1991 г.)
Правителствата на Република България, Унгарската република, Социалистическа република Виетнам, Република Куба, Монголската народна република, Република Полша, Румъния, Съюза на съветските социалистически републики, Чешката и Словашката федеративна република,
отчитайки измененията, протичащи в икономическото сътрудничество на своите страни,
се договориха за следното:
Член I
1. Системата за многостранни разплащания в преводни рубли, установена в Споразумението за многостранни разплащания и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г., ще прекрати действието си от 1 януари 1991 г.
Договарящите се Страни ще уредят на двустранна основа взаимните искания и задължения в преводни рубли с оглед на състоянието им към 1 януари 1991 г.
2. Международната банка за икономическо сътрудничество ще продължи дейността си на търговска основа, като развива операции в свободно конвертируема валута, и ще запази статута си на междуправителствена организация.
3. Уставният капитал на Международната банка за икономическо сътрудничество се определя в размер на 400 милиона ЕКЮ.
4. Договарящите се Страни считат за целесъобразно да създадат през 1991 г. необходимите условия за преобразуване на МБИС в акционерна банка, действаща на търговски принципи.
Член II
Съгласно член XV от Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество от 22 октомври 1963 г. да се внесат следните изменения в посоченото Споразумение:
1. Наименованието на Споразумението да получи следната редакция:
„Споразумение за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество“.
2. Втората и третата алинея в преамбюла да получат следната редакция:
„като се ръководят от интересите за развитие на народното стопанство на своите страни с оглед на преминаването на икономическото и производственото им сътрудничество на пазарна основа“.
3. Да се заличи член I.
4. В член II след втората алинея да се включи следният текст:
„Основните цели на Банката са:
– съдействие при развитието на външноикономическите връзки между страните-членки на Банката, техните банки, предприятия и организации, както и между тях и банките, предприятията и организациите в други страни;
– съдействие при създаване и в дейността на съвместни предприятия, преди всичко с участие на предприятия от страните-членки на Банката;
– съдействие при прехода на заинтересованите страни-членки на Банката към пазарна икономика, участие в развитието на пазарни икономически отношения между субектите в страните-членки и в други страни.
Реализацията на посочените цели ще се извършва от МБИС чрез провеждане на кредитно-счетоводно обслужване на клиентите на Банката, независимо от вида на собствеността им, и предоставяне на други банкови услуги, възприети в световната практика.“
В същия член след думите „на Банката се възлага“ текстът, включващ точките от „а“ до „д“, да получи следната редакция:
„провеждане на операции в свободно конвертируема и друга валута, възприети в международната банкова практика, по-специално:
а) предоставяне па кредити, разполагане на депозити; отчет на полици, покупко-продажба на ценни книжа; участие в капитала на банкови, финансови и други организации;
б) привличане на депозити и кредити; емитиране на ценни книжа;
в) счетоводство на клиентите на Банката и осъществяване на разплащанията им; предоставяне на банкови гаранции; обслужване на документооборота и извършване на разплащателно-счетоводни операции при вноса и износа; конверсионни и арбитражни операции; касови операции; банкови консултации и други услуги; факторинг;
г) извършване на други банкови операции, съответстващи на целите и задачите на Банката“.
5. Първата алинея в член III да получи следната редакция:
„Уставният капитал на Международната банка за икономическо сътрудничество се определя в размер на четиристотин милиона ЕКЮ.
Дяловите вноски на Договарящите се Страни в уставния капитал на Банката представляват за:

Република България
27,2 милиона ЕКЮ
Унгарската република
33,5 милиона ЕКЮ
Социалистическа република Виетнам
1,4 милиона ЕКЮ
Република Куба
7,0 милиона ЕКЮ
Монголската народна република
4,6 милиона ЕКЮ
Република Полша
43,2 милиона ЕКЮ
Румъния
25,5 милиона ЕКЮ
Чешката и Словашката федеративна република
72,0 милиона ЕКЮ

Да се заличат втора и трета алинея на този член. В пета алинея да се заличи думата „(квоти)“.
6. Член V да получи следната редакция:
„За провежданите от Банката активни операции Банката начислява процентно възнаграждение съгласно принципите, прилагани в международната банкова практика с оглед осигуряването на рентабилност и ефективност.
Банката изплаща лихви за провежданите от нея пасивни операции.“
7. Да се заличат членовете VI, VII, VIII, IX и XII.
8. Да се промени номерацията на членовете в Споразумението съгласно внесените изменения с този Протокол.
Член III
Съгласно член 44 от Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество да се внесат следните изменения в Устава на Международната банка за икономическо сътрудничество:
1. Първа и втора алинея в член 5 да получат следната редакция:
„Уставният капитал на Банката се определя в размер на 400 млн. ЕКЮ“.
2. В глава III да се заличат наименованията на разделите „Разплащателни операции на Банката“ и „Кредитни операции на Банката“.
3. Член 9 да получи следната редакция:
„Банката може да открива банкови сметки на банки, предприятия и организации на страните-членки на Банката, международни стопански организации и обединения, съвместни предприятия, както и на други юридически и физически лица и да извършва разплащания по тези сметки по реда, определен от Банката.“
4. Да се заличи член 10.
5. В член 11:
в алинея първа думите „в преводни рубли и друга валута“ да се заменят с думите „в свободно конвертируема валута, както и, с оглед на законодателството на съответната страна, в национална валута на страните-членки на Банката“;
в алинея трета думите „в преводни рубли и друга валута“ да се заменят с думите „в свободно конвертируема валута, както и, с оглед на законодателството на съответната страна, в национална валута на страните-членки на Банката“.
6. Да се заличат членовете 12 и 14.
7. В член 15 думите „в преводни рубли и друга валута“ да се заменят с думите „в свободно конвертируема валута, както и, с оглед на законодателството на съответната страна, в национална валута на страните-членки на Банката“.
8. Да се заличат членовете 19 – 22.
9. В член 24:
след думите „сключвани с банките“ да се добави думата „предприятията“.
Членът се допълва със следния текст:
„Заемополучателите заплащат за отпусканите от Банката кредити лихви в размер, определен в кредитните споразумения“.
Банката има право да приема за залог като обезпечение по задълженията на своите клиенти стоки и други ценности, свободни от всякакви тежести. Редът за залагане на ценности в Банката се определя от Банката.
10. В глава III да се добави нов член със следния текст:
„Банката начислява процентно възнаграждение за провежданите от нея активни операции.
Банката изплаща лихви за провежданите от нея пасивни операции“.
11. Член 26 да се допълни с алинеята:
„Процедурните правила на Съвета се определят от самия Съвет“.
12. Да се заличи член 27.
13. В първата алинея на член 28 вместо думата „принципни“ да се добави думата „основни“.
Точка „б“ в този член да получи следната редакция:
„б) утвърждава по предложение на Управителния Съвет годишния отчет, баланса и разпределението на печалбата на Банката, структурата и щатното разписание на Банката и сметката за административно-управленските разходи на Банката“.
Да се допълни към този член алинея със следния текст:
„Съветът има право да прехвърля за решение от Управителния Съвет отделни въпроси, които според Устава спадат към компетенциите на Съвета“.
14. В глава IV към раздела „Съвет на Банката“ да се добави нов член със следния текст:
„Съветът на Банката взема решенията по основните въпроси от дейността на Банката единодушно, а по другите въпроси – с квалифицирано мнозинство не по-малко от 3/4 от гласовете. При това Съветът на Банката е оправомощен да приема решения, ако на заседанието на Съвета присъстват представители на не по-малко от 3/4 от страните-членки на Банката.
Съветът на Банката приема единодушно решенията по следните въпроси от дейността на Банката:
а) за утвърждаване на годишния отчет, баланса и за разпределение на печалбата на Банката;
б) относно препоръките за увеличаване на уставния капитал на Банката;
в) за реда и сроковете на вноските на страните-членки в уставния капитал на Банката;
г) за разкриване и закриване на филиали, агенции и представителства на Банката;
д) за назначаване на Председател на Управителния Съвет, членове на Управителния Съвет и членове на Ревизионната комисия;
е) за приемане на нови членове на Банката;
ж) относно предложенията за изменение на Споразумението и Устава на Банката;
з) относно предложенията за сроковете и реда за прекратяване на дейността на Банката съгласно Споразумението“.
15. Във втора алинея на член 30 след думите „длъжностни лица на Банката“ да се добавят думите „както и други лица – юридически или физически“.
16. В точка „б“ от алинея 31 след думите „текущи и други сметки“ да се заличат думите „в съответствие с решенията на Съвета на Банката“.
В същия член в алинеята, започваща с думите „Към компетентността на Управителния Съвет също така спада:“ да се заличи първото изречение, а във второто изречение след думите „други банкови операции“ да се заличат думите „въз основа на принципите, определяни от Съвета на Банката“.
Този член да се допълни с алинея със следния текст:
„Управителният Съвет на Банката може да нареди на своите членове, на ръководителите на управления и отдели на Банката, на нейните филиали и агенции да вземат решения по отделни въпроси, спадащи към неговата компетентност“.
17. В алинея втора на член 33 преди думите „от граждани на страните-членки на Банката“ да се добави „по правило“.
18. В алинея втора на член 37 думите „Арбитража при Търговската палата“ да се заменят с думите „Арбитражния съд при Търговско-промишлената палата“.
19. Член 41 да се допълни с алинея със следния текст:
„Валутата в баланса на Банката е ЕКЮ“.
20. Да се промени номерацията на членовете в Устава с оглед на измененията в този Протокол.
Член IV
Този Протокол подлежи на ратифициране и влиза в сила от датата, на която последната от Договарящите се Страни предаде своето ратификационно писмо на Депозитаря на този Протокол. Обаче Протоколът ще започне да действа временно от 1 януари 1991 г.
Член V
Настоящият Протокол се предава за съхранение в Секретариата на Съвета за Икономическа Взаимопомощ, който ще изпълнява функциите на депозитар на този Протокол.
Съставен в град Москва на 18 декември 1990 г. в един екземпляр на руски език.
7417