Народно събрание
брой: 88, от дата 13.10.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Решение за избиране на председател на Централната избирателна комисия

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Централната избирателна комисия
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 51, ал. 3 и чл. 46, ал. 4 от Изборния кодекс
РЕШИ:
Избира Александър Андреев Андреев за председател на Централната избирателна комисия.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 9 октомври 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Емил Христов
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
7412