Народно събрание
брой: 88, от дата 13.10.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс

 

УКАЗ № 210
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 17 септември 2020 г., повторно приет на 8 октомври 2020 г.
Издаден в София на 9 октомври 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97 от 2016 г., бр. 20 и 85 от 2017 г., бр. 94 и 102 от 2018 г. и бр. 17, 21, 29, 34, 60 и 61 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 57, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 33 се изменя така:
„33. определя изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултатите от изборите, включително от машинното гласуване, не по-късно от 55 дни преди изборния ден и възлага изпълнението на „Информационно обслужване“ АД;“.
2. Точка 34 се отменя.
3. В т. 42 думите „т. 34“ се заменят с „т. 33“.
§ 2. В чл. 58, ал. 1 числото „34“ се заличава.
§ 3. В чл. 114, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. присъстват при получаването на изборните книжа и материали, при подготовката на помещенията за гласуване и при поставяне на техническите устройства за машинно гласуване;“.
§ 4. В чл. 206, ал. 1 думите „ако секцията е определена за машинно гласуване“ се заменят с „освен в случаите по чл. 212, ал. 5“.
§ 5. В чл. 213 ал. 3 се изменя така:
„(3) Централната избирателна комисия определя техническите изисквания към апаратната и програмната част на техническите устройства за машинно гласуване.“
§ 6. Създава се чл. 213а:
„Удостоверяване на съответствието на техническите устройства за машинно гласуване
Чл. 213а. (1) Централната избирателна комисия осигурява техническите устройства за машинно гласуване чрез наемане или закупуване.
(2) Държавна агенция „Електронно управление“ съвместно с Българския институт за стандартизация и Българския институт по метрология удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 и изискванията на техническата спецификация по методика, утвърдена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, председателя на Българския институт по метрология и председателя на управителния съвет на Българския институт за стандартизация.
(3) Удостоверяването по ал. 2 се извършва в срок от 30 работни дни, считано от датата на предоставянето от Централната избирателна комисия на техническите устройства за машинно гласуване.“
§ 7. В чл. 268 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „с магнитна карта“ се заменят със „със смарткарта“.
2. В ал. 5 думите „магнитната карта“ се заменят със „смарткартата“.
§ 8. В чл. 269 се създава изречение трето: „Гласовете от техническото устройство за гласуване се отчитат, като се преброяват контролните разписки по чл. 268, ал. 5.“
§ 9. В чл. 271, ал. 2 накрая се добавя „които гласове са равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки“.
§ 10. В чл. 275, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. броят на избирателите в избирателния списък, включително и вписаните в допълнителната страница на избирателния списък;“.
2. Точка 4 се отменя.
3. Точка 7 се отменя.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. общият брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от секционната комисия бюлетини;“.
5. Точка 9 се отменя.
6. Точка 10 се отменя.
7. Точка 11 се отменя.
8. Точка 12 се отменя.
9. Точка 14 се отменя.
§ 11. В чл. 281 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „по кандидатски листи“ се заличават.
2. В ал. 3 думата „съответно“ се заменя с „поотделно“.
3. В ал. 4 се създава изречение второ: „Потвърдените гласове от машинното гласуване следва да са равни на броя на отпечатаните от системата контролни разписки.“
§ 12. В чл. 335, ал. 1, т. 2 думите „по кандидатски листи“ се заличават.
§ 13. В чл. 434, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. броят на избирателите според части I и II на избирателния списък, включително и вписаните в допълнителната страница на избирателния списък;“.
2. Точка 4 се отменя.
3. Точка 7 се отменя.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. общият брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 427, ал. 6, сгрешените бюлетини и унищожените от секционната комисия бюлетини;“.
5. Точка 9 се отменя.
6. Точка 10 се отменя.
7. Точка 11 се отменя.
8. Точка 12 се отменя.
9. Точка 14 се отменя.
§ 14. В чл. 440, ал. 1, т. 2 думите „по кандидатски листи“ се заличават.
§ 15. В чл. 450, ал. 1 се правят следните изменения:
1.Точка 12 се изменя така:
„12. общият брой на недействителните бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 427, ал. 6 и сгрешените бюлетини;“.
2. Точка 13 се отменя.
3. Точка 14 се отменя.
4. Точка 15 се отменя.
§ 16. В чл. 496, ал. 3 думите „наказанието се налага с решение на Централната избирателна комисия“ се заменят с „наказателните постановления се издават от председателя на Централната избирателна комисия или от оправомощени от него длъжностни лица“.
§ 17. Създава се чл. 496а:
„Връчване на акта за установяване на административно нарушение
Чл. 496а. Актът за установяване на административно нарушение се връчва на нарушителя лично срещу подпис, а при невъзможност да му се връчи се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване, на таблото за обявления и на интернет страницата на съответния орган. В последния случай актът за установяване на административно нарушение се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението.“
§ 18. В чл. 498 точката след думата „наказания“ се заличава, поставя се запетая и се добавя „доколкото с този кодекс не е установен друг ред“.
§ 19. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 21 от 2019 г.; изм., бр. 61 от 2019 г.) в § 39 ал. 3 се изменя така:
„(3) След общите избори за общински съветници и кметове през 2019 г. машинното гласуване се произвежда само на избори за народни представители, на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на избори за членове на Европейския парламент от Република България, като във всяка избирателна секция се осигурява техническо устройство за машинно гласуване, освен в случаите по чл. 212, ал. 5.“
Заключителни разпоредби
§ 20. В Наказателния кодекс (oбн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55 от 2018 г. и бр. 1, 7, 16 и 83 от 2019 г.) в чл. 167а, ал. 1 след думата „кандидат“ се добавя „политическа партия или коалиция“.
§ 21. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 42 от 2012 г., бр. 20 и 66 от 2013 г., бр. 19 и 98 от 2014 г., бр. 56 от 2015 г. и бр. 17 и 94 от 2019 г.) в чл. 9, ал. 2 т. 1 се отменя.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 септември 2020 г. и на 8 октомври 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
7391