Министерство на външните работи
брой: 89, от дата 16.10.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.11


Изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти
(Утвърдено с Решение № 542 от 30 юни 2016 г. на Министерския съвет. В сила от 29 октомври 2020 г.)
Съгласно съответните разпоредби на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти, подписано на 19 ноември 2009 г., правителството на Република България и правителството на Република Индонезия се споразумяха за следното:
1. Член 1 се изменя по следния начин:
„Освобождаване от виза
1. Гражданите на Република България, притежаващи валиден дипломатически или служебен паспорт, не се нуждаят от виза, за да влизат, преминават транзит и пребивават на територията на Република Индонезия за срок не по-дълъг от 30 дни считано от датата на всяко едно влизане.
2. Гражданите на Република Индонезия, притежаващи валиден дипломатически или служебен паспорт, не се нуждаят от виза, за да влизат, преминават транзит и пребивават на територията на Република България за срок не по-дълъг от 90 (деветдесет) дни в рамките на всеки 180 (сто и осемдесет) дни от датата на влизането.
3. Срокът на валидност на паспорта на граждани на всяка от страните трябва да изтича не по-рано от 6 месеца считано от датата на влизане на лицето на територията на другата страна.“
2. Член 12 се изменя по следния начин:
„Влизане в сила и прекратяване
1. Това Споразумение влиза в сила 30 (тридесет) дни от датата на получаване по дипломатически път на последното писмено уведомление, с което страните взаимно се уведомяват, че са изпълнени всички изисквания на националните им законодателства за влизане в сила на Споразумението.
2. Това Споразумение се сключва за неопределен период от време, освен ако някоя от договарящите страни го прекрати по дипломатически път посредством писмено уведомление до другата страна. Действието на Споразумението се прекратява 60 (шестдесет) дни след получаването на съответната нотификация от другата страна.“
3. Това Изменение представлява неразделна част от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти и влиза в сила 30 (тридесет) дни след датата на получаване по дипломатически път на последното писмено уведомление за изпълнението от страните на вътрешноправните процедури, необходими за влизането му в сила.
В уверение на горното долуподписаните, надлежно упълномощени от своите правителства, подписаха настоящото Изменение.
Подписано в Джакарта, Индонезия, на 30 март 2016 г. в два оригинални екземпляра, всеки един от които на български, индонезийски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия при тълкуването английският текст ще се ползва с предимство.

За правителството
За правителството
на Република
на Република
България:
Индонезия:
Даниел Митов,
Ретно Л. П. Марсуди,
министър на
министър на
външните работи
външните работи

7390