Народно събрание
брой: 89, от дата 16.10.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз

 

УКАЗ № 212
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз, приет от 44-то Народно събрание на 7 октомври 2020 г.
Издаден в София на 13 октомври 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз
Член единствен. Ратифицира Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз, подписано на 5 май 2020 г. в Брюксел, Кралство Белгия.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 7 октомври 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
7386