Народно събрание
брой: 89, от дата 16.10.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и на Устава на Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията

 

УКАЗ № 213
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и на Устава на Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията, приет от 44-то Народно събрание на 7 октомври 2020 г.
Издаден в София на 13 октомври 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
ЗАКОН
за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и на Устава на Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията
Чл. 1. Ратифицира Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия от 18 февруари 2004 г.
Чл. 2. Ратифицира Устава на Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията от 31 октомври 2018 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 7 октомври 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
7385