Министерски съвет
брой: 81, от дата 15.9.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 255 от 11 септември 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 70 от 2015 г., бр. 48 от 2016 г., бр. 6 и 88 от 2018 г. и бр. 41 и 83 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 3, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. След ред

-
AB-PINACA
N-[1-(аминокарбонил)-2
метилпропил]-1-пентил-1H-
индазол-3-карбоксамид

 се създава ред:

-
5F-AMB-PINACA
(5F-AMB)
(5F-MMB-PINACA)
(5-флуоро AMB)
(5-флуоро AMP)
(5F-AMP)
Метил (2S)-({[1-(5-флуо-
ропентил)-1Н-индазол-
Зил]карбонил}амино)-3-
метилбутаноат

 “
2.     След ред

-
Алфа-
mиролиди-
новалерофенон
(α-PVP)
(RS)2-(1-пиролидинил)-1-фенил-1-
пентанон

 “
 се създава ред:

-
Алфа-
Пиролидино-
хексанофенон
(алфа-PHP)
(PV-7)
(α-PHP)
1-фенил-2-(пиролидин-1-ил)хексан-1-
он

 “
3. След ред

-
Бутирфентанил
N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)-4-
пиперидинил]бутанамид

 “
се създава ред:

-
Валерилфентанил
(аналог на фентанил
пентанамид)
N-фенилN-[1-(2-фенилетил)-
4-пиперидинил] пентанамид

 “
4. След ред

-
N-етилнорпентилон
 
1-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-
(етиламино)пентан-1-он

 “
се създава ред:

-
N-етилхекседрон
(NEH)
(Хексен)
(Етил-Хекс)
(Етил-хекседрон)
(HEX-EN)
2-(етиламино)-1-
фенилхексан-1-он

 “
5. След ред

-
Кратом
(Mitragyna speciosa)
-

 “
се създава ред:

-
Кротонилфентанил
(2Е)-N-фенил-N-[1-(2-
фенилетил)-4-
пиперидинил]-2-
бутенамид

 “
6. След ред

-
Макова слама
-

 “
се създава ред:

-
4-F-MDMB-BINACA
(4F-ADB)
(4F-MDMB-BINACA)
(4F-MDMB-BUTINACA)
Метил (2S)-(1-(4-флуоробутил)-
1H-индазол-3-карбоксамидо)-3,3-
диметилбутаноат

 “
7. След ред

-
5F-MDMB-PICA
Метил 2-[[1-
(5флуоропентил)-индол-3-
карбонил]амино]-3,3-
диметилбутаноат

 “
се създава ред:

-
MDMB-4en-PINACA
Метил (S)-3,3-диметил-2-(1-
пент-4-ен-1-ил)-1Н-индазол-3-
карбоксамидо)бутаноат

 “
8. На ред

Ролициклидин
PHP
(PCPY)
1-(1-Фенилциклохексил) пиролидин

 “
в колона 2 абревиатурата „PHP“ се заличава.
9. След ред

-
CB-13
(SAB-378)
Нафтален-1-ил(4-пентилоксинафтален-1-
ил)метанон

 “
се създава ред:

-
4-CMC
(4-хлорометкатинон)
(клефедрон)
1-(4-хлорофенил)-2-
(метиламино)пропан-1-он

10. След ред

-
Фенилпиперазин и
неговите халогенни
производни
1-фенилпиперазин

се създава ред:

Флуал-пра-
золам
-
8-хлоро-6-(2-флуорофенил)-1-метил-4H--[1,2,4]триазоло[4,3-a] [1,4] бензодиазепин

 “
§ 2. В приложение № 3 към чл. 3, т. 3 след ред

Естазолам
-
8-Хлор-6-фенил-4H-[1,2,4]триазоло[4,3-
a]бензодиазепин

 “
 се създава ред:

Етизолам
 
4-(2-хлорофенил)-2-етил-9-метил-6H-
тиено[3,2-f] [1,2,4]триазоло[4,3-
a][1,4]диазепин

 
 “
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
6858