Президент на Републиката
брой: 81, от дата 15.9.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 182 за освобождаване на Илия Веселинов Милушев като член на Съвета по киберсигурността и определяне на Стефан Димитров Годжевъргов – съветник по сигурност и отбрана, за член на Съвета по киберсигурността

 

УКАЗ № 182
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 9, ал. 3, т. 18 от Закона за киберсигурност
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Илия Веселинов Милушев като член на Съвета по киберсигурността.
Определям Стефан Димитров Годжевъргов – съветник по сигурност и отбрана, за член на Съвета по киберсигурността.
Издаден в София на 9 септември 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
6840