Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 81, от дата 15.9.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.36


Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение (ДВ, бр. 79 от 2019 г.)
§ 1. В приложението към член единствен се правят следните допълнения:
1. В раздел І „Обща част“ в т. 9. „Местни анестетици“ след изречение последно се добавя:
Prilocaine 20 mg/ml, amp. 5 ml
Индикации:
спинална анестезия
Контраиндикации:
свръхчувствителност към прилокаин хидрохлорид и местни анестетици от амидна група
пациенти с проблеми с проводимостта на сърцето
пациенти с тежка анемия
декомпенсирана сърдечна недостатъчност
кардиогенен и хиповолемичен шок
вродена или придобита метхемоглобинемия
антикоагулантна терапия
при деца под 6-месечна възраст
Дозировка:
23 ml (4060 mg)
максимална доза 80 mg
Ropivacain hydrochloride 5mg/ml, amp. 20 ml
Индикации:
интратекално приложение при възрастни и юноши до 12 години
Контраиндикации:
свръхчувствителност към ропивакаин, анестетици от амидната група
хипволемия
акушерска парацервикална анестезия
интравенозна анестезия
пациенти с противопоказания за локо-регионална анестезия
Дозировка:
35 ml (1525 mg).“
2. В раздел ІІ „Специална част“ в т. 7. „Антидотни лекарствени продукти“ преди думата „Biperiden“ се добавя:
„Sugammadex
Флакон от 2 ml съдържа сугамадекс натрий, еквивалентни на 200 mg сугамадекс.
Флакон от 5 ml съдържа сугамадекс натрий, еквивалентни на 500 mg сугамадекс.
Показания: Възстановяване от невромускулна блокада, индуцирана с рокуроний или векуроний при възрастни. При педиатричната популация: сугамадекс се препоръчва само за рутинно възстановяване от невромускулна блокада, индуцирана с рокуроний, при деца и юноши на възраст 2 до 17 години.
Дозировка: Сугамадекс трябва да се прилага само от или под наблюдението на анестезиолог. Препоръчва се прилагането на подходяща невромускулна техника на наблюдение, за да се проследява възстановяването от невромускулната блокада. Препоръчителната доза сугамадекс зависи от степента на невромускулна блокада, от която пациентът трябва да се възстанови. Препоръчителната доза не зависи от анестетичния режим. Сугамадекс може да се прилага за възстановяване от различни нива на невромускулна блокада, индуцирана с рокуроний или векуроний.
Препоръчва се доза 24 mg/kg сугамадекс, след невромускулна блокада, индуцирана с рокуроний или векуроний.
Незабавно възстановяване от невромускулна блокада, индуцирана с рокуроний: При клинична необходимост от незабавно възстановяване след прилагане на рокуроний се препоръчва доза 16 mg/kg сугамадекс.
Начин на приложение: Сугамадекс трябва да се прилага интравенозно като еднократна болус инжекция. Болус инжекцията трябва да се прилага бързо, до 10 секунди в съществуваща интравенозна система.
Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, прието съгласно Протокол № 399 от 3.09.2020 г.
За председател: Димитрина Апостолова
6836