Министерски съвет
брой: 81, от дата 15.9.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 254 от 10 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. в размер 1 046 000 лв. за финансиране на проекти по линия на Националната програма за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност“ 2014 – 2020.
(2) Разходите по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба“, бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“, по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 3. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. на базата на фактически извършени разходи и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
6835