Министерски съвет
брой: 81, от дата 15.9.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 253 от 10 септември 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 ОТ 10 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 4 390 257 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2020 г. съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните национални програми, одобрени с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието:
1. „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 722 336 лв. по модул А „Модернизиране на системата на професионалното образование“, дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“, 757 818 лв. по модул В „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ и 699 333 лв. по модул Д „Библиотеките като образователна среда“;
2. „Успяваме заедно“ – 311 543 лв. по модул 1 „Хубаво е в детската градина“, 158 200 лв. по модул 2 „Иновативна детска градина“ и 13 499 лв. по модул 3 „Обединени за качествено предучилищно образование“;
3. „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ – 493 271 лв.;
4. „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие“ – 1 110 024 лв. по модул А „Подкрепа на децата и учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от ЗПУО – центрове за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и астрономически обсерватории и планетариуми“, 97 344 лв. по модул Б „Подкрепа на учениците за работата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО – ученически общежития, чиято дейност не се организира от училища“ и 26 889 лв. по модул В „Кариерно ориентиране и консултиране на учениците чрез съвместни дейности на ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и училища“.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 215 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ (ДВ, бр. 73 от 2020 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „16 586 976“ се заменя с „16 487 476“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) на ред „община Ситово“, в колона 4 числото „50 000“ се заличава и в колона 5 числото „50 000“ се заличава;
б) на ред „община Хасково“, в колона 4 числото „49 500“ се заличава, а в колона 5 числото „337 500“ се заменя с „288 000“;
в) на ред „Общо:“, в колона 4 числото „3 969 021“ се заменя с „3 869 521“ и в колона 5 числото „16 586 976“ се заменя с „16 487 476“.
§ 2. В Постановление № 223 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието (ДВ, бр. 75 от 2020 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1:
а) в основния текст числото „1 902 782“ се заменя с „1 836 706“;
б) в т. 1 числото „1 216 506“ се заменя с „1 150 430“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) на ред „община Варна“, в колона 3 числото „77 242“ се заменя със „128 436“ и в колона 6 числото „77 342“ се заменя със „128 536“;
б) на ред „община Перник“, в колона 3 числото „110 514“ се заменя с „57 514“ и в колона 6 числото „111 714“ се заменя с „58 714“;
в) на ред „община Плевен“, в колона 3 числото „93 003“ се заменя с „45 719“ и в колона 6 числото „94 803“ се заменя с „47 519“;
г) на ред „община Завет“, в колона 3 числото „2 752“ се заменя с „37 256“ и в колона 6 числото „2 752“ се заменя с „37 256“;
д) на ред „община Попово“, в колона 3 числото „54 244“ се заменя с „2 754“ и в колона 6 числото „55 844“ се заменя с „4 354“;
е) на ред „Общо“, в колона 3 числото „1 799 902“ се заменя с „1 733 826“ и в колона 6 числото „1 902 782“ се заменя с „1 836 706“.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2020 г.

Община
Област
НП „Осигуря-
ване на съв-
ременна
образователна
среда“
(в лв.)
НП
„Успяваме-
заедно“
(в лв.)
НП „Участвай и
променяй – роди-
телят,  активен
партньор
в училищния живот“
(в лв.)
НП „Предоставяне
на съвременни условия
за работа на децата и учениците в ЦПЛР“
 (в лв.)
Общо
Банско
Благоевград
4 924
 
 
 
4 924
Благоевград
Благоевград
27 726
 
5 983
24 826
58 535
Гоце Делчев
Благоевград
9 428
 
2 977
 
12 405
Петрич
Благоевград
5 996
 
 
 
5 996
Разлог
Благоевград
9 983
 
3 000
 
12 983
Сандански
Благоевград
5 390
 
 
 
5 390
Сатовча
Благоевград
15 986
 
 
 
15 986
Хаджидимово
Благоевград
11 992
 
2 822
 
14 814
Якоруда
Благоевград
9 960
 
 
 
9 960
Бургас
Бургас
78 993
47 290
5 988
24 095
156 366
Несебър
Бургас
7 500
 
 
 
7 500
Поморие
Бургас
24 411
4 000
 
 
28 411
Руен
Бургас
19 039
 
 
 
19 039
Созопол
Бургас
 
 
5 566
 
5 566
Средец
Бургас
 
 
 
4 265
4 265
Сунгурларе
Бургас
 
 
 
18 206
18 206
Царево
Бургас
9 830
 
 
 
9 830
Аврен
Варна
6 970
 
2 999
 
9 969
Аксаково
Варна
7 591
 
5 365
 
12 956
Белослав
Варна
 
 
2 992
 
2 992
Варна
Варна
6 000
11 500
8 998
29 532
56 030
Вълчи дол
Варна
19 402
 
2 971
 
22 373
Долни
чифлик
Варна
 
 
2 974
 
2 974
Провадия
Варна
55 824
 
 
15 406
71 230
Велико
Търново
Велико
Търново
26 567
9 300
4 982
 
40 849
Горна
Оряховица
Велико
Търново
9 992
7 498
 
 
17 490
Елена
Велико
Търново
 
 
 
4 955
4 955
Лясковец
Велико
Търново
 
 
2 982
 
2 982
Павликени
Велико
Търново
62 173
1 836
2 999
 
67 008
Свищов
Велико
Търново
11 782
7 483
8 777
 
28 042
Стражица
Велико
Търново
 
 
2 500
18 329
20 829
Белоградчик
Видин
10 000
 
 
 
10 000
Брегово
Видин
 
2 000
 
 
2 000
Видин
Видин
9 970
14 489
5 885
2 419
32 763
Ружинци
Видин
10 000
 
2 859
 
12 859
Бяла Слатина
Враца
19 400
1 900
2 999
 
24 299
Враца
Враца
12 923
7 398
3 000
15 264
38 585
Козлодуй
Враца
5 250
3 480
 
11 695
20 425
Мездра
Враца
10 000
 
2 910
 
12 910
Мизия
Враца
 
 
2 955
9 940
12 895
Оряхово
Враца
 
 
2 559
 
2 559
Хайредин
Враца
 
 
2 726
 
2 726
Габрово
Габрово
11 976
16 907
 
165 779
194 662
Дряново
Габрово
 
 
2 765
 
2 765
Севлиево
Габрово
14 443
2 000
 
 
16 443
Трявна
Габрово
 
3 993
 
 
3 993
Балчик
Добрич
 
2 000
 
13 351
15 351
Генерал
Тошево
Добрич
 
2 000
2 983
24 964
29 947
Добрич
Добрич
11 941
11 000
8 951
 
31 892
Добричка
Добрич
 
 
2 925
 
2 925
Каварна
Добрич
15 409
 
 
9 675
25 084
Тервел
Добрич
 
6 000
 
12 804
18 804
Джебел
Кърджали
 
 
 
18 659
18 659
Крумовград
Кърджали
6 922
 
 
19 016
25 938
Кърджали
Кърджали
 
 
5 419
31 501
36 920
Дупница
Кюстендил
 
4 000
2 998
 
6 998
Кюстендил
Кюстендил
 
5 961
2 991
16 254
25 206
Рила
Кюстендил
 
1 972
 
 
1 972
Сапарева баня
Кюстендил
 
 
2 984
 
2 984
Ловеч
Ловеч
23 995
 
 
27 721
51 716
Луковит
Ловеч
24 520
3 469
2 990
 
30 979
Тетевен
Ловеч
43 380
 
2 945
 
46 325
Троян
Ловеч
47 761
1 499
 
9 501
58 761
Берковица
Монтана
4 222
 
3 000
 
7 222
Бойчиновци
Монтана
 
 
2 993
 
2 993
Брусарци
Монтана
 
3 500
 
 
3 500
Вълчедръм
Монтана
 
 
3 000
 
3 000
Вършец
Монтана
 
1 500
2 960
 
4 460
Лом
Монтана
 
3 500
2 979
 
6 479
Монтана
Монтана
5 600
7 479
3 000
18 071
34 150
Чипровци
Монтана
 
 
2 995
 
2 995
Батак
Пазарджик
 
2 000
 
 
2 000
Велинград
Пазарджик
 
10 000
3 000
9 562
22 562
Лесичово
Пазарджик
 
2 000
 
 
2 000
Пазарджик
Пазарджик
49 303
20 000
14 871
18 899
103 073
Панагюрище
Пазарджик
 
4 000
 
 
4 000
Пещера
Пазарджик
51 449
 
 
 
51 449
Септември
Пазарджик
40 732
5 500
5 919
 
52 151
Сърница
Пазарджик
 
2 000
 
 
2 000
Перник
Перник
26 482
3 986
10 820
 
41 288
Радомир
Перник
3 348
 
2 936
8 365
14 649
Белене
Плевен
 
4 000
2 058
 
6 058
Гулянци
Плевен
38 025
2 000
7 778
 
47 803
Долна
Митрополия
Плевен
 
2 000
 
 
2 000
Долни Дъбник
Плевен
9 150
2 000
4 059
 
15 209
Искър
Плевен
 
4 000
 
 
4 000
Левски
Плевен
46 150
 
 
 
46 150
Плевен
Плевен
5 478
32 500
11 157
26 809
75 944
Пордим
Плевен
10 000
 
3 000
 
13 000
Червен бряг
Плевен
 
9 500
7 827
 
17 327
Кнежа
Плевен
 
6 000
5 054
 
11 054
Асеновград
Пловдив
19 151
 
 
9 581
28 732
Калояново
Пловдив
 
 
2 644
 
2 644
Карлово
Пловдив
11 730
3 500
 
 
15 230
Кричим
Пловдив
 
2 000
 
 
2 000
Пловдив
Пловдив
21 425
5 982
11 723
18 857
57 987
Първомай
Пловдив
13 585
 
 
 
13 585
„Родопи“
Пловдив
18 836
 
 
 
18 836
Садово
Пловдив
9 998
 
2 983
 
12 981
Стамболийски
Пловдив
 
2 000
2 978
16 482
21 460
Хисаря
Пловдив
13 324
 
2 857
 
16 181
Исперих
Разград
 
 
4 948
 
4 948
Кубрат
Разград
 
 
 
26 797
26 797
Лозница
Разград
14 988
 
5 616
17 870
38 474
Разград
Разград
43 804
5 000
8 143
48 028
104 975
Самуил
Разград
10 000
 
3 000
 
13 000
Цар Калоян
Разград
15 985
 
2 995
 
18 980
Русе
Русе
17 222
14 771
5 734
7 774
45 501
Дулово
Силистра
 
1 897
 
 
1 897
Силистра
Силистра
49 557
5 370
 
22 880
77 807
Ситово
Силистра
53 847
 
 
 
53 847
Тутракан
Силистра
2 537
 
6 901
 
9 438
Котел
Сливен
 
1 600
 
 
1 600
Нова Загора
Сливен
5 485
5 700
 
 
11 185
Сливен
Сливен
34 287
24 860
31 023
15 831
106 001
Твърдица
Сливен
6 000
 
 
 
6 000
Девин
Смолян
 
2 000
 
11 909
13 909
Доспат
Смолян
9 998
 
 
 
9 998
Златоград
Смолян
 
3 452
2 991
 
6 443
Мадан
Смолян
5 687
2 000
2 572
 
10 259
Рудозем
Смолян
10 000
 
 
 
10 000
Смолян
Смолян
22 000
7 000
8 931
4 885
42 816
Чепеларе
Смолян
42 175
 
2 887
16 990
62 052
Столична
София-град
242 432
10 739
63 353
19 993
336 517
Ботевград
София
област
11 921
 
5 131
 
17 052
Етрополе
София
област
 
 
2 994
 
2 994
Златица
София
област
45 495
 
 
 
45 495
Ихтиман
София
област
9 495
2 000
2 998
20 000
34 493
Костенец
София
област
6 125
5 500
 
 
11 625
Самоков
София
област
15 125
 
5 792
 
20 917
Гълъбово
Стара
Загора
43 036
 
5 983
 
49 019
Казанлък
Стара
Загора
5 998
11 380
3 000
19 320
39 698
Мъглиж
Стара
Загора
 
800
5 996
 
6 796
Николаево
Стара
Загора
 
 
2 887
 
2 887
Павел баня
Стара
Загора
 
 
1 003
 
1 003
Раднево
Стара
Загора
6 000
 
 
 
6 000
Стара Загора
Стара
Загора
15 125
22 998
5 459
149 460
193 042
Чирпан
Стара
Загора
65 777
 
 
 
65 777
Омуртаг
Търговище
 
4 000
7 245
 
11 245
Попово
Търговище
70 280
3 981
2 996
 
77 257
Търговище
Търговище
20 930
3 965
 
 
24 895
Димитровград
Хасково
17 247
 
 
 
17 247
Свиленград
Хасково
5 690
 
 
 
5 690
Тополовград
Хасково
 
2 000
 
 
2 000
Харманли
Хасково
14 489
6 000
 
 
20 489
Хасково
Хасково
53 596
8 000
2 925
10 000
74 521
Каспичан
Шумен
 
 
 
14 454
14 454
Никола
Козлево
Шумен
 
 
5 964
 
5 964
Нови пазар
Шумен
19 818
 
2 856
 
22 674
Хитрино
Шумен
 
 
2 994
 
2 994
Шумен
Шумен
11 927
8 307
11 017
6 286
37 537
Болярово
Ямбол
9 318
 
2 663
 
11 981
Стралджа
Ямбол
9 336
 
 
 
9 336
„Тунджа“
Ямбол
13 418
 
2 964
 
16 382
Ямбол
Ямбол
 
 
 
166 997
166 997
ОБЩО:
 
2 179 487
483 242
493 271
1 234 257
4 390 257

6834