Народно събрание
брой: 80, от дата 11.9.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм

 

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Борис Петков Кърчев като член на Комисията по икономическа политика и туризъм.
2. Избира Николина Панайотова Ангелкова за член на Комисията по икономическа политика и туризъм.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 9 септември 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Емил Христов
6800