Комисия за финансов надзор
брой: 81, от дата 15.9.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.35


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм., бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 91 от 2011 г., бр. 94 от 2018 г., бр. 8 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблицата в ал. 1:
а) създават се нови редове 8 и 9:

8.
Колумбия
Bolsa de Valores de Colombia
9.
Коста Рика
Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica

б ) досегашните редове 8 – 13 стават съответно редове 10 – 15;
в) досегашният ред 14 става ред 16 и се изменя така:

16.
Съединени щати
New York Stock Exchange
 
 
NASDAQ
 
 
BOX Exchange
 
 
Cboe BYX Exchange
 
 
Cboe BZX Exchange
 
 
Cboe C2 Exchange
 
 
Cboe EDGA Exchange
 
 
Cboe EDGX Exchange
 
 
Cboe Exchange
 
 
The Investors Exchange
 
 
Long-Term Stock Exchange
 
 
Miami International Securities Exchange
 
 
MIAX Emerald
 
 
MIAX PEARL
 
 
MEMX
 
 
Nasdaq BX
 
 
Nasdaq GEMX
 
 
Nasdaq ISE
 
 
Nasdaq MRX
 
 
Nasdaq PHLX
 
 
NYSE Arca
 
 
NYSE Chicago
 
 
NYSE MKT
 
 
NYSE National

г) досегашните редове 15– 23 стават съответно редове 17– 25.
2. В таблицата в ал. 2:
а) създават се нови редове 8 и 9:

8.
Колумбия
Bolsa de Valores de Colombia
COLCAP
9.
Коста Рика
Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica
Indice Accionario Costa Rica (IACR)

б) досегашният ред 8 става ред 10;
в) досегашният ред 9 става ред 11 и се изменя така:

11.
Мексико
Bolsa Mexicana de Valores
S&P BMV IPC

г) досегашните редове 10 – 17 стават съответно редове 12 – 19;
д) досегашният ред 18 става ред 20 и се изменя така:

20.
Турция
Borsa Istanbul
BIST 100

е) досегашните редове 19 – 23 стават редове 21 – 25.
Заключителни разпоредби
§ 2. В Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието на актюерския доклад и на справките по Кодекса за застраховането, които отговорният актюер заверява, както и за формата и задължителното съдържание на годишния актюерски доклад по Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2008 г., бр. 66 от 2013 г., бр. 54 от 2014 г.; изм., бр. 38 от 2016 г., бр. 6 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2018 г., бр. 41 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 3 думите „в 7-дневен срок от получаване на решението по ал. 1“ се заличават и в края се добавя „най-късно 5 дни преди обявената дата за провеждане на изпита, съответно преди първата дата на изпита – когато изпитът се провежда на части“.
2. В чл. 14:
а) в ал. 1 се създава изречение второ: „Сертификатът се издава на хартиен носител по образец, одобрен от комисията, в 7-дневен срок от получаване на решението по чл. 13, ал. 1, чл. 13г, ал. 1 или чл. 18, ал. 1.“;
б) ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицата с призната от комисията правоспособност заплащат такса за издаване на сертификат съгласно тарифата – приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН, и представят документ, удостоверяващ внасянето й, при получаването на сертификата.“
3. В чл. 15 се създава ал. 4:
„(4) При подаване на заявлението лицето заплаща такса за признаване на придобита правоспособност съгласно тарифата – приложение към чл. 27, ал. 1 ЗКФН.“
4. В чл. 20 думите „по чл. 15“ се заменят с „по чл. 15, ал. 1 – 3“.
5. В раздел V от приложение № 1 към чл. 21, ал. 1 се създава т. 11:
„11. Информация относно размера на претенциите по чл. 90, ал. 10 и 11 от Наредба № 53 от 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, както и информацията по чл. 90, ал. 14 от същата наредба.“
§ 3. В чл. 5 от Наредба № 34 от 2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки (обн., ДВ, бр. 86 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2008 г., бр. 53 от 2009 г., бр. 21 от 2018 г.; изм., бр. 41 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2020 г.) се създават т. 16 – 23:
„16. London Stock Exchange LSE (Обединено кралство);
17. Tel Aviv Stock Exchange TASE (Израел);
18. Bolsa de Valores de Colombia BVC (Колумбия);
19. Bolsa de Derivados De Mexico MexDer (Мексико);
20. New Zealand Exchange NZX (Нова Зеландия);
21. Borsa Istanbul Futures & Options Market VIOP (Турция);
22. Santiago Stock Exchange (Чили);
23. Korea Exchange KRX (Южна Корея).“
§ 4. Параграф 3 относно т. 16 влиза в сила от 1.01.2021 г.
§ 5. Наредбата е приета с Решение № 213-Н от 3.09.2020 г. на Комисията за финансов надзор.
За председател: Диана Йорданова
6774