Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 81, от дата 15.9.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.11


Спогодба между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари

 

СПОГОДБА
между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари
(Ратифицирана със закон, приет от 44-то Народно събрание на 8 юли 2020 г. – ДВ, бр. 65 от 2020 г. В сила от 26 август 2020 г.)
Правителството на Република България и правителството на Черна гора,
наричани по-долу „Договарящи се страни“,
желаейки да допринесат за развитието на търговските и икономическите отношения между техните страни, както и за развитието на автомобилните превози на товари и пътници до и от двете държави и транзит през техните територии в условията на пазарна икономика,
се споразумяха за следното:
Раздел I
ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Обхват
1. Тази Спогодба се прилага за автомобилни превози на пътници и товари до/от и транзит през териториите на Договарящите се страни, както и за автомобилен транспорт до/от трети страни, извършван от превозвачи, установени на територията на една от Договарящите се страни, с помощта на превозни средства, както е определено в член 2 от настоящата Спогодба.
2. Тази Спогодба не засяга правата и задълженията, произтичащи от другите поети ангажименти съгласно международните споразумения на двете Договарящи се страни.
Член 2
Определения
В тази Спогодба:
1. „Превозвач“ означава всяко физическо лице, всяко юридическо лице или всяко обединение или група от физически или юридически лица, регистрирани на територията на една от Договарящите се страни, която превозва пътници или товари срещу заплащане или за собствена сметка, в съответствие с изискванията на вътрешното законодателство, регулиращо достъпа до професията на превозвача и до пазара.
2. „Превозно средство“ означава единично моторно превозно средство, ремарке или полуремарке, или комбинация от тези превозни средства със следните определения:
 – „моторно превозно средство“: всяко самоходно превозно средство, движещо се по шосе, различно от превозно средство, което постоянно се движи по релси и което обикновено се използва за превоз на пътници или товари;
 – „ремарке“: всяко превозно средство, предназначено за свързване към моторно превозно средство;
 – „полуремарке“: ремарке без предна ос, свързано по такъв начин, че значителна част от неговото тегло и теглото на товара му се поема от моторното превозно средство.
3. „Регистрация“ означава административното разрешение за въвеждане в експлоатация на пътнотранспортно средство по шосе, включващо идентификацията на последното и предоставянето на серийния номер, който се нарича регистрационен номер.
4. „Превоз“ означава всяко пътуване, извършено изцяло или частично по обществени пътища от превозно средство, независимо дали е натоварено, или празно, използвано за превоз на пътници или товари.
5. „Каботаж“ означава превоза на територията на Договарящата се страна, страната-домакин, с пункт за товарене и пункт за разтоварване, намиращи се на тази територия, извършен от превозвач, установен на територията на другата Договаряща се страна.
6. „Превоз за собствена сметка“ означава превоза на пътници и товари, предназначен единствено за или произтичащ от собствена стопанска дейност или в услуга на собствените служители, или който се извършва от организация с идеална цел за превоз на своите членове в съответствие със социалните си цели; извършва се без заплащане, при условие че:
 – транспортната дейност представлява единствено спомагателна дейност за предприятието или организацията;
 – използваните превозни средства са собственост на предприятието или организацията; наети са или са получени по силата на дългосрочен договор или на лизинг съгласно вътрешното законодателство на съответната Договаряща се страна; също така се управляват от водач, който е член на персонала на предприятието или организацията.
7. „Територия на Договаряща се страна“ означава територията съответно на територията на Република България и Черна гора.
8. „Страна на установяване“ означава територията на Договарящата се страна, в която е установен превозвачът и е регистрирано превозното средство.
9. „Страна-домакин“ означава територията на Договарящата се страна, в която превозвачът извършва дейност, без неговото превозно средство да е регистрирано там и без превозвачът да е установен там.
10. „Автобус“ означава превозно средство, което по силата на конструкцията и оборудването си е подходящо и предназначено за превоз на пътници и което освен седалката на водача има повече от осем места за сядане.
11. „Пътнически превоз по редовна линия“ означава превозна услуга, при която се превозват пътници по определени маршрути, в съответствие с разписание и за която се начисляват определени цени. Пътниците се качват или слизат на предварително определени места за спиране и услугата е достъпна за всички, макар в някои случаи да е необходима резервация.
Независимо кой организира превоза, терминът „пътнически превоз по редовна линия“ включва и превоз, чрез който се превозват определени категории пътници, а други са изключени, и при условие че този превоз отговаря на горепосочените изисквания. Този превоз се нарича „специален превоз по редовна линия“.
12. „Совалков превоз“ означава превоз, при който чрез повтарящи се пътувания в права и обратна посока предварително съставени групи от пътници се превозват от даден отправен пункт за превоз до даден пункт на местоназначението. Всяка група, състояща се от пътници, които са извършили пътуването в права посока, се превозва обратно в отправния пункт при един от следващите обратни курсове. Под „отправен пункт“ и „пункт на местоназначението“ се разбират съответно мястото, откъдето започва, и мястото, където завършва пътуването, заедно с околното пространство в радиус 50 километра.
Първото обратно пътуване и последното право пътуване от серията совалки се извършват без пътници.
Определението за совалкови превози не се влияе от факта, че някои от пътниците се присъединяват към друга група при своето обратно пътуване, нито от факта, че първото пътуване до крайната точка и последното пътуване до началната точка са направени празни. Този тип совалкови превози се нарича „обратен совалков превоз“.
Совалков превоз, който осигурява настаняване на поне 80% от пътниците при пристигане и ако е необходимо, по време на пътуване, със или без храна, се нарича „совалков превоз с настаняване“.
13. „Случаен превоз“ означава превозна услуга, която не съответства на определението за превоз на пътници по редовна линия, включително и на определението за специален превоз на пътници по редовна линия, и чиято основна характеристика е превоз на групи пътници, съставени по предложение на клиента или на самия превозвач.
14. „Контролен документ“ означава пътническа ведомост за автобуси; образецът се съгласува и утвърждава от Смесената комисия съгласно член 15.
Раздел II
ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Член 3
Превози на пътници по редовни линии
1. Превозите на пътници по редовни линии, извършвани с автобуси, са подчинени на система от разрешителни, издавани от компетентния орган в страната на отпътуване, местоназначение и транзит.
2. Заявлението за разрешително трябва да бъде направено пред компетентния орган в страната на установяване на превозвача. Ако органът приеме заявлението, разрешителното се предава на компетентния орган на другата Договаряща се страна. Ако не е осигурена взаимност, може да бъде отказано разрешително за двустранен превоз по редовна линия.
Смесената комисия, създадена в съответствие с член 15 на настоящата Спогодба, решава какъв вид трябва да има формата на заявлението за разрешително, процедирането и придружаващите документи, които следва да бъдат приложени към заявлението, както и документите, които трябва да се съхраняват на борда на автобуси, които извършват пътнически превози по редовни линии.
3. Разрешителните се издават по общо споразумение от компетентните органи на Договарящите се страни.
Решението за даване или отказ на разрешително се взема в срок до три месеца, освен ако няма специални условия.
4. Промени в условията за работа и анулирането на услугата се решават в процедура, установена в точки 2 и 3.
Ако търсенето на услугата се преустанови, превозвачът може да откаже изпълнението й, давайки триседмично предизвестие до компетентния орган, издаващ разрешителното, както и до клиентите.
Член 4
Совалкови превози
1. Совалковите превози на пътници, извършвани с автобус, със или без настаняване, са подчинени на система от разрешителни, издавани от компетентния орган на страната на отпътуване, местоназначение или транзит.
2. Заявлението за разрешително трябва да бъде направено пред компетентния орган в страната на установяване на превозвача.
3. Смесената комисия може да въвежда по-либерален режим за совалковите превози.
Член 5
Случайни превози
1. Случайните превози се регулират от Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС). В случай на изменения в спогодбата ИНТЕРБУС Смесената комисия, установена в член 15, определя режима, който ще се прилага.
2. Случайните превози за собствена сметка се освобождават от изискването за разрешителни. Случайните превози за собствена сметка трябва да са снабдени с контролен документ. Условията за използване и съдържанието на контролния документ се определят от Смесената комисия, посочена в член 15 на настоящата Спогодба.
Член 6
Общи положения за пътническите превози
1. Разрешителните за превоз се издават на името на превозвача и не се преотстъпват на друг превозвач.
2. Извършването на каботажни превози е забранено. Локални пътувания, организирани само за група пътници, превозени до даденото място от същия превозвач, не се считат за каботажни превози, при условие че са вписани в пътническата ведомост.
Раздел III
ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
Член 7
Система на разрешителни
1. Двустранните и транзитните превози не подлежат на разрешителен режим.
2. Превозвачи, регистрирани на територията на едната Договаряща се страна, могат чрез договорената система на разрешителни да предприемат:
 – превоз за/от трети страни.
Член 8
Каботаж
Извършването на каботажни превози е разрешено единствено със специално разрешително, издадено от страната-домакин.
Член 9
Условия за издаване на разрешителни
1. Компетентните органи на двете Договарящи се страни си разменят всяка година определена квота разрешителни.
Разрешителните се издават на превозвачи, регистрирани на територията на Договарящите се страни, от компетентния орган или от определен от него орган.
2. Разрешителните не се преотстъпват на други превозвачи.
3. Разрешителните могат да бъдат използвани еднократно за едно превозно средство. Разрешителните са валидни до 31 януари на следващата календарна година. В случай на комбинация от превозни средства моторното превозно средство е определящият фактор при издаване на разрешителни или освобождаване от разрешителни.
4. Смесената комисия, посочена в член 15 на настоящата Спогодба, съгласува броя и вида на разрешителните в съответствие с член 7, които договарящите се страни разменят всяка година, както и всички други условия, регулиращи използването на разрешителните.
5. Смесената комисия може да установи по-либерален режим.
Раздел IV
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 10
Облагане с такси
1. Горивото, съдържащо се в нормалните резервоари на превозното средство, монтирани от производителя и предназначени за движението и експлоатацията на превозното средство, както и смазочните материали, са освободени от всички мита на територията на страната-домакин.
2. Превозите, обхванати в тази Спогодба, са обект на заплащане в страната-домакин на таксите за използване на автомагистрали и други такси, наложени за употребата на пътната мрежа, тунелите и мостовете.
Член 11
Маси и размери
1. Максимално допустимата маса, натоварването на ос и размерите на превозните средства не трябва да надвишават записаните в регистрационните документи, нито допустимите граници, които са в сила в страната-домакин.
2. Превозът в страната-домакин от превозни средства, чиито маса и размери надвишават допустимите граници в страната-домакин, е разрешен само със специално разрешително, издадено от компетентните органи на страната-домакин.
Член 12
Оборудване и други характеристики
1. Превозните средства, превозващи опасни товари или бързоразвалящи се продукти, трябва да бъдат пригодени и оборудвани в съответствие с изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и Спогодбата за международни превози на бързоразвалящи се хранителни продукти и специалните транспортни средства за тези превози (АТР).
2. Оборудването, използвано за наблюдение на времето за управление и времето за почивка на екипажа на превозните средства, трябва да отговаря на разпоредбите на Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR).
3. Договарящите се страни се задължават да насърчават в рамките на настоящата Спогодба използването на превозни средства, отговарящи на стандартите за безопасност и опазване на околната среда.
Член 13
Контрол
Разрешителните, контролните документи и другите необходими освен тях документи, изискващи се съгласно тази Спогодба, трябва да се съхраняват на борда на превозните средства и да се представят при поискване от страна на служителите, осъществяващи контрола.
Член 14
Задължения на превозвачите и наказания
1. Превозвачите от едната Договаряща се страна са длъжни на територията на другата Договаряща се страна да спазват задълженията си, произтичащи от многостранни споразумения, по които двете Договарящи се страни са страни, от настоящата Спогодба и от други двустранни споразумения, както и от вътрешното законодателство, по-специално правилата за движение, митническите договорености и други условности и ограничения.
2. Компетентните органи в страната на установяване могат в случай на сериозни или повторни нарушения, извършени на територията на страната-домакин, както и по искане на последната да предприемат следните административни действия:
 – издаване на предупреждение;
 – забрана за достъп до територията на Договарящата се страна, в която е извършено/са извършени нарушението(-ята).
В особено тежки случаи компетентният орган на приемащата държава може временно да забрани достъп на нарушителя до нейна територия, докато се вземе решение от органа в страната на установяване.
Договарящите се страни се уведомяват взаимно за взетите решения.
Член 15
Сътрудничество и Смесена комисия
1. Компетентните органи на Договарящите се страни ще предприемат необходимите стъпки за спазване и прилагане на настоящото споразумение и ще обменят полезна информация. Компетентните органи ще се информират взаимно за всяка промяна във вътрешното законодателство, която засяга прилагането на настоящата Спогодба.
Компетентните органи ще си оказват помощ за целите на прилагането на настоящото споразумение.
2. Създава се Смесена комисия, съставена от представители на всяка Договаряща се страна по причините, посочени в точка 1.
3. Смесената комисия отговаря за прилагането на членове 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12 и 13 от настоящата Спогодба и общо за разглеждане на всички въпроси, отнасящи се до отношенията между Договарящите се страни в областта на автомобилния транспорт.
Раздел V
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 16
Компетентни органи
Съгласно настоящата Спогодба компетентните органи са, както следва:
за Република България – Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 – за Черна гора – Министерството на транспорта и морските въпроси.
Член 17
Влизане в сила и срок на действие на Спогодбата
1. Настоящата Спогодба влиза в сила тридесет дни след датата на получаване на второто уведомление по дипломатически път, с което Договарящите се страни се информират взаимно, че изискванията на техните вътрешноправни процедури, необходими за влизането на Спогодбата в сила, са изпълнени.
2. Настоящата Спогодба остава в сила за неопределен срок и може да бъде прекратена с писмено предизвестие от всяка от Договарящите се страни. Спогодбата се прекратява шест месеца след датата на получаване на дипломатическото уведомление, с което другата Договаряща се страна е информирана за денонсирането.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени от своите правителства, подписаха настоящата Спогодба.
Съставена в София на 17 юни 2019 г. в два екземпляра на български, черногорски и английски език, като трите текста са идентични.
В случай на несъответствие при тълкуването английският текст има предимство.

За правителството на
Република България:
Росен Желязков,
За правителството на
Черна гора:
Осман Нуркович,
министър на транспорта,
информационните
технологии
и съобщенията
министър на транспорта
и морските въпроси
 

6758