Министерство на регионалното развитие и благоустройството
брой: 78, от дата 4.9.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.62


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (обн., ДВ, бр. 5 от 2016 г.; попр., бр. 13 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 16, ал. 1, т. 11 думите „Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите (ДВ, бр. 70 от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (ДВ, бр. 1 от 2017 г.)“.
§ 2. В чл. 17 т. 1 се изменя така:
„1. предпазните парапети на балкони и тераси с цел обезопасяване срещу възможно падане се проектират с височина най-малко 1,05 m за обезопасяване срещу падане от височини до 20 m и с височина най-малко 1,20 m за обезопасяване срещу падане от височини над 20 m, като парапетите се изпълняват от здрав материал и с разстояние между вертикалните елементи на парапета не повече от 9 cm и без хоризонтално поставени ограждащи елементи при ажурните парапети; височината на парапети за обезопасяване на външни открити стълбища за евакуация е съгласно изискванията на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 89 от 2014 г.);“.
§ 3. В чл. 21, ал. 2 думите „Постановление № 277 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 89 от 2012 г.)“ се заменят с „Постановление № 267 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 98 от 2017 г.)“.
§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 3 думите „уличната линия“ се заменят с „уличната регулационна линия“, а думата „парцели“ – с „поземлени имоти“;
б) в т. 7 думите „Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (ДВ, бр. 86 от 2004 г.)“ се заменят с „Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (ДВ, бр. 7 от 2018 г.)“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Технико-икономическата оценка по ал. 4 за устройване на детско заведение или училище в съществуваща сграда представлява оценка на икономическата целесъобразност и ефективност на инвестиционното строително намерение след извършено обследване на съществуващата сграда за съответствие със следните изисквания:
1. образователните и здравните изисквания;
2. изискванията на нормативните актове за механично съпротивление и устойчивост на строежите, пожарната безопасност, опазването на околната среда, защитата от шум и икономията на енергия и топлосъхранение.
(6) Допуска се в застроени урбанизирани територии със съществуваща инфраструктура, както и при пристрояване и/или промяна на предназначението на съществуващи сгради, разстоянията по ал. 3, т. 3 да се намалят до 5 m по буква „а“ и до 3 m по букви „б“ и „в“ с мотивирано решение на общинския съвет въз основа на извършена технико-икономическа оценка в обхвата по ал. 5.“
§ 5. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „При проектиране на“ се добавя „самостоятелна“.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) При преустройство на част от съществуваща сграда с друго предназначение, както и в части от новопроектирана сграда с друго предназначение, се допуска да се проектира детско заведение, когато сградата се намира в застроени урбанизирани територии със съществуваща инфраструктура и при спазване на здравните, противопожарните и образователните нормативни изисквания.
(5) В случаите по ал. 4 помещенията на детското заведение се проектират:
1. в първите два надземни етажа, когато детската градина е разположена в нежилищна сграда, като се допуска разполагането на административни помещения на третия етаж и на обслужващи помещения в подземния или полуподземния етаж, които да са в пряка връзка с помещенията на детската градина;
2. в първи надземен етаж, когато детската градина е разположена в жилищна сграда, като в полуподземния или подземния етаж се допуска разполагане на обслужващи помещения, които да са в пряка връзка с помещенията на детското заведение.“
§ 6. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „стълбищата в“ се добавя „самостоятелните сгради на“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Когато детско заведение се разполага в част от сграда, за него се проектира най-малко един самостоятелен вход.
(3) Когато детско заведение се разполага в част от сграда, се спазват изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на защита в случай на пожар на детското заведение спрямо частта от сградата с различен клас на функционална пожарна безопасност, както и осигуряване на защитни (безопасни) зони с възможност за поетажно преместване на хора при пожар или авария.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 4 и 5.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея се добавя изречение второ: „Към обособените помещения за всяка група се осигурява самостоятелен подход, като не се допускат преходи от група в група.“
§ 7. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „За обслужващи помещения в детски заведения по чл. 55, ал. 4 и 5 се допуска височината на помещенията да се намали, но най-много до 2,3 m.“
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. за занимални – юг, изток и югоизток;“
б) създава се нова т. 2:
„2. за спални – юг, изток и югоизток, а по изключение югозапад и запад;“
в) досегашната т. 2 става т. 3.
§ 8. В чл. 59 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „помещение за учители и възпитатели“ се заменят с „хранилище за помощни пособия и материали“.
2. В ал. 2 се създава изречение трето: „Допуска се обединяване на помещенията занималня с кът за хранене и спалня при спазване на здравните, противопожарните и образователните нормативни изисквания.“
3. В таблица 4, редове № 1 и 2, в трета колона думите „2,5+2,5 m2/дете“ се заменят с „2+2 m2/дете“, а в ред № 1, четвърта колона думите „2,5 m2/дете“ се заменят с „2 m2/дете“.
4. В таблица 4, ред № 6, във втора колона думите „Помещение за учители и възпитатели“ се заменят с „Хранилище за помощни пособия и материали“, а в трета колона думите „Вж. таблица 2“ се заменят с „в съответствие със заданието за проектиране“.
§ 9. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Закритите и откритите площадки за игра в детските заведения се проектират в съответствие с Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.“
2. В ал. 2 се създават изречения второ и трето: „Видът и броят на необходимите помещения/зали се определят със заданието за проектиране съобразно учебния план. Помещенията/залите могат да се комбинират в зависимост от броя на групите в детската градина и при отчитане на чл. 61, ал. 3.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В двора на детското заведение се предвиждат по една самостоятелна открита площадка за игра за всяка група и обща открита спортна площадка за ползване от всички групи по график.“
§ 10. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ след думите „Кухненският блок“ се поставя запетая и се добавя „когато храната се приготвя на място в детското заведение,“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Помещението за пералня, когато се изисква със заданието за проектиране, се проектира с обща площ 45 – 50 m2 и при спазване на Наредба № 12 от 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални (ДВ, бр. 98 от 2018 г.).“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При използване на външна специализирана пералня се спазват здравните изисквания към складовете за чисто и нечисто пране в детските градини и детските ясли.“
§ 11. В т. 5 и 6 на таблица 9 към чл. 73, ал. 2 и т. 2.13 и 2.14 на таблица 10 към чл. 87 думата „бельо“ се заменя с „пране“.
§ 12. В чл. 92 ал. 5 се изменя така:
„(5) Оградата на детското заведение се предвижда с минимална височина 1,6 m. Когато детската градина или детската ясла се разполага в част от сграда, се допуска частично ограждане на площта от двора, ползван от детската градина или ясла. Не се допускат изцяло плътни огради.“
§ 13. В чл. 107, ал. 3 и чл. 174 думите „Наредба № 2 от 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии“ се заменят с „Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии“.
§ 14. В чл. 112 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „Наредбата за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения, приета с Постановление № 200 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 74 от 2004 г.)“ се заменят с „Наредбата за радиационна защита, приета с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 16 от 2018 г.)“.
2. В ал. 9 думите „използвано бельо“ се заменят с „нечисто пране“.
§ 15. В чл. 139 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „Закона за храните и на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните, Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по прилагането му“.
2. В ал. 5 думите „Наредба № 37 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални (ДВ, бр. 95 от 1995 г.)“ се заменят с „Наредба № 12 от 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални“, а думата „бельо“ се заменя с „нечисто пране“.
§ 16. В чл. 151, т. 2 думите „мръсно бельо“ се заменят с „нечисто пране“.
§ 17. В чл. 203, ал. 1 думите „Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните“ се заменят с „Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно хигиената на храните, Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по прилагането му“.
§ 18. В приложение № 3 към чл. 112, ал. 10, чл. 131, ал. 2 и чл. 132 се правят следните изменения:
1. В т. 2.13 на т. I.2 думите „използвано бельо“ се заменят с „нечисто пране“.
2. В третото тире на забележката в т. 13.16 на т. II.13 и в т. 1.17 на т. III.1 думата „бельо“ се заменя с „нечисто пране“.
3. В петото тире на забележката в т. 5.4 на т. III.5 думите „мръсно бельо“ се заменят с „нечисто пране“.
4. В т. 1.5 на т. IV.1 и в т. 4.1 и 4.5 на т. IV.4 думата „бельо“ се заменя с „пране“.
§ 19. В приложение № 4 към чл. 142, ал. 4 се правят следните изменения:
1. Във втората колона на таблицата, в буква „м“ на т. I.2 думите „използвано бельо“ се заменят с „нечисто пране“.
2. Във втората колона на таблицата, в буква „п“ на т. III.1 думата „бельо“ се заменя с „нечисто пране“.
3. Във втората колона на таблицата, в букви „а“ и „д“ на т. IV.4 думата „бельо“ се заменя с „пране“.
§ 20. Във втората колона на таблицата на информационно приложение № 5 към чл. 148, ал. 2, чл. 150, т. 1 и чл. 151, т. 1 и 4, в т. 7.9, 7.10 и 7.11 думата „бельо“ се заменя с „пране“.
Министър: Петя Аврамова
6586