Министерство на здравеопазването
брой: 77, от дата 1.9.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Договор № РД-НС-01-3-2 от 14 август 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-3-2 от 14 август 2020 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 36 от 2020 г.)
Днес, 14 август 2020 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския зъболекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка с обявена извънредна епидемична обстановка с Решение № 325 от 14 май 2020 г. на Министерския съвет на Република България и последващи такива, както и издадените в тази връзка заповеди на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки, с последващи изменения и допълнения на същите, се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. В чл. 10, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „в това число и за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка“.
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „в това число и заплащане за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка за период, определен със закон“.
2. В ал. 5 думите „епидемична обстановка“ се заменят с „обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка“.
§ 3. В Специалната част, глава седемнадесета „Извънболнична дентална помощ“, раздел ІV, се създават чл. 105а и 105б със следното съдържание:
„Чл. 105а. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЗС договарят за периода на дейност 1.09. – 30.11.2020 г. следните обеми и цени за дейностите в извънболничната дентална помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, включени в приложение № 3 „Дентална извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г.:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена (лв.)
заплащана от НЗОК
заплащана от пациента
1
2
3
4
5
1
Първична дентална помощ
1 762 830
 
 
 
Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло или частично заплащана от НЗОК
366 544
 
 
10111
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
91 100
11,36
1,80
30111
Обтурация с амалгама или химичен композит
199 842
42,96
0,00
50811
Екстракция на временен зъб с анестезия
31 386
17,26
0,00
50911
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
1 120
42,96
0,00
33211
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
21 804
24,49
4,70
33311
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
21 290
76,77
12,30
83211
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
83311
Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
 
Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, частично заплащана от НЗОК
1 393 830
 
 
10112
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
395 367
11,36
1,80
30112
Обтурация с амалгама или химичен композит
812 396
38,96
4,00
50912
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
179 907
38,96
4,00
83212
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
3 356
200,00
0,00
83312
Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
2 804
200,00
0,00
 
Неблагоприятни условия на работа по чл. 122, ал. 4
 
 
 
 
Първична дентална помощ за ЗОЛ до 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
822
 
 
101111
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
261
13,16
0,00
301111
Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия
365
56,35
0,00
508111
Екстракция на временен зъб с анестезия
52
17,26
0,00
509111
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
5
42,96
0,00
332111
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с анестезия
23
40,13
0,00
333111
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с анестезия
114
100,01
0,00
832111
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
833111
Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
 
Първична дентална помощ за ЗОЛ над 18 години, изцяло заплащана от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, вкл. и след навършване на 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
1 634
 
 
101121
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
668
13,16
0,00
301121
Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия
595
56,35
0,00
509121
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
369
42,96
0,00
832121
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
833121
Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
2
Специализирана дентална помощ
61 165
 
 
 
Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло или частично от НЗОК
7 165
 
 
10121
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
1 875
12,30
1,80
30121
Обтурация с амалгама или химичен композит
3 605
45,26
0,00
50821
Екстракция на временен зъб с анестезия
769
19,24
0,00
50921
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
4
45,26
0,00
33221
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
791
27,41
4,70
33321
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
119
85,67
12,30
83221
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
83321
Дейности по възстановяване функцията на дъв-
кателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
 
Специализирана дентална помощ, извършвана от специалист по детска дентална медицина на ЗОЛ до 18 години, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, и за лицата, задържани под стража
26
 
 
101211
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
9
14,10
0,00
301211
Обтурация с амалгама или химичен композит с анестезия
6
60,45
0,00
508211
Екстракция на временен зъб с анестезия
3
20,57
0,00
509211
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
1
45,26
0,00
332211
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб с анестезия
3
43,05
0,00
333211
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб с анестезия
2
108,92
0,00
832211
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
833211
Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица до 18 години, частично заплащана от НЗОК
2 801
 
 
102214
Специализиран обстоен преглед
821
12,30
1,80
520214
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията
401
18,27
3,00
510214
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия
1 071
45,49
5,00
544214
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
506
4,24
0,80
832214
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
833214
Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ за лица над 18 години, частично заплащана от НЗОК
41 415
 
 
102224
Специализиран обстоен преглед
11 574
12,30
1,80
520224
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията
5 602
13,77
7,50
510224
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия
16 540
36,24
13,50
544224
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
7 697
4,24
0,80
832224
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
833224
Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, до 18-годишна възраст, вкл. и за лицата, задържани под стража
16
 
 
1022114
Специализиран обстоен преглед
3
14,10
0,00
5202114
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията
1
21,27
0,00
5102114
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия
9
50,94
0,00
5442114
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
1
5,04
0,00
8322114
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
8332114
Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
 
Специализирана хирургична извънболнична помощ, заплащана изцяло от НЗОК за ЗОЛ, настанени в домове за медико-социални услуги, за децата, настанени в специалните училища и в домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, над 18-годишна възраст, и за лицата, задържани под стража
29
 
 
1022214
Специализиран обстоен преглед
9
14,10
0,00
5202214
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията
2
21,27
0,00
5102214
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия
15
50,94
0,00
5442214
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
1
5,04
0,00
8322214
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
8332214
Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
 
Специализирана дентална помощ за ЗОЛ с психични заболявания до 18 години под обща анестезия
7 149
 
 
903212
24-часово активно наблюдение при необходимост след общата анестезия
256
27,74
0,00
101212
Обстоен преглед със снемане на орален статус – в т.ч. еднократен допълнителен преглед за бременни
460
21,16
0,00
301212
Обтурация с амалгама или химичен композит
3 807
56,37
0,00
508212
Екстракция на временен зъб с анестезия
208
26,48
0,00
509212
Екстракция на постоянен зъб с анестезия
21
56,37
0,00
332212
Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб
1 522
46,71
0,00
333212
Лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб
179
153,18
0,00
520212
Инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезията
101
33,55
0,00
510212
Екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб с анестезия
518
74,21
0,00
544212
Контролен преглед след някоя от горните две дейности
75
8,83
0,00
832212
Дейност по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена горна челюст с горна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
833212
Дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостна обеззъбена долна челюст с долна цяла плакова зъбна протеза, в т.ч. и контролни прегледи за период от 4 години
1
200,00
0,00
 
Обща анестезия за лица с психични заболявания до 18 години
2 564
 
 
901212
Обща анестезия в извънболнично лечебно заведение
2 563
45,23
0,00
902212
Обща анестезия в болнично лечебно заведение
1
45,23
0,00
3
Медицинска експертиза
4
 
 
261
Подготовка за ЛКК
1
7,68
0,00
262
ЛКК
1
7,68
0,00
263
По искане на ЛКК
1
7,68
0,00
264
По искане на ТЕЛК
1
7,68
0,00

(2) Представителите по чл. 54, ал. 2 от ЗЗО ежемесечно до 20-о число на месеца, следващ отчетния, на базата на информацията от отчетите по чл. 113, наблюдават и анализират договорените в ал. 1 цени и обеми и параметрите на разходите за здравноосигурителните плащания за дентална помощ.
(3) При констатирани при анализа по ал. 2 отклонения двете страни до 30-о число на месеца, следващ отчетния, предприемат мерки и действия с цел недопускане на преразход по заложените в ЗБНЗОК за 2020 г. средства за здравноосигурителните плащания за дентална помощ.
(4) Когато отчетената от ИДП дейност, за заплащане до 31.12.2020 г., надвишава средствата по чл. 12, ал. 1 и допълнителните средства по чл. 12, ал. 3, цените по ал. 1 се намаляват процентно в рамките на оставащите средства за здравноосигурителните плащания за дентална помощ и договорените допълнителни средства.
(5) За дейност декември 2020 г., подлежаща на заплащане от бюджета на НЗОК за 2021 г., се прилагат цените по чл. 105.
Чл. 105б. Със средствата от увеличението на цените по настоящия Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. ИДП осигуряват приоритетно увеличение на разходи за персонал, нает от лечебните заведения.“
§ 4. В чл. 122а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна“ се заменят с „Народното събрание е обявено извънредно положение или с решение на Министерския съвет е обявена извънредна епидемична обстановка“.
2. В ал. 2 думите „обявена епидемична обстановка“ се заменят с „обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка“, а думите „месеците, през които действат противоепидемичните мерки по ал. 1“ се заменят с „период, определен със закон“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) За периода от 1.01.2020 г. до 31.08.2020 г. НЗОК закупува дейностите от извънболничната дентална помощ по приложение № 3 към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г. по цени и ред, посочени в чл. 105.
(2) За периода от 1.09.2020 г. до 30.11.2020 г. НЗОК закупува дейностите от извънболничната дентална помощ по приложение № 3 към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г. по цени, ред и в обеми, посочени в чл. 105а.
(3) За периода от 1.12.2020 г. до 31.12.2020 г. НЗОК закупува дейностите от извънболничната дентална помощ по приложение № 3 към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г. по цени, ред и в обеми, посочени в чл. 105.
§ 6. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от датата на обнародването в „Държавен вестник“, с изключение на § 3, който влиза в сила от 1.09.2020 г.
§ 7. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЗС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 8. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.

За Националната здравно-
За Българския
осигурителна каса:
зъболекарски съюз:
Председател на НС
Председател
на НЗОК:
на УС на БЗС:
Жени Начева
Д-р Николай Шарков
 
Зам.-председател на
 
УС на БЗС и председател
 
на КРД на БЗС:
 
Д-р Георги Димов
Членове на Надзорния
 
съвет на НЗОК:
 
Д-р Бойко Пенков
Д-р Борислав Миланов
Галя Димитрова
Д-р Светослав Гачев
Росица Велкова
Д-р Донка Станчева-
Д-р Иван Кокалов
Забуртова
Теодор Василев
Д-р Бисер Ботев
Григор Димитров
Д-р Валентин Павлов
Оля Василева
Д-р Тодор Кукуванов
Пламен Таушанов
Д-р Трифон Антонов
Управител на НЗОК:
 
Проф. д-р Петко Салчев
 

                                                                                    Съгласувал:
                                                                   Министър на здравеопазването:
                                                                Проф. д-р Костадин Ангелов, дм
6529