Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“   София
брой: 73, от дата 18.8.2020 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.43


конкурс за главен асистент

 

39. – Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент за цивилен служител в област на висшето образование Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, научна специалност „Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати“ – едно място, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Института по отбрана. Упражняването на длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация). Условията на конкурса са обявени в Заповед № 365 от 12.08.2020 г. на директора на Института по отбрана. Документи и справки: в София, бул. Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/92 21850, 02/92 21821, 02/92 21812, 02/92 21805.
6056