Министерски съвет
брой: 70, от дата 7.8.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.42


Постановление № 180 от 31 юли 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. за изплащане на обезщетения за умрели/eвтаназирани животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар и прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването Африканска чума по свинете на територията на Република България

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. за изплащане на обезщетения за умрели/eвтаназирани животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар и прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването Африканска чума по свинете на територията на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери (предоставени трансфери) между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер до 11 622 724 лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. за изплащане от Българската агенция по безопасност на храните на обезщетения за умрели/eвтаназирани животни, унищожени суровини и храни от животински произход, фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар и прилагане на мерките за ограничаване и ликвидиране на заболяването Африканска чума по свинете на територията на Република България.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на земеделието, храните и горите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
5616