Народно събрание
брой: 68, от дата 31.7.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на подуправител на Националния осигурителен институт
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 37, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване
РЕШИ:
Избира Весела Николова Караиванова-Начева за подуправител на Националния осигурителен институт.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 29 юли 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:  Данаил Кирилов
5525