Министерство на финансите
брой: 68, от дата 31.7.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.21


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 93 от 2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република България – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г., бр. 10, 26, 52 и 75 от 2019 г. и бр. 8 и 9 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 10 след думите „развлекателен характер“ се добавя „или стоки“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 основният текст се изменя така:
„(6) При кандидатстване за одобряване на типа ФУ производителите/вносителите представят в централното управление на НАП уведомително писмо за типа/овете ФУ, за които ще се провеждат изпитвания. Уведомителното писмо се представя на хартия или по електронен път, като към него се представят по електронен път копия на следните документи на български език:“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Преди кандидатстване за изпитване и одобряване на първия тип ФУ/ИАСУТД производителят/вносителят подава заявка в БИМ за получаване на идентификатор на ФУ или ИАСУТД.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. В ал. 8, т. 2 думите „локална мрежа от ФУ за обекта, в който е изпитана“ се заменят с „ИАСУТД“.
3. В ал. 9, т. 3 думите „локални мрежи от ФУ и“ се заличават.
4. Създава се нова ал. 14:
„(14) Допуска се в състава на ЕСФП от одобрен тип да се включи фискален принтер с променена версия на фърмуера, която не влияе на функционалността на ЕСФП. В този случай системата не подлежи на изпитване и одобрение по реда на този член. Производителят на ЕСФП декларира пред комисията по ал. 5, че няма промяна във функционалността на ЕСФП и формира нов идентификатор на ЕСФП в съответствие със специфичните изисквания в приложение № 2, като към декларацията прилага диагностичен бон с информация за новия идентификатор. Новият идентификатор на ЕСФП се вписва в паспорта на системата. Производителят на ЕСФП предоставя в БИМ програмното осигуряване на ЕСФП на технически носител.“
5. Досегашните ал. 14 и 15 стават съответно ал. 15 и 16.
§ 4. В чл. 11 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето: „Обектът е в процес на изпитване при наличие на съставен протокол – приложение № 6, от комисията по чл. 10, ал. 5.“
2. В ал. 8 се създават изречения второ и трето: „В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 по време на изпитването на ЕСФП в реални условия не се издава свидетелство за регистрация на ЕСФП преди издаването на свидетелство за одобряване на типа ЕСФП и вписването му в регистъра по чл. 10, ал. 9, т. 2. В случаите наизпитвания на добавено към ЕСФП ново средство за измерване след приключване на изпитванията се издава свидетелство за регистрация на ЕСФП, в което са вписани всички одобрени средства за измерване в обекта.“
§ 5. В чл. 15, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 9 накрая се поставя точка и запетая и се добавя „фискалната памет на ФПр, работещ в състава на ЕСФП, се разчита от производителя на ЕСФП;“.
2. Създава се т. 18:
„18. уведоми БИМ и НАП в случаите на прекратяване/временно преустановяване на дейност като производител/вносител на ФУ.“
§ 6. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 8 след думите „от блок-схемата на ЕСФП“ се поставя запетая и се добавя „както и в случаите по чл. 36а, ал. 5“.
2. В ал. 9 изречение първо се изменя така: „Електронните системи с фискална памет подлежат на последващи периодични проверки със срок на периодичност 2 години.“
§ 7. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата:
1. по чл. 3, ал. 1 – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1;
2. по чл. 3, ал. 2 – за всяко плащане, включително за платените чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1.
(2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането, освен когато плащането по продажбата се регистрира и отчита чрез фискално устройство на мястото на предаване на стоката или услугата.
(3) Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, документът по чл. 3, ал. 1, изречение второ се издава от задълженото лице:
1. на хартиен носител, който трябва да придружава стоката и се предоставя на клиента заедно със стоката; или
2. в електронен вид най-късно към момента, в който стоката напусне търговския обект на лицето, а в случаите на предоставяне на услуги – най-късно при плащане на услугата.
(4) Допуска се да не се издава документът по чл. 3, ал. 1, изречение второ, ако за продажбата е издаден данъчен документ по чл. 112 от ЗДДС, съдържащ данните по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8, с изключение на кода на данъчната група.
(5) При работа с ИАСУТД се допуска продажби на предоставени стоки/услуги, при които клиентът само поема задължение за плащане, да се приключват с издаване на системен бон с вид плащане „резерв 2 – отложено плащане“. При извършване на плащане по тези продажби се издава системен бон, като се допуска обобщаване на предоставените стоки или услуги по групи.
(6) Фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка. При продажби по чл. 3, ал. 8 фискалната касова бележка се визуализира на контролния дисплей на ФУВАС.
(7) Когато лице по чл. 3, ал. 1 извършва продажби на стоки чрез електронен магазин, които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален бон на хартиен носител, бонът се издава по реда на ал. 2. В случаите на предоставяне на услуги бонът се издава и предоставя на клиента най-късно при плащане на услугата.
(8) Когато лице по чл. 3, ал. 1 извършва продажби на стоки чрез електронен магазин, които се регистрират и отчитат чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, бонът се издава и предоставя на клиента най-късно към момента, в който стоката напусне обекта, от който се доставя. В случаите на предоставяне на услуги бонът се издава и предоставя на клиента най-късно при плащане на услугата.
(9) Фискалната касова бележка от ФУ или касовата бележка от ИАСУТД се издават в един екземпляр за клиента. Копие на всяка отпечатана/генерирана в електронен вид бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН). Данни от всяка фискална касова бележка се предават автоматично от ФУ/ИАСУТД по дистанционната връзка към НАП съгласно приложение № 17.
(10) Контролната лента се формира едновременно с издаване на бележката, но без да се отпечатва, като се съхранява на енергонезависим електронен носител при условията и по реда на тази наредба, уреждащи работа с КЛЕН.
(11) Фискалното устройство/интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност осигурява възможност в търговския обект да се отпечатва пълната информация от КЛЕН по начина и в последователността на генериране на записите в КЛЕН.
(12) Лицата по чл. 3 са задължени да поддържат показанията на часовника-календар на ФУ/ИАСУТД в съответствие с астрономическото време и да не допускат отклонения, по-големи от 2 часа.“
§ 8. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 7 накрая се поставя точка и запетая и се създават изречения второ и трето: „наименованието трябва да позволява най-малко идентифицирането на вида на стоката/услугата; в случай че се продават стоки от един и същи вид, които са с различни цени, във фискалния бон всяка стока се отразява поотделно със съответната стойност;“.
2. В ал. 6 изречения второ и трето се изменят така: „Документът е по образец съгласно приложение № 39 и следва да съдържа надпис, че по него не се дължи плащане. Надписът е с удебелени главни букви с размер най-малко два пъти по-голям от размера на останалата информация по него.“
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При продажба, за която е издадена фактура, дебитно известие, туристически ваучер или резервационна бланка по смисъла на Закона за туризма или друг първичен счетоводен документ съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, в който/която са посочени количеството и видът на стоките/услугите, във фискалния/системния бон се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група. В този случай задължително трябва да се посочат номерът и датата на първичния счетоводен документ, туристическия ваучер или резервационната бланка, по който/която се извършва плащането. Предходните изречения не се прилагат в случаите на чл. 27, ал. 3, т. 3. Издадените документи по изречение първо се съхраняват най-малко в срока по чл. 38 от ДОПК.“
4. Алинея 9 се изменя така:
„(9) В случаите по ал. 1, т. 15, ал. 7 и 10 се допуска номерът и датата на документа да се съдържат във фискалния/системния бон като свободен текст, като в тези случаи задължителен реквизит на фискалния/системния бон е видът на документа, по който се плаща.“
5. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) При работа с един или повече от един СУПТО в случаите на настаняване, включващо нощувка, се допуска продажби на допълнителни стоки/услуги, при които клиентът само поема задължение за плащане, да се приключват в софтуера с издаване на документ, съдържащ най-малко информация съгласно приложение № 40. При плащане, за което се дължи издаване на фискален бон, се допуска обобщаване на предоставените стоки/услуги по данъчни групи, като задължително се посочат номерът и датата на документа/тите, по който/които се извършва плащането.
(11) В случаите по ал. 10, когато задълженото лице работи с един СУПТО, се допуска към продажбата на настаняване, включващо нощувка, да се добави информацията за продажбите на допълнителни стоки/услуги в обобщен вид, като задължително се прави обвръзка между тях.“
§ 9. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) За продажби, за които лице по чл. 3 приема частични плащания, се допуска ФУ/ИАСУТД да се програмира така, че продажбите да се регистрират в департамент с обобщено наименование „ЧАСТИЧНИ ПЛАЩАНИЯ“, в който се регистрират всички получени суми по частични плащания. Информацията за продажбите на конкретните стоки/услуги, за които се извършва частично плащане, следва да е отразена като свободен текст, оградена със знак „#“ в началото и в края на допълнителните редове.
(2) При окончателното плащане се регистрират всички стоки и услуги, след което се извършва стойностна отстъпка, равна на размера на частично заплатената/заплатените сума/и. При работа с ИАСУТД, както и когато фискалното устройство работи под управление на софтуер, в свободен текст, ограден със знак „#“, се пояснява, че в този случай отстъпката в стойността на стоките се дължи на частично плащане.
(3) В случаите по чл. 25, ал. 2, когато фискалният бон се издава преди получаване на плащането, се допуска продажбите да се регистрират в отделен департамент с наименование „РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ“.“
§ 10. Създава се чл. 26б:
„Чл. 26б. (1) При издаване на разширен фискален бон съгласно приложение № 1 при условия на отложено плащане се допуска същият да се приключва с вид плащане „резерв 2“ – „отложено плащане“, програмиран и използван само за тази цел. В този случай чл. 26, ал. 7 не се прилага.
(2) При получаване на плащане, включително частично, за което се изисква издаване на фискален бон по издадения съгласно ал. 1 разширен фискален бон, във фискалния бон като задължителен реквизит по чл. 26, ал. 1, т. 7 се посочват десетразрядният номер и датата на фактурата – разширен фискален бон.“
§ 11. В чл. 29 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Когато лице по чл. 3 използва софтуер за управление на продажби, чрез който управлява продажби на доверители, извършените продажби на доверителите логически се разграничават по доверители и от собствените му продажби, ако има такива. В този случай продажбите на доверителите се регистрират по реда на ал. 3 или в един департамент на ФУ с наименование „ДОВЕРИТЕЛИ“. Наименованията на видовете стоки/услуги, отпечатвани на фискалния бон, включват и наименованието на съответния доверител.
(7) Когато лице по чл. 3 не използва софтуер за управление на продажбите си, но в качеството си на довереник извършва от името и за сметка на доверител продажби, които регистрира в софтуер на доверител, явяващ се лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС, се счита че продажбите се управляват от софтуера на доверителя, без да е необходимо този софтуер да управлява фискалното устройство на довереника.“
§ 12. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „включително по отношение начина на плащане“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Когато по реда на ал. 5 се извършва контролна покупка на стока, доставена от лицензиран пощенски оператор по смисъла на Закона за пощенските услуги чрез пощенска пратка с наложен платеж, не се заплаща наложеният платеж. В тези случаи органът по приходите се легитимира и извършва проверка за наличие на издаден фискален/системен бон, придружаващ стоката. Когато има издаден фискален/системен бон, лицензираният пощенски оператор връща стоката на лицето по чл. 3 за извършване на сторно операция по реда на ал. 1 и 2. Органът по приходите заплаща стойността на пощенските услуги за доставка и връщане на стоката, предмет на контролна покупка, ако такива са дължими.“
3. Досегашните ал. 6 – 10 стават съответно ал. 7 – 11.
4. Създава се ал. 12:
„(12) Когато на клиента се възстановяват пари в брой при рекламация/връщане на стока, продажбата на която е документирана с фискален бон преди въвеждане в експлоатация на софтуер за управление на продажбите и в него не се съдържа уникален номер на продажбата, при извършване на сторно операция вместо уникален номер на продажбата, по която се извършва сторно операция, се посочва уникален номер на продажбата от вида ОО000000-0000-0000000. Първите два символа са латински букви О, а останалите са нули. Допуска се първите два символа да са съобразно буквения идентификатор на фискалното устройство, а останалите да са единици.“
§ 13. Член 36а се изменя така:
„Чл. 36а. (1) След изтичане на срока, определен в приложение № 1, раздел IIIб, т. 1, буква „м“ по заповед на министъра на финансите или оправомощено от него лице, се допуска ФУ/ИАСУТД да работят в авариен режим за регистриране и отчитане на продажбите, когато е налице едно от следните условия:
1. при обявяване на бедствено положение по Закона за защита при бедствия и липса на мобилна връзка за повече от 72 часа;
2. при наличие на извънредни обстоятелства, когато информационната система на НАП не работи и не се приемат данни повече от 72 часа;
3. когато е установена авария в мрежата на мобилен оператор, поради което липсва мобилна връзка повече от 72 часа, и за това обстоятелство операторът е уведомил НАП.
(2) Когато отпадне необходимостта, работата на ФУ/ИАСУТД в авариен режим се преустановява със заповед на министъра на финансите или оправомощено от него лице, освен когато срокът е определен с първоначалната заповед.
(3) Заповедите по ал. 1 и 2 се публикуват на интернет страниците на Министерството на финансите и НАП.
(4) За периода, определен в заповедта по ал. 1, производителят/вносителят на ФУ/ИАСУТД чрез изградения отдалечен достъп променя първоначално зададения производствен параметър, позволяващ работа в авариен режим, когато е налична мобилна връзка, но въпреки това информацията не може да бъде получена в информационната система на НАП, съответно не е върнат отговор от системата повече от 72 часа.
(5) При отсъствие на мобилна връзка за периода, определен в заповедта по ал. 1, за ЕСФП се разрешава самостоятелна работа на средствата за измерване на разход без връзка с централното регистриращо устройство.
(6) В случаите по ал. 5:
1. показанията на електронните броячи на средствата за измерване на разход преди прекъсването и при възстановяването на връзката се изпращат автоматично в НАП;
2. след издаване на заповед за преустановяване на работата на ЕСФП в авариен режим се прилага процедурата за проверка по чл. 16а, ал. 6; до приключване на проверката задължените лица могат да работят със сервизни пломби по чл. 16а, ал. 8;
3. се допуска продажбите/зарежданията на течни горива, които не са регистрирани чрез ЕСФП, да се отчитат чрез издаване на касова бележка от кочан; при възстановяване на нормалния режим на работа на ЕСФП лицето по чл. 3, ал. 2 е длъжно да предаде в НАП документираните при работа с касови бележки от кочан обороти при спазване на следния ред:
а) издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот за всички продадени/заредени количества течни горива за съответния ден;
б) сумарният оборот се отчита в специален департамент с наименование „Авариен режим на ЕСФП“ към данъчна група „Б“ и посочен артикул „горива“;
в) издаденият фискален бон за съответния ден се съхранява в книгата по чл. 39, ал. 5 на страницата на съответния ден, за който се отнася.
(7) Право да извършва промяна на параметъра за блокиране има само производителят/вносителят на ФУ/ИАСУТД, като упражняването на това право не може да се възлага на друго лице
(8) Всяка промяна на параметъра за блокиране на ФУ/ИАСУТД се записва в системния журнал в информационната система на производителя/вносителя на ФУ/ИАСУТД.“
§ 14. В чл. 42, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „и ЕСФП, с изключение на случаите на изпитване на нов тип ЕСФП в реални условия“.
§ 15. В чл. 52а ал. 2 се изменя така:
„(2) Допуска се софтуер за управление на продажби да отговаря най-малко на изискванията по т. 1, 2, 4, 6 и 7 от приложение № 29, при условие че се управляват продажби само на стоки или услуги, заплащани напълно или частично от Министерството на здравеопазването или от Националната здравноосигурителна каса съгласно националните рамкови договори за медицински дейности и за дентални дейности или индивидуалния договор за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, сключен по реда на Закона за здравното осигуряване, или заплащани чрез предоставените субсидии и финансирания по реда на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на ЗДДС. Допуска се чрез софтуера да се управляват продажби и на други медицински услуги, при условие че за тях се отразява само медицинска информация без посочена стойност. В този софтуер не се допуска да се управляват други продажби извън изрично посочените.“
§ 16. В чл. 52а1 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС може да използва софтуер за управление на продажби, който отговаря най-малко на изискванията по т. 2, 4, 6 и 7 от приложение № 29. В случай че интерфейсът на софтуера не е на български език, търговецът е длъжен да предостави негов превод на български език при поискване от орган по приходите.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 17. В чл. 52в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 5 след думите „чл. 52а, ал. 2“ се добавя „и чл. 52а1“;
б) създава се т. 7:
„7. изискванията на т. 2 и 3 не се отнасят за софтуери по чл. 52а1.“
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
3. Създава се ал. 3а:
„(3а) Промяна във функционалността и/или промяна в структурата на базата данни, попадащи в обхвата на приложение № 29, е нова версия на софтуера, за която се подава и информация по реда на ал. 2. Не се смята за промяна в структурата на базата данни промяна, касаеща единствено тип и дължина на поле. Допуска се в допълнение към номера на версията да има група символи, които не са свързани с промени във функционалността и/или с промяна в структурата на базата данни, попадащи в обхвата на приложение № 29, и която не се счита за част от номера на версията. В този случай при подаването на информация за софтуера по приложение № 31 производителят/разпространителят посочва принципите, формата и значението на елементите, формиращи номерата на версиите на произвеждания/разпространявания от него софтуер, включително на допълнителната група символи.“
4. В ал. 8 и 9 думите „чл. 52е, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 52е, ал. 3, т. 1“.
5. В ал. 10 думите „чл. 52е, ал. 1“ се заменят с „чл. 52е, ал. 3“.
§ 18. Член 52е се изменя така:
„Чл. 52е. (1) Когато в хода на контролно производство се установи несъответствие с изискванията в приложение № 29 на функционалността на софтуер, за който е подадена декларация по реда на чл. 52в, ал. 1, органът по приходите уведомява производителя/разпространителя на СУПТО за установеното несъответствие. В 7-дневен срок от уведомяването производителят/разпространителят трябва да приеме или откаже наличието на несъответствие, като уведоми писмено централното управление на НАП.
(2) В случай че производителят/разпространителят приеме наличието на несъответствие, се прилага редът по чл. 52е1, ал. 2 – 4.
(3) Когато органът по приходите възложи извършване на експертиза по реда на ДОПК, производителят/разпространителят на софтуера е длъжен да оказва съдействие и предоставя изисканата за целите на експертизата информация, включително:
1. предоставя пълен инсталационен пакет на версията/версиите на софтуера, предмет на експертизата (при SaaS – създаване на нов клиентски акаунт за целите на експертизата); или
2. осигурява контролирана среда и съдейства за провеждане на изпитвания на софтуера с оглед откриване на причините за установеното несъответствие.
(4) В случай че в хода на възложената експертиза производителят/разпространителят на софтуера не изпълни задълженията си по ал. 2, НАП предприема действия по заличаването на версията/версиите на софтуера от списъка.
(5) В случай че в резултат на експертиза по ал. 3 се установи, че използваната в търговския обект версия на софтуера не съответства на изискванията на приложение № 29 и не е приложена ал. 2, НАП предприема действия по заличаването на версията/версиите на софтуера от списъка.“
§ 19. Създава се чл. 52е1:
„Чл. 52е1. (1) В случай че производител/разпространител установи несъответствие на функционалността на деклариран от него софтуер с изискванията в приложение № 29, е длъжен незабавно да преустанови неговото разпространение и уведоми писмено централното управление на НАП за това обстоятелство, като посочи конкретното несъответствие и последствията, до които то води.
(2) В 7-дневен срок от установяването на обстоятелството по ал. 1 производителят/разпространителят е длъжен да подаде декларация по чл. 52б за нова версия на софтуера, съответстваща на изискванията на приложение № 29.
(3) В 14-дневен срок от включване на новата версия на софтуера в публичния списък по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС производителят/разпространителят е длъжен да подмени версията по ал. 1 при всички потребители.
(4) Версията по ал. 1 се заличава от публичния списък по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС след изтичане на срока по ал. 3.“
§ 20. В чл. 52ж се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 52в, ал. 9 и чл. 52е, ал. 2“ се заменят с „чл. 52в, ал. 9, чл. 52е, ал. 4 и чл. 52е1, ал. 4“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В 14-дневен срок от влизане в сила на административния акт по ал. 1 НАП заличава софтуера от публичния електронен списък. На датата на влизане в сила на акта на интернет страницата на НАП се публикува съобщение, а лицата по чл. 3, използващи версията/версиите на софтуера и подали информация по реда на чл. 52з, се уведомяват по електронен път за изключването на софтуера от публичния списък и за задължението им в 14-дневен срок да преустановят използването му.“
§ 21. Член 52з се изменя така:
„Чл. 52з. (1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС в срок до 7 дни от инсталирането на софтуер за управление на продажбите в търговския обект подават информация по електронен път с квалифициран електронен подпис по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП, достъпен на интернет страницата на НАП, съгласно приложение № 32.
(2) При промяна на данните по ал. 1 задължените лица подават актуална информация в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(3) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС могат да използват в търговски обект, в който се извършват продажби на стоки и услуги, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, само софтуер/и за управление на продажбите, отговарящ/и на посочените в приложение № 29 изисквания. Софтуерът/ите задължително управлява/т всички работещи фискални устройства в този обект с изключение на софтуерите по чл. 52а, ал. 2 и чл. 52а1, както и в случаите на тестване по реда на ал. 4. Регистрираните фискални устройства в търговски обект, които се управляват от софтуера, могат да се използват само като фискален принтер и не се допуска преминаването им в друг режим на работа.
(4) Лицата по чл. 3 могат да тестват в търговски обект софтуер за управление на продажбите или нови версии на текущо използвания софтуер при спазване на следните условия:
1. лицето е уведомило НАП най-късно в деня, предхождащ деня на започване на тестването, чрез подаване на информация за тестовата среда, включително за тестовата база данни съгласно приложение № 32;
2. тестването се извършва на обособени и обозначени за това работни места, намиращи се в помещения, до които клиентите нямат достъп и в които не се извършват продажби на стоки и услуги и не се приемат плащания;
3. при тестване не се позволява отпечатване на каквито и да е документи, свързани с продажби.
(5) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС нямат право без оторизация от производителя/разпространителя на софтуера да променят функционалността му или да добавят външни модули към него.
(6) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни да оказват съдействие за подмяна на версията на използван от тях софтуер за управление на продажбите в случаите по чл. 52е1, ал. 3.
(7) В случай че в един търговски обект лицето по чл. 3 използва за обработка на информация на различни етапи от процеса по управление на продажбите си повече от един софтуер, то функционалностите за управление на продажбите на тези софтуери се считат за софтуер за управление на продажби, който трябва да отговаря на изискванията съгласно приложение № 29.
(8) В случай че лицето по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС използва интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност, функционалностите съгласно § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби се считат за софтуер за управление на продажбите, който трябва да отговаря на изискванията съгласно приложение № 29.
(9) Когато задълженото лице работи с повече от един СУПТО, се допуска да се обменя информация за продажбите между използваните софтуери при спазване на изискванията на приложение № 41.
(10) Допуска се лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС автоматизирано да въвежда (импортира) в СУПТО информация за продажби от други източници и софтуери, които не се използват за управление на продажби. В този случай въвеждането (импортът) в софтуера за управление на продажби се извършва при спазване на изискванията, посочени в приложение № 42.
(11) Когато лице по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС извършва продажби и чрез електронен магазин, се допуска софтуерът на електронния магазин да не отговаря на изискванията на приложение № 29, при условие че направените поръчки в електронния магазин се въвеждат (импортират) в използван от лицето софтуер за управление на продажби. Импортът обхваща всички нови и променени от клиентите поръчки при спазване на изискванията, посочени в приложение № 42, по един от следните начини:
1. най-малко на всеки 15 минути автоматизирано или при стартиране от оператор се въвежда (импортира) информацията за всички поръчки в софтуера на електронния магазин в този времеви период; изискването се отнася за периода, в който СУПТО е в работен режим;
2. автоматично при постъпване на всяка поръчка в електронния магазин.
(12) В случай че СУПТО не е в денонощен режим на работа, изискванията по ал. 11 се отнасят за периода, в който СУПТО работи, като първият импорт се прави веднага след стартиране на софтуера.
(13) Когато лице по чл. 3, ал. 17 използва в търговски обект софтуер за управление на продажби, се допуска от този обект да се управляват и продажбите му чрез софтуера на електронния магазин, при условие че продажбите се управляват поотделно във всеки един от софтуерите. Допуска се лицето да управлява всички извършвани продажби в софтуера за управление на продажбите при условията и по реда на ал. 10.
(14) Създаваната от софтуера база данни може да бъде съхранявана само на територията на Република България или на държава – членка на Европейския съюз.
(15) Алинеи 1 и 2 не се отнасят за подаване на информация за използването на софтуер по чл. 52а, ал. 2.
(16) Изискванията съгласно приложения № 41 и 42 за въвеждане (импорт) на информация в СУПТО по ал. 8, 9 и 10 не се отнасят за лица по чл.118, ал.18 от ЗДДС, използващи софтуер по чл. 52а1.“
§ 22. Член 52л се изменя така:
„Чл. 52л. (1) Лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС са длъжни да въвеждат най-малко две имена за всеки от потребителите (операторите) на софтуера съгласно сключените с тях трудови или граждански договори, включително присвоените им права за работа със софтуера или присвоената роля/роли, в случай че правата на потребителите (операторите) се управляват посредством присвоени роли, и периода на активност за присвоените права/роли.
(2) Не се допуска лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС да създават и отпечатват в търговски обект документи, различни от фискален бон, които съдържат думите „Фискален“, „Фискална“, „Фискално“, „Фискални“ или производни словосъчетания. Изискването не се отнася до наименованията на търговците, които при отпечатване се придружават от правно-организационната им форма и техния ЕИК, както и до вида на закупуваната стока.“
§ 23. В чл. 52м, ал. 2 се създава изречение второ: „Когато се използват посредници за предлагане на туристически услуги в интернет, се посочват тези от тях, с които лицето по чл. 3 има сключен договор.“
§ 24. В чл. 52о, ал. 1, т. 6 думата „номера“ се заменя с „уникален номер на електронния магазин“.
§ 25. В чл. 52п се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „или държава, с която Република България има влязла в сила СИДДО, включваща клауза за обмен на банкова информация“ се заменят с „или юрисдикция, която по силата на СИДДО или друг двустранен или многостранен международен договор се е задължила да обменя банкова информация за данъчни цели с Република България“.
2. В ал. 3, т. 1 думите „юрисдикция, с която Република България има влязла в сила СИДДО, включваща клауза за обмен на банкова информация“ се заменят с „юрисдикция, която по силата на СИДДО или друг двустранен или многостранен международен договор се е задължила да обменя банкова информация за данъчни цели с Република България“.
§ 26. В чл. 52р, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. платежните сметки, по които задълженото лице получава плащанията от продажби на стоки или услуги, независимо дали са свързани директно с виртуалния ПОС, предоставен на лицето от доставчик на платежни услуги (ДПУ), или са сметки, по които се превеждат сумите, постъпили през виртуален ПОС на ДПУ;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. номер на виртуалния ПОС, когато е свързан директно с платежната сметка на задълженото лице;“.
3. Създава се т. 6:
„6. номер на виртуален ПОС на ДПУ, когато е свързан с платежна сметка на ДПУ, от която се превеждат постъпилите суми по платежната сметка на лицето – ако лицето разполага с такъв.“
§ 27. В чл. 52с ал. 2 се изменя така:
„(2) В случай че интерфейсът на софтуера не е на български език, търговецът е длъжен да предостави негов превод на български език при поискване от орган по приходите.“
§ 28. В глава десета се създава чл. 61:
„Чл. 61. (1) Фискалните устройства и ИАСУТД от одобрен тип подлежат на последващи проверки за съответствие с изискванията на наредбата по преценка на комисията по чл. 10, ал. 5.
(2) Проверка на електронен касов апарат с фискална памет, фискален принтер или фискално устройство, вградено в автомат ФУВАС от одобрен тип, се извършва в реални условия в търговски обект, в който устройството функционира.
(3) Проверка на електронна система с фискална памет (ЕСФП) от одобрен тип се извърша в реални условия в обект.
(4) Проверка на ИАСУТД по чл. 53, ал. 1 се извършва в реални условия на мястото на експлоатация на системата в обекта, а в случаите на ИАСУТД по чл. 53, ал. 2 – в няколко търговски обекта, свързани в мрежата на ИАСУТД, избрани на случаен принцип от междуведомствената комисия.
(5) При извършване на последващи проверки по ал. 1 – 3 представителите на комисията по чл. 10, ал. 5 могат да изискват:
1. документи и писмени обяснения от задължените лица, експлоатиращи ФУ/ИАСУТД, с цел установяване на факти и обстоятелства;
2. съдействие от производителите на ФУ/ИАСУТД;
3. съдействие от лицата, извършващи техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД;
4. съдействие от лицата, извършващи сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП.
(6) Проверка за изпълнението на изискванията по чл. 15, ал. 1, т. 17 и чл. 15а се извършва от комисията по чл. 10, ал. 5 на място в помещенията на производител на ФУ.
(7) При констатиране на нарушения във връзка с несъответствие на одобрен тип ФУ/ИАСУТД с изискванията на наредбата междуведомствената комисия изготвя становище. В становището се съдържат установените факти и обстоятелства при проверката, както и предложение до председателя на БИМ за предприемане на действия по компетентност.“
§ 29. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
1. Точка 19 се изменя така:
„19. „управление на продажби чрез СУПТО“ е автоматизирана обработка и съхранение на данни, включващи най-малко вид, брой и единична цена на предоставените на клиента стоки/услуги чрез използван от лице по чл. 3 софтуер/и за текущо проследяване на процеса по продажба в търговски обект от заявяването от страна на клиентите на доставка на стоки/услуги до предоставянето/заплащането им; заявяването от страна на клиента се смята за настъпило най-късно в момента, в който лицето по чл. 3 поема ангажимент към клиента за предоставяне на стока/услуга, включително мълчаливо или с действия, които несъмнено предполагат неговото намерение, а в случаите, когато се изисква потвърждение от страна на клиента, заявяването се смята за настъпило при получаване на потвърждението; не се смятат за текущо проследяване на процеса по продажби съхранението и обработката на данни с цел единствено: последващото издаване на данъчни документи съгласно чл. 112 от ЗДДС при получаване на плащане или предоставяне на стоки/услуги; съставянето на счетоводни регистри; съставянето на документи по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за проследяване физическото движение на стоки/услуги;“.
2. Точка 25 се изменя така:
„25. „виртуален ПОС“ и „ПОС терминал“ са тези по смисъла на § 1, т. 2 и 4 от допълнителните разпоредби на Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (обн., ДВ, бр. 37 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2019 г. и бр. 38 от 2020 г.);“.
§ 30. В приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел ІІІб, т. 1, буква „м“ думите „24 часа“ се заменят със „72 часа“, а накрая се поставя точка и запетая и се добавя: „блокирането на устройството/системата се реализира с помощта на производствен параметър с първоначално зададена стойност от 72 часа, която подлежи на промяна в определените в наредбата случаи.“
2. В раздел IV:
а) в изречение първо след думата „продажби“ се поставя наклонена черта и се добавя „зареждания за собствени нужди“;
б) в буква „а“ след думата „нивомерната“ се добавя „измервателна“;
в) създават се букви „д“ и „е“:
„д) не се допуска повече от едно зареждане на гориво, проточено чрез пистолет, конфигуриран към ЕСФП, което не е приключено с фискален бон;
е) не се допуска едновременната работа на ЕСФП с повече от две отворени сметки (започнати фискални бонове, които не са приключени с въвеждане на начин на плащане) на касово място.“
3. В раздел V се създават букви „аж“ и „аз“:
„аж) ФИСКАЛЕН БОН ЗА ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ

 
аз) ФИСКАЛЕН БОН ПРИ ОКОНЧАТЕЛНОТО ПЛАЩАНЕ С ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОЙНОСТНА ОТСТЪПКА

4. В раздел VII, т. 3.9, изречение второ думата „Устройството“ се заменя със „Системата“.
§ 31. В приложение № 4 думите „(ЕКАФП, ФПР, ФУВАС)“ се заменят с „(ЕКАФП, ФПР)“.
§ 32. Приложение № 5 се изменя така:
„Приложение № 5 към чл. 10, ал. 8, т. 2, чл. 54, ал. 1 и чл. 56, ал. 4
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
СВИДЕТЕЛСТВО
№ ...........................
за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Наредба № Н-18/2006 г.)
Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД
тип .........................................................................................................................................................
         (посочва се един от двата типа – по чл. 53, ал. 1 или ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г.)
1. Работеща в .......................................................................................................................................
                                          (наименование на обекта, в който е изпитана системата)
.................................................................................................................................................................
                                              (номер на обекта и точен адрес)
2. Работеща в обектите на:
2.1. идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ...................................................................................
2.2. наименование на задълженото лице: ................................................................................................
2.3. Телефон, електронен адрес ................................................................................................................
Идентификатор на ИАСУТД: ..............................................................................................................................
ИАСУТД отговаря на изискванията на Наредба № Н-18/2006 г. и може да се използва на територията на Република България в смисъла на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност.
Дата: ......... г.                                                                                                       Председател: ...........................
                                                                                                                                                              (подпис и печат)
§ 33. В приложение № 17 се правят следните допълнения:
1. В раздел I:
а) в таблица 1 „Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация“ на ред „Причина за дерегистрация“ в колона „Забележка“ се добавя:
„При изпращане на данни за дерегистрация на ИАСУТД се използват следните причини: 2 – „смяна на собственика“; 3 – „прекратена регистрацията на ИАСУТД по инициатива на лицето по чл. 3“; 9 – „временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3“, и 10 – „други“.“;
б) в таблица 1а „Описание за данните, подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна система и подаващи данни за броячите на средствата за измерване на разход (тип 31) при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация“ на ред „Номер на свидетелство“ в колона „Забележка“ се добавя: „В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 за започване на изпитване на ЕСФП в реални условия се подава номер на свидетелство – 900FS.“;
в) в таблица 14 „Описание на полетата при предаване към НАП от ИАСУТД на данни от документ за продажба в XML схема“ на ред „ЕИК на получател по документ“ в колона „Забележка“ след думата „фактура“ се добавя „и дебитно известие“, а на ред „Тип на ЕИК“ в колона „Забележка“ след думата „фактура“ се добавя „и дебитно известие“.
2. В таблица 1 „Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани при регистрация и промяна на основни данни към НАП в XML схема“ се създава ред 136:

136
Автомат на самообслужване за продажба на билети

§ 34. В приложение № 18а думите „<номерът, получен от НАП при подаване на информация по чл. 52р съгласно приложение № 33>“ се заменят с „<уникален номер на електронния магазин, получен от НАП при подаване на информация по чл. 52р съгласно приложение № 33>“.
§ 35. В приложение № 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „при използването му“ се заменят с „чрез него“.
2. В т. 5 накрая се добавя „при стартиране на софтуера или най-малко веднъж в рамките на работния ден“.
3. Точка 6 се изменя така:
„6. Софтуерът има вградени контроли за задължително попълване на данни за потребителите (операторите) – уникален код на потребител (оператор) в рамките на системата или на търговския обект, най-малко две имена, роля/права, начало/край на периода на активност на потребителя (оператора) за всяка от присвоените му роли/права.“
4. Точка 8 се изменя така:
„8. Софтуерът осигурява свързаност с ФУ по начин, позволяващ получаване в реално време на информация за готовността на ФУ за отпечатване на фискален бон и получаване на неговия ИН. Свързаността се проверява:
–  при стартиране на софтуера от работно място, имащо достъп до функционалността за управление на продажбите – за проверка на готовността за работа на ФУ; при липса на отговор за свързаност с ФУ или на готовност за отпечатване на фискален бон се блокира функционалността за откриване на продажби и за плащане, изискващо издаване на фискален бон;
–  при откриване на продажба за целите на генериране на УНП; допуска се за генериране на УНП да се използва ИН на ФУ, с което е осъществена свързаност в рамките на предходните 2 часа; след изтичане на този срок се блокира функционалността за откриване на продажби;
– при плащане по продажба, за което е налице задължение за издаване на фискален бон; в случай че липсва свързаност с ФУ или статусът на устройството не позволява издаване на фискален бон, софтуерът блокира функционалността за обработване на плащания, за които се изисква издаване на фискален бон.
Когато в търговския обект има повече от едно работно място, софтуерът блокира функционалността по откриване/плащане на продажби за конкретното работно място, за което са установени посочените обстоятелства.“
5. В т. 9:
а) изречение първо се изменя така:
„При въвеждане в софтуера на информация за продажба софтуерът генерира уникален номер на продажбата (УНП). Номерът се визуализира най-малко в екранната форма по т. 9.1 с изключение на случаите на автоматизирано въвеждане (импорт) по т. 22 и се формира по следния начин:
Индивидуален номер на ФУ – Код на оператор – Пореден номер на продажбата.“;
б) създават се подточки 9.1 и 9.2:
„9.1. За въвеждане на информация за продажба в софтуера се счита моментът на въвеждане на стока/услуга в екранна форма от потребителския интерфейс или записът на информацията от екранната форма в БД.
9.2. Когато задължените лица извършват доставки с непрекъснато/повтарящо се изпълнение, УНП се генерира или към момента на сключване на договор с клиента, при условие че всяко плащане по договора се отразява към този УНП, или към момента на формиране на задължение за всеки период.“
6. В т. 10 изречение първо се изменя така:
„При въвеждане в софтуера на данни за начин на плащане по продажба, за който съгласно изискванията на настоящата наредба следва да бъде издаден ФБ, софтуерът задължително подава команда към фискалното устройство за издаване на фискален бон, който трябва да съдържа и уникалния номер на продажбата.“
7. В т. 13 в първи булет накрая се поставя запетая и се добавя „отнасящи се до информацията по т. 15 и 18“.
8. В т. 14, изречение първо думите „допуска включване на текст, съдържащ“ се заменят с „притежава вградена функционалност за генериране и печат на документи, съдържащи“.
9. В т. 15:
а) в изречение първо след думата „вид“ се добавя „най-малко“;
б) в буква „а“ след думата „софтуера“ се поставя запетая, а думите „и присвоената им роля в системата“ се заменят с „включително по отношение на присвоените им права или на роля, в случай че правата на потребителите се управляват от присвоена роля“;
в) в буква „б“, трето тире думата „роля“ се заличава.
10. В т. 18.3 накрая се създават две тирета:
„– начална дата на периода, за който се отнася формираното задължение – в случаите по т. 9.2, когато УНП се генерира към момента на сключване на договор с клиента;
– крайна дата на периода, за който се отнася формираното задължение – в случаите по т. 9.2, когато УНП се генерира към момента на сключване на договор с клиента;“.
11. В т. 19, трето тире накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на справки, съдържащи единствено здравна информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето“.
12. Създават се т. 22 и 23:
„22. Когато софтуерът има функционалност за автоматизирано въвеждане (импорт) на информация за продажби съгласно чл. 26, ал. 10 и чл. 52з, ал. 9 – 10 или на информация за промени в неприключени продажби, автоматизираното въвеждане (импортът) трябва да се осъществява при спазване на изискванията, посочени в приложения № 41 и 42.
23. Допуска се СУПТО да извежда (експортира) информация към други софтуери.“
§ 36. В приложение № 31, раздел ІІ се създава т. 9:
„9. Принципи на формиране, формат и значение на елементите, на които се основава номерацията на версиите на софтуера.“
§ 37. В приложение № 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 9 буква „б“ се изменя така:
„б) представител на:
– производител на софтуера;
– разпространител на софтуера;
– оторизирано от производител/разпространител на софтуера лице (дистрибутор);
– друг (пояснение).“
2. Създава се нова т. 20:
„20. Наличие на тестова среда в търговски обект:
а) наименование и версия на софтуера, предмет на тестване;
б) информация относно брой и местоположение на работните места, на които се извършва тестване;
в) информация относно БД на тествания софтуер:
– вид на БД;
– физическо местоположение на БД;
– логически адрес на БД или точка на достъп до програмния интерфейс;
г) начало и край на периода на тестване на софтуера.“
3. Досегашните т. 20 – 22 стават съответно т. 21 – 23.
§ 38. В приложение № 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието след думите „по чл. 52м, ал. 1“ се добавя „и чл. 52р“.
2. В т. 4.2.4 думите „и версия“ се заличават.
3. В т. 4.3 думите „(глобални дистрибуционни системи)“ се заличават, а думата „оператора“ се заменя с „посредника/ците“.
4. Точка 7.4 се изменя така:
„7.4. платежните сметки, по които задълженото лице получава плащанията от продажби на стоки или услуги, независимо дали са свързани директно с виртуалния ПОС, предоставен на лицето от ДПУ, или са сметки, по които се превеждат сумите, постъпили през виртуален ПОС на ДПУ;“.
5. Точка 7.6 се изменя така:
„7.6. номер на виртуалния ПОС, когато е свързан директно с платежната сметка на задълженото лице;“.
6. Създава се т. 7.7:
„7.7. номер на виртуален ПОС на ДПУ, когато е свързан с платежна сметка на ДПУ, от която се превеждат постъпилите суми по платежната сметка на лицето – ако лицето разполага с такъв.“
§ 39. В приложение № 37 в таблицата на редове „Уникален номер на продажба № 1“, „Уникален номер на продажба № 2“ и „Уникален номер на продажба № N“ в колона „Задължителен“ думата „да“ се заменя с „не“, а в колона „Забележка“ се добавя „Полето се попълва, в случай че софтуерът генерира УНП“.
§ 40. Приложение № 38 се изменя така:
„Приложение № 38 към чл. 52т, ал. 2
Стандартизиран одиторски файл, съдържащ информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през календарния месец. Приложението описва в табличен вид данните, които ще се подават в XML формат.

Поле
XML
елемент
Тип
Номен-
клатура
Задължителен
Забележка
ЕИК на задълженото лице
EIK
Символен
 
да
 
Уникален номер на електронния магазин
E_SHOP_N
Символен
 
да
Попълва се номерът на електронния магазин, получен от НАП при подаване на информация съгласно приложение № 33.
Индикатор за собствен домейн или ползване на онлайн платформа за продажба на стоки/предоставяне на услуги
E_SHOP_TYPE
Символен
1 – собствен/
нает домейн
2 – онлайн платформа
да
Стойност „1“ се попълва, когато е-търговецът използва собствен или индивидуално нает от друго лице домейн.
Стойност „2“ се попълва, когато е-търговецът използва онлайн платформа.
Наименование на домейна на електронния магазин
DOMAIN_NAME
Символен
 
да
Посочва се:
Наименование на домейна на електронния магазин, когато се използва собствен/нает домейн,
ИЛИ
уеб адрес (линк), водещ към магазина на е-търговеца в платформата или към страница с всички предлагани в платформата стоки/услуги, когато се ползва услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа).
Дата на създаване на файла
CREATION_DATE
Дата
 
да
Формат:
YYYY-MM-DD
Календарен месец, за който се подава информацията
MON
Цифров
 
да
Цяло число, 2 знака
(01 …… 12)
Календарна година, за която се подава информацията
GOD
Цифров
 
да
Цяло число, 4 знака
Уникален номер на поръчка № 1 в софтуера на е-магазина
ORD_N
Символен
 
да
 
Дата на поръчка № 1
ORD_D
Дата
 
да
Формат:
YYYY-MM-DD
Номер на документа по чл. 52о, ал. 1, т. 1
DOC_N
Цифров
 
да
Формат: Цяло число, 10 знака
Дата на документа по чл. 52о, ал. 1, т. 1
DOC_DATE
Дата
 
да
Формат:
YYYY-MM-DD
Наименование на стока/услуга № 1
ART_NAME
Символен
 
да
Посочва се видът на доставената на клиента стока или предоставена услуга.
Количество
ART_QUANT
Цифров
 
да
Формат: 0.00
Единична цена (без отстъпка) без ДДС – в лв.
ART_PRICE
Цифров
 
да
Формат: 0.00
ДДС – ставка
ART_VAT_ RATE
Цифров
 
да
Формат: Цяло число, 2 знака
ДДС – обща сума, в лв.
ART_VAT
Цифров
 
да
Формат: 0.00
Обща сума с ДДС – в лв.
ART_SUM
Цифров
 
да
Формат: 0.00
Наименование на стоката/услугата № 2
ART_NAME
Символен
 
да
 
Количество
ART_QUANT
Цифров
 
да
Формат: 0.00
Единична цена (без отстъпка) без ДДС – в лв.
ART_PRICE
Цифров
 
да
Формат: 0.00
ДДС – ставка
ART_VAT_RATE
Цифров
 
да
Формат: 0.00
ДДС – обща сума, в лв.
ART_VAT
Цифров
 
да
Формат: 0.00
Обща сума с ДДС, в лв.
ART_SUM
Цифров
 
да
Формат: 0.00
……………………………..
 
 
 
 
 
Наименование на
стока/услуга № N
ART_NAME
Символен
 
да
 
Количество
ART_QUANT
Цифров
 
да
Формат: 0.00
Единична цена (без отстъпка) без ДДС – в лв.
ART_PRICE
Цифров
 
да
Формат: 0.00
ДДС – ставка
ART_VAT_RATE
Цифров
 
да
Формат: 0.00
ДДС – обща сума, в лв.
ART_VAT
Цифров
 
да
Формат: 0.00
Обща сума с ДДС, в лв.
ART_SUM
Цифров
 
да
Формат: 0.00
Обща стойност на доставените стоки/предоставени услуги – без отстъпка и без ДДС по поръчка № 1
ORD_TOTAL1
 
 
да
Формат: 0.00
Отстъпка (сума) – в лв.
ORD_DISC
 
 
да
Формат: 0.00
ДДС – сума, в лв.
ORD_VAT
 
 
да
Формат: 0.00
Обща стойност на доставените стоки/предоставени услуги – с ДДС по поръчка № 1
ORD_TOTAL2
 
 
да
Формат: 0.00
Начин на плащане на поръчка № 1
PAYM
Символен
1 – освободено по чл. 3 плащане без ППП;
2 – виртуален ПОС;
3 – наложен платеж с ППП;
4 – доставчик на платежни услуги;
5 – друг
да
 
Номер на виртуален ПОС
POS_N
Символен
 
не
Попълва се задължително, когато плащането е извършено чрез виртуален ПОС, свързан директно с платежна сметка на задълженото лице.
Попълва се, когато плащането се извършва чрез виртуален ПОС на ДПУ и
търговецът разполага с неговия номер.
Референтен номер на финансовата трансакция
TRANS_N
Символен
 
не
В случай че плащането е извършено чрез виртуален ПОС, полето е задължително.
Идентификатор на доставчика на платежни услуги
PROC_ID
Символен
 
не
В случай че плащането е извършено чрез доставчика на платежни услуги, полето е задължително. Посочва се ЕИК, а за чуждестранни лица – ДДС номер, номер от търговски регистър, идентификационен номер за данъчни цели или друг.
Уникален номер на поръчка № 2 в софтуера на е-магазина
 ORD_N
Символен
 
да
 
………………………………
 
 
 
 
 
Уникален номер на поръчка № N в софтуера на е-магазина
ORD_N
 
 
да
 
………………………………
 
 
 
 
 
Брой изцяло или частично върнати поръчки през периода
R_ORD
Цифров
 
да
Формат: Цяло число
Номер на върната поръчка № 1 (уникален номер на поръчката в софтуера на е-магазина)
R_ORD_N
Символен
 
да
 
Върната сума на клиента – в лв.
R_AMOUNT
Цифров
 
да
Формат: 0.00
Дата на връщане на сумата
R_DATE
Дата
 
да
Формат
YYYY-MM-DD
Начин на връщане на сумата
R_PAYM
Символен
1 – по платежна сметка;
2 – по карта;
3 – в брой;
4 – друг.
да
 
………………………………
 
 
 
 
 
Номер на върната поръчка № N (уникален номер на поръчката в софтуера на е-магазина)
R_ORD_N
Символен
 
да
 
………………………………
 
 
 
 
 
Обща стойност с ДДС на всички изцяло или частично върнати поръчки през периода
R_TOTAL
Цифров
 
да
Формат: 0.00

§ 41. Създава се приложение № 39 към чл. 26, ал. 6:
„Приложение № 39 към чл. 26, ал. 6
Образец на документ с информация за текуща сума по сметка на клиент

Наименование и ЕИК на ЗЛ
ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ТЕКУЩА СУМА ПО СМЕТКА
Към момента текущата сума по Вашата сметка е …………….......… лв.
09:29 ч. 17 април 2020 г.
По този документ
НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ

§ 42. Създава се приложение № 40 към чл. 26, ал. 10:
„Приложение № 40 към чл. 26, ал. 10
Примерен образец на документ, включващ минимална информация за предоставени допълнителни стоки/услуги към настаняване, включващо нощувка

Наименование на ЗЛ
ЕИК 123456789
Наименование на обект
Адрес на обект
Документ
за предоставени допълнителни стоки/услуги
към настаняване, включващо нощувка
УНПXXXХХХХХ-ZZZZ-0000001¹
Наименование на стоката/услугата
количество
цена
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обща стойност:
 
 
Име на клиента:
Стая:
Дата, час
Подпис на клиента ...................................………….
Настоящият документ не удостоверява извършено плащане, а с подписването му клиентът се съгласява да заплати посочените в него стоки и услуги.

1  УНП се генерира от използвания в обекта СУПТО в момента на настаняването на клиента или УНП, генериран от използвания СУПТО в обекта, в който се предоставя стоката/услугата.“
§ 43. Създава се приложение № 41 към чл. 52з, ал. 9:
„Приложение № 41 към чл. 52з, ал. 9
Изисквания по отношение на обмен на информация за продажби (импорт) между софтуери за управление на продажбите, използвани от едно задължено лице
Когато при условията на чл. 52з, ал. 9 се импортират данни за продажби от СУПТО_А в СУПТО_Б, използвани от едно и също задължено лице, се прилага един от следните три подхода:
1. УНП, генерирани в СУПТО_А, се запазват при импорта в СУПТО_Б. Продажбите се приключват в СУПТО_Б, като при плащане, изискващо издаване на ФБ, този номер се отпечатва в бона.
Изисквания:
1.1. СУПТО_Б трябва да зарежда в базата си данни всички получени данни от СУПТО_А в пълен обем и с непроменено съдържание, независимо дали импортът се осъществява чрез автоматизиран интерфейс или чрез импорт от файлове.
1.2. При импорта СУПТО_Б осигурява контрол върху формáта и структурата на УНП на импортираните данни за продажби.
1.3. СУПТО_Б съхранява следната структурирана информация за всички импортирани продажби:
• УНП, генерирани в СУПТО_А;
• Пълни данни за всяка импортирана заявка/поръчка/продажба – съгласно таблици 18.1, 18.2 и 18.3 от приложение № 29;
• Източник на импорта – наименование на СУПТО_А и обекта, от който се импортират данни;
• Начин на импорт в СУПТО_Б (API, импорт от файл, …., друг);
• Дата и време (час, минута, секунда) на импорт в СУПТО_Б.
1.4. Информацията по т. 1.3 трябва да бъде включена в съответните таблици по т. 18 от приложение № 29.
2. СУПТО_Б генерира нови УНП при импорта на данни за продажби от СУПТО_А. Продажбите се приключват в СУПТО_Б, като при плащане, изискващо издаване на ФБ, се отпечатва УНП, генериран в СУПТО_Б.
Изисквания:
2.1. СУПТО_Б трябва да зарежда в базата си данни всички получени данни от СУПТО_А в пълен обем и с непроменено съдържание, независимо дали импортът се осъществява чрез автоматизиран интерфейс, или чрез импорт от файлове.
2.2. При импорта СУПТО_Б осигурява контрол върху формáта и структурата на УНП на импортираните данни за продажби, генерирани в СУПТО_А.
2.3. СУПТО_Б прави обвръзка между импортираните продажби по УНП, генерирани в двата софтуера.
2.4. СУПТО_Б съхранява следната структурирана информация за всички импортирани продажби:
УНП_А, генерирани в СУПТО_А, и съответстващите им УНП_Б, генерирани при импорта в СУПТО_Б;
Пълни данни за всяка импортирана продажба – съгласно таблици 18.1, 18.2 и 18.3 от приложение № 29;
Източник на импорта – наименование на СУПТО_А и обекта, от който се импортират данни;
Начин на импорт в СУПТО_Б (API, импорт от файл, …., друг);
Дата и време (час, минута, секунда) на импорт в СУПТО_Б.
2.5. Информацията по т. 2.3 и 2.4 трябва да бъде включена в съответните таблици по т. 18 от приложение № 29.
3. При импорт на данни за продажби от СУПТО_А в СУПТО_Б и при наличие на открита продажба в СУПТО_Б на същия клиент, т.е. генериран УНП_Б за същия клиент в СУПТО_Б, се допуска данните от продажба с УНП_А да бъдат добавени към вече откритата продажба в СУПТО_Б с УНП_Б. Продажбата се приключва в СУПТО_Б под номера, генериран от СУПТО_Б. При заплащане, при което се издава ФБ, в бона се отпечатва УНП, генериран от СУПТО_Б.
Изисквания:
3.1. СУПТО_Б трябва да зарежда в базата си данни всички получени данни от СУПТО_А в пълен обем и с непроменено съдържание, независимо дали импортът се осъществява чрез автоматизиран интерфейс, или чрез импорт от файлове.
3.2. При импорта СУПТО_Б осигурява контрол върху формáта и структурата на УНП_А на импортираните данни за продажби.
3.3. СУПТО_Б съхранява следната структурирана информация за всички импортирани продажби:
УНП_А, от който се импортират данни в СУПТО_Б;
УНП_Б, към който се импортират данни от продажба с УНП_А;
Пълни данни за всяка импортирана продажба с УНП_А – съгласно таблици 18.1, 18.2 и 18.3 от приложение № 29;
Източник на импорта – наименование на СУПТО_А и обекта, от който се импортират данни;
Начин на импорт в СУПТО_Б (API, импорт от файл, …., друг);
Дата и време (час, минута, секунда) на импорт в СУПТО_Б.“
3.4. Информацията по т. 3.3 трябва да бъде включена в съответните таблици по т. 18 от приложение № 29.“
§ 44. Създава се приложение № 42 към чл. 52з, ал. 10 и 11:
„Приложение № 42 към чл. 52з, ал. 10 и 11
Изисквания по отношение на импорта в СУПТО на информация за продажби от софтуери на електронни магазини и от други източници и софтуери, които не се използват за управление на продажби
1. Изисквания при импорт на данни за продажби (поръчки) от софтуери на електронни магазини и онлайн платформи, които имат характеристиките на СУПТО, но не се използват за управление на продажбите, например собствен/нает електронен магазин (собствен/нает домейн), ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет чрез домейн на друго лице (онлайн платформа):
1.1. СУПТО осигурява автоматизиран импорт в своята база данни на данните за всички поръчки, постъпили в електронния магазин.
1.2. СУПТО импортира информацията в пълен обем и с непроменено съдържание.
1.3. СУПТО генерира УНП в момента на импорт на всяка поръчка или при потвърждаване, ако такова се изисква.
1.4. За всички импортирани поръчки, вкл. такива, които не се потвърждават (отказват се), се съхранява следната структурирана информация:
– дата и време (час, минута, секунда) на импорт в СУПТО;
– източник на импорта – уеб адрес на електронния магазин или уеб адрес (линк), водещ към магазин на лицето в онлайн платформата или към страница с всички предлагани чрез платформата стоки/услуги;
– уникален номер на заявката, присвоен от софтуера на електронния магазин;
– пълни данни за всяка импортирана заявка съгласно т. 18.1 и 18.2 от приложение № 29.
1.5. За всички импортирани заявки/поръчки софтуерът прави обвръзка между номерата им, присвоени в софтуера на електронния магазин/онлайн платформата, и генерираните за тях УНП.
2. Изисквания при импорт на данни за продажби от източници и софтуери, които не се използват за управление на продажби, както и за импорт на данни, водещи до промени в неприключени продажби.
2.1. СУПТО трябва да зарежда в базата си данни всички данни за продажби в пълен обем и с непроменено съдържание, независимо дали импортът се осъществява чрез автоматизиран интерфейс, или чрез импорт от файлове.
2.2. В момента на импорт на данните за продажба СУПТО генерира уникален номер на продажбата – УНП. В случай че бизнес процесът изисква потвърждаване на поръчка/заявка, УНП се генерира след импорта при потвърждаването й.
2.3. За всички импортирани данни за продажби, вкл. заявките, които не се потвърждават (отказват се), се съхранява следната структурирана информация:
– идентификатор на заявката, присвоена от външния източник;
– дата и време (час, минута, секунда) на импорт в СУПТО;
– източник на импортираните данни – ЕИК/идентификатор и наименование на заявител;
– начин на импорт в СУПТО, например API, електронен портал, импорт от файл, друг);
– пълни данни за всяка импортирана продажба – съгласно таблици 18.1 и 18.3 от приложение № 29.
2.4. Софтуерът прави обвръзка между всички импортирани данни за продажби, вкл. изцяло и частично потвърдените поръчки/заявки, и генерираните за тях УНП. Софтуерът осигурява възможност за съпоставка между заявените и потвърдените стоки/услуги по вид, количество и стойност.
2.5. В случай на импорт, водещ до промяна в данни за неприключена продажба, софтуерът следва да осигури проследимост и обвръзка на данните преди и след импорта за съответния УНП.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 45. (1) Софтуер за управление на продажбите, който към датата на влизане в сила на тази наредба е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС, може да бъде разпространяван от производител/разпространител до 28 февруари 2021 г.
(2) Допуска се софтуерът по ал. 1 да се използва от лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС в срок до 3 години след влизане в сила на тази наредба, като след изтичане на този срок софтуерът се заличава от списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.
(3) Софтуер за управление на продажбите, който към датата на влизане в сила на тази наредба не е включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС и за който производител/разпространител е подал декларация по чл. 118, ал. 14 от ЗДДС до датата на влизане в сила на тази наредба, не е необходимо да отговаря на изискванията на § 35. За този софтуер се прилагат ал. 1 и 2.
§ 46. Производителите/вносителите на ФУ и ИАСУТД променят производствения параметър за блокиране в съответствие с изискванията на § 30, т. 1 от тази наредба в срок до 30 септември 2020 г., като това не се смята за доработка на ФУ/ИАСУТД и същото се смята за такова от одобрен тип, съответно не се изисква преодобряване на типа на вече одобрените до влизането в сила на изменението ФУ/ИАСУТД.
§ 47. Електронна система с фискална памет, в чийто състав е включен фискален принтер с променена версия на фърмуера, отговаряща на изискването за автоматично генериране на дневен финансов отчет, не подлежи на изпитване и одобрение по реда на чл. 10. В срок до 31 декември 2020 г. производителят/вносителят на ЕСФП декларира пред комисията по чл. 10, ал. 5, че няма промяна във функционалността на ЕСФП и формира нов идентификатор на ЕСФП в съответствие със специфичните изисквания в приложение № 2. Към декларацията се прилага диагностичен бон с информация за новия идентификатор. Производителят/вносителят или лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт на ЕСФП, вписва новия идентификатор в паспорта на системата в срока по изречение второ. В същия срок производителят/вносителят на ЕСФП предоставя в БИМ програмното осигуряване на ЕСФП на технически носител.
§ 48. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г. и бр. 8 и 9 от 2020 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 71, ал. 2 думите „31 юли 2020 г.“ се заменят с „28 февруари 2021 г.“.
2. В § 73 навсякъде думите „31 юли 2020 г.“ се заменят с „31 декември 2020 г.“.
3. В § 74 ал. 2 се изменя така:
„(2) Производител/разпространител може да разпространява софтуер за управление на продажбите в търговски обект, който не отговаря на изискванията, определени в § 26, в срок до 28 февруари 2021 г.“
4. Параграф 75 се изменя така:
„§ 75. (1) Лицата по чл. 3, които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата по отношение на използвания софтуер в срок до 28 февруари 2021 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 април 2021 г.
(2) Лицата по чл. 3, които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата по отношение на използвания софтуер в срок до 28 февруари 2021 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 април 2021 г.
(3) За лица по чл. 3, които започват дейността си след влизане в сила на § 28, се допуска да извършват регистриране и отчитане на продажби по досегашния ред до изтичане на сроковете по ал. 1 и 2.
(4) Лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 май 2021 г.
(5) Лицата по чл. 3, ал. 1, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 28 февруари 2021 г.
(6) Лицата по ал. 1 – 5 привеждат дейността си с всички изисквания на наредбата по отношение на фискалните устройства в срок до 31 декември 2020 г.“
§ 49. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 52 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2020 г.) в § 21, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „31 юли 2020 г.“ се заменят с „30 септември 2020 г.“.
§ 50. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 75 от 2019 г.; изм., бр. 9 от 2020 г.) в § 13 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „чл. 52а1, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 52а1, ал. 1“, думите „31 юли 2020 г.“ се заменят с „28 февруари 2021 г.“, а изречение второ се заличава.
2. В ал. 2, изречение второ думите „31 юли 2020 г.“ се заменят с „28 февруари 2021 г.“, а думите „и да подаде информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 септември 2020 г.“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „чл. 52а1, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 52а1, ал. 1“.
4. В ал. 4 думите „31 юли 2020 г.“ се заменят с „28 февруари 2021 г.“, а думите „и да подадат информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 септември 2020 г.“ се заличават.
§ 51. В § 37 от заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 8 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2020 г.) думите „1 август 2020 г.“ се заменят с „1 юни 2021 г.“.
§ 52. Срокът за рекалибриране на резервоари, изтичащ съгласно разпоредбите на параграф 32, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 7 и 102 от 2012 г. и бр. 111 от 2013 г.) през 2020 г., се удължава до 30 юни 2021 г.
§ 53. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Кирил Ананиев
5519